Budapesti Hírlap, 1931. április (51. évfolyam, 74–97. szám)

1931-04-01 / 74. szám

WSZ, ÁPRILIS T, SZERDA B.HZ «. (A budapesti monstre diákgyűlés záróelőadásai.) Változatlanul lelkes érdek­lődés kísérte a Soli Deo Glória Szövetség által rendezett monstre diákgy­rlés záróelő­adásait is. Makkai Sándor dr. erdélyi refor­mátus püspök a Ráday­ utcai teológiai aka­démián tartotta meg előadását. Arról beszélt, hogy alszik az az egyház, melynek igehirde­tése nem hatékony és csak statisztikára dol­gozik, ha nevelése tisztára kulturális és a sze­­retetmunkát helyette mások végzik. Föl kell tehát ébreszteni az egyházat és az egyház minden tagját missziói öntudatára, arra a gondolatra, hogy Krisztus nevében és meg­bízásából cselekszik minden ember. A püspök végül ennek a programmaak kulturális és exisztenciális vonatkozásait tárta föl. Nyáry Pál pécsi református lelkész, a felsőbaranyai egyházmegye esperese ugyanerről a témáról a konferencia leánytagjainak tartott előadást a Lónyay­ utcai református gimnáziumban. Enyedy Andor dr. miskolci református lel­kész, az egyetemes konvent missziós előadója a fiúkonferencián kifejtette, hogy azért szo­rult ki a magyarság a legfontosabb pozíciók­ból és azért nem elég erőteljes az irredenta mozgalom sem, mert nem vettük eléggé ko­molyan a dolgunkat. Ez az eszmény állandó, szakadatlan kötelezettségeket és felelősséget ró ránk. Vasady Béla dr., a sárospataki re­formátus teológiai akadémia igazgatója el­mondotta, hogy az ifjúság által manapság képviselt életforma a kétségtelen belső válság vonásait mutatja. Az ifjúság hiába indul ki abból a fantáziavilágból, amelyet magának a gyermekévekben alkotott, kívülről befelé él s az érzéki világ, a való tények rácáfolnak ábrándvilágára. Ehhez járul, hogy a felnőt­tek sem tudják megérteni a mai ifjút. Meg kell mondani, hogy a mai ifjúság az egyház­ban is csalódott, mert ez nem tudta megaka­dályozni a háborút. Istent keresi a mai ifjú, akiben nem csalódhat. Rá kell irányítania az egyháznak az ifjú minden rezonáló képessé­gét, a kétségbeesés monológja így az Isten iránt való háládatossággá tisztült . (A nagyszombati árusítás időrendi módosítása.) A székesfőváros vásárcsar­nokainak igazgatósága értesíti a közönsé­get, hogy a húsvéti ünnepek nagy for­galma miatt Nagyszombat napján a ke­rületi vásárcsarnokokban is egész napon át, déli szünet nélkül, egyfolytában este 8 óráig tart az árusítás.­­ (Súlyos motorkerékpárszerencsétlen­­ség.)Ceglédről jelentik: Olbrich Ede me­chanikus és Macsali János két oldalkocsis motorkerékpáron Monorról Ceglédre igyeke­zett. Mindegyik magával vitte a kocsin fele­shet és egy-egy vendéget. Olbrich motorja útközben felmondta a szolgálatot,a mire Ma­­csali feleségével és vendégével tovább ment azzal, hogy visszatér és bevontatja a defek­tust kapott motorkerékpárt is. Macsali vissza is tért és motorkerékpárja mögé kötötte Olle­­r­ich motorkerékpárját, amelyre annak fele­sége és vendége is felült. Néhány kilométer­nyi út után Olbrich motorkerékpárja felbo­rult s mire Macsal­ észrevette a bajt és meg­állította gépét, addigra a felborult motor Utasait tizenöt-húsz méterre vonszolta maga után. Olbrich súlyosan megsérült, mire elhe­lyezték, Macsali oldalkocsijában, a könnyeb­ben sérült Olbrichné Macsali hátsó ülésén he­lyezkedett el, míg vendégük, aki csak köny­­nyebb sérüléseket szenvedett, a sérült motor­nál maradt. Nem messze a várostól újabb bal­eset történt. Egy zökkenőnél Olbrich leesett a hátsó ülésről, a motorkerékpár pedig a sú­lyosan sérült Olbrichhal és Macsalival együtt­­belezuhant az országútmenti három méter mély árokba. A szerencsétlenül járt embere­ket egy arra haladó automobil vitte be Ceg­lédre. Olbrich agyrázkódást és bordatörést szenvedett, Macsali súlyosan megsérült. Az asszonynak nem történt nagyobb baja.­­ (Egy szegedi nagykereskedő-házaspár öngyilkossága.) Szegedről jelentik: Martin­­sky Pál 55 éves ismert, tekintélyes szegedi nagykereskedő kedden reggel 7 órakor Dugo­­nics­ tér 11. szám alatti lakásán a fálszínben browningjával agyonlőtte magát is azonnal meghalt. Ugyanekkor 54 éves feleségét a cse­léd az ágyban fekve, eszméletlenül találta és a kihívott mentők megállapítása szerint igen nagymennyiségű morfiummal mérgezte meg­­magát az idős úriasszony. A mentők életve­szélyes állapotban szállították a kórházba, ahol életbenmaradásában nem bíznak, mert a méreg már nagyon fölszívódott szervezetébe. Amint a mentők eltávoztak, a házbeliek a férj keresésére indultak s ekkor találták meg Martinsky Pált a fáskamrában holtan. A rendőri bizottság megállapítása szerint Mai­tinsky Pál kétszer lőtt magára és az egyik golyó, amely a száján hatolt be, teljesen szét­­roncsolta agyvelejét. A kettős öngyilkosság híre gyorsan elterjedt a városban és nagy részvétet keltett. Martinsky Pál és felesége, akik valamikor a város leggazdagabb polgá­rai közé tartoztak, anyagi romlásuk miatt közös elhatározással követték el az öngyilkos­ságot. Olaszországi és bármily más útiköny­vek (Baodeikerek) kaphatók a Budapesti Hírlap könyvesboltjában. Budapest, József­ körút 5. Felső-Olaszország (Lloyd magyar­­nyelvű útikönyv) 10.— Itália. Idegenvezető. Dr. Honti-féle 5.— Riviéra. (Magyar ny. Lloyd úti­könyv) 7.— Honti: Magyar-olasz és olasz­in. kéziszótár, egy köt., kötve 4.— Grieben: Riviéra (Német ny­) 0.— Grieben: Ober-Italien 10.— Gr­­i­eben: Italien von den Alpen bis Sizilien 13.— Grieben: Paris 2.25 Csekkszámlánk 11575. Portóért köny­venként 20 fillér küldendő. Kívánt aján­lott küldeményeiért még további 1.50 RÁDIÓ Újszerű hangjáték és rádiódaljáték-be­­mutató a Stúdióban. A Rád­ió igazgató­sága két érdekes darabot fogadott el. Az egyik, — amelyet a bécsi Stúdió is be fog mutatni — a Lóri kudarcot vall című eredeti hangjáték, amelynek personifikált tárgyak a szereplői. Ez az egyfelvonásos, versben íródott és hangulatos, tréfás mu­zsikáját Polgár Tibor szerezte. A darab szövegköny­vét pedig Babag József írta. A Stúdió másik újdonsága lesz a Zongo­rista című darab, amely egyben az első eredeti rádió-daljáték is a magyar rádió­irodalomban. A librettót ugyancsak Babag József írta, míg a zenét a Stúdió zenei rendezője, Kiszely Gyula szerezte. Magyar zeneest a varsói rádióban. A varsói rádió tegnap magyar zene­estét adott, amelynek keretében Goldmark több szerzemé­nyét, Liszt ,Jjorek­i­‘ című zenedarabját, Erkel „Hunyadi László"- jának nyitányát, valamint Siklós és Aggházy egy-egy szerze­ményét mutatták be. A műsor második ré­szében magyar dalok szerepeltek, nagyobb­részt Hubai­ Jenő feldolgozásában. Az ösz­­szes énekszámokat Kállinoda Olga magyar énekesnő énekelte igen nagy sikerrel. MAS MŰSOR Szerda, április 1. 01.S: Grammof­onhangverseny. 9.30: Hírek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. Vízállás­jelentés magyarul és németül. 11.00: Téli harangszó az Egyetemi templom­ból, időjárásjelentés. 18.05: Szalonzenekari hangverseny. Karnagy Sortha István. 18.85: Hírek. 18.35: A hangverseny folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­­. jelentés. 8.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, ár­folyamhírek. 3.30: Morse-tanfolyam. 4.00: Balla Irma novellái: 1. A talált gye­rek. 2. Minden csak viszonylagos. Felolvassa a szerző. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállás­­jelentés, hírek. 5.00: A Szociális Missziótársulat előadás­­sorozatában Hász István dr. tábori püspök előadása: „Prohászka géniu­sza: Ébresztő szellem". 5.45: Hadik Etelka költeményeiből ad elő. 8.00: Orgonahangverseny a szegedi foga­dalmi templomból. Előadja Kereszthy Jenő. 7.10: Rádióamatőr posta. 7.55: ügetőversenyeredmények. 8.00: Műsoros est Rendezd Csanády György. 10.00: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hí­­rek. 10.15: Kentner Lajos zongoraművész hang­versenye. Utána: Pertis Jenő és cigányzene­karának hangversenye a Britannia­­szállóból. TELEFONHÍRMONDÓ: A műsor 7 óra 10 percig azonos a rádió műsorával. 7 óra 10 perctől 8 óráig grammofon­­hangverseny. 8 órától azonos a rádió műsorával. IRODALOM MŰVÉSZET Huberman hegedű­estje a Városi Színházban A legtöbb művész — különösen az impulzú­sak, a melegszívűek közül — bizonyos fokig rabja a hangulatainak, amelyek néha egészen apró, jelentéktelennek látszó körülményeken múlnak. Huberman Broniszlávnak pedig mai hang­versenyén nyilvánvaló okai voltak az elked­­vetlenedésre. Először is, a Városi Színház nem arra való helyiség, hogy egy szólóhang­szer intim kapcsolatot teremtsen művész és közönség között. Másodszor, a kísérő zenekar inkább zavarta Hubermant, mint segítette ennek a kapcsolatnak a létrehozásában; a gyönge és bizonytalan össz játékon Spanjaard Martinnak, a hollandus vendégkarmesternek, minden tiszteletreméltó iparkodása sem tudott segíteni. Huberman tehát rosszkedvű volt és játéká­ban ma alig érvényesültek az egyéniségét jel­lemző nagy kvalitások: a felépítés nagyvona­lúsága, a széles, erőteljes, zengő tónus, a ha­talmas, forró lendület. Mindezt könnyű megérteni, sőt menteni is. De még ezek a körülmények sem magyarázzák meg azt, hogy Huberman, a hegedűnek talán legnagyobb művésze ma nemcsak unalmasan játszott, hanem a zenei szabatosság ellen is vétett, a többi között nemegyszer disztonált. A hangversenynek a Beethoven versenymű volt a legkevésbbé sikerült száma, holott a legtöbben éppen azért jöttek el a hangver­senyre, hogy Hubermantól is újra hallják ezt a művet, amelyet alig pár napja játszott el eszményien egy másik nagy h­egedű­s. A mai Beethoven-koncert első tételét szét­darabolta Huberman. A kádenciát és az utána a szólóhangszeren belépő főtémát végképp elejtette, még a frázisvonalra sem fordított gondot. A la­ssú tételben felrengett ugyan si­mogat­ó,ín puha, finom kantilénája, de a ron­dába átvezető kádenc­ia lényeges részét egy­szerűen kihagyta. Nem akarunk udvariatlanok lenni Huber­man iránt, akinek a művészetét végtelenül nagyra tartjuk, de meg kell állapítanunk, hogy ezzel a kihagyással ő követett el udvariatlan­ságot a magyar közönséggel szemben, amely­nek zenei műveltségéről már meggyőzhették Hubermant — éppen az itt aratott nagy si­kerei. ____ (Op.) * (Megkezdődtek az „Éva boszorkány" próbái.) A Nemzeti Színházban kedden délelőtt volt a rendelkező próbája Her­­czeg Ferenc Éva boszorkány című szín­­művének, amelyet többesztendei pihente­tés után teljesen új rendezésben és sze­reposztásban újítanak fel. Az új szerep­­osztásban Bajor Gizi, Kiss Irén, Kiss Fe­renc, Uray Tivadar, Nagy Adorján, Bitgár, Bartos, Stella, Forgács, Fehér Gyula, Ga­­bányi és Juhász lesznek a //erczegi-darab főszereplői. * (A „Gavallérok" bemutatója.) A Ka­maraszínház színpadán megkezdődtek a próbák a hús­vét után következő „újdon­ságból", Farauhar klasszikus vígjátékéból* a Gavallérok-ből. A tizennyolcadik szá­­zadbeli ír drámaíró vidám darabjában Várady Aranka, T. Mátray Erzsi, Somogyi Erzsi, Gömöry Vilma, Rózsahegyi Kál­mán, Leh­otay Árpád, Petheő Attila, Su­gár, Eőry Kató, Mihályffy Béla, Forgács, Matáng, Losoncig, Stella, M. Iványi Irén, Pethes Sándor és Juhász játsszák a fősze­repeket. * („A ballerina" jubileuma.) A Király Színházban kedden került színre has­on­­ötödször Martos Ferenc és Szirmai Albert finom és szépzenéjű operettje, A balle­rina. A közönség sokat tapsolt a címsze­repet alakító Szonthy Hannának, továbbá Rátkai Mártonnak, Kertész Dezsőnek és a többi főbb szereplőnek. Réti hang­versenynaptár Nagypéntek: Bach: Máté passió, előadja a Bu­dapesti Ének- és Zenekar Egyesület, Lichtenberg karnagy vezényletével, G. Z. I OLCSÓ* KONZERV* FŐZELÉK k­lik­k­el * (A „12.000 ember" főpróbája.) A Nemzeti Színház Kamaraszínháza csü­törtökön este mutatta be Brúnó Frank, az ismert német író 12.000 ember című tör­ténelmi színművét. A német újdonság főpróbája csütörtökön délelőtt fél 11 óra­kor lesz­* (Szedő Miklós álta-­tg dalestje.) Szedő Miklós az utóbbi években határozottan kedvencei közé tartozik a magyar közönség­nek. És méltán. Nemcsak kellemes csengésű lírai tenorja, muzikalitása és énektudása teszi őt méltóvá a népszerűségre, hanem intelligens és meleg érzéstől áthatott előadása is, amely­nek egyik főtényezője a tiszta, értelmes, ki­tűnően hangsúlyozott szövegmondás. Ma hang­versenyt adott a Vigadóban, amelyet egészen megtöltött a közönség. Műsorát olasz áriák­kal kezdte. Utána Schubert-, Kodály- és Pol­gár Tibor-dalok következtek, az utóbbi kitűnő zongorakíséretével. Ezután magyar népdalokat énekelt a művész, a közönség meleg lelkese­dése közepette, végül pedig Lehár-áriákat. A hangverseny alatt és után vége-hossza nem volt az ünneplésnek. Sok számot meg kellett ismételnie és végül csak egy tucatnyi ráadás után engedte el a pódiumról Szedő Miklóst a körülötte sereglő lelkes hallgatóság. Pilátus Zombory Jenő drámája a szegedi Városi Színházban A szegedi Városi Színház kedden este mu­tatta be eredeti bemutató ciklusának XV. előadásaként Zombory Jenő dr. kir. főügyész négyfelvonásos drámáját: Pilátust. A darab nem a szokásos passiójátékok keretei között mozog; egyik érdekessége, hogy Jézus maga meg sem jelenik a színpadon. Főhőse Pilátus, aki kilép az eddigi megoldások passzív homá­lyából és aktív hőse lesz a nagy drámának. Pilátus a bíró, aki jobb meggyőződésével ke­rül konfliktusba, amikor külső kényszerítő hatások befolyása alatt kimondja a nagy íté­letet. Ezt a belső összeütközést, amely családi élete katasztrófáját is okozza, nem tudja más­képp megoldani, mint hogy öngyilkos lesz. A mindvégig nagy érdekességű dráma címszere­pét Táray Ferenc alakította teljes sikerrel. Gyöngyössy Erzsi, mint Pilátus hitvese, elő­ször mutatkozott be a szegedi közönségnek ki­mondottan tragikai, nagyhatású szerepben. Mágory Mária egy római leány finom alakját elevenítette meg, míg Peéry Piri a bűnöző, majd megtérő Veronika bibliai alakjának adott életet. Az előadás sikerében még Her­csé­g Vilmos, Ajtay Andor, Acsay Rezső, Nagy György stb. osztozott. Az előadást Né­meth Antal dr. rendezte. Szeged város társa­dalma telt házban nézte végig Zombory Jenő drámáját, az előadáson Glattfelder Gyula Csa­nádi megyéspüspök, valamint Somogyi Szil­veszter dr. polgármester is megjelent. * (Theater der Komikor.) A Theater der Komikor ma este kezdte meg néhánynapi vendégszereplését a Magyar Színházban. Mint máskor, úgy ez alkalommal is, a vendégjáték kettős találkozást jelent. A már talaját vesz­tett zsargon-móka és tréfa gyűjti ilyenkor össze pár nap­ együtt lét­re annak a közönség­nek a maradványát, amely valamikor lelkese­désével és áldozatkészségével sokáig virágoz­­tatta a színpadnak ezt a válfaját. Bécsben még van állandó közönsége, nálunk már csu­pán néhányszor telik belőle telt ház. A­ mai ilyen volt. A közönség ifjúkori emlékein ke­resztül mulatott a négy kis, mókás darabon és tapsolt a társulat három vezető tagjának: Türk Bertának, Rott Sándornak és Fritz Grünbaumnak. * (Az Operah­áz húsvétja.) A Parsifit a nagyhét folyamán csupán egyszer, szerdán, ápri­lis 1-én, szerepel az Operaház műsorán és ebben az évadban többé egyáltalán nem kerül színre. Húsvét vasárnapján délután mérsékelt helyárak­kal A mosoly országa, este pedig a Seherezade, parasztbecsület és a Pesti karnevál szerepel a játékrenden. * (Két ismeretlen Ti­zian-ön arcképet fe­deztek fel Angliában.) Londonból jelen­tik: Frank Sabin, a híres angol műgyűjtő, Ashbudton lord és Darnley lord képtárá­ban két, eddig ismeretlen, Tiziarron arc­­képet fedezett fel- Tisztítás után szakér­tők minden kétséget kizáróan megállapí­tották, h­ogy a képek valóban Tizjantól származnak. a világzseni írta, rendezte és fő­szerepét játssza legú­j­a­bb film­remekéneknagyvárosi lények. City hights (United Artists-Eco-Jion)Bemutatja kizárólagos joggal nagyszombaton a KANADA

Next