Budapesti Hírlap, 1932. május (52. évfolyam, 96-118. szám)

1932-05-11 / 103. szám

6 Tízévi fegyházra ítélték a b­ánokszentgyörgyi cigány­­lövüldözés egyik tettesét BÁNOKSZENTGYÖRGY, máj. 10. A cigánylövöldözés ügyében Bánokszent­­györgyre kiszállt nagykanizsai büntetőtörvény­szék ma reggel folytatta a tárgyalást. Az első tanú Székely Domonkos csendőralhad­nagy volt. Előadta, hogy beismerés a vádlottak részéről csak akkor történt, amikor már alapos­­bizonyítékok álltak a csendőrség rendelkezésére.­­Az elnök kérdésére tanú kijelentette, hogy a csendőrök a vádlottakat nem bántalmazták. Mo­­­ser Mátyás és Sánta János csendőrtörzső­rmes­­terek szintén azt vallották, hogy a vádlottakat nem bántalmazták. Szőke József ennek a két tanúnak a vallomása után­ is megmarad a mel­lett az állítása mellett, hogy több csendőr bán­talmazta őket. A tanukat a bíróság megeskette vallomásukra. Özvegy Szőke Jánosné, a vádlott anyja, meg­tagadta a vallomástételt. Ezután Szabó István dr. terjesztette elő orvos­­sza­kértői véleményét. A védelem kérésére ki­hallgatták Galambos István községi főjegyzőt, aki a vádlottakat jó magaviseletű fiatalemberek­nek mondotta s előadta, hogy a cigányok állan­dóan veszélyeztették a személy és vagyonbizton­ságot, ami ellen nem tudtak semmit sem csi­nálni. A vád- és védőbeszédek elhangzása után a bíróság Szőke József vádlottat tíz évi fegyházra ítélte, Kele Gézát pedig felmentette. Az ítélet kihirdetésekor Szőke ártatlanságát hangoztatta, és görcsös zokogással anyja nyakába borult. Az ügyész a minősítés és felmentés ellen, Szőke védője pedig a bűnösség megállapítása ellen fellebbezést jelentett be. . (Az új litván követ átnyújtotta a kor­mányzónak megbízólevelét.) A MTI jelenti: A kormányzó ma déli 12 órakor ünnepélyes ki­hallgatáson fogadta Jurgis Saul­is dr. új litván rendkívüli követet és meghatalmazott minisz­tert, aki ez alkalommal megbízólevelét nyúj­totta át. Az üdvözlő- és válaszbeszéd elhang­zása, után a kormányzó beszélgetést folytatott az új követtel. Az ünnepélyes aktusnál Vértesy Sándor dr., a kabinetiroda főnöke és Walkó Lajos dr. külügyminiszter működtek közre.­­ (A budapesti református egyház szociá­lis és missziós feladatai.) A „Református Fi­gyelő" tavaszi szemináriumának záróelőadásán kedden este Tasnádi Nagy András dr., MÁV h. igazgató-főügyész, fasori főgondnok a buda­pesti református egyház szociális és missziós feladatait vázolta. Előadásában visszautasította a szociáldemokratáknak azt az állítását, mintha a keresztyén egyházak tőlük akarnák a szociá­lis gondolatot kisajátítani. Semmiféle szocializ­musnak nincs oly tökéletes szociális­ szeretet programmja, mint Krisztus evangéliumának. Ez a programm sem javításra, sem kiegészí­tésre nem szorul.. Az előadó szükségesnek tartja a szegénygondozás központi megszervezését, a gyülekezet diakon­itus intézményes kiépítését, a kórházból kikerülő szegények rendszeres meg­segítését, s a fogházból szabadulók támogatását, hogy a becsület útjára visszatérni tudjanak.­­ (Tabódy Tibor állapota javult.) Tabódy Tibor országgyűlési képviselő állapotában, ör­vendetes javulás állott be. A súlyos szívburok-, izom- és mellhártyagyulladás visszafejlődőben van és a beteg képviselő pár hét múlva elhagy­hatja a szanatóriumot. — (Magyar közgazdasági író görög kitünte­tése.) Schäfer László dr. oki. közgazdának a gö­rög köztársaság elnöke görög-magyar vonatkozású gazdaságtudományi munkásságának elismeréséül a Phoenix-rend arany tiszti keresztjét adományozta.­­ (Kosztolányi Dezső a Rádióban.) Ked­den este 9 órakor Kosztolányi Dezső költőkről, írókról, színészekről beszélt a rádióban. Sorra felvonultatta a különböző költőtípusokat. Mind­egyikről pár sorban jellemző arcképet festett. Végül színészekről szólt, akiket hasonló arckép­csarnokba állított. iö v « ■ ■ 1 " ............... MINDEN SZERDÁN ti Egységes Községi Polgári Párt hivatalos lapja Szerkeszti: DACSO EMIL v « Cégtartal­maamhb. Ingmegblabalóbb. leveller.’edrek­t várospolitikai újság . Vállalkozónak, kereskedőnek, ipa­rosnak nélkülözte tetten, mert mindenről leghamarabb tud e» ír. B.H. 1932. MÁJUS 11, SZERDÁN Öngyilkos szegedi ügyvéd Sebe Béla ismeretlen méreggel megmérgezte magát SZEGED, máj. 10. Sebe Béla, fiatal szegedi ügyvéd,­­ ismeretlen méreggel megmérgezte magát. Az öngyilkossá­got egyik barátja fedezte fel, aki a késői órák­ban­­kereste az ügyvédet s miután hosszabb zör­­getésre sem nyitott ajtót, noha a szobában égett a villany, barátja, aki orvos, a kulcslyukon át befigyelt a szobába, ahonnan h­örgést hallott. Fel­törte az ajtót és a szobában eszméletlenül ta­lálta az ügyvédet. Nyomban első­segélyben ré­szesítette, majd értesítette a rendőrséget. Sebe Béla ismert tagja volt a város társadal­mának. Egyidőben elnöke volt a szegedi profesz­­szionalista futballklubnak is és tevékeny részt vett a keresztényszocialista mozgalmakban. Ön­­gyilkosságának oka egyelőre ismeretlen. A fiatal ügyvéd jómódú családból nősült, jólmenő irodája volt ’s így nem valószínű, hogy anyagi okok kész­tették az öngyilkosságra. Búcsúlevelet, amelyből öngyilkosságának okára lehetne következtetni, nem hagyott hátra. — Székelési zavarok, bélgörcs, puf­­fadtság, gyomorszédülés, izgalmi álla-*­potok, szividegesség, félelemérzés, bóz­dultság és általános rosszullét esetén a természetes „Ferenc József” keserű­­viz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tartós meg­könnyebbülést szerez. Korunk leg­kiválóbb orvosai a Ferenc József vizet úgy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel al­kalmazzák. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fű­­szer üzletekben kapható. — (Városok tanácskozása.) A Magyar Vá­rosok Országos Kongresszusának állandó bi­zottsága ma délelőtt a központi városháza ta­nácstermében Sipőcz Jenő dr. polgármester és Nendtvich Andor pécsi polgármester elnöklésé­vel ülést tartott, amelyen a városok legaktuáli­sabb kérdéseivel foglalkoztak. Előadók voltak Márkus Jenő ügyvezető­ alelnök, Várhidy Lajos igazgató és Éberth Géza győri tanácsnok. El­határozták, hogy a folyton növekvő munka­­hiány és az ezzel járó inség elleni védekezés intézményesen és az egész országra kiterjedően törvényhozásilag szervezendő meg, továbbá, hogy a munkanélküliek és az állástalan diplo­más ifjúság elhelyezésének biztosítása érdeké­ben július 3-án Kőszegen az összes városok be­­von­ásával és külső szakemberekkel országos ér­tekezletet tartanak. A bizottság behatóan tár­gyalta a városok függőkölcsöneinek ügyét, vala­mint az útadó és községi közmunka-jövedelmek felosztására és felhasználására vonatkozó javas­latokat Megvitatták még a Speyer-féle városi kölcsönkötvények vásárlása tekintetében előáll­ható előnyöket és hátrányokat, majd behatóan foglalkoztak a fázisrendszerű forgalmi adó ré­szesedésből a központi állami számlára befize­tett összegek felosztásával, valamint a szükség­adó és egyéb adópótlékok külön kezelésének a megszüntetésével. Márkus Jenő ügyvezető­­alelnök rámutatott az országgyűlési összeférhe­tetlenségi törvényjavaslatnak arra a rendelke­zésére, amely kizárja a városi üzemek szakem­bereit a képviselőségből, holott ugyanakkor a bankok és egyéb magánvállalatok szakemberei­nek a képviselősége elé nem gördít akadályokat. Tudomásul vette az állandó bizottság, hogy a kongresszus felkérésére a Tudományos Akadémia a Sipőcz Jenő-féle várostörténeti pályadíjat Schoen Arnoldnak „A budapesti központi vá­rosháza" című monográfiájának jutalmazására ítélte oda. Végül megvitatták, hogy a városi tisztviselők illetményeinek pontos kifizetését mily módon lehetne a városoknak biztosítani. Az ülés után a városok képviselői Krakter Kálmán al­­elnök vezetésével kivonultak a Nemzetközi Vá­sár megtekintésére, ahol a vásár elnöksége Vér­tes Emil ügyvezető­ elnökkel az élén fogadta és kalauzolta a városok polgármestereit.­­ (A zalamegyei alispán ünneplése.) Za­laegerszegiül jelentik: Zala vármegye törvény­­hatósági bizottsága Gyömörey György főispán elnöklésével ma közgyűlést tartott, amelyen folytatták a tíz évvel ezelőtt megválasztott Bódy Zoltán alispán ünneplését. A közgyűlés megnyitása után a fő­ispán, majd a törvényha­­tósági bizottsági tagok nevében Malasinszky Ferenc felsőházi tag köszöntötte az alisoszrit, aki meleg szavakkal köszönte meg az üdvözlést. A napirend tárgyalása során egyhangúlag el­fogadták Horváth Gergely kisgazdának a szo­ciáldemokrata szervezkedés megakadályozására irányuló indítványát. — (Orvosi Mr.) Nádor Henrik dr. kórházi fő­orvos rendelőjét V., Fáik Miksa­ utca 18. szám alá helyezte át. — (Magyar könyvek Romániában.) A ro­mán királyi sajtóállamtitkárság 2652/1932. szám alatt megengedte a következő könyvek­nek és folyóiratoknak Romániában való terjesz­tését: Vargha Sándor: Rickert Henrik filozó­fiája (Budapest, 1931), Négyesy László: Ka­zinczy pályája (Budapest, 1931), Bartók György: Kant etikája és a német idealizmus erkölcsbölcselete (Budapest, 1930), Vojnovich Géza: Arany János életrajza (Budapest, 1929), Horváth János: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig (Budapest, 1927), Moór Gyula: A jogi személyek elmélete (Budapest, 1931), Rá­cz Lajos: Leibnitz újabb vizsgáló­dások­ az emberi értelemről (Budapest, 1930), Dienes Valéria: Teremtő fejlődés (Budapest, 1930), Busa László: A kisebbségek jogi hely­zet© (Budapest, 1930). Akadémiai Értesítő, Archeológiai Értesítő, Irodalomtörténeti Közle­mények, Történeti Szemle, Közgazdasági Szemle, Mathematische und Naturwissenschaftliche Be­­richte aus Ungarn, Nyelvtudományi Közlemé­nyek, Matematikai és Természettudományi Ér­tesítő,­ Kertészeti Szemle, Fogtechnika, Autó- és Motorújság, Az ilatszerész, Tűzvédelem, A kerék. Illetékes helyen kilátásba helyezték, hogy további magyar sajtótermékeket engednek be Romániába. — (Express) tisztít fémet, fehérbútort, kádat. 80 fillér. Kapható mindenütt. — (Új kom­ányfőtanácsosok.) A kor­mányzó a miniszterelnök előterjesztésére Szily Ádám dr. szigetvári ügyvédnek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül és Kovács Frigyes budapesti okleveles építésznek közhasznú érde­mes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozta.­­ (Arany János jegyében rendezik az idei könyvnapot.) Az 1932-ik évi Könyvnap, mint az előző könyvnapok is, kizárólag a magyar könyv propagálásának van szentelve. Az idei könyvnapokat a magyar irodalom és íróvilág, a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem Arany János emlékének szenteli, a költő halálá­nak ötvenedik évfordulója alkalmából. Ebből a célból a Magyar Könyvkiadók és Könyvkeres­kedők Országos Egyesülete kiadta Arany Já­nos összes balladáit és a Bolond Istók­ot, Zichy Mihály nyolc rajzával, Beöthy Zsolt klasszikus méltatásával és Voinovich Géza remekbe készült bevezetésével. A ragyogóan kiállított könyv ára 1 pengő 20 fillér. Minden kiadó és minden ma­gyar könyvkereskedő magyar írók magyar írá­sait árusítja a könyvnapokon pünkösd utáni keddtől csütörtökig a fővárosban és a vidék minden városában fölállítandó sátrakban. Külön könyvnapi köntösben magyar írók rengeteg könyve kerül a közönség elé, de megjelennek külön, a könyvnapra kiadott­, a magyar köny­vet különösen propagáló kiadványok is és pedig Zilahy Lajos: Két fogoly című regénye, amely bekötve 3 pengőért és Földi Mihály: Kádár Anna lelke című regénye, amely 2 pengő 50 filléres propaganda-kiadásban kerül eladásra.­­ (A református lelkészek köréből.) Kolozs­várról jelentik: Az erdélyi református egyházkerü­let vezetősége is melegen ünnepelte Bíró Áron fel­­sőboldogfalvi lelkészt, tb. esperest, egyházi szolgá­latának félszázados jubileuma alkalmából. A hűsé­ges és közszeretetnek örülő öreg lelkipásztort Vá­sárhelyi János egyházkerületi lelkészi főjegyző kö­szöntötte, ezenkívül pedig a kortársak is elhalmoz­­t­ák jókívánságaikkal. — Havasa László dr. püspök Kulifay Imre kálvin téri segédlelkészt rendelte ki a budapesti református esperes mellé, szolgálatté­­telre. — Perjéssy László miskolci segédlelkészt a nemesbircki, Várady József domokosi lelkészt a szamos-krassói és Szendrey Dénes szatmárnémeti s. lelkészt a király-daróci reformátusok választották új lelkipásztorukká. — (A magyar munkát védő szövetség köz­gyűlése.) A nő­egyletek magyar munkát védő szövetsége kedden délután tartotta évi közgyű­lését, amelyen Anna királyi hercegasszony elnöki megnyitójában kifejtette, hogy a szövetség fel­ismerte azt a mérhetetlen erőforrást, amely a munkában rejlik és ennek a munkának propa­gálásával és helyes irányításával megmutatta azt ■az utat, amelyen haladva, fokozatosan, de biz­tosan eljutunk a célhoz, mindnyájunk létérdeké­nek végállomásához, Magyarország gazdasági talpraállításához. Irsay-Szabó Tiborné, „A ma­gyar asszony szerepe a gazdasági életben" cím­mel tartott előadást, majd Földváry Valéria ügy­­vezető­ alelnök további munkára szólította fel a közgyűlés résztvevőit.­­ (Aranylakodalom.) Márkly Géza székesfő­városi ny. segédhivatali főigazgató és neje, szül. Gyuricza Emília május 16-án ünnepli házasságá­nak ötvenn éves évfordulóját. Az aranylakodalmas házaspárra délelőtt 12 órakor a terézvárosi tem­plomban adnak áldást.­­ (Hegedűs Gyula özvegye trafikengedélyt kapott.) Hegedűs Gyuláné, Berzétey Ilona, a Vígszínház korán elhunyt nagy művészének öz­vegye trafikengedélyt kért és kapott a pénzügy­minisztériumtól. Hegedűs Gyuláné a Vígszín­házzal szemben nyit trafikot.­­ (Új cég győzelmes premierje.) Csak két hónappal ezelőtt létesítette üzletét Gerő M. Miklós, IV., Deák Ferenc­ utca 19. szám alatt, de már is közkedveltségnek örvend a hölgy­ közönség soraiban. A Nemzetközi Vásár alkalmából a Belváros szenzá­ciós látványossága a cég kirakatai, amelyekben a legpompásabb selymek, szövetek és G. F. B. cikkek, pazar kiállításban láthatók. Gerő M. Miklós régi ismerőse a hölgyeknek, tudvalevőleg hosszú eszten­dőkön át volt a Bárczai András cég üzletvezetője.­­ (A hajdúnánási lelkészek, tanárok és tanítók az elemi iskolákért.) Hajdúnánásról jelenítik: A hajdúnánási lelkészek, tanárok és tanítók bármely forrásból eredő jövedelmük tíz százalékát felajánlották a hajdúnánási elemi népiskolák fenntartására. Az iskolák ezen a ré­ven, körülbelül 10.000 pengő segélyhe® jutnak.­­ (A pécsi Zsolnay-emlékünnep.) Pécsről je­lentik: Pécs polgársága 1903 óta minden, éviben Zsolnay-serlegünnepély keretében áldoz díszpolgára, néhai Zsolnay Vilmos, a világhírű pécsi keramikus, emlékének. Az ezévi Zsolnay-ser­egü­­nnepélyt ked­den este tartották a Pécsi Polgári Kaszinó díszter­mében, ahol Bolgár Tivadar pécsi bankigazgató mondotta a ser­egbeszédet, méltatva Zsolnay alkotó­erejének egykor világviszonylatban is nagyjelentő­ségű emlékét.­­ (Nagy kulturünnep keretében avatják fel a debreceni egyetem központját.) Debre­cenből jelentik: Debrecenben május 15-én, pünkösd vasárnapján országos ünnepség kere­tében avatják föl a Tisza István-tudomány­­egyetem központi épületét, amely teljesen elké­szült. Ezzel kapcsolatban számos társadalmi, kulturális és művészeti esemény lesz Debrecen­ben. A vendégek az ország minden részéből május 14-én szombaton este hat órakor érkez­nek Debrecenbe. Este fél nyolc órakor a Déri­múzeumban lesz a magyarországi egyetemi és főiskolai tanárok hatodik baráti öss­zejövetele, amelyen többek között Szily Kálmán dr. állam­titkár is beszédet mond. Utána a Turul Szö­vetség debreceni kerületébe tartozó egyetemi ifjúság díszfelvonulást rendez a Déli­ téren. Vasárnap délelőtt a református nagytemplom­ban és a katolikus templomban ünnepi isten­­tisztelet lesz. Ezután a vendégek a város neve­zetességeit tekintik meg. Délelőtt féltizenegy órakor a központi épület díszudvarán kezdődik az egyetem­avató közgyűlés, amelyen Neuber Ede dr. rektor megnyitót, Szily Kálmán dr. államtitkár, Baltazár Dezső dr. püspök és Vá­sári­ István dr. polgármester mondanak beszé­det. Ezután a közönségnek bemutatják a köz­ponti épületet. Délben az egyetem díszudvarában lesz a sub auspiciia gubernatoris doktoravatás, amelyen a kormányzót Petri Pál dr. államtit­kár képviseli. Kerekes Ernő dr.-t az államtu­­dományok, Varga Lászlót a bölcsészettudomá­nyok doktorává avatják. Fél háromkor az egye­tem díszebédet ad az Arany Bikában. Délután hat órakor a Déri-múzeumban tartják a Felső­­oktatási Egyesület közgyűlését. Délután a ven­dégek kirándulnak a pallagi gazdasági akadé­miára. Este kilenc órakor az Arany Bika-szálló dísztermében díszhangverseny lesz. Este 10 óra­kor a város ad teát, 11 órakor pedig kezdődik a bajtársi táncest. Május 16-án, hétfőn a ven­dégek kirándulnak a Hortobágyin, ahol Debre­cen város ad villásreggelit.­­ (Varsói egyetemi tanárok előadást tar­tanak a budapesti egyetemen.) Varsóból je­lentik: Zielinski Tádé, Halecki Oszkár és Ta­­tarkiewicz Szaniszló varsói egyetemi tanárok Budapestre utaztak, hogy előadásokat tartsa­nak a budapesti egyetemen a klasszika filológia, a lengyel történelem és a művészettörténetem köréből.­­ — (Uj budapesti református gondnok.) A budahagyvidék­i református egyházközség új gond­nokául Tóth Miklós dr. kúriai bírót, a Kér. Ifjú­sági Egyesület országos elnökét választotta meg, aki évtizedek óta fáradozik a diákság krisztianizi­­lása terén. — (Milyen képet mutat a főváros múlt évi zárszámadása?) Múlt héten került nyilvános­ságra a nagy érdeklődéssel várt fővárosi gazdál­kodás zárs­zámadása, amelyről Becsey Antal a Dacsó Emil szerkesztésében megjelenő Fővárosi Hírlap, az Egységes Községi Polgári Párt hiva­talos lapja legutóbbi számában megállapítja, hogy pénzügyi szempontból kitűnő, a közgazda­ság szempontjából azonban hátrányos képet mutat a múlt évi zárószámadás- Liber Endre al­polgármester az első magyar erdei iskola egy­éves működésének eredményét ismerteti. Sipőcz polgármester a Nemzetközi Vásárról, az ifjúság munkába állításáról, a régi Népszínház feltá­masztásáról és az üzemi bizottság újjáalakítá­sáról nyilatkozik. Ezenkívül érdekes publicisz­tikai cikkek, aktuális riportok és a főváros szál­lítóit érdeklő gazdasági rovatok egészítik ki a Fővárosi Hírlap megjelent legújabb számának gazdag tartalmát.­­ (Megválasztották a sütőipartestület új el­nökét.) A Budapesti Sütők Ipartestülete kedden délután elnökválasztó rendkívüli közgyűlést hívott egybe, amelyen megválasztották a nemrégiben el­hunyt Deutsch Mór helyébe az új elnököt. Noszlopy Tivadar alelnök javaslatára egyhangú lelkesedéssel Buricska Edét, az eddigi ügyvezető alelnököt vá­lasztották meg közfelkiáltással. Az ügyvezető al­elnöki széket ugyancsak egyhangúlag Botter Mór­ral töltötték be. Grosz Jenő üdvözölte az újonnan megválasztottakat, majd Luzicska Ede elnök mon­dott köszönetet az egyhangú bizalomért, ezután pe­dig Botter Mór köszönte meg megválasztását. Nat­­tán Ernő sütőmester felszólalása után Botter Mór és társainak indítványát ismertette Georgievitz Béla dr. főjegyző. — (Kedvezményes utazás a vadásztrófea­­kiálításra.) A kereskedelemügyi miniszter a Máv­ vonalain 33 százalék utazási díjkedvezményt engedélyezett a Nemzeti Vadászati Védegyletnek a Budapesten a Vigadóban május 14-től június 6-ig tartó vadásztrófea kiállítása vidéki látogatói szá­mára. Aki a kedvezményt igénybevenni óhajtja, küldjön I­hik Gyula dr. rendezőbizottsági tag cí­mére: Budapest 10 (Nemzeti Múzeum) 2 pengőt, amelyért postán belépőjegyet és kedvezményes vasútijegy váltására szolgáló igazolványt kap. HÁZASSÁG Ligeti Győző házasságot kötött Gyöngyösi Ka­tával. Kertibútor-szenzáció, Stadler-gyár, Budapest, Teréz-kerti 43.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék