Budapesti Hírlap, 1932. augusztus (52. évfolyam, 171-194. szám)

1932-08-17 / 183. szám

s . (Somogyi Jenő törvényszéki tanácselnök itelen meghalt.) Somogyi Jenő törvényszéki nácselnök, aki a pestvidéki királyi törvényszé­ken működött, a keddre virradó éjszaka agyvér­zésben hirtelen meghalt. Somogyi Jenő ötvenki­lenc éves volt. Huszonnégy esztendeje működött a pestvidéki törvényszéken, most legutóbb a szü­­neti büntetőtanácsot vezette. Megtestesítője volt az igazságos puritán magyar bírónak. Halála széles körben keltett mély részvétet. Csütörtökön délután négy órakor temetik a farkasréti teme­tőben. Somogyi tanácselnök hirtelen halála miatt a szüneti büntetőtanács keddre és csütörtökre kitűzött tárgyalásai elmaradnak és ezeket az ügyeket a jövő héten tárgyalják a rendes bün­tető tanácsok.­­ (Amerikai írónő Budapesten.) Eleanor Mércéin Kelly, a neves amerikai írónő, tanul­mányútra Budapestre érkezett. Az írónő­ legkö­zelebbi regénye magyar miliőben játszódik le, s ezért hosszabb időt fog tölteni Debrecenben és Mezőkövesden.­­ (Mihelics Vid rádióelőadása a sajtó és tudomány viszonyáról.) A budapesti rádió új­ságíró-sorozatában kedden este Mihelics Vid egyetemi magántanár, szerkesztő tartott érdekes előadást Sajtó és tudomány címmel. A valódi életből vett meggyőző példákkal igazolta, hogy kultúránknak ez a két fontos tényezője a fel­színes ellentétek dacára is egymásra van utalva. Végül röviden megemlékezett a sajtó és tudo­mány ama kapcsolatáról, amelynél a sajtó, mint társadalmi jelenség és kultúrforma maga is tu­dományos vizsgálat tárgya lesz. Havi 50 fillér­ért béreljen VOGEL- CSILLÁRT !-á — (Elsüllyedt egy hajó.) Párizsból jelen­tik: A Campagnie Générale Aeropostale egyik motoros hajója, amely Dakar és Natal között bonyolítja le a postaforgalmat, szombat óta el­­tűnt. A motoroshajónak szombat este hat óra­kor kellett volna megérkeznie Dakarba. Attól tartanak, hogy a motoroshajó huszonkét főnyi, legénységével együtt a nagy viharban a ten­gerbe veszett.­­ (Lelkészjubileum.) A székesfehérvári feren­cesek templomában most tartotta pappászentelésé­­nek negyvenedik évfordulóját Tóth István nyugal­mazott plébános. A közszeretetben álló plébánost hivei elhalmozták jókívánságaikkal.­­ (Tizenöt évre ítélték a gyermekgyilkos legényt.) Szegedről jelentik: A szegedi tör­vényszék Gömöry tanácsa ma tárgyalta Zsótér József tizenkilenc éves mezőkovácsházi legény gyilkosság­ bűnügyét. Zsótér József huzamo­sabb időn át szerelmi viszonyt folytatott Szakál Erzsébet mezőkovácsházi leánnyal. A viszony­ból leánygyermek született. Ez év június 15-én Mezőkovácsházán vásár volt. Zsótér, miután erősen ivott, hazament, élesre fent disznóörö­­köst vett magához és Szakállék házához ment, ahol a 20 hónapos gyermeknek elmetszette a torkát. A szegedi törvényszék ma Zsótért 15 évi f­egy­házra ítélte. Az ügyész fellebbezése folytán amelyhez a védő is csatlakozott, Zsótér ügyében a királyi ítélőtábla fog dönteni. Kedvezményes előfizetőinknek és olvasóinknak Csillaghegyi strand kombinált jegyek hétköznap (belépő, szekrény, Hév oda-visza, vili, oda-vissza .... 1.40 P vasárnap (ugyanez szekrény nélkül) 1.30 P Kombinált gyermekjegy hétköz­nap és vasárnap. ..... 1.80 P Szent Gellért gyógyfürdő Termál fürdő II. oszt kádfürdő vagy közös, is­zapgöngyölés vagy víz­­gyógyászati kezelés 2.— P helyett 1.60 P Hullámfürdő délelőtti­agy 1.80 helyett 1.50 P , délutáni . 1.50 „ 1.30 P Szt. Lukácsi­ gőz, kád, iszap. . 1.60 helyett 1.28 P uszoda .... —.80 helyett 1.64 P Rudasfürdő gőzfürdő . . . 2.— P helyett 1.60 P uszod­ajegy (úszóruha nélkül) kabin­nal . . . 1.20 P helyett —.96 P Uszodajegy (úszóruha nélkül) szek­rénnyel . . . 1.80 P helyett — 70 P Budai strandfürdő kedvezményes utalványok hétköznapra, melynek ellenében 60 filléres jegyek kaphatók a helyszínen. Jegyek a kiadóhivatalban kaphatók — (Piccard elhalasztotta startját.) Berlin­ből jelentik: Piccard professzor, meteorológiai okokból, szerda előtt nem indulhat el második sztratoszféra-repülésére. — (A hatszázéves bécsi bőripar.) Ausztria fővárosában, Bécsben, a híres bécsi bőripar jubi­leumát fogja megülni abból az alkalomból, hogy ez az iparág egy hatszáz év előtti okmányban van elő­ször megemlítve. Az ünnepély szeptember 4—10-ike közt fog az idei bécsi őszi vásárral kapcsolatban megtartatni. Programmba van véve egy rendkívül terjedelmű mintavásár, mely a bőrárukat előállító ipart és a hozzá tartozó mellékiparágakat teljesen felöleli.. A jelenkori gyártás cikkeinek kiállítása mellé történelmi bőrdrákuffsítás is fog sorakozni, amely elsőrangú látványosságnak ígérkezik. A sok érdekes látnivaló bőven kárpótolni fogja a Bécsbe utazó idegenek fáradságát annál is inkább, miután ugyanebben az időben a bécsi bőriparárusok kira­katversenyt is rendeznek. GYÁSZROVAT Podhorányi József pápai prelátus, váci székes­­egyházi kanonok, a városi pénzügyi bizottság volt elnöke, 67 éves korában elhunyt. Beszentelése va­sárnap délután volt és azon megjelent Hanauer A. István váci megyéspüspök, továbbá Krakker Kálmán polgármester és sok társadalmi előkelőség. A temetés szerdán, augusztus 17-én, délelőtt lesz a székesegyházból. Hegyi Gyula államépítészeti tisztviselő, a Tolna vármegye Sport Egylet futballcsapatának mester­játékosa, hosszas betegség után meghalt. Götz Károly színész, mint Bécsből jelentik, het­venéves korában, rövid szenvedés után meghalt. Szentpéteri Kun Gyula székesfővárosi ny.­ta­nácsnok, a református egyház presbitere, 88. élet­évében elhunyt. Augusztus 15-én helyezték örök nyugalomra a székesfőváros által a Kerepesi­ úti temetőben adományozott díszsírhelyen. Kiskámoni Szalay Béla törvényszéki tanácsel­nök hosszas szenvedés után tegnap este hatvannégy éves korában elhunyt. Az egyik polgári fellebbvi­­teli tanács elnöke volt a budapesti törvényszéken és különösen az ügyvédi költségjegyzék-perekben hozott ítéleteivel szerzett magának úgy a jogász­közönség, mint a jogkereső nagyközönség körében általános megbecsülést. Temetése ma délután volt a farkasréti­ temetőben nagy részvét mellett.. Szendrei Balogh István Abaúj-Torna vármegye másodfőjegyzője, tiszteletbeli főjegyzője életének 47-ik évében augusztus 11-én Szikszón elhunyt. Holttestét a református egyház szertartása szerinti megáldás után Abaújszántóra szállították és az ottani családi sírboltban helyezték nagy részvét mellett örök nyugalomra. Néhai Bakos János királyi ítélőtáblás bírónak, a kiváló kriminalistának özvegye, Muzsik Róza, életének nyolcvanharmadik évében mikebudai csa­ládi birtokán e hó 14-én elhunyt. A megboldogul­tat Nagyból­dogasszony napján temették az irsai római katolikus templomból és helyezték örök nyu­galomra a családi sírboltjukban. Halálát fia, Bakos Géza földbirtokos és unokája­, ifjabb Bakos Géza, valamint kiterjedt rokonsága és sok tiszte­lője gyászolja. B.BU 1932. AUGUSZTUS 17. SZERDA Nyílt-tér­i rovatban közüliekért nem vállal felelősséget sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal, nyilatkozat. Több időszaki nyomtatvány alaptalan vádakat közölt ellenem. Megbíztam jog­tanácsosomat, hogy mindezek ellen, továbbá Hennyey Vilmos úr ellen a sajtópert, illetve rágalmazás miatt a bűnvádi eljárást fo­lyamatba tegye. Dr. Fodor Oszkár MOZI HÍRADÓ * (Nádosy Imre volt főkapitány , filmpro­ducer.) A magyar moziszakmában nagy feltű­nést kelt az a hír, hogy egy magyar tőkecso­­port, amely Fejős Pállal készített több verziós magyar filmet, képviseletével Nádosy Imre volt országos főkapitányt bízta meg. A film címe Lelkek a viharban, szcenáriumát Mihály István írta. A film főszerepeit Somogyi Bogyó, Ró­zsahegyi Kálmán és Csortos Gyula játsszák. A magyaron kívü­l német, angol és francia ver­ziót is készítenek az új filmből. * („öldöklő verseny**.) Tommy Boy száz­ezer dollárja valóságos szállóige lett az amerikai közönség körében, mert a legutóbb 100.000 dol­lár díjjal jutalmazott Kentucky-derbyt a Tommy Boy nevű outsider nyerte. E szenzá­ciós társeseményt dolgozta fel a Metro-Gold­­wyn-gyár az Öldöklő verseny című rendkívül izgalmas és fordulatos filmjében, amelynek bra­vúros felvételei óriási sikert hoztak a filmnek Amerikában. A filmen, amelynek érdekes me­séje telve van a turf kulisszatitkainak leleplezé­sével, valóságos operatőrbravúrral van meg­örökítve a nagy futam rendkívül izgalmas lefo­lyása. A filmet pénteken mutatja be a Rádius- Metro-filmpalota. * (Az Orion filmszínház megnyitása) pén­teken, július 19-én lesz. Az elegáns filmszínház teljesen renoválva és újjáalakítva várja közön­ségét és az előkelő ízlésű közönséget abban a kellemes meglepetésben részesíti, hogy a tava­szi szezon legpompásabb filmsikerét, a Fiacs­kám! című Metro-fimet tűzte műsorára, amely­nek művészi értékét Helen Hayes és Lewis Stone nagyszerű alakításai biztosították a Rá­diós-premieren. LÓVERSENY Az augusztusi futtatás A vasárnapi és a hétfői verseny Az augusztusi miting negyedik és ötödik napja jutott lebonyolításra a két ünnepnapon s bár nagyobb eseménye nem volt egyik nap programmjának sem, a társközönség igen nagy érdeklődést tanúsított a versenyek iránt, jólle­het a nagy hőség nem volt a legcsábítóbb a sza­badban való tartózkodásra, még kevésbbé a versenyélettel járó sürgés-forgásra. A nemes szórakozás hívei azonban nem szólít­a­k tekintet­tel lenni az időjárás kellemességeire, vagy vi­szontagságaira, így tehát a kánikulai forróságra sem vetettek ügyet. Vasárnap általában a favo­ritoknak kedvezett a szerencse, bár volt egy vas­kos meglepetés is, aminek nemcsak huszonhét­szeres totalizatőr-osztalék volt a­­ következmé­nye, hanem egyik közismert és jeles trénerünk­nek kijutott dorgatórium is. A Nyeretlen két­évesek hendikepjében ugyanis az a Kincsem­­vérű Vulkán aratott rendkívül könnyű győzel­met, amely előzően a beavatottaknak és a fogadó közönségnél,­ általános bizalmától kísérve, egy­általán semmit sem mutatott. Vulkán váratlan győzelme éppen stílusának nagyvonalúsága miatt szinte megdöbbenést keltett s nem kerülte el természetesen az igazgatóságnak a figyelmét sem. Bekövetkezett tehát a mostanában szokat­lan eset, az igazgatóság elé hívták Vulkán tré­nerét és lovasát s az általul­­adott felvilágosítás után Hitch György tréner szigorú figyelmezte­tésben részesült, hogy a jövőben lovainak egyen­letesebb formájára fokozottabb gondot fordít­son. A Választmáányi-díjat már magában véve eseménnyé avatta­ Starlight szereplése, mint ahogyan rendkívüli esemény ennek a­ tünemé­nyes kancának versenyben való puszta látása is. Coquin és Tékozló inkább kísérete volt, mint ellenfele. Akkor és annyival nyert ellenül­, amennyivel éppen lovasa akarta. Ezúttal kül­­lemileg is a lehető legjobb benyomást kel­­ette, galopja pedig arra vallott, hogy formájának tetőpontján áll ki szeptember 4-én az Erzsébet királyné-díjban. Az 1200 méteres hendil­epben Fonólány játszi könny­edséggel szerzett győ­zelme csak azért volt szimpatikus, mert a Mé­­lik-színek sikerét jelentette. Fonólány pehely­súlyával és nyergében az új lovascsillaggal, Kollárral, a starttól a célig uralkodó felsőbb­­ségben volt olyannyira, hogy az egész mezőny, Africanus és Pici kivételével, már az első 500 méter után feladta a küzdelmet. A kétévesei­ versenyében Pillanat vitte győzelemre rövid kur­­zusát, a 2000 méteres Welter-hendikepben pe­dig Lármás II. igazolta a Horthy-istálló nagy formáját. Ennek a versenynek fuvolás volt a favoritja, a La ven­del II.-mén azonban a for­dulóban történt kisebb baleset következtében nem felelhetett meg a bizalomnak. A vasárnapi favoritjárásra hétfőn sorozatos favoritvereségek következtek. Megnyitotta a sort az Istállói," díjában Pascal, amelyet a mind­jobban kibontakozó Salvator vert meg fölénye­sen. Még nagyobb favoritot ért vereség Cana­­dában az Ilonavölgyi-díjban. Festetics herceg Pázmán-kancája, amely otthon valamivel jobb­nak mutatkozott Palmyránál, már a félúton menthetetlenül verve volt. Győzött a Dreher­­istálló Bakézere, amelynek stílusa nagyobb ké­pességekre vall. Kitűnően futott Kopó és jól mutatkozott Szebb jövő is. Nagyszerű finis után Consul és Kobenzi holtversenyével vég­ződött az 1800 méteres hendikep, amelynél­ végküzdelmében Máramáron is csak fejhosszal maradt a két félgyőztes mögött, de egészen kö­zel volt hozzájuk Livorno és Csatlós is. Az El­adó kétévesek versenyében a favorit Bonnetablet Pierette verte meg, a Welter-hendikepben azon­ban Partagas már a fogadó közönség bizalmát váltotta valóra. Maris látszott sokáig nyerőndő, lovasa azonban nem tudta kellőképpen hazave­zetni. Zsivány, amelynek nyergében Sohejbal ült, hosszakkal megkésett az indításnál s veszte­ségét már be nem hozhatta. Az Eladók hendi­kepjében Alvinc mint favorit csak a harmadik helyet tudta biztosítani Verity és a Gutai kezé­ben igen nagy formát futó Pálma mögött. A részletes eredmény: VASÁRNAP: I. Cinkotai-dij. 2000 P. 1100 m. Blaskovich A.: Dáma (7:10 rem), Csuta első. Oreo (1­­4), Szabó második. Rejtély (10), Esch harmadik. 4 h.­­ h. Tót.: 10:14. II. Nyeretlen kétévesek hendikepje. 2500 P. 1000 m. Blaskovich A.: Vulkán (10), Csuta első. Bonne­­table (12), Kasszián T. második. Reménység (4), Esch harmadik. F. m.: Parancs, Fontos, Végre­hajtó, Aldisia, Pali, Robinson, Csákó, Bendegúz, Papucshős, Kolibri, 1­4 h. b. h. Tót.: 10:268, 68, 88, 24. III. Választmányi-díj. 6000 P. 2000 m. Mr. C. Wood: Starlight (5 reá), Csuta első. Coquin (4), Scheibal második. Tékozló (10), Rózsa harmadik. 7 h. 3 h. Tót.: 10,11. IV. Hendikep. 2500 P. 1200 m. Mélik Andor: Fonólány (1%), Kollár első. Africanus (12), Ka­­szács második, Pici (8), Vrabel harmadik. F. m.: Kereső, Simba, Párduc, Garuda, Mirjam, Emlék, Mulatós, Silver King, Urfi, Vadvirág. 1 h. 3 h. Tót.: 10:30, 18, 27, 27. Kettős fogadás: 5.363 (Vulkán—Fonólány). V. Kétévesek versenye. 2000 P. 1100 m. Gróf Wenckheim Dénes: Pillamat (5:10 reá), Schejbal első. Vak tyuk (3), Weissbach második. Kolchis (3), Gutái harmadik. F. m.: San Remo. 2% h.­­ h. Tót.: 10:14. VI. Weltenhendikep. 2500 P. 2000 m. Horthy Jenő, Lármás I­. (6), Csaplár első. Csicsőné (4), Teltschik második. Alvincz (12), Schejbal harma­dik. F. m.: Kis Alag, Herbszeitlose, Platán, Róna, Snow White, Forgatag, Goodluck, Csopak, Fuvolás, Sanyi, Balzsam. 1 h.­­ h. Tót.: 10,77, 28, 30, 35. HÉTFŐ: I. Istállók díja: 3000 P. 2000 m. Horthy Jenői Salvator (2), Weissbach első. Pascal (6:10 re.), Szabó második. Róna (4), Klimscka harmadik. F. m.: Mahatma. 3 h. 10 h. Tót.: 10:43, II. Hendikep. 2500 P. 1800 m. Festetics Taszné herceg: Consul (1%), Szabó L. II. és Dréher Jenő: Kobenzi (3), Klimseka holtversenyben elsők. Mára­­maros (14), Szentgyörgyi harmadik. F. m.: Li­­vorno, Naplemente, Szittya, Tearózsa, Lesbia, Vág­yad!, Csatlós. Holtverseny. Ferh. Tót.: 10:13, (T), 21 (K), helyre: 17, 17, 65. III. Ilonavölgyi-díj. 6000 P. 1100 m. Dréher Jenő: Bakézer (2), Gutai első. Kopó (10) Balogh második. Canada (5:10 reá), Esch harmadik. F. m.: Vidtor, Szebb jövő. 1­4 h. 2% h. Tót.: 10:34, 20, 37. IV. Kétévesek eladóversenye. 2000 P. 900 m­. Wenckheim D. gróf: Pierette (4), Tóth A. első. Bonnetable (1(4)) Kasszián T. második. Bogárló (10), Weissbach harmadik. F. m.: Silly Sally, Sós­kifli, Torstenson. 1 h.­­ h. Tót.: 10:51, 17, 15. V. Welter hendikep. 2500 P. 1000 m. Horthy Jenő: Partagas (3), Weissbach első. Maris (8), Szentgyörgyi második, Bakter (6), Wrabel harma­dik. F. m.: Zsivány, Hetre, Daru, Búzavirág, Allegra, Konfusion, Kisbaj, Annus, Párta, Tally- Ho, Splendid. k­b. 1% h. Tót.: 10:34, 16, 33, 31. Kettős fogadás: 5:19 Consul—Partagas), 5:25 (Kobenzi—Partagas). VI. Eladók hendikepje. 2000 P. 1600 m. Érez, hegyi I. frigy: Verity (6), Kasszián T. első. Fáim* (12), Gutai második. Alvincz (3), Scheibal har­­madik. F. m.: Hadzsi Halef, Martinsberg, Mazurka, Hetty, Inca, Árboc, Szunyogh, Bonyodalom, Su­­hanc, Erdély gyöngye. Fejh. 2 h. Tót.: 10,102, 39, 81, 19. * ) ( A szerdai ügetőverseny. Szerdán délután fél 4 órakor kezdődnek az ügetőversenyek. A programmon szereplő hat számból valószínűen egy vagy két szám résztvevők hiányában el-, marad. )( A bécsi verseny. A vasárnapi és hétfői bécsi versenyek között bennünket közelebbről csak az August-Rennen érdekelt, Iola II. sajtja révén. A Mr. Corner-istálló négyévese négyes mezőnyben a harmadik helyen végzett, s kudarcában Phönix volt az osztályosa. Az 1600 méteres versenyt Lightening nyerte, amelyről most már megállapítható, hogy a jobb klasszisú háromévesek közé tartozik. A kettős nap részletes eredménye, — mint Bécsből jelen­­tik — a következő: Vasárnap: I. Bale (2), Gulyás B. és Chesinai (4), Tuss holtversenyben elsők. Szerencs (6:10 r.), Takács harmadik. F. m.: Margit, Karla. Holtver­­seny. 4 h. Tót.: 10:19 és 23, 24, 24. II. Vermouth (2) Kaszián F.első. Tabris (3), Valentin második. Queen Bess (16), Weckermann harmadik. F. m.: Szigetvár, Ode. 1 h. 3 h. Tót.: 10:24, 14, 17. III. Villa (4), Gulyás első. Kinoprinz (2), Ka­­szián F. második. Pas de Calais (2), Nagy harma­dik. Futott 5 ló.­­4 h. Fejh. Tót.: 10:42, 23, 19. IV. Heliane (8,10 r.), Szilágyi első. Carevic (2), Rojs­ második. Dudu (10), Tuss harmadik. F. m.: Polka, Marabu, Talizmán. Fejh. 3 h. Tót.: 10:22, 12, 14. V. Busalka (4), Danegger első. Schwarzwal (2), Gulyás második. Brisk (1%), Valentin harmadik. F. m.: Voléz, Oslo, Balboa, Ne­begj, Derítő, bű­h* Fejh. Tót: 10:58, 23, 18, 15. VI. Sovrana (8), Valentin első. Anubis (3), Szi­lágyi­ második. Türelem (1%), Kaszián F. harma­dik. F. m.: Suzy, Eiswind, Barmaid, Orbán Hell* mayr. 1 h. 3 h. Tót.: 10:64, 20, 22, 14. Hétfő: I. Greg Hope (3), Szilágyi I. első. Fa­tálist (2), Tuss második. Cascade­ (2),­Nagy har­madik. F. m.: S. O. S., Erika, San Martino, SWO­­Ting-Le, Kontúr. Fejh. 1 h. Tót.: 10:21, 11, 11, 11. II. Anubis (4), Kaszián F. első. Romulus (4), Weckermann második. Bandita (4), Rojik harma­dik. F. m.: Pas de Calais, Kamerád, Timur Lenk, Monarch. 4 h. 2% h. Tót.: 10:56, 23, 19, 207 III. Pali Moll (1­ 4) Gulyás B. első. Katzels­dorf (8), Gartenmayer második. Herba (1%), Vargha és Anisette (6), Weckermann holtverseny­ben harmadik. F. m.: Labanc, Wahrhaft, Pan, 3 h. 3 h. Tót.: 10:19, 11, 11, 11, 11. IV. Lightening (1­4) Rojik első. Georgette (16), Nagy második. Iola N­. (1­4), Esch György har­madik. F. m.: Phönix, 1 h. 1 h. Tót.: 10:24, 16, 28. I V. Kirgise (3), Frasch első. Anabel (4), Rojik második. Stra Milano (5), Vargha harmadik. F. m.: Evian, Tourtereau, Giutton. 1 h. 5 h. Tót: 10:27, 14, 15. VI. Flash Light (4), Gulyás első. Ginz (8), Ra­­dukovics második. Bellator (5), Esch Gy. harma­dik. F. m.: Thwillight, Marschall, Don José, Pretty Molly, Happy Horse, Czifra, Tombola. 1 h. 5 h. Tót.: 10:35, 22, 40, 23. )( A Szent István-díj­ Casanovát vasárnap töröltél­ a Szent István-díjból és most már meg­állapítható a nagy verseny starter-listája a kö­vetkezőképpen: Zápolya (Esch), Kurucs (Scherbal), Rapallo (Gutai), Consul (Weiss­bach, vagy Tóth), Diva (Teltschik), Rendes (Balogh), Admirális (Csaplár), Pálosi (Kasz­­szián F.), Kellermann (Klimseha). A hosszú időn át Admirális favorit-pozíciója megingatha­tatlannak látszott, az utolsó napokban azonban a fogadólistán veszedelmesen felnyomult Ra­pallo. A nagyszerű kanca fényesen állotta ki utolsó próbáját, amelynek Otranto, Pálinka és Kobenzi társaságában vetette alá Pejacsevich gróf. Ugyancsak a Rapallo iránt egyre szilár­duló bizalmat igazolja Kobenzinek Consullal hétfőn vívott holtversenye. Rapallót tegnap na­gyobb tételekkel fogadták és ma már 2:1 kur­zussal Admi­ralissal együtt ,első favoritja a Szent István-díjnak. Rapallo és Admirális mel­lett nagyobb tábora csak Kurucnak van, amely utolsó próbáját már enyémmel végezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék