Budapesti Hírlap, 1936. július (56. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-18 / 162. szám

1936 JULIUS 17, PÉNTEK B. Hé 9 M. c. r, A Meteorológiai Intézet jelenti július 16-án este: UJ FOGÁS A DIPLOMÁCIÁBAN Nyugat-Európa északi fele hűvösebb óceáni levegő hatása alatt áll, amely beha­tol Kösép-Európába és főképpen Németor­szág északi felén, a Keleti-tenger partvidé­kén zivataros záporesőt idéz elő. Hazánkban csak elszórtan és csupán egy­két helyen volt alig figyelembevehető eső­­mennyiség. A hőmérséklet az ország nyu­gati megyéiben 20—22, délen 30 és keleten S3 fokra emelkedett. Budapesten este 9 órakor a hőmérséklet 22 fok Celsius, a tengerszintre átszámított légnyomás 764 milliméter, mérsékelten emelkedő irányzatú. Várható időjárás a következő 24 órára: Mérsékelt szél, többnyire északi és észak­nyugati. Helyenként, de inkább csak az or­szág nyugati és észald részén eső és ziva­tar. a hőmérséklet kissé csökken. Liter alpolgármester a kilakoltatásokról Csütörtökön _ délelőtt népes szociáldemo­krata küldöttség kereste fel hivatalában Liber Endre helyettes polgármestert. A küldöttség tiltakozását fejezte ki a felett, hogy a székesfőváros tulajdonában lévő több szükséglakás-telepen kilakoltatási el­járást tettek folyamatba egyes lakókkal szemben, ugyanekkor azonban nem gon­doskodtak arról, hogy a hajléktalanok hamarosan fedél alá jussanak. Liber Endre alpolgármester válaszában kifejtette, hogy a székesfőváros vezetősége alapos körül­tekintéssel bírálja felül a kilakoltatási ügyeket és saját szükséglakás-telepein csak azoknak a lakóknak eltávolítását szorgal­mazza, akik annak ellenére, hogy meg­felelő keresettel rendelkeznek, az egészen minimális lakbéreket mégsem fizetik. Egyébként kijelentette az alpolgármester azt is, hogy a legutóbb történt kilakolta­tások színhelyén Schuler Dezső tanácsnok kíséretében személyesen is megjelent abból a célból, hogy ellenőrizze, nem történtek-e túlkapások. ígéretet tett az alpolgármes­ter abban az irányban, hogy a kilakoltatá­sok számát a lehető legkisebb mértékre fogják csökkenteni. — (Vád alá helyezték Winter Sándort, a City-fllmszlnház volt igazgatóját.) Winter Sándor, a City-filmszínház volt igazgatója annakidején szerződést kötött a londoni Uni­ted Artist részvénytársaságai, amelynek ér­telmében nagyobb összegeket kellett volna Magyarországon elhelyezett filmek jövedelme címén a londoni cég javára zárult számlán elhelyezni. Az United Artist azonban ügy ta­lálta, hogy Winter vállalt kötelezettségeinek nem felel meg, sőt megtévesztette a londoni céget, hamis okiratokkal igazolva azt, hogy Winter a megállapodásszerü összegeket egy budapesti bankfiókban a londoni cég javára elhelyezte. Éppen ezért bűnvádi följelentést is tett Winter ellen és az ez ügyben elrendelt nyomozás, illetve vizsgálat alapján a királyi ügyészség nemcsak Wintert, hanem Lónay Richárd magántisztviselőt is kétrendbeli ma­­gánokirathamisítás bűntettével vádolta meg. Mindketten kifogásokkal éltek a vádirat el­len, amelyeket ma tárgyalt a büntetötörvény­­szík vádíanácsa Molnár Árpád dr. törvény­szék! bíró elnöklésével. A vádtanács eluta­sítva a kifogásokat, mindkét gyanúsítottat vád alá helyezte. — (Szörnyű árvízkatasztrófa Madridban.) Londonból jelentik: Luknow indiai városban heves felnöszakadá3 súlyos árvíz-szerencsét­­lenséget okozott. Hatssáz házat az ár dön­tött romba, további száz düledezö házat a hatóságok romboltattak le. A környékbeli fáival eltűntek az árvíz alatt. A lakosság a fali tetejére menekült és az éhhalállal kúttá. A vasúti forgalom megbénult. Az utcákon csónakokon közlekednek. A halálos áldozatok száma igen, nagy. A HŰSÉG KÉZFOGASA. — (Lengyel vendégek a Balatonon.) A Balaton idegenforgalma az utóbbi napok­ban örvendetesen, rohamosan növekedett. Nagyobb számú lengyel nyaraló csoportok érkeztek Siófokra, Földvárra és Lellére, ahol négy-hat hetet töltenek el. Pénteken újabb 150—200 tagú lengyel csoport ér­kezik hatheti tartózkodásra a Balatonra, augusztus 2-ára további százas csoport érkezését jelezték. Az itt tartózkodó len­gyelek máris elragadtatással beszélnek a magyar tenger szépségeiről. — (HALÁLOS REPÜLŐKATASZ­TRÓFA ÉRTE A LENGYEL HADSE­REG LÉGVÉDELMI FELÜGYELŐ­JÉT.) Varsóból jelentik: Orlioz-Dreszer tábornok, a lengyel hadsereg légvé­delmi főfelügyelője ma délután re­pülőszerencsétlenségnek esett áldoza­tul. A repiilőszerenesétlenség Gdynia közelében a tenger felett történt. A re­pülőgép, amelyen a tábornokon kívül még szárnysegéde, Loth alezredes és egy pilóta is helyet foglalt, eddig még ismeretlen okhói belezuhant a ten­gerbe. Mindhárom utasa életét vesz­tette. A tábornok és két társa holttes­tét kevéssel később kifogták a ten­gerből. HIT HOZOTT APUKA? fogadják, ha megérkezik. Apró nagy örömöt okozó nyári játékok MINFBVn papjráruhaz ÍYllHK.I\VM KOjSUTH LAJOS-U. 20 Hz angol munkáspárt a kommunizmus ellen LONDON, júl. 16. Az angol munkáspárt országos bizottsága feltűnést keltő nyilatkozatban élesen állást foglal az angci kommunista párt és a kom­munista internacionálé ellen. A nyilatkozat a leghatározottabban elítéli az úgynevezett „egységfront” létrehozására irányuló kom­munista kísérteteket. A tapasztalat azt mutatja, — mondja ez­után a nyilatkozat — hogy a kommunizmus csak zavart, egyenetlenséget és bomlást hozna magával. Ezért szó sem lehet arról, hogy az angol munkáspárt együttes frontban dolgozzék az angol kommunistákkal. — Mindazon mérgezési esetek leküzdé­sénél, melyeket romlott ételek okoznak — tehát főleg húsmérgezés vagy gombamér­gezés előfordulásakor — a gyorsan ható természetes „Ferenc József” keserűvíz azonnali használata rendkívül fontos se­gédeszköz. Az orvosok ajánlják. — (Szövőgyári sztrájk Békéscsabán.) Békéscsabáról jelentik: A Rokka Köt­­szövőgyárban csütörtökön reggel 330 mun­kás és munkásnő megszüntette a munkát. A gyár igazgatósága a régitől eltérő fize­tési rendszerre tért át, amit a munkások sérelmesnek tartanak. A gyár igazgató­sága és a munkások vezetői között meg­indultak a tárgyalások. X (Családjához, barátaihoz ha leutazik), vi­gyen a kicsinyeknek nyári Játéicokat: Minerva Papiráruház, Kossuth Lajos-utca 20. Astoria­­ízállóval szemben, Gáspár Antal rajza négyezer saber half meg Amerikában a gyilkss hű­­hullám kgveüceziéhe» Illinois, Indiana, Kansas, Nebraska és Oklahoma államokban szerdán 39—kh Cel­sius fokot mutatott a hőmérő. — (A Mérnöki Kamara tisztikara a ke­reskedelmi és közlekedésügyi miniszternél.) A Budapesti Mérnöki Kamara tisztikara csütörtökön délben megjelent Winchkler István kereskedelmi és közlekedésügyi mi­niszternél. Mihailics Győző dr. kamarai el­nök üdvözölte a minisztert, aki előtt első­ízben volt alkalma a kamara új vezetőségé­nek megjelenni. Kérte az elnök a szorgal­mazását a városszabályozási és építésren­dészeti törvénynek, amelynek alapján a já­rási műszaki szolgálat megszervezhető lesz. Kérte az előmozdítását az építőipari jog­szabályok reformjának, így különösen a mélyépítés terén teljesen rendezetlen viszo­nyok szabályozásának. Köszönetét mondott az elnök a hitelműveletes útépítkezésekkel kapcsolatos IMI-hitelek négyéves hitelezési időtartamának fenntartásáért, kérte to­vábbá a hitelezési feltételek további köny­­nyítését, nevezetesen a hitelezési időtartam öt évre való felemelését. A miniszter támo­gatását kérte a mérnöki rendtartás közel­jövőben megvalósítandó módosításához és mérnöki jóléti intézmény létesítéséhez. A miniszter szívesen fogadta a kamara tiszti­karának a megjelent tagjait és biztosította őket a mérnöki kar iránti megbecsüléséről és jóindulatáról. X (Egres-íz): S kg nagyon érett egrest szá­raitól és virágjától Jól megtisztítunk és üst­ben folytonos kavarás mellett addig fc'zzük, míg kétharmad részére befőtt. Ekkor 2V2 kg. cukrot keverünk bele és folytonos kavarás mellett egyszer-kátszer felfűzzük. Ezután a tü2rŐl levéve, egy csomag Dr. Oetker-féle befceőport keverünk bele, üvegekbe töltjük. Másnap tiszta szeszbe vagy rumba áztatott papírlapot fektetünk a tetejére, melyre kevés befözöport hintünk és végül pergamentpapir­­ral légmentesen lekötjük. Ai olimpiászra és NémHországbn^^—­­utazók 1936 július 7-től ^ -----IV.»'v RHU Wl ** I n d b n I é 11 fel H (I: Deutsche tfpfrh-ituihngenfrqle ' Nádor-»» 18 —• (Csalással győzött a pöstyéni csillagtura nyertese.) Pozsonyból jelentik: Botrányos utó­­játéka támadt a felvidéki automobil-klub által egy hónappal ezelőtt rendezett pöstyéni Csillagtúrának. A Csillagtúrát Mahr Artur mérnök nyerte meg és ő kapta meg a Hodzsa miniszterelnök által első díjként adományozott ezüstserleget. Most azután kiderült, hogy Mahr vakmerő csalást követett el. Kísérője bevallotta, bogy Mahr az egész versenynapot Pozsony közelében, a lamaci erdő mélyén töltötte. Megvesztegette a prágai automobil­­klub egyik tisztviselőjét, aki hamisan iga­zolta, hogy Mahr gépkocsija áthaladt a fő­városon. Mahr győzelmét megsemmisítették, tt magát az automobil-klubból kizárták és felszólították, hogy adja vissza a serleget. A mérnök azonban megtagadta a díj kiszolgál­tatását és azt a tízezer csehkoronát sem akarja visszafizetni, amit az állítólag győze­lemre juttatott gépkocsit előállító gyár ado­mányozót. A példátlan esetet most bűnügyi útra terelik. Szkytha korabeli aranysisakot találtak Fony község határában MISKOLC, júl. 16. (A Budapesti Hírlap tudósítójának telefon« jelentése.) Az abaujmegyei Fony község hatá­rában néhány hét óta épltömunkások dolgoz­nak. A napokban az egyik munkás csákánya különös fémtárgyban akadt meg. Kiásták a földből a leletet, a legnagyobb meglepeté­sükre egy üstszerü, aranyfénnyel csillogó, valószínűleg igen régi időből származó sisakí bukkant a felszínre. A leletet Fony község­házára szállították, ahol sikerült megállapí­tani, hogy az valószínűleg szkytha-korból származó aarnysisak. Az arany btvözctlen, egész világos sárga* színű és több kilogram súlyú. A leletet a községházán őrzik, a munká­soknak pedig elrendelték, hogy az útépítés során előkerülő egyéb régiségeket nagy gond­dal ássák ki és szolgáltassák be a hatósá­­származó aranysisak. — (Faragó Klára legyó'zte az osztrák bajnoknőt a semmeringi sakkverseny utolsó napján.) A semmeringi nemzetközi női sakkversenyt csütörtökön befejezték. A Panhans-szállóban tegnap a két függőpar­tit játszották le. Roodzant győzött Beskow ellen, Harum pedig Gerleckát győzte le. Csütörtökön az utolsó fordulóban a ma­gyar Faragó Klára dr. nagy meglepetésre legyőzte az osztrák bajnoknőt, Harumot, akit ezzel elütött a második díjtól. Faragó bástyvégjátékkal szerezte meg a győzelmet. A többi eredmény: Michell győz Benini el­len, Reischer győz Hermann ellen, Ger­­lecka győz Roodzant ellen, Graf győz Flan­­din ellen, Beskow győz Lutia ellen. A ver­seny 200 dolláros első diját Sonja Graf (Németország) nyerte 10 és fél ponttal. 2. Benini (Olaszország) 7 pont. 3. és 4. Ha­mm (Ausztria) és Roodzant (Hollandia) 6 és fél pont. 5—7. Flandin (Franciaország)< Michell (Anglia) és Gerlecka (Lengyelor­szág) 6 pont. 8. Reischer (Ausztria) 5 pont, 9. Beskow (Svédország) 4 és fél pont. 10. Faragó Klára dr. (Magyarország) 4 pont. 11. Hermann (Lengyelország) 2 és fél pont. 12. Lutia (Románia) 1 és fél pont. A ver­seny befejezése után a Panhans-szálló lako­mát adott a hölgyek tiszteletére. Az ünne­plés díjkiosztást bál követte. X (Kozgonyitól) 3 gyermekfénykép 8 P. — (A Meteorológiai Intézet egyik műszeres ballonját megtalálták, de felbontották.) A Meteorológiai Intézet közli, hogy a magasabb légrétegek kutatására hétfő óta öt műszeres baliont bocsátott fel. Ezek közül a legelsőt Szentmártonkátán megtalálták és beszolgál­tatták. Sajnálatos, hogy az ólombiztosítékkal lezárt müszerkosarat az előzetes figyelmez­tetés ellenére felbontották, ami a műszer megrongálódását vonta maga után. így a megtaláló a kitűzött jutalmat nem kaphatja meg. A többi műszer sorsáról még nincs hir. A felszállás a hét végéig folytatódik. Az in­tézet ezúton nyomatékosan figyelmezteti a megtalálókat, hogy a müszerkosarat ne bont­sák fel, mert ezáltal a műszer megrongá­lódik. Tekintettel arra, hogy a műszer állami tulajdon, az ilyen megrongálás büntetéssel jár, X (Az osztálysorsjáték) TV. osztályának húzása kedden, 21-én kezdődik. A nyere­mények és nyerési esélyek osztályról osz­tályra emelkednek. Saját érdeke tehát min­denkinek, hogy a megújítási összeget: Egész — 28, Fél = 14, Negyed = 7, Nyolcad — 3% pengő és az előírt 30 fillér költséget a húzás előtt fizesse meg, különben nyereményjogo­sultsága élvész. — (Újabb telefonkedvezmények London­ban.) Londonból jelentik: Tryon föpostamester bejelentette az alsóházban, hogy az angol távbeszélöforgalom pz elmúlt évben 1820 mil­lió helyi és százmillió helyközi beszélgetésre emelkedett, aminek következtében újabb fon­tos engedményeket tehet az előfizetőknek. Minden állomás 200 egypennys díjszabású helyi beszélgetést ingyen folytathat, a kisebb üzletek előfizetési diját tíz shillinggel mér- Eékli és a mellékállomások is olcsóbbak lesz­nek. Ez az engedmény évi IV2 millió fontba kerül a postának, ezenkívül a posta 1937. március 31-ig 4,441.000 fontot költ üj helyi vonalakra, 2,317.000 fontot új központok lé­tesítésére, 1% millió fontot a helyi vonalhá­lózat fejlesztésére és 2,664.000 fontot az elő­fizetők fölszerelésére. H. E. Powel-Jones, a távbeszélő-fejlesztési szövetség elnöke kije­lentette, hogy a díjszabás csökkentése évi kétszázezer új előfizetőt hozott, de a leg­újabb engedmények legalább félmillió új elő­fizetőt jelentenek. Az angol távbeszélőnek jelenleg 2% millió előfizetöj'e van. — (Nem tűnnek el iratok a Kúriáról.) A tegnap délutáni és ma reggeli napilapok egy részében tudósítás jelent meg arról, hogy a magyar klr. Kúrián fontos periratok tűnnek el, amelyeket valószinüleg ellopnak. A ma­gyar kir. Kúria elnöki irodájából vett érte­sítés szerint a kir. Kúrián perek ügyiratai­nak eltűnéséről tudomással nem bírnak és ilyen tárgyban oda panasz senki részéről nem érkezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék