Budapesti Hírlap, 1937. július (57. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-07 / 151. szám

10 SZÍNHÁZ ÜVÉSZET A budapesti Júniusi Hetek — a világsajtó tükrében [ Hogy a budapesti Júniusi Hetek esemé­nyei mily nagy tetszésre találtak az or­szág határain túl is, szemléltetőn érzékel­tetik a külföldi lapok, amelyeknek közlemé­nyei valósággal hatalmas kötetet tesz­nek ki. A legnagyobb elismerés hangján számol be az eseményekről a­ többi között a Sun­­day Times és a Yorkshire Fest, amely meg Legen ír az éneklő if­júság szabadtéri hang­versenyéről, a magyar filharmóniai hang­versenyekről, hangsúlyozva, hogy a zene­kar minden egyes tagja egész lelkét fekteti a játékba, anélkül, hogy ez az egyéni át­élés a fegyelem rovására menne. Az opera­előadásokkal kapcsolatban Oláh Gusztávot a mai idők legjelesebb tervezőjének ne­vezi. őszinte elismeréssel ír a Fidelio sza­badtéri­­ előadásáról s ezt a véleményét osztja a Daily Telegraph is. A brüsszeli Le Soir azt írja, hogy a Jú­niusi Hetek Bizottságának sikerült az egész vonalon megőrizni azt a nívót, amely­­az elmúlt évek ünnepi heteit jellemezték. Melegen ír Dobrowenről, Rösler Endréről, az ifjak énekéről és a Hovancsina előadá­sáról, Székely Mihályról, Basilides Máriá­ról, de nem feledkezik meg a többi sze­replő művészről sem; rendkívül tetszett to­vábbá a Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye, melyet Kleiber Erich vezé­nyelt s a belügyminisztérium udvarán ren­dezett szerenád est Ferencsik János ve­zénylésével és Gyurk­ovits Mária fellépésé­vel. A Fidelio előadását ugyancsak csúcs­teljesítménynek ismeri el. A Messagero részletesen ismerteti Ke­­nessey Jenő, Siklós Albert és Hubay Jenő táncjátékait, Harangozó Gyula és Szaby Karola teljesítményeit. Örömmel alapítja meg, hogy az olasz opera, három Verdi és egy Puccini-művel szerepelt. A Musical Opinion a képzőművészeti kiállításról emlékezik meg melegen, hang­súlyozva Gerevich tanár érdemeit. Ugyan­csak melegen ír a Nemzeti Szalon kiállítá­sáról a Le Soir későbbi száma, dicsérve Molnár C. Pál Madonnáját, Aba Nórák­nak a párizsi kiállításra készült freskóját, Ohmann szobrait és Arkay építész munká­ját. * (Az Operaház bajai vendégjátéka.) Augusztus 20-án, Baja város felszabadu­lási ünnepén, szabadtéri előadást rendez Baján az Operaház együttese. A bajai Déri-parkban, esetleg a sportpályán játsz­­szák el a „Cigánybáró”-t. * (Walter Rózsi meggyógyult.) Ismere­tes, hogy Walter Rózsin, az Operaház ki­váló énekesnőjén nemrégiben súlyos mű­tétet hajtottak végre. Az operációból Wal­ter Rózsi már teljesen meggyógyult és a­­napokban utókúrára nyaralni utazik. * (Osztrák szerző Mikszáth regényből írt vígjátéka.) A Bécsben élő magyar­származású, kitűnő nevű osztrák dráma­író, Horváth Ödön új vígjátékot írt, amelyben Mikszáth Kálmán egyik remek regényét — „A szelistyei asszonyok” — dramatizálta. Horváth Ödön vígjátékát, amelynek címe: „Falu férfiak nélkül”, a jövő szezonban mutatja be a Theater in der Josefstadt. Lucienne Boyer operettben és filmen PÁRIZS, júl. 6. Lucienne Boyer, a világhírű funcia dal­­énekesnő a maga különleges műfajának megalkotója és leghírnevesebb képviselője, akinek Párizsban aratott nagy sikerei nyo­mán az egész világon gombamódra elsza­porodtak az intim kávéházakban vagy ki­sebb mulatóhelyeken működő úgynevezett dizőzök, hűtlenné lett a maga teremtette pá­lyához. Középeurópai útjáról hazatérve, ■—■ amelynek során Budapesten is fellépett —• szerződést írt alá s ebben kötelezte magát, hogy az őszi évadban operettben lép fel Párizsban. Ez lesz az első színpadi fellé­­pése. Ezenkívül filmezni is fog és már az ősszel elkészíti első, francianyelvű filmjét. Fő száma természetesen úgy az operettben, mint a filmben egy-egy jellegzetes Boyer­­féle dizőz-dal eléneklése lesz. Ez a kettős hűtlenség azonban — legalább is egyelőre •— csak amolyan félrelépés, mert a filmezés és a színpadi szereplés mellett Lucienne Boyer továbbra is fellép mint dizez a saját párizsi üzemében. * (Ballerinák londoni tanulmányúton.) Vera Ilona az Operaház balettmesterével, Harangozó Gyulával Londonba utazott tanulmányútra. Ugyancsak Londonban tö­kéletesíti képességeit Bordy Bella, az Operaház másik magántáncosnője. * (Olvasóinkat sok bosszúságtól óvjuk meg­ akkor, amikor felhívjuk azok figyelmét, akik a Fővárosi Nagy Cirkusz mindent felül­múló Rivers-előadását megtekinteni akarják, hogy belépőjegyeiket már napokkal előbb vált­sák meg, mert a közönség százával kénytelen távozni a cirkusz pénztárától azért, mert je­gyet már nem kapott. Fényes György igaz­gató érdeme ez, mert egyedülálló az ő lelke­sedése és szeretete, amellyel a főváros közön­ségének szórakoztatását törekszik ellátni. Példa nélkül való, hogy egy műsorban az attrakciónak olyan sorát nyújtja, mely világ­viszonylatban csak * (Bérletváltás az új évadra az Opera­­házban.) Régi bérlők szeptember 1—7-ig, új bérlők szeptember 9—15-ig — vasár­napokat kivéve — válthatnak bérletjegyet az októberben kezdődő új évadra. Az eddigi bérlők, ha helyeiket változatlanul megtartják és az első havi részletet, vala­mint a kezelési nyomtatványok fejében minden jegy után 1 pengőt az állami szín­házak 61.704. számú letéti számlájára csekklapon augusztus 15-ig befizetik, a kiállított bérletjegyeket lakásukon meg­kapják. * (A világ legnagyobb harmonikája.) Drez­dából jelentik: Klingenthalnak, ■ a világhírű szász hangszergyárnak új nevezetessége van. Egy varieté-csoport megbízásából megépítet­ték a világ legnagyobb harmonikáját.. A klin­­genthali óriás-kéziharmonika, amelyet kézi­­harmonikának igazán csak formája szerint vagy legföljebb tréfából lehet nevezni, két méter magas és két méter hosszú, persze csak csukott állapotban, mert ha kihúzzák, akkora, mint egy óriáskígyó. Hat ember játszik rajta, de még így is valóban akrobata ügyesség kell hozzá. Nem kevesebb, mint 13­84 hangon tud megszólalni s a basszuskíséret 432 billentyű­jét hetvenkét sorban kellett elhelyezni rajta. Ezt a „kéziharmonikát” természetesen bajos volna hordozni; kerekeken tolják. * (A Műterem) Képzőművészeti Kiállítás (Kossuth Lajos­ utca 12. félemelet) kiállítási helyiségeiben rendezett V. csoportkiállítás és ennek keretében Kenéz János festőművész műveiből rendezett kiállítás ünnepélyes meg­nyitása július 9-én, pénteken délután hat órakor lesz. * (Kiosztották a MÉSz díjait.) A Ma­gyar­ Építőművészek Szövetsége ezidei mesterdíját Barát Béla dr. és Novák Ede építőművészeknek adományozta tehetsé­gük és kiváló sikerre vezető fáradozásaik elismeréséül. Barát Béla dr. és Novák Ede tervezték a Rákóczi-út és a Károly király-út keresztező pontnak városrende­zési szempontból annyira fontos és világ­városokhoz méltóan ékesítő korszerű épü­letet. A szövetség ezidei építészeti díjá­val Tálas Gyula építészt tüntették ki. * (Tizenkét boldog óra.) Tele lesz művészi élvezettel és vidámsággal az a tizenkét bol­dog óra, amelyet az Újságírónap programja juttat a budapesti közönségnek. A szombati ünnepség a gyermekek szórakoztatásával kez­dődik, este 8 órára bámulni való technikai felszerelésével, szpickereivel és népszerű sztárjaival kivonul az Angol Parkba a Rádió, hogy ott tartsa meg előadását. A rádió ha­talmas koncertje 10 óra felé végződik. Utána zenekari hangverseny, majd pedig Pallay Anna táncakadémiájának balettje következik. Rövid szünet után kezdődik a káprázatos szín­padi produkciónak, az idei Csodarevűnek az előadása. Tizenegy órakor aztán felvonulnak a nagy színpadon a budapesti művészvilág leghíresebb és legnépszerűbb tagjai. A klasz­­sziikus színjátszástól és énekművészettől, a régi operettektől a­­könnyebb modern zenéig és énekig mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő szórakozását. Az óriási érdeklő­désre való tekintettel ajánlatos idejekorán gondoskodj, _ iTyefj*:121­.§14.j. B.­H 1957 JÚLIUS 7, SZERB* KELEMEN KORNÉL a túlzásba vitt Európa-és a felesleges világbajnokságokról A Párizsban júliusban sorra kerülő vívó világbajnoki versennyel és az augusztusi fő­iskolai világbajnoki versennyel kapcsolatban a lapokban megjelent különböző híradásokkal szemben Kelemen Kornél dr., az Országos Testnevelési Tanács elnöke a következőkép­pen nyilatkozott: " Az Országos Testnevelési Tanácsnak az álláspontja az, hogy az egyes sportágakban Európabajnokságok két olimpiai verseny kö­zött egyszer, tehát négy évenkint rendeztes­­senek. Ez az álláspont megokolt egyfelől anyagi szempontból, mert hiszen a legtöbb nemzet nem győzi anyagiakkal a minden év­ben megismétlődő Európabajnokságok költsé­geit, de sportszempontból sem helyes Európa összes nemzeteit évenként találkozóra össze­hívni. Az anyagi szempontok vonatkoznak különösen reánk,­­akiknek a legnagyobb kö­rültekintéssel kell gazdálkodnunk, miután arra, hogy minden esztendőben az egyes sportágak teljes csapatait külföldre küldjük, fedezetünk nincsen. A Magyar Atlétikai Szö­vetség igen helyesen méltányolta ezt az állás­pontot és keresztül is vitte a nemzetközi atlé­tikai szövetségben, hogy atlétikai Európa­­bajnokságokat csak négyévente egyszer ren­dezzenek és akkor is kötelessége a rendező államnak 100 férfi­, 50 nőversenyző, 20 férfi és 10 női kísérő összes költségét fedezni. Pá­rizsban most zajlottak le a katonatiszti vívó­versenyek, amelyekben katonavívóink is részt­­vettek, majd következnek a vívó világbajnoki versenyek, augusztusban pedig a főiskolai vi­lágbajnokságok.­­ A vívószövetség 14.500 pengőt, a főiskolá­sok pedig 35.000 pengőt kértek a kiküldeté­sekre, viszont a franciák egy fillérrel sem akarnak hozzájárulni az ellátás költségeihez. A Testnevelési Tanács teljes tudatában van annak az értéknek, amit vívóink jelentenek a magyar sport szempontjából. Éppen úgy súlyt helyeznek arra is, hogy a párizsi diákvilág* * bajnoki versenyeken a pontversenyben elért elsőségünket megvédjük. Sajnos azonban, fe­dezetünk minderre nincs, de gondoskodnunk kell arról is, hogy a sportágak között igaz­ságosan történjék az anyagiak elosztása. A nemzetközi szövetségeknek rá kell térniök arra az álláspontra, amit a Magyar Vívó Szövetség a mai napig sem vitt nemzetközi szövetségében keresztül, hogy két olimpia kö­zött csak egyszer rendezzen európai ajnok­i versenyt. Az Európabajnokságok komolyságát is emeli, ha nem minden esztendőben rendez­­tetnek meg. A világbajnoki versenyekre egyébként olimpiai sportágakban semmi szük­ség sincs, mert hiszen az olimpiai versenyek az igazi világbajnoki versenyek.­­ Meg kell még említenem, hogy a vívó- és főiskolai világbajnoki versenyeken kívül a közeljövőben egész sorozata van még az egyéb versenyeknek, amelyekre sportembe­reink szintén szeretnének kiutazni és amely versenyek költségeire szintén a Testnevelési Alapból várnak fedezetet. Ilyen például az angol atlétikai bajnokságok, az evezős Európabajnokságok stb. És itt van még a Budapesten rendezendő Horthy-Kupa mérkő­zés. Amikor a magyar sport idehaza szinte lerongyolódott állapotban van, nem kívánhat­ják az egyes szövetségek, hogy a Testnevelési Alap nagy részét külföldi utazásokra költ­­sük el. / " Az olimpiász jegyében ülésezett Kölnben a nemzetközi atlétikai szövetség A nemzetközi atlétikai szövetség végre­hajtó­ bizottsága vasárnap tartotta Köln­ben ezévi értekezletét a svéd Edström el­nöklésével. A nemzetközi szövetség fel­vette tagjai sorába Ceylont, míg Jamaika, Venezuela és Irán felvételi kérelmére vo­natkozóan kimondotta, hogy amennyiben ezeknek az államoknak az atlétikai szövet­ségei megfelelnek a nemzetközi szövetség által előí­rt követelményeknek, felvételük semmiféle akadályba nem ütközik. A végrehajtó­ bizottság kimondotta, hogy amennyiben legalább tíz állam részvétele biztosítva lesz, megteszi a szükséges lépé­seket, hogy a tokiói olimpiász atlétikai verseny­számai közé a 10.000 méteres gya­loglást is felvegyék. Szóba került az a ré­gebbi kívánság is, hogy az olimpiász női versenyszámai közé beiktassák a 200 mé­teres síkfutást, a távolugrást és a súlydo­bást. Ebben a kérdésben a nemzetközi olimpiai bizottság kairói ülésén fognak dönteni. A végrehajtó­ bizottság a nemzetközi at­létikai szövetség kötelékébe tarozó szövet­ségeknek kizárás terhe mellett megtiltotta, hogy az úgynevezett antwerpeni munkás­­olimpiászon részt vegyenek. A továbbiak­ban elhatározták, hogy a XII. tokiói olim­­piászon az atlétikai versenyeken az ango­lul beszélő japán versenybírák mellett nemzetközi versenybíróság fog közremű­ködni. A kölni konferencia kimondotta, hogy a tokiói atlétikai olimpiászon a hivatalos nyelv az angol lesz. Még különböző, szük­ségessé vált szabálymódosításokat vitatott meg a bizottság, a döntést azonban a jövő évi ülésezés részére tartotta fenn. A nem­zetközi atlétikai szövetség 1938. évi érte­kezletét március 10—11-én Londonban tartja. ___ * A Budapesti Motor Yacht Club sebességi versenyeit július 12-én, hétfőn délután 4 és 7 óra 30 perc között tartja a Margitsziget pesti Dunaágában. A sebességi versenyben teljes egészében indulnak a Bécs—Budapest táv­verseny hazai és külföldi­­résztvevői. Nevezési zárlat július 9-én este 8 órakor a Budapesti Motor­­ - ? * Kiírták a kerékpáros körversenyt. A Ke­rékpáros Szövetség az idén szeptember 4. és 8. között rendezi a Magyarország körüli nem­zetközi kerékpáros körversenyt. Az 1024 km­-es versenyre a külföldről a francia, osztrák, lengyel, olasz és jugoszláv kerék­párosok jelentették be résztvételüket. A ver­seny útvonala: I. nap: Budapest—Kecskemét —Szeged 162 km. — II. nap: Szeg­ed—Békés­csaba—Berettyóújfalu—Debrecen 223 km. — III. nap: Debrecen—Karcag—Szolnok—Buda­pest 129 km. — IV. nap: Budapest—Győr— Pápa—Sümeg—Keszthely 240 km. — V. nap: Keszthely—Siófok—Székesfehérvár — Buda­pest 180 km. * Joe Louis és Tommy Farr megegyezett. Londonból jelentik: Tommy Farr és Joe Louis világbajnoki ökölvívómérkőzésére vo­natkozóan a menedzserek már megegyeztek egymással. A megállapodás szerint a mérkő­zést szeptember elején tartják meg az Észak­­amreikai Egyesült Államokban s Tommy Farr a bevételnek 20 százalékát kapja,­­ Max Schmelinget tehát ismét kiütötték a nyereg­ből, az ex­világbajnoknak tovább kell küzdeni a lehetőségért, hogy világbajnoki címét visz­­szaszerezhesse. — Berlinből jelentik: A Schme­­ling—Farr mérkőzés rendezője, az angol Critchley az újságírók előtt kijelentette, hogy a Farr—Louis-mérkőzésről, illetve a közöttük létesült szerződésről nincsen tudomása. * Autótúra a bécsi Ferencváros—Vienna mérkőzésre. Már hírt adtunk róla, hogy a TTC autószakosztálya csoportos kirándulást rendez Bécsbe a Ferencváros—Vienne Közép­­európa Kupa-mérkőzésére. A járóművel ren­delkező kirándulóknak július 7-ig kell jelent­kezni a TTC titkárságánál (VI., Hajós­ u. 16. Telefon: 1-270-90.) A résztvevőknek sem út­levélre, sem egyéb okmányokra nincsen szük­ségük. A jelentkezésnél a jármű forgalmi en­gedélyét, valamint a rendőrség részéről ki­adott igazoló jegyet kell leadni. Nagyobb­­számú jelentkezés esetén a TTC autóbuszt is indít.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék