Budapesti Közlöny, 1867. október (1. évfolyam, 167-193. szám)

1867-10-01 / 167. szám

Buda-Pest, 1867. 167. szám. Kedd, október 1. HIVATALOS LAP. NAPONTA! POSTAI SZÉTKÜLDÉSSÉ!. . Egész évre............................20 frt. Félévre ......... 10 „ Negyedévre 5 , Budapesten házhoz hordva : Egész évre . . . . 18 frt .­kr. Félévre..................9 „­­ „ Negyedévre ... 4 „ 50 „ Szerkesztőség : Budán, a vízi-városban, Ilona-utcza, Reitter-féle ház. Kiadóhivatal : Budavár , Iskola tér, 162­87. I. emelet. — Fiók-kiadóhiv­atal : Györy Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza, 1. sz. a. Pesten. Előfizetési árak : KÖZLÖNY. BUDAPESTI Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmen­­tetlen levelek csak rendes leve­lezőinktől fogadtatnak el. Magán­hirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr, többszöri hirdetésért 7 kr minden beiktatásnál. A bélyeg­díj külön minden beiktatás után 30 kr osztr. értékben. Előfizetés „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-re, a m. k. ministerium hivatalos lapjára. 1867-diki october-deczemberi negyedévre, Budapesten házhozhordással 4 ft 50 kr. Vidékre postai szétküldéssel 5 „ — „ Községek részére .... 3 „ — „ Megjegyzendő, hogy csupán csak közsé­gekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz alap kiadóhivatalába bérmentve küldendő, Budán, a várban, Iskola-tér 162. sz., vagy pedig Pesten, Győry Pál papirkereskedésében, hatvani­­utcza 1. sz. A„B­ün­AP. Köze.“ kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. Kerpely Antal vaskohászati mérnök Ruszkabá­­nyán,a rechnitzi vasgyárgondnokság k. segédgond­nokának ; Windakievicz Ede a szélaknai bánya­gondnokság kerületében 2-dik osztályú bányatiszt ugyanott első osztályú k. bányatisztnek ; Zenker Venczel az almagyarországi főbányagróf­­sági hivatal 2-ik osztályú fogalmazója a szélaknai bányagondnokság kerületében 2 ik osztályú k. bá­nyatisztnek , és Méhes Rezső, a selmeczi kohó kémrésze, az al­­magyarországi kir. főbányagrófsági hivatal 2-dik osztályú fogalmazójává neveztetett ki. Falkenberg Béla és Károly csabai lakosok veze­téknevüknek „Sólymos“-ra­ kért átváltoztatása f. é. September 27-én 20,375. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. Florek Sándor János uj-kigyósi tanító vezeték­nevének „ Virányi-1-ra kért átváltoztatása f. évi September 27 én 20,621. sz. a. kelt belügyministeri rendelettel megengedtetett. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. ministerium megengedte, hogy hevesmegyei Hatvan mezővárosában keddi napon hetivásárok tartassanak. Pesten, 1867. évi September hó 27-én. Zalamegyei Nagy Kanizsán a f. é. octob. 14-re eső országos vásár jelen évben ugyanazon hó 7-én fog tartatni. Pesten, 1867. évi September 30-án. A földmiv­és-, ipar- és kereskedelmi m­. kir. ministeriumtól. NEMHIVATALOS RÉSZ. A Felsége folyó évi sept. 15-kén Zsékiben kelt legmagasabb elhatározásával, a Pestmegyében ke­belezett vadkerti ágost. hitv. egyházközség részére, templom- és iskolaépítésből keletkezett adósságai törlesztése végett, a mindkét hitvallású evang. hit­­felekezetek egyházi és iskolai szükségleteire kiren­delt évi általányból négyszáz forintot méltóztatott engedélyezni. A KÉPVISELŐHÁZ ÜLÉSE SEPTEMBER 3- ÁN DÉLELŐTTI 10 ÓRAKOR az akadémia nagy­termében. Elnök : Szentiványi Károl­y ; jegyző : Horváth Lajos. A ministeri padon: gr. Andrássy Gyula mi­­nisterelnök úr, b. Eötvös József, Gorove István, Horvát Boldizsár, Lónyay Menyhért, gr. Mikó Imre, b. Wenckheim Béla minister urak. A képviselők szép számmal vannak jelen. A terem szélességében zöld szövettel terített 10 hosszú asztal van felállítva, melyek mindegyike mellett vagy 40 képviselő foglalhat helyet. A kép­viselők székei minden oldalról veszik körül az egyes asztalokat. Az elnöki szék és a jegyzők helyei a két főajtó közt vannak felállítva; az el­nökség előtt nagyobb köz van, hol a ministeri székek vannak elhelyezve. A laptudósítók több­nyire a teremben, a nagy karzat alatt felállított padokon találtak helyet. Elnök az ülést holl órakor megnyitván, üd­vözli a képviselőket és jelentést tesz az elnapo­­lási idő alatt előfordult, az elnökséggel közlött, vagy általa elintézett házi ügyekről. A ház elna­­poltatása óta a következő képviselők mondottak le ezen állásukról: b. Podmaniczky Ármin, Vie­­toris János, Berde Mózes, Hosszú József, Trifu­­nácz Pál, Ráth Károly, Majthényi József, Jekel­­falussy Lajos, gr. Eszterházy Kálmán, Macellariu Illés, gr. Apponyi György, Szirmay Pál, gr. Zichy József. Meghaltak : Döry Ádám, Siskovics József és Angyal Pál. Az elnök a nyert felhatalmazásnál fogva az új választásokat elrendelte, melyek ered­ményéül a következő képviselők megválasztatá­sát jelenti be:­­ Ormos Sándor (Arad megye, Pécska kerület), Édes Albert (Borsod megye, Mező Csáb­i kerület), Konrád Mór (Kőhalomszék kerület), Boros Bálint (Szathmár-Németi sz. k. város), Stefanides Hen­rik (Árvamegye, dobzói kerület), Trauschenfels Emil (Brassó város és vidék), Szász Károly (Fü­­löp Szállás), Hosszú József (Kolozs megye, Alsó­kerület), Sírházy György (Középszolnok megye, zsibói kerület), Majthényi Dezső (Borsod megye, mező­kövesdi kerület), Antalffy Károly (csik-gyer­­gyó-szent-miklósi kerület), Perezd Mór (Zala me­­gye, zalaegerszegi kerület), Csernátoni Lajos (Pest, józsefvárosi kerület), Tinku Ábrahám (Szászsebes), Réthelyi József (Doboka megye, pán­­czél-csehi kerület), Török Sándor (Gömör megye, rimaszécsi kerület), Dániel János (Torontál megye, nagy­szent­miklósi kerület), Tóth Lőrincz (Fehér­megye, csákvári kerület), Pap Mór, Szabó Imre (Pápa városa), Joannovics György. Horváth Lajos jegyző olvassa a beérkezett kérvények tartalmát. A kérvénybizottság elé uta­­síttatnak. Elnök a pénzügy­minister úrnak adja a szót. (Halljuk!) Lónyay Menyhért pénzügyminiszer: T. ház! A f. évi július 1-én hozott határozat által a ministériumot azzal méltóztatták megbízni, hogy a vasutak építésére nézve kölcsönt kössön. Van szerencsém a t. háznak jelenteni, hogy aug. 23 án sikerült egy 40 millió frtnyi ezüst kölcsönt, mely azonban 60 millió forintig kiterjeszthető, kötni, még­pedig, tekintvén a jelen pénzügyi vi­szonyokat, elég kedvező föltételek mellett. Mi­előtt szerencsém volna, a ministérium nevében ezen tárgy iránt a törvényjavaslatot a t. ház asz­talára letenni, fölkérem a t. házat, méltóztassék 15 tagból álló bizottságot választani, melylyel a köl­csönre vonatkozó minden részletes adatot és föl­­­tételt közölvén, annak jelentésével együtt, a köl­­­­csön iránti törvényjavaslatot a t. háznak benyújt­­­­hassam. (Általános helyeslés). Elnök javaslatára a ház elhatározza, hogy a­­ pénzügyminiszer úr által indítványozott választás a holnap délelőtti 11 órakor tartandó ülésben tör­ténjék. A napirend ki lévén merítve, az ülés eloszlik. HELYHATÓSÁGOK. PEST VÁROS FELTERJESZTÉSE AZ ÖTSZÁZEZER FORINT ELŐLEG TÁRGYÁBAN. Pest városa képviselőtestülete sept. hó 25-iki gyűléséből belügyminiszer úr ő excjához egy a törvénykezés és rendőrség terheinek hat éven keresztül házipénztárilag viselt, továbbá az 1849. teljesített katonai szállítmányok fejében az állam irányában emelt követelés alapján engedélyezendő 500.000 ftnyi előleg tárgyában következő aláza­­­tos fölterjesztést intézett : Nagym. belügyminister úr! Pestnek, az ország fővárosának szomorító pénz­ügyi helyzete az, mi bennünket, a város képvise­lőit arra indít, hogy a m. kir. kormányhoz fordul­junk, azt arra kérve, méltóztassék pénzügyi álla­potainkat figyelmének tárgyává tenni. Mi hiszszük és reméljük, hogy a­mennyire mél­tányos és nagy fontosságú ezen kívánságunk, a magas kormány és különösen nagy méltóságod is nem fog késni, azt tekintetbe venni, és jóakaró gon­doskodását kitérj esztendő városunk ügyállására. Nemkülönben bizalommal várjuk, hogy Pest fővá­rosnak helyzete a hazában, és különösen annak pénz­ügyi viszonyai a kormány által megvitattatván, álta­la, a­mennyiben törvény szerint szükséges, az or­szággyűlésnek is elő fognak terjesztetni, hogy ez utóbbi is közreműködhessék az ország és a nem­zeti élet központjának egészséges felvirágoztatá­sára. Minthogy városunk jövő évi budgetét a közel­jövőben kellene megállapítanunk: a kényszer, me­lyet egy fedezetlen hiány előrelátása reánk gya­korol, arra indít bennünket, hogy alázatos kéré­sünkkel már most, és minden halogatás nélkül járuljunk nagy méltóságod elé. Folyamodásunkat, melynek czélja nem egyéb, mint felkérni nagyméltóságodat és a magas kor­mányt, és a kormány utján az országgyűlést, hogy Pest fővárosunkat a törvénykezés és rend­őrség terheinek hat éven keresztül házi pénztárilag viselt költségei, meg az 1849-ben tett katonai szállítmányok megtérítése fejében már a jövő 1868 ik évre nagyobb mérvű előlegben részesítse, legegyszerűbben azzal indokoljuk, ha kimutatjuk, hogy ezen törvényhatóság a szükségletnek, melyet tőle követelnek, úgy is mint nagy város, úgy is mint municipium, úgy is mint országos központ, a maga erejéből megfelelni egyáltalán nem képes; ha kimutatjuk, hogy a város évről évre növekedő deficitekkel küzködik; hogy hiába csigázza fel községi adóit, mert a nagyobb bevétel a nagyobb kiadást utolérni nem képes, és hogy hiába iparko­dik a közigazgatás minden ágaiban takarékosnál takarékosabb lenni, mert a közönség követelései és a polgárisodás haladásának elutasíthatlan kö­vetelményei, a nagyobbodó népszám, a terjedő kereskedés, és végre a mindeneknek parancsoló országos nemzeti érdek tiltják neki, hogy kiadá­sait a bevételek minimumára visszavezesse, hogy költekezéseit az egyensúly helyreállítására leszál­lítsa.

Next