Budapesti Közlöny, 1868. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1868-05-20 / 117. szám

Kölcsöneink kiterjednek az egész hazára. Csupán Trencsén­ és Zólyom várm­egyék nem fordulnak még elő II-ik számú táblázatunkban, mely a megyék sze­rint engedélyezett összegeket tünteti elő. A kölcsönt nyert felek összes száma 3168. Ezek között 50 ezer írton felüli kölcsön van 100 adósnál 10.685.000 ft értékben ; 50 ezer fton alóli kölcsön­összeg pedig 3068 adósnál 11.824,900 ft értékben -- a­mint a III. tábla részletesen felmutatja.­­ E különböztetés azért bír fontossággal, mert alapszabályaink értelmében az 50,000 frtos, vagy ezen felüli kölcsönnel biró tagok a közgyűlésen sze­mélyes szavazattal, az ezen összegen aluli adósok pedig kerületenként választott képviselők által ve­hetnek részt a közgyűlésen. Az arány ezen két ösz­­szeg között is kedvező, az összegek alig 110 részben térnek el egymástól. Az általános átlagot tekintve pedig az intézet eddigi 22.509,900 frtnyi kölcsönei­­ből egy-egy adósra 7105 frt 39 frnyi összeg esik. Az eddigi elősorolt adatok az összesen engedélye­zett és folyókká tett kölcsönökre vonatkoznak. Ezek­nek egy része rendes vagy rendkívüli törlesztések s conversiók által már visszafolyván, a jelzálogi köl­csönök 1867. dec. 31-diki állását, és ezzel kapcso­latban az értékpapírok forgalmát a IV., V., VI., VII. és VIII. számú kimutatások tüntetik elő. Legyen elég ezekből a következő összesítést emlí­tenem itt föl: A jelzálogi kölcsönök s az ezeknek megfelelő ér­tékpapírok kamatainak hullámzása a IX. X. XI. XII. és XIII. számú táblákban van egybefoglalva. A zálogleveles kölcsönök kamataira befolyt az év folytán 1.395,914 frt, a jövedékjegyes kölcsönökre 47,088 frt, s a nyilthiteli kölcsönökre 18,337 frt. A törlesztési évi részletek mindenfelől elég pon­tosan folynak be s az intézetnek aránylag ritkán kell tagjai ellenében a törvény útján lépnie föl. Erre nézve, hogy a legújabb adatot idézzem: a végre­hajtás alatt álló részletek összege 1. évi ápril végén mindössze 24,067 frtot tett, azonban ez összegnek is jelentékeny részére, 10,825 írtra nézve az igaz­gatóság engedélyezte méltányosságból az elrendelt végrehajtásnak pár hónapi felfüggesztését,­­ mi­után az elrendelt végrehajtás már telekkönyvileg bejegyeztetett s az intézet érdekei minden eshető­ségre biztosíttattak. Általában a legtöbb nehézség oly egyének részéről mutatkozik az évi járandósá­gok pontos fizetésére nézve, a­kik még mindig az ínséges éveket sínylik. Az intézetet azonban veszte­ség ezek részéről sem érte mindez ideig. Ennyit a jelzálogi kölcsönökről. Hátra van még azon pénztári üzletekről említe­nem néhány adatot, melyekre az intézet az alap­szabályok 104. §-a és 154. §-a szerint fel van jogosítva. Értem a pénztári jegyek, váltó-leszámíto­lás, lombard- és folyó­számadások üzletét. Ezek forgalmát a XIV, XV, XVI, XVII, XVIII és XIX. táblák tüntetik elő, melyeknek részletes adatait ha összesítjük, leend a pénzmozgalom: a pénztári jegyeknél:.............. 5.097,564 ft 80 kv váltó-leszámítolásnál (1125 db) 3.199,543 „ 92 „ intézeti elhelyezéseknél .... 6.216,290 „ 82 „ értékpapírokra adott előlegeknél 8.446,537 „ 37 „ folyó számadások üzleténél . . 9.993,648 , 70 , Az összes kamatbevétel 89,320 ft 60 krt, az ösz­­szes kamatkiadás 75,146 ft 11 krt, s igy a kamat­­többlet 14,174 ft 49 krt tett, az intézet összes pénz­mozgalma pedig a XX. tábla szerint 25.422,879 ft 46 krt. A fölszerelési költségek, az eszközölt leírások következtében megmaradván a korábbi 3000 ftnyi érték fölvételen (XXI. tábla), csupán a kezelési költségekre nézve kívánom a XXII. tábla tételei után felemlíteni, hogy mindent egybevéve a keze­lési évi költségek 106,868 frt 22 krt tettek, azon­ban ebből levonatván a kezelésből magából befolyt apróbb jövedelmek 64,035 frt 52 krnyi összege, az összes kezelésre az intézet állandó természetű jöve­delmeiből csak 42,832 frt 70 krt kellett fordítani, vagyis tízezer forinttal kevesebbet, mint a megelő­zött 1866-os évben. Általában az évi összes keze­lési rendes kiadás 13.000 frttal kevesebb összegre ment, mint a mennyi az év elején a költségvetésbe­­ felvétetett. Pedig az intézet működése több oldalról és több­­ irányban volt igénybe véve ez év folytán, mint a korábbi év alatt. A rendes üzletnek örvendetes nö­vekedése mellett a mindinkább növekedő bizalom olynemű teendőkkel is tisztelte meg intézetünket, melyek rendes teendőin kívül esnek. Ily megbízás volt az általános magyar hitelbank részvény-aláírá­sainak elfogadása, melylyel egész Magyarországra nézve intézetünket tisztelik meg a hitelbank alapí­tói. Ilyen a magyar vasúti kölcsönre Magyarorszá­gon történt aláírásoknak összesítése a párisi Société Générale meghatalmazása folytán. Mindenesetre kedvező eredménynek nevezhető te­hát, ha a megszaporodott teendők mellett gazdálko­dást lehet a kezelési költségekben felmutatni, s bi­zonyára egyrészt ennek is tulajdoníthatni azon szép üzleteredményt, mely a XXIII. sz. tábla szerint az 1­867-ik évben 72,335 frt 19 krral gyarapitá a tarta­lék­alapot, vagyis majdnem kétszeres összegével az előbbi évbeli 38,685 ft 60 kmnyi üzlet­eredménynek. Tartalék­alapunk folytonos szilárd növekedése két­ségtelenül növelni fogja mind a kölcsönösen jótálló intézeti tagoknak, mind az értékpapírok tulajdono­sainak eddig is szépen nyilvánult bizalmát. Midőn ez örvendetes eredményeket fölmutatom, lehetetlen meg nem emlékeznem mindenekelőtt az intézet igazgatóságának buzgó és lelkiismeretes fáradozásairól , melyeknek köszönhetni főleg ez eredményeket, úgy hiszem, a tisztelt közgyűlés köz­helyeslésével találkozom, midőn ezért a magyar földhitelintézet igazgatóságának ezennel nyilváno­san köszönetet mondok. Része van továbbá az érintett eredményekben a felügyelő­bizottság azon érdemes tagjainak, kik az intézet kölcsön-engedélyező üléseiben s működése ellenőrzésében folytonosan részt vettek, s részök van azon tisztelt férfiaknak, kik a váltó-leszámítolási üzletnél mint censorok az intézet érdekeit szívükön viselve, hosszas idő óta minden tiszteletdíj nélkül közreműködtek. Fogadják mindnyájan a m. földhitelintézet köszö­netét ! A XXV. számú nagy kimutatásra, mely az intézet keletkezésétől kezdve, egybefoglaltan tárja elő a jelzálogi kölcsönök teljes statistikai helyzetét, egy­szerűen csak fölhíva a figyelmet: végül XXIV. szám alatt bemutatom a felügyelő-bizottság által már megvizsgált és helybenhagyott 1867. december 31-ki vagyonmérleget. Elégnek tartom egyszerűen reámutatni a főösszegre, mely 1866. december végén még 20.293,390 frtot tett, itt pedig már 23,965,537 frt 74 krra, rúg. A felhozott adatok, úgy hiszem, ismét újabb bi­zonyítékát képezik az intézet szilárd és életerős szervezetének. Folytonos figyelemmel kísérjük az összes gépe­zetnek működését, s a szerzett tapasztalatokat nem késünk hasznunkra fordítani, a hiányokat betölteni, a szükséges módosításokat elfogadni. A felügyelő­bizottság a múlt évi közgyűlés által felhatalmaztatván, hogy az intézet szervezetében a kellő reformokat tervezhesse, megerősítés végett felsőbb helyre terjeszthesse, s életbe léptethesse, nem késett e megbízatásnak eleget tenni, s az igaz­gatóság által újra kidolgozott, javított és a­hol hiányok mutatkoztak, bővített alapszabályokat tüze­tesen keresztülvizsgálta. Ezen átvizsgálásnak legfőbb eredménye újra azon meggyőződés lett, hogy az alapszabályokban fog­lalt elvek szilárdságát az intézet öt évi fennál­lása teljes mértékben igazolja. A főelvekre nézve semmi módosítást nem ten tehát a felügyelő­bizott­ság, csak néhány oly tételt foglalt be, melyek az ügyek gyorsabb vagy biztosabb elintézése körül szükségeseknek mutatkoztak s csak az egybeállítás külső elrendezését vitte keresztül, tárgyak szerint csoportosítva az eszméket. Az igy átvizsgált mun­kálat megerősítés végett a magyar királyi ministé­­riumhoz terjesztetett föl. Míg az alapszabályoknak ezen felsőbb megerősí­tése meg nem érkezik, nem akart az igazgatóság az intézet kezelési szabályainak azon reformjához fogni, melynek megtételére a múlt évi közgyűlés szintén az igazgatósággal egyetértve a felügyelő-bizottságot hatalmazta föl. Mellőzhe­tőnek vélte e munkálat megkezdését azért is, mert a kezelésben kifejtett gyakorlat mel­lett az utasító szabályok egybeállítása nem képezi­­ a legsürgősebb szükséget. Az intézet gépezete tevé­­­­kenyen működik, s a szervezet mind jobban egysé­­­­gessé válik. A pénzügyi osztály közvetlen vezetése is jelenleg egy kézben öszpontosul, a korábbi főpénz­­tárnok kezeiben, ki ép oly szorgalommal, mint ki­tűnő tehetséggel végezi az osztály naponkint szapo­rodó teendőinek vezetését. Nem kis mértékben könnyíti az egyes osztályok érintkezését a helyiségek alkalmasabb felosztása, melyet az intézetnek saját házában előnyösen sike­rült a pénztári és könyvezési szobák tűzmentes be­rendezésével egyesítenie. Megnyugodva zárom be­jelentésemet. Az 1867-ks év, mely hazánkban egy gazdag aratás áldását oly kedvező gabona-kiviteli viszonyokkal tetézte, s mely e szerint a földbirtokos osztályra nézve egyike volt a legelőnyösebb éveknek — ezen dús év, nem csök­kentve, sőt növelve intézetünknél a kölcsönkérők számát, megmutatta azt, hogy a magyar földhitel­­intézet kölcsöneit nemcsak a szükségben s nem csu­pán a minden perczben fölmondható, terhes kölcsö­nöknek olcsóbb, föl nem mondható, s törlesztéssel egybekötött kölcsönökké convertálása végett veszi igénybe földbirtokos-közönségünk, hanem számítva a jövőre, birtokainak berendezésére, sőt szerzés útján gyarapítására is sikerrel tudja használni. Ezen előterjesztést általános éljenzéssel üdvözölve a közgyűlés, mind az elnöknek, mind a felügyelő-­bi­zottságnak s az igazgatóság tagjainak köszönetet szavazott, s egyszersmind dr. Andrássy Aladár in­dítványára elhatározta, hogy az intézeti felügyelő­bizottság tagjai azon ülésekért, melyekben részt vesznek, tiszteletdíjakban részesüljenek. S ezzel — a múlt évi mérleg felülvizsgálatára ki­küldött bizottság jelentésének felolvasása után — az elnök a gyűlést bezárta. II. A magyar földhitelintézet vagyonmérlege 1867. dec. 31-kén. Activum: Jelzálogi kölcsönök: a) zá­loglevelek s jövedékjegyekben 18.808,939 ft 26 kr, b) készpénzben (a 163. §. szerint) 155,034 ft 51 kr. Rendelkezésre álló összegek: a) készpénzkészlet 91,517 ft 36 kr, b) leszámítolt váltók legfölebb há­rom havi lejárattal 282,050 ft, c) pénzintézeteknél rövid felmondásra 1.285,600 ft, d) különféle érték­papírok ára 354,180 ft 50 kr, e) előlegek intézeti értékpapírokra 116,902 ft 67 kr, f) követelések fo­lyó számadásokra 238,877 ft 23 kr. A tartalékalap értékei: a) 1.000,900 ft intézeti záloglevél á 65 650,585 ft, b) 4700 ft 10 éves jövedékjegy á 80 3360 ft, a kölcsönös jótállási alap záloglevelei 130.000 ft, alapítványi kötelezvények 1.477,800 ft, intézeti ház vételára 250,000 ft, fölszerelés leszállí­tott értéke 3000 ft, záloglevelek törlesztési szám­lája 101,674 ft 15 kr. Átmeneti mérleg-kamatok 1867. dec. 31-én: a) nyílt hitelbeli készpénz-köl­­csönök után 1827 ft 1 kr, b) intézeteknél elhelye­zett pénzek után 9190 ft 5 kr; összesen 23.965,537 ft 74 kr. Passivum : Sorsolás alá eső záloglevelek forgalma 18,349,700 ft, tízéves jövedékjegyek forgalma 615,300 ft, ötéves jövedékjegyek forgalma 800 ft, pénztári jegyek forgalma 995,926 ft 64 kr. Lejárt kamatszelvények forgalma : a) záloglevelek után 28,388 ft 25 kr, b) jövedékjegyek után 666 ft, in­tézeti tartozás folyó számadásokra 358,273 ft 12 kr, intézeti adósoktól teherkifizetésekre visszatartva: 342,764 ft 65 kr. Átmeneti mérlegkamatok 1867. dec. 31-én : a) záloglevélkölcsönök után anticipált kamatok 286,181 ft 41 kr, b) záloglevelek utáni ka­matok 168,205 ft 58 kr, c) jövedékjegy-kölcsönök után anticipált kamatok 4266 ft, d) váltók utáni visszkamatok 2019 ft 73 kr, e) pénztári jegyek utáni kamatok 27,051 ft 76 kr, f) alapítványi befize­tések után 1660 ft, g) folyó számadások után 327 ft 42 kr, h) előlegek után 601 ft 9 kr, törlesztési alap 101,674 ft 15 kr. Biztosítási és tartalék­ala­pok: a) kölcsönös jótállási alap tőkében 199,413 ft, kamatban 28,244 ft 45 kr, b) alapítványi tőke 1.677.000 ft, c) az országos alap befizetése 500.000 ft, d) a záloglevéladósok évenkint minden 100 ft után felajánlott 6 krnyi alapítványa 33,520 ft 38 kr, e) tiszta üzleteredmény az intézet keletkezésétől 1867. június 30-ig 222,821 ft 59 kr, 1867. július 1-től dec. 31-ig 20,732 ft 32 kr, összesen 23,965,537 ft 74 kr. * adósok szá­ma tartozások zálog l­evéb­él tíz éves jövő-2793 18,165,679 ft 77 kr, dél­jegynél . öt éves jöve­125 645,4­59 „ 49 „ dékjegynél .1 808 „ — „ nyilthitelnél 53 155,034 „ 51 „ értékpapír forgalomban 18.349,700 ft, 615,300 „ 800 „ Összesen: 2972 18.963,973 ft 77 kr, 18.965,800 ft. 1465

Next