Budapesti Közlöny, 1870. november (4. évfolyam, 249-273. szám)

1870-11-01 / 249. szám

Buda-Pest, 1870. Kedd, november 1. 249 szám. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak : Napontai postai szétküldéssel : Egész évre ..... 20 frt. Félévre........................10 „ Negyedévre....................­r Budapesten házhoz hordva : Egész évre. . . 18 frt.— kr. Félévre .... 9 n — „ Negyedévre . . 4 n 50 „ Szekkesztőség : Pesten , hatvani­ntéza 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok nem küldetnek vissza. Bérmentet­len levelek tsak rendes levelezőinktől fo­­­ ga.itatn-ak el. ,_________ Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe*o igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, raés pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért. 100— 200-ig 2 frt, 100—300-ig 3 frt és ftry tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr.többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­­nál. A bélyeg­ dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége egy, a közös kül­­ü­gyminister által tett legalázatosabb előterjesztés alapján, f. é. oct 26-tól kelt legfelsőbb elhatározá­sával Matscheko Ferencz udvari és ministeri fogal-­­ mazónak, a titkos jegyi és forditási munkálatok osztályánál a közös külügyministeriumban, egy ezen osztálynál megüresü­lt rendszeresített udv. és ministeri titkári állást legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Fésűs György, kassai jogakadémiai nyilvános rendkívüli tanárt, az általa eddig ellátott tan­székre nyilvános rendes, tanárrá, a szabályszerű illetményekkel nevezte ki. A vallás- és közoktatási magyar kir. minister által a modori államképezde r. kath. növendékei­nek hit- és erkölcstan tanításával Kameráik Dé­nes, modori plébános bízatott meg. Köpeczi Móricz József szabadságolt állományú gyaloghadnagy, saját kérelmére, a m. kir. hon­védség létszámából kiterültetett. A budai királyi pénzügyi igazgatóság Szabó Lajost és Wolfsgruber Ignáczot irodasegédekké nevezte ki. A pesti magyar kir. pénzügyigazgatóság által Party János irodasegéddé neveztetett ki. A soproni m. kir. pénzügyigazgatóság Szemen­­nyei János, nagy­ mizdói lakost végleges, és Preszel­­ler Antal dijnokot ideiglenes segédtisztté, mind­kettőt a zalaegerszeghi m. kir. adóhivatalhoz, ne­vezte ki. A cs. kir. belü­gyministerium közlése sze­rint, a keleti marhavész Ausztriában folyó évi September 25-től egész October hó 15-ig Gácsor­­szágban a czortkowi, husiatyni, borszezovi, ska­­lati, trembowlai, stanislaui, buczaczi, rohatyni, podhajezi és brodyi járásokhoz tartozó Las­­kowce, Oryszkowce, Wolkowce, Taszczoroka, Tarnoruda, Lukamuta, Touste, Kobylowloka, Mogielnika, Janow, Uzin, Jezapol, Tustan, Wodniki, St.­Stanislau, Halicz, Monasterzyska, Jolwarki, Czechar, Koropice, Chorostkow, Sie­­mikowce, Demeczkowce, Horozanka, Toustoba­­by, Czernica és Serelec községekben uralgott. Bukovinában ezen közlés, valamint az erdélyi kir. biztos felterjesztése szerint, a vész Baján, Szadagura és Czernovitz községekben merült fel; a többi tartományok vészmentesek. Pesten, 1870. évi October hó 24-én. A földmivel­és-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. ministeriumtól. miatt november 3—10. napjain a köztelken fog véghezmenni. A kender nem áztatott állapotban, és összeha­sonlítás végett áztatott állapotban is kikészítésé­nek egész gyári műveletén keresztül fog vitetni. E mellett munkában lesznek látha­tók: a Narbuth­­féle­ gyökér­metsző gép, kétféle törő­gép és simí­­tó­gép (Schwingmaschine). Az érdeklett közönség bővebb tájékozása czél­­jából a kendergyártást tárgyazó részletes adatok külön nyomtatványban a kísérlet színhelyén díj nélkül lesznek kaphatók.*) További szükséges felvilágosítást a kísérlet vezetője Narbuth mérnök és a ministériumnak a helyszínén jelenlévő kiküldöttje adand. ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCXXXVI-ik ÜLÉSE 1870. OCTOBER 31-ÉN D. E. 10 ÓRAKOR. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők: Bujanovics Sándor, Jámbor Pál és Ivacskovics György. A kormány részéről jelen vannak: gr. An­­drásy Gyula, Kerkapoly Károly , Horvát Boldizsár,Szlávy József és Bedekovics Kálmán miniszerek. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Elnök : Bemutatja Kállay Ákos, a nagy­kállói választókerületben és Kemény Mihály, a csabai választókerületben megválasztott képviselők meg­bízó leveleit, azokat mielőbbi jelentéstétel végett az igazoló bizottsághoz tévén át. Lindner Gusztáv kőhalomszéki képviselő a nagyszebeni jogakadémia igazgatójává neveztet­vén ki, képviselői állásáról lemond. A ház ezt tudomásul veszi, és az új választásra vonatkozó intézkedések megtételével az elnöksé­get megbízza. (Helyes.) Sz. kir. Pest város közönsége az eperjes-tarnówi vasútvonalnak Bártfa városán át leendő vezetése érdekében folyamodik. A kérvényi bizottságnak adatik ki. Kovách László Heves megye több községének kérvényét nyújtja be, melyben Gyöngyös városá­ban kir. törvényszék felállítását kérik. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. Deák Ferencz a magy. kir. curia és a pesti kir. ítélő tábla fogalmazóinak folyamodványát nyújtja be, melyben a magy. kir. ministeri köz­ponti fogalmazó- személyzetre nézve javaslatba hozott fizetésfelemelésnek reájok leendő kiterjesz­tését kérelmezik, és kéri azt a pénzügyi bizott­sághoz utasítani. A pénzügyi bizottsághoz utasittatik. Szögyény László özvegy Böhm Zsuzsánna ó-budai lakosnő kérvényét mutatja be, melyben 1849-ben a magyar hadsereg számára készített és az osztrák katonák által elkobzott 507 pár ba­kancsért járó munkadíj megtérittetését kéri. A kérvényi bizottsághoz utasittatik. Bujanovics Sándor jegyző olvassa a múlt ülési szavazás eredményét, mely szerint az első­*) Holnapi számunkban meg fogjuk kezdeni köz­lését. Szert. folyamodási bíróságok székhelyeinek meghatáro­­zására kiküldött bizottságba megválasztottak: Andrássy Gyula 186, Bánó József 186, Bethlen J. gr. 187, Csengery Antal 187, Dániel Márton 187, Dietrich Ignácz 173, Ghyczy Kálmán 187, Hoff­mann Pál 184, Hosszú József 186, Ivácskovics György 186, Késmárky József 186, Klobusitzky Ágoston 183, László Imre 187, Madocsányi Pál 187, Mocsáry Lajos 185, Nyáry Pál 187, Paczo­­lay János 185, Papp Lajos 187, Perczel Béla 187, Stoll Károly 186, Szakácsy Dániel 185, Tisza Kálmán 187, Tury Sámuel 187, Urházy György 186, Wächter Frigyes 184 szavazattal. Elnök felkéri a megválasztott tagokat, hogy a mai ülés után alakulás végett jelenjenek meg. Kerkapoly Károly : p. ti. min. A közelebbi ülés­ben Táncsics képviselő úr egy interpellációt inté­zett hozzám, melyben kérdi, várjon igaz-e, hogy a jelenleg nyomatás alatt levő kincstári utalvá­nyokon német szöveg is van? és megjegyzi, hogy ha ez igaz,hogyan tudom ezt megegyeztetni hazánk önállóságával és függetlenségével ? és a többi. A kérdéses kincstári utalványokon csakugyan van német szöveg is, és ezt nem látom ellenkezni hazánk önállóságával és függetlenségével, azon egyszerű okból, mivel a ma kérdéses utalványok nem pénzjegyek. Azok egyszerű kötelezvények ; az államnak adóslevelei, valamint minden magá­nos adóslevelét azon nyelven állítja ki, melyen hitelezője kívánja, úgy az állam sem ad fel sem­mit a maga önállóságából és függetlenségéből az által, ha adóslevelét oly nyelven is állítja ki, melyen azt hitelezői kívánják, s megértik. Ez esetben nincs biztosan megállapított hite­lező ; az egész közönségtől várjuk, hogy, azon je­gyeket honorálva, hitelt adjon s ez­által hitelező­jévé legyen az államnak. Ha a valóság előtt sze­met hunyni nem akarunk, előreláthatólag jelen­tékeny lesz azoknak száma, kik ezen jegyeket ho­norálva hitelezőinkké válandanak és a német nyelvű szöveget inkább értik, s azért inkább is kívánják. Egyébiránt én abban sem látnék semmit, ha a hazában divatozó minden nyelven megmondanánk is rajtuk, hogy mik azok, mennyit érnek, mi felté­telek alatt, mikor váltatnak be, sőt, ha t. i. minden reájuk férne. Hogy csak a magyar és német szöveg­ben van több mondva a puszta értéknél, azt egysze­rűen a kiállítás oekonómiája, a térrel való gazdál­kodás, ama körülmény okozza,hogy nagy különb­ség van az elődöm által veretett s még most is foly­ton verés alatti érezpénzek közt, melyeken tiszta magyar felirás mutatja,hogy az magyar állampénz, s azon jegyek közt, melyek nem egyebek mint kötelezvények, a­melyeknél az a tekintet áll, hogy az ember ama nyelven állítja ki őket, melyen a hitelező valószínűbben megérti és jobban szereti.­­ Itt nem az ország függet­lensége az irányadó, hanem a czélszerűség, az opportunitás, s azon tekintet hogyan biztosít­sunk a jegyeknek nagyobb keretet. Itt az ország­­érdeke azzal függ össze, hogy minél nagyobb hi­telt s nagyobb keretet biztosítsunk a jegyeknek, ezt pedig az­által biztosítjuk ha lehetővé tesszük, hogy többen megértsék mivel van tulajdonképeni dolguk. Azért az egészet nem tartom az ország önál­lósága s fügetlensége kérdésének, hanem a czél­­szerűségének. (Helyeslés.) Táncsics Mihály meg van nyugtatva a minisz­ter felelete által. A ház tudomásul veszi a miniszer válaszát NEMHIVATALOS RÉSZ. A kender áztatás nélkül,­száraz után gyárilag való kikészítésének bemutatása, mely a földmi­­velés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministe­­rium által ez iránt közhírré tett előleges értesí­tésben október hó végére helyeztetett kilátásba, a gépek­­ ideszállításánál közbejött akadályok A MAI SZENT ÜNNEP MIATT LAPUNK KÖZELEBBI SZÁMA CSÜTÖRTÖKÖN, E HÓ 3-KÁN JELENIK MEG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék