Budapesti Közlöny, 1871. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1871-01-01 / 1. szám

Buda-Pest, 1871. Vasárnap, januárius 1, 1. szám. BUDAPESTI KÖZ­L­Ö N­Y. HIVATALOS LAP. E­lőfizetési Irak : Naponta! postai szétküldéssel :Budapesten házhoz hordva : Egész évre . . Egész évre. . . 18 frt.O­kr. Félévre . . . . . . 10 „ Félévre . . . 1 9 n » Negyedévre . . Negyedévre 4 „ 50 „ Szerkesztőség : Pesten, hatvani-utcza lö-ik szám I. emelet? Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. KÉZIRATOK nem küldetnek gímet. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gradtatt­ak el. ___________________ Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesítőbe*' igtatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 100—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Maga NHIRDET esek: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 8 kr. többszöri hirde­tésért? kr.minden beigtatásnál. A bélyeg-dij külön minden be­­igtatás után 30 kr. oszt.értékb. Előfizetés a „BUDAPESTI KÖZLÖNY"-re, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1871. évi folyamára. Egész évre . . . .20 forint Félévre . . . . 10 „ Negyedévre . . . . 5 „ Falusi községeknek egész évre 12 „ „ fél évre . . 6 „ Megjegyzendő, hogy csupán csak falusi községekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Pest, barátok­­tere, 7. sz. a. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz­küldemény­ek bér­­mentes feladására, mivel alólírott kiadóhivatal bérmentetlen leveleket el nem fogadhat. A Buda-Pesti Közlöny kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország Királya stb., és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyetér­téssel a következő törvényczikket terj­esz­tették szentesités végett Felségünk elé: TÖRVÉNYCZIKK a jövedelemadóról szóló 1868. XXVI. t. czikk ha­tályának meghosszabbításáról és némely §-ának mó­dosításáról. (Kihirdettetett az országgyűlés mindkét házában 1870- dik évi deczember hó 30-án.) 1. §. A jövedelemadóról szóló 1868. XXVI. t. czikk hatálya, határozatainak következő módosí­tásai mellett, az 1871. év végéig kiterjesztetik. 2. §. A jövedelemadóról szóló 1868. XXVI. t. sz. 5. §-a következőkép módosittatik : Jövedelemadó alá nem tartoznak: 1. az I. osztályban: *a) az országban egy éven alól tartózkodó kül­földieknek üzleti, úgyszintén az országban tett befektetések utáni jövedelme azon egy évre , és az országban tartózkodó török alattvalók keresete a fennálló államszerződések értelmében, azaz valódi török áruknak nagyban való bevite­­ léből és eladásából, továbbá­­belföldi termények­nek és gyártmányoknak kiviteléből, és végre a Törökországból s oda való átviteli kereskedésből származó jövedelem; c) részvények utáni jövedelem, a­mennyiben az illető társulat jövedelme már meg lett adóztatva; d) a kincstári kezelés alatt álló magyar állam­vasutak jövedelme; e) azon vasúttársaságok jövedelme, a­melyek­nek adómentességét külön­ törvény biztosítja, ez adómentesség tartamára; f) a megyei házi pénztárak és a községeknek megyei, illetőleg községi adó fejében nyert jöve­delme ; g) a törvény által országosan alapított közmű­velődési intézetek jövedelme; h) közintézetekül, azaz nem pénzvállalatokul te­kintett jótékonysági intézetek (kórházak, árva- és szegényápoló intézetek, segélyegyletek, tébolydák, lelenczházak, vakok és siketnémák intézetei, kis­dedóvodák) az általuk ápolt egyénektől netalán beszedett díjakból eredő jövedelme, akár hatósá­gok, akár egyátalán a nyerészkedési czél ki­zárásával alakult egyletek által tartatnak fenn; i) kolduló, vagy betegápolással foglalkozó szer­zetesek e minőségben húzott jövedelme; j) papnövendékeknek, rendes tanulóknak sze­mélyes keresményük utáni jövedelme; k) gyárakban, bányákban, kereskedelmi és iparvállalatoknál és a mezei gazdaságnál alkalma­zott legényeknek s egyéb segédmunkásoknak, továbbá cselédeknek és napszámosoknak kerese­tük utáni jövedelme. 2. a II. osztályban: a) külhatalmak itt székelő követeinek és con­­sulainak e minőségben húzott járandóságai; b) a közös hadsereg, valamint a magyar hon­védség tényleges szolgálatában lévő tisztek és le­génység, hadbírák, hadbirósági gyakornokok, és tanonczok, tudori ranggal lévő katonai orvo­­­sok, és a hadtesti számvevők kincstári illetmé­nyei ;­­ c) a Mária-Terézia-lovagrenddel és vitézségi , érmekkel összekötött járandóságok, és a fenn-­ nevezett rend vitézeinek özvegyeit, vagy a nyug-­ zsoldos rokkant katonákat illető nyugdíjak; d) szálláspénzek, napidíjak, a köz- és magán- ■ tisztviselők szálláspénze, lótartási járandósága, só-­ illetménye, átalányai, drágasági pótlékai és juta­lomdíjai ;­­ e) kincstári szolgálati díjak levonásával terhelt államtiszti fizetések a szabályszerű 12 havi levo­nási időszak tartamára; f) a pénzügyőri legénység fizetése és nyugdíja, valamint özvegyeik és gyermekeik ellátása ; g) a bányamunkások és özvegyeik nyug- és kegydíja; h) azon nyugdíjak és segélyezések, melyeket a testületek és egyletek által alakított alapokból ugyane testületek tagjai, vagy özvegyeik és ár­váik húznak. 3. a 111. osztályban:­­ a) oly kölcsönök kamataiból eredő jövedelem, melyeknek adómentességét külön­ törvény bizto­sítja ; b) a királyi udvartartás költségei; c) közvetlenül a tudományok előmozdítására és a nyilvános közoktatás czéljaira szolgáló tőkék kamatjövedelme ; d) az I. osztályban adómentes intézetek és egye­sületek tőkéinek kamatjövedelme, úgy az ezek ál­tal az államkincstárból nyert segédpénzek; e) kolduló és betegápolással foglalkozó szerze­tek kamatjövedelme ; f) a részvények és elsőbbségi kötvények ka­matai, ha azoknak adómentességét külön­ törvény biztosítja, vagy ha az azok után járó adót az il­lető társulatoi, a kamat kiszolgáltatásakor le­vonják ; w g) papneverékek és más rendes tanulók ösz­töndíjai.­­ Oly esetekben, midőn kétség támad azon kér­dés felett, hogy valamely jövedelem melyik osz­tályba tartozik, vagy valamely jövedelem képezi-e tárgyát a jövedelemadónak, harmadik fokban a pénzügyminiszer határoz. 3. §. Az 57. §. következőleg bővíttetik: „Ezen felebbezés vagy élőszóval történhetik a végzés kihirdetésekor, vagy pedig írásban nyúj­­tathatik be, a kihirdetéstől számítandó 15 nap alatt, az illető adóhivatal útján.“ 4. §. A 74. §. következőkép módosíttatik: „A bizottságok tagjai az államkincstárból illet­ményeket húznak, még pedig: 1. napi­dijakban : a) az adókivető bizottságok tagjai három frtot; b) a felszólamlási bizottságok tagjai öt frtot. Ezen napidijak a bizottsági tagok működési helyén nem lakó bizottsági tagoknak működésük egész tartamára, azon bizottsági tagoknak pedig, a­kik a bizottságok működésének helyén laknak, csak azon napokra járnak, melyeken a bizottság tárgyalásain részt vesznek. 2. fuvarköltségekben: A bizottság működési helyén nem lakó bizott­sági tagok az oda- és visszautazásra mértfölden­­kint egy forintot. 5. §. E törvény végrehajtásával a pénzügymi­nister bizatik meg. Mi e törvényezikkel s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek s elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Meránban ezernyolczszáz hetvene­dik évi deczember hó huszonhatodikán. Ferencz József, s. k. (P. H.) Gr. Andrásy Gyula, s. k. MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF, ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSTRIAI CSÁSZÁR, Csehország K­rálya stb., és Magyarország Apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesités végett Felségünk elé.

Next