Budapesti Közlöny, 1871. február (5. évfolyam, 26-48. szám)

1871-02-01 / 26. szám

Buda-Pest 1871. 26. szám Szerda, februárius 1 H­IVATALOS LAP. KÉZIRATOK nem küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési árak : Napontai postai szétküldéssel : Egész évre..........................20 írt. Félévre...............................10 , Negyedévre............................5 „ BUDAPESTI KÖZLÖNY. SzerkeSZTŐSÉG : Pesten , hatvani-utcza 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. sz. a. földszint. Budapesten házhoz hordva : Egész évre . . . 18 frt.— kr. Félévre .... 9 „ — „ Negyedévre . . 4 , 50 „ Hivatalos Hirdetések : A hivatalos Értesítőbe* ‘ iktatandó hirdetési dijak a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendő, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 8 frt. 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért s írttal több. Magánhirdetések: Egyhasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésés kr. minden beigtatás­­nál. A bélyeg-dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. Előfizetés a JUDAPESTI KÖZLÖNY“-re, a m. k. ministerium hivatalos lapja 1871. évi folyamára. Egész évre . . . .20 forint Félévre . . . 10 „ Negyedévre . . . . 5 „ Falusi községeknek egész évre 12 „ „ fél évre . 6 „ Megjegyzendő, hogy csupán csak falusi községekre szól az utóbbi leszállított előfizetés. Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­lába bérmentve küldendő, Pest, barátok­­tere, 7. sz. a. A t. hatóságok felkéretnek az ezen laphoz czimzett pénz­küldemény­ek bér­mentes feladására, mivel alólirott kiadóhivatal bérmentetlen leveleket el nem fogadhat. A Buda-Pesti Közlöny kiadóhivatala. HIVATALOS RÉSZ. A császári és Apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott , nemes Rezzonico Domokos alezredesnek, a 70. sz. báró Nagy gyalog ezrednél, a felülvizsgálat eredmé­nye szerint mint egész rokkantak a végleges nyu­galmi létszámba átvételét (1871. január 20-tól kelt legf.­eliat.) és báró Hammerstein Gerwold Adolf, ideiglenesen nyugalmazott alezredesnek mint egészen rokkant­nak a végleges nyugalomba átvételét elrendelni (1871. január 20-tól kelt legf­­eliat.) Paulo Gyula, I. oszt. századost a 9. sz. vártü­­zér-zászlóaljnál, a 8. sz. vártüzér-zászlóalj parancs­nokává, egyelőre annak jelen rangjában megha­gyása mellett (1871. jan. 20-tól kelt legf­­elhat.); az orvos-sebészi József-akadémia végzett kato­nai növendékét dr. Baner Antalt főorvossá, a bé­csi 1. sz. helyőrségi kórházhoz beosztással s utó­lagos rangkijelöléssel (1871. jan. 19-ről kelt legf. elhat.); és lovag Winiwarter Sándor, katonai orvos-növen­déket és orvostudort segédorvossá a bécsi 1. sz. helyőrségi kórház tartalék-létszámában megha­gyás mellett kinevezni (1871. január 20-ról kelt legf. elhat.); az ideiglenesen nyugalmazott May János kát élelm. felügyelőnek a megújított fölü­lvizsgálat ered­ménye szerint, mint egész rokkantnak, a végleges nyugalmi létszámba átvételét elrendelni (1871. jan. 15-töl kelt legf. elhat.) ; Gartlgruber József csendőrnek a 7. sz. országos csendőrségi parancsnokságnál, 2 embernek a megégéstől, saját élete veszélyeztetésével eszköz­­lött megmentésének elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozni (1871. jan. 21-től kelt , legf­­elhat.) A m. kir. pénzügyminister Séf­ram József, adó­hivatali tisztet ellenőrré nevezte ki. A győri m. kir. pénzügyigazgatóság Ferenczy Károly postakiadót, III. oszt. adóhivatali segéd­tisztté ideiglenes minőségben nevezte ki. Kuglisits Lajos volt székesfehérvári kir. adóhi­vatali Ill-od osztályú segédtiszt a tisztviselők so­rából ki­terültetett. A „kecskeméti kereskedelmi-, ipar-hitelintézet és népbanki­ alapszabályai a földmivelés-, ipar­és kereskedelmi m. kir. ministerium által f. évi január 27-én 316. sz. alatt a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak. A fehérgyarmati gőzmalom-részvénytársulat alapszabályai f. é. január 27-én 562. sz. a. a föld­mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium által a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak. Mosonmegyébe kebelezett Pomogy község kér­vényére megengedtetett, hogy ott Mátyás apostol napja és keresztfeltalálás napja előtti hétfőn, s igy évenkint két országos vásár tartassék. Kelt Pesten, 1871. évi január hó 24 én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. ministeriumtól. Bács-Bodroghmegyébe kebelezett Martonos községnek megengedtetett, hogy évenkint junius 15-ke előtti hétfőn, september havában Mária ne­­venapját követő hétfőn­, és november 7-dike előtti hétfőn országos-, és minden hétfőn hetivásárt tart­hasson; mi ezennel közhírré tétetik. Kelt Pesten, 1871. január hó 27-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. ministeriumtól. Szabolcsmegyébe kebelezett Dada község kérvénye folytán megengedtetett, hogy ott heten­­kint kedden hetivásárok tartassanak. Kelt Pesten, 1871. évi január hó 25-én. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magy. kir. ministeriumtól. Titel táján jóval alacsonyabb, mint a fenyegetett városnál, valami helyi akadálynak kell ott a me­derben létezni, mely ezen veszélyes duzzadást okozza. Vájjon ez jégdugulás-e, határozottan meg­mondani nem lehet, mert e részben a legutóbb érkezett tudósítások egymással ellenmondásban vannak. NEMHIVATALOS RÉSZ. Császárné és királyáé Ő Felsége a balaton­fü­­redi „szeretetház11 javára magánpénztárából 500 forintot legkegyelmesebben engedélyezni méltóz­­tatott. Vizveszélyek és jégviszonyok. Török-Becsénél a tisza-szabályozási társulat töltésének átszakadása következtében a vizveszély oly magas fokra há­gott, hogy az egy hónap óta tett legczélszerűbb és nagymérvű hatósági óvintézkedések daczára, kétessé vált, sikerülend­ e a várost megmenteni. Intézkedés történt, hogy az ott állomásozó „Ká­­roly11 gőzös a netán bekövetkezendő veszély tar­tamára ott maradjon a hatóság rendelkezésére. Minthogy a Tisza vize Becsén felül, de kivált alul ORSZÁGGYŰLÉSI TUDÓSÍTÁSOK. A KÉPVISELŐHÁZ CCLXXVI-ik ÜLÉSE 1871. JANUÁR 31-ÉN D. E. 10 ÓRAKOR. Elnök: Somssich Pál. Jegyzők : Jámbor Pál, Széll Kálmán, Maj­­láth István, Ivacskovics György. A kormány részéről jelen vannak : Kerkapolt Károly, Szlávy József, Horvát Boldizsár Gr. Festetics György, Gorove István minis­zerek. A múlt ülés jegyzőkönyve észrevétel nélkül hi­telesíttetik. Elnök: Jelenti, hogy b. Eötvös József vallás- és közoktatási miniszert, betegsége folytán a vallás- és közoktatási ministérium költségvetésének tár­gyalása alkalmával Tanárky Gedeon államtitkár fogja helyettesíteni. Tudomásul vétetik. Szeniczey Ödön : Bemutatja Halas községének kérvényét aziránt, hogy a törvényhatóságok ren­dezése alkalmával a dunaföldvári hatósághoz csatoltassék. Irányi Dániel : Benyújt a pécsi tanítóegylet al­­elnöke részéről egy kérvényt, mely az előbbivel együtt a kérvényi bizottsághoz utasíttatik. Napirend. Napirenden van a földmivelés-, ipar- és kereske­delmi ministérium költségvetésének folytatólagos tárgyalása. Mátyás Aristid : Nem veheti megnyugtatás­sal azt, hogy a tegnapi ülés alkalmával, midőn a kereskedelmi ministérium költségvetése tárgyal­ni kezdetett, hazai kereskedelmi viszonyaink oly­annyira érintetlenül hagyottak, bár hazai keres­kedelmi viszonyaink épen nem kielégítők. Ezt Korizmics képviselőnek, kinek mint a nemzetgaz­­dászat terén elismert capacitásnak véleményére oly nagy súlyt fektet, fellépése is bizonyította és benne azon erős meggyőződést ébresztette, hogy­­ nálunk a kereskedelem, ipar és földmivelés érde­kében vajmi kevés történik. Szóló ezt a helytelen beosztásnak tulajdonítja; rászalja azt, hogy a kereskedelmi ministérium te­endői nincsenek egybekapcsolva a közlekedési ministérium teendőivel. Tulajdonkép a közlekedé­si miniszert kellene megtámadnia, ámde a keres­kedelmi minister eljárása sem helyeselhető, a­mennyiben az nem igyekszik minden befolyását oda irányozni, hogy a közlekedési miniszer kötelességét teljesítse. E tekintetben csak egy szolgálhat mentségül, s ez az, hogy a kereskedel­mi miniszer nem igen rég van a ministérium élén. Szóló kijelenti ezután, hogy Magyarországban a kereskedelem érdekei nem mozdíthatók elő, ha­csak kettős vágányok nem alkalmaztatnak a vas­útvonalakon. Igaz ugyan, hogy a vasúti kocsik száma szaporíttatott, de növekedett a darab­ ke­reskedés (Stückhandel) is, ez veszi tehát igénybe azon kocsikat, melyeken különben a gabna volna szállítandó, s igy az állapot ugyanaz maradt. Ha

Next