Budapesti Közlöny, 1872. május (6. évfolyam, 99-122. szám)

1872-05-01 / 99. szám

Buda-Pest£l872. 99. szám Szerda, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Blbrusztóság : Pesten, hatvajci­ntcze 10-ik szám I. emelet. Kiadóhivatal : Pesten, Barátok­­ tere 7. n. a. földszint. Ktthuro­ nm küldetnek Tímea. Bérmentet­­len teretek eenk rendes terelesdinktöl fo­­sadUtunk eL Előfizetési A­dar: Naponkénti postai slétkfildéssel vagy helyben házhoz hordva a melléklappal együtt: Egész évre...........................IS írt. Félévre ...... 6 „ Negyed évre .... 8 „ A „Budapesti Közöny“ melléklapjára külön , postán vagy házhoz hordva: Egész évre. . . 2 frt.40 kr Félévre ... 1 „ 20 „ Negyed évre . . . „ 10 . A „Hivat. Értesítő“ egyes száma, főlap nélkül 10 kr. azzal együtt 20 kr. Hivatalos Hirdetések: A hivatalos „Értesítőbe-1 iktatandi hirdetések dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig: 100 szóig egyszeri hirdetés­ért 1 írt, és 30 kr. a bélyegért, 100— 200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 írttal több. Maoínhirdetések: Egy hasábos petit sor egyszeri hirdetésért 10 kr. többszöri hir­detésért 9 kr. minden beigtatás­­nál A bélyeg­dij külön minden beigtatás után 30 kr. oszt. ért. A hivatalos hirdetést igazoló egyes lap ára 10 kr. HIVATALOS RÉSZ. O cs. és Apostoli kir. Felsége f. évi ápril 25-én kelt legfelsőbb elhatározással, saját titkos taná­csosát, báró Kübeck Alajost, rendkívüli nagykö­vetté a szent­székhez legkegyelmesebben kine­vezni méltóztatott. A kir. igazságügyminister az esztergomi járás­bírósághoz írnoknak Sztankay Ádám dirnokot nevezte ki. A kir. igazságü­gyminister a szombathelyi tör­vényszékhez telekkönyvi írnoknak Faharics Gusz­táv volt kőszegi vegyesbirósági írnokot nevezte ki. A közmunka- és közlekedési m. k. minister Tiringer Lajost segédfogalmazóvá nevezte ki. B­artha Károly szabadságolt állományú honvéd gyaloghadnagy a magy. kir. honvédségben viselt tiszti rangjáról és cziméről önként leköszönvén, lemondása a honvédelmi ministerium által elfo­gadtatott. NIF.MU­TVAT­A­LOS RÉSZ. KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁSI MOZGALMAK. A rumi kerület (Vas megye) Deákpártjának ápril 29. Rumban tartott s négy­száz választó által látoga­tott gyűlése egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Istóczy Győzőt kiáltotta ki jelöltül. A DABASi választókerületben (Pest megye) az el­lenzék részéről Szilasy István kiáltatott ki képvi­selőjelöltül. A Kis­i KECSKEREKi kerületben (Temes) a jobbol­dal jelöltje Gorove István. A RITTBERGi kerületben a jobboldal jelöltje Ne­­deczky István. A csákvári kerületben gr. Karácsonyi Guidó a jelölt. Az ORCZYFALVi kerületben (Temes) Onossy Má­tyás a Deákpárt jelöltje. A Kis-SzELLi kerületben (Vas megye) Márton Pál a jobb-, Horváth Elek pedig a baloldal jelöltje. A muraszombati kerületben (Vasm.) b. Mesznil Victor jobboldali a jelölt. A miklósvári kerületben (Háromszék) Székely Gergely a Deákpárt jelöltje. Csik-Szeredán a Deákpárt Gecze János volt követjének fényes fogadtatást készít, ki ismét je­löltként fog fellépni. A nagy­kanizsai kerületben Csengery Antal el­lenében a baloldal Virava József pesti ügyvédet lépteti fel. A héthársi kerületben (Sárosm.) Szmrecsányi László a Deákpárt jelöltje. A dévai kerületben Jordán Domokos a jobb-, Makray László a baloldal jelöltje. A hátszegi kerületben a jobboldal jelöltje Bar­­csay Kálmán, Mara László ellenében. A nádudvari kerületben (Szabolcs) Semsey La­jos deákpárti lép föl. HELYHATÓSÁG. Pestvárosi közgyűlés 1872. április 30. Jelen vannak: Gyöngyösy Alajos főpolgármes­­ter, Thaisz főkapitány. A jegyzőkönyv hitelesítése hétfő d. e. 11 órá­ra tűzetik ki s erre nézve a bizottság kineveztetik. Simon Flórent, mielőtt a közgyűlés napirendre térne, felszólalni kíván azon ügyben, hogy egy pestvárosi felfüggesztett tisztviselőt visszahelyez­tek a hivatalába, daczára annak, hogy a nevezett tisztviselőt sikkasztással vádolták volt. Erre nézve a főkapitány felvilágosítást ad, kifejtvén, hogy a nevezett tisztviselő ellen semminemű sikkasztási panasz nem emeltetett az alatt, míg vizsgálat alatt volt; egyebekre nézve pedig, mivel a nevezett más­ként nem védhetné magát a gyanúsítások ellen, visszahelyeztetett hivatalába, hogy az iratok kezé­nél legyenek, s ezek által az ügyek állapotát ki tudja mutatni. Felolvastatik a kisajátítási bizott­ság tagjainak előirányzott névsora, melybe 300 tag van felvéve. Dr. Prónay Gábor folyamodik a pest-lipótvárosi takarékpénztár nevében, hg­y annak pecsétjében Pest városa czimere használtathassák. 200 ft díjért megengedtetik. Jelentés létetik a honvédelmi ministérium azon felszólítása iránt, hogy Horváth ezredesnek egy általa már kiszemelt szállás adassák, kötelezvén az ezredes magát a többletet sajátjából felülfizetni. Teljesittetni fog. Fölolvastatik a kir. közmunka- és közlekedési ministerium intézvénye a cs. és kir.- szab. állam­vaspálya indóházának kiépítése s e pályának a 2 sziv­ utcza táján tervezett áthidalása tárgyában. Ezen intézvényben a minister felszólítja a várost, hogy ez ügyben lehetőleg mielőbb intézkedjék, annyival is inkább, mert így csak a város érdekei szenvednek. Erre nézve a város már előbb hozott határozata mellett maradván, a ministeriumhoz ez iránt sürgősen megtétetik a felirat. Szőnyegre kerül a „Fehér hajó“ és Vrányi féle te­lek felosztása és házhelyekké eladatása iránti ügy. Erre nézve elhatároztatik, hogy az eladás árverés útján mielőbb eszközöltessék s a vevő, vagy vevők köteleztessenek a nevezett telkeken a házakat 4 emeletesre legfeljebb 1875 ik tavaszáig lakható állapotban felépíteni. Követte ezt a bizottmányi és tanácsi előterjesztés a redoute-sörház bérbe­adását illetőleg. Két ajánlat tétetett eddig elé s legtöbbet Schallern igér­t, de ezer és egynéhány forinttal kevesebbet mint az előbbi haszonbérleti összeg volt A molnárok kártérítési kérvénye pártoltatni határoztatik. Tárgyalás alá vétetik a Kralovánszky István által tett azon indítvány, hogy a kőszén és tűzi­fa eladása körül tett visszaélések valamely rend­szabály által korlátoztassanak. Erre nézve a köz­gyűlés az indítványt a gazdasági bizottsághoz utasítja. Tárgyalás alá vétetik a lipótvárosi templom ki­építésére szükséges összeg előállítására készített javaslattétel, melynél fogva egy sorsolás útján törlesztendő kölcsön lenne felveendő, a törlesztési összeg pedig a templom körüli áruboltok évi béré­ből, mely mintegy 30.000 frtot tesz ki, évenkint lenne törlesztendő. Elfogadtatik. A magyar színészi kebészet nyugdíjintézetének segélyezésére a közgyűlés 500 frtot utalványoz. Ezen kívül több, segélypénzért és nyugdíjért folya­modók kérvényei intéztetnek el, s méltányosság és szabály szerint mindenik folyamodó kérelme lehetőleg teljesíttetik. Holnap a rendes délutáni időben folytatja a közgyűlés a napirenden levő ügyek tárgyalását. Ülés vége 0 és fél órakor. ISKOLA-ÜGY. Nyilvános Köszönet. A pestvárosi főreáltanoda ifjúsági segély­egylete újabban a következő nagylelkű adományokban részesült: 1. A pesti hazai első takarékpénz­tártól 100 frt; 2. a buda­pesti egyesült fővárosi taka­rékpénztártól 100 frt; 3. a pest-ferencz-józsefvá­­rosi takarékpénztártól 25 frt; 4. az ifjúság által rendezett hangverseny alkalmából a magyar ipar­bank 58 frt adományozott, melylyel együtt az ösz­­szes hangversenyi tiszta jövedelem 582 frt 78 krra emelkedett. — Fogadják a nemeskeblü adakozók az ifjúsági segélyegylet nevében kifejezett forró köszönetemet. Pesten, 1872. apr. 26-án. N­ey Ferencz, főreáltanodai igazgató, mint a segélyegylet felügyelője. EGYLETEK ÉS TÁRSULATOK. Iparegyesületi ügyek. Az országos magyar iparegyesület ez idei ren­des közgyűlése vasárnap, ápr. 2- án délelőtt tarta­tott meg a pesti városház nagy termében Weninger Vincze elnöklete alatt. A tagok az ugyanakkor tartott számos választási értekezlet daczára nagy számmal jelentek meg és élénk érdekeltséggel hallgaták az évi jelentést, mely az egyesület mű­ködésének vázlatos képét adja, és ez az országos intézet örvendetes emelkedéséről és fejlődéséről tanúskodik. A jelentésből kiemeljük, hogy a múlt közgyűlés óta az egyesületbe 23 új alapító lépett be, 5837 frt 80 kr alapítványnyal, továbbá 131 rendes tag. Ellenben részint elhalálozás, részint más okoknál fogva az egyesület 23 rendes tagot veszített. Az alapítók száma jelenleg 322, a rendes tagoké 1690, összesen 2012 tag. Az egyesület működésének egyes mozzanatait a jelentés az egyesületi feladatok szerint követke­zőleg csoportosítja: Irodalmi működés. Tudva van, hogy az egyesület a lefolyt évben is folytatta az „Anyagi Érdekeink“ és „Industrie- Zeitung für Ungarn“ czimű közlönyöknek kiadá­sát. — E közlönyöket a tagok szabad választásuk szerint vagy magyar vagy német nyelven ingyen kapják, előfizetés útján azonban mások is járathat­ják. A tapasztalás azt mutatja, hogy azon törzs-elő­­fizetők, kik a lapot darab ideig rendesen járatják, lassan kint belépnek az egyesületbe. Az egyesület kiadandónak vélte az új ipartör­vényt mind magyar, mint német nyelven. A tagok­nak a törvény szintén ingyen adatott, mások azt legalább 10 példányonkint megrendelve 15 krjá­­val kaphatják, mely ár minden létező más kiadá­sénál olcsóbb. Megjelent az egyesület kiadásában néhány röp­­irat is; névszerint Keleti Károly emlékbeszéde dr. Eötvös József mint az iparegyesület elnöke felett.

Next