Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. július (7. évfolyam, 27-30. szám)

1873-07-06 / 27. számú melléklap

1873. Buda-Pest. 27-dik szám Vasárnap, julius 6. A BUDAPESTI KÖZLÖNY MELLÉKLAPJA. REG.TEI­ENTE HETENKÉNT Egész évre . . Előfizetési árat:1 EGYES SZÁM 110 egyszer. Fél évre . . Negyed évre . Részletes kimutatása és indokolása az 1874. évi államköltségvetésben az 1873. évre megállapított költségvetés ellené­ben mutatkozó eltéréseknek. (Folytatás.) Dohányeladás . 21. czim. Lottójövedék 6 kr. Különben a következő táblázatból a gyártás folytonos emelkedésének mérve kitűnik: Munká­sok lét­száma Feldolgo­zott nyers Ebből gyártatott búr­pipa­szivar dohány nőt dohány má­z­s­a darab 1868 ..................... 5.433 197.033 2.168160.350 238.755.562 1869 .................... 6.671 195.310 2.586167.873 371.953.000| 1870 .................... 9.104 263.4221.980205.167 369.501.000! 1871.................... 10.315 270.0031.823189.899 461.635 373 1872 ..................... 1873-ra előirányoz-10.666 278.8722.870198.651 529,434.151 tatott. . . .1 3.789253.717 566,720.000 1874-re előirányoz­tátik ....1 2.312255.779 628,910.000 A kezelési költségeknél 187.329 frt vagyis 5881 írttal kevesebb van előirányozva, miután az ebbeli kiadások a lehetőség mérvéig leszál­­líttattak. A nyugdíjak, melyeknél 1387 frt többlet mutatkozik, a tényleges állo­mány alapján vétettek előirányzatba, dohányeladást illetőleg a házbéreknél a bérek folytonos emelkedése következtében 2014 írttal, továbbá a dohánygyártmányok emelke­désének arányához képest a fuvarozási költségeknél 23.600 írttal és az eladási járandóságoknál 26.312 írttal, végre a visszatérítések rovatán 1440 írttal, s így e négy rovatnál összesen 53.366 írttal többet kellett felvenni. Minthogy azonban a többi rovatoknál, neve­zetesen épületek fenntartására 4.910 írttal, irodai költségekre 70 írttal, a bl­ntárgyalási költségekre 1.754 írttal, különféle kiadásokra 14.415 írttal és nyugdíjakra 224 írttal, összesen 21.373 írttal keve­sebb vétetett fel, egészben csak 31.993 frt többlet jelenkezik. A kifizetendő nyeremények rovatán megfelelőleg a fedezetnél »játék­betétekre« előirányzott 30.000 frtnyi több bevétel 6ö­s %-ának — miután az eddigi tapasztalat szerint ily százalék számítandó a be­tétekből a nyereményekre — 16.950 írttal több irányoztatott elő. Ugyanezen többlet a bevételnél feltételezi a beszedési százalékoknak 1.5000 írttal emelését. Irodai s kezelési költségekre továbbá 10,250 frt helyett 16,250 frt, s igy 6000 írttal több vétetik fel 1874-re, tekintettel azon körülményre,­ hogy az előbbi években beszerzett nyomtatványok elhasználtatván,­ azoknak több évi használatra leendő előállítása jelentékeny költ-­­séggel fog járni — csupán a szükséges kettős jegyek beszerzése 900­0—10,000 írtba fog kerülni, és hogy az előbbi években a jöve-­­delem nagyobbodásával nem történt arányosan az »Irodai és keze­­­lési költségek« emelése, ésannyira, hogy az 1872-re előirányzott 1­9.550 frtnyi irodai és kezelési költségek — a legszigorúbb takaré­kosság utáni törekvés mellett is 3.710 írttal történt túlhaladása el­­kerü­lhetlenné vált. A nyugdijak a nyugdíjasok jelen tényleges létszáma szerint vétetvén fel, a folyó évre előirányzott 7.087 frthoz képest 251 frt többlet­­ mutatkozik. Előirányzat 1874-re tehát 1873-ra 1874-re több kevesebb forint 1215400 1247393 31993 1907200 1931901 24701

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék