Budapesti Közlöny, 1875. május (9. évfolyam, 99-121. szám)

1875-05-01 / 99. szám

Budapest, 1875 99. szám. Szombat, május 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Kiadó-hivatal : Budapesten, barátok­ tere 7. sz. a. földszint. Kéziratok ,i.m küldetnek vissza. Bérmentet­­len levelek csak rendes levelezőinktől fo­gadtatnak el. Előfizetési Árak : Naponkénti postai szétküldéssel vág, helyben házhoz hordva . Egész évre................................20 frt. Félévre..........................................10 » Negyedévre.................................5 » Egry lap ára 30 kr. Hivatalos Hirdetések : A hivatalos „Értesitő"-be iktatandó hirdeté­sek dijai a hirdetménynyel együtt előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, és 30 kr. a bélyegért, 100—200-ig 2 frt, 200—300-ig 3 frt és igy tovább minden 100 szóért 1 frttal több. Egy hirdetést igazoló lap ára 30 kr. Szerkesztőség: Budapestin, barátok-tere 8-dik szám­ú emelet. Magánhirdetések: Egyhasábos petitsor egyszeri hirdetésért 19 kr., kétszeri 16 kr., és többszöri hir­detésért 13 kr. minden beiktatásnál. A bélyegdij külön minden beiktatás után 30 kr. oszt. ért. Előfizetés „BUDAPESTI KÖZLÖNY“­ki a m. kir. ministerium hivatalos lapja 1875. évi folyamára. Egész évre .............................20 forint Félévre . . .......................10» N­e­gyedévre ............................5 » f­alusi községeknek az illető szolgaliró igazolványának felmutatása mellett egész évre.........................................12» fél évre...................................6 » . Az előfizetési pénz a lap kiadó-hivata­l­­ra bérmentve küldendő. Budapest, Bará­tok­ tere 7. sz. a. A »Budapesti Közlöny« kiadó-hivatala. HIVATALOS RÉSZ. O császári és Apostoli királyi Felsége folyó évi ápril­is 22-én kelt legfelsőbb határozványával szigeti Barthos János udvari tanácsost és az Ő Felsége személye körüli magyar királyi minis­­tterium ministeri tanácsosát, a magyar királyi Szent István rendnél megürült kincstárnoki állo­másra legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ö cs. és Apost. kir. Felsége ápril 7-én kelt legf. határozványával, mezőkövesdi dr. Ujfalvy Ká­roly, a párisi egyetem tagja, az ottani lyceum tanára és a nyelvészeti társulat alelnökének, — a finn-magyar nyelvekről szerkesztett munkájának bemutatása alkalmából a Ferencz József-rend . lovagkeresztjét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő cs. és Apostoli kir. Felsége méltóztatott to­vábbá legkegyelmesebben: kinevezni : a gyalogságnál : 2. oszt. kapitányokká: Aulitzky Antalt, a 3. sz. Károly főherczeg gya­log­ezrednél, a nevezett ezredben; Koprziva Henriket, a 47. sz. Hartung gy.e.nél, a 17. sz. b. Kuhn gy.e.hez; Eporini Valentint, a 49. számú b. Hesz gy. e.nél; scheibenhofi lovag Froschmayer Edét, az 59. sz. Rainer főh. gy.e.nél; Kholler Lászlót, a 33. sz. b. Russevich gyalog­­e.nél, és Schwarz Antalt, az 56. sz. Baumgarten gya­log­ezrednél, — mind a négyet a nevezett ezre­­dekben; Gaudí Adolfot, a 31. sz. Frigyes Vilmos Meie­­lensburg Strelitz nagyherczege gy.e.nél, a 2. sz. I. Sándor Oroszország császára gy.e.hez; Waleczek Leót, és Kraner Józsefet, mindkettőt a 31. sz. Frigyes Vilmos Mecklenburg Strelitz nagyherczege gy. e.nél; Pauli Lajost, a 14. sz. III. Lajos Hessen­whge gy.e.nél, és Zaffauk Lajost, az 56. sz. Baumgarten gy.e.nél, mind a négyet a nevezett e.ekben ; Kuhn Rudolfot, az 56. sz. Baumgarten gy.e.nél, beosztva a katonai földrajzi intézethez, megha­gyatván jelen alkalmazásában, az ezredben (számfölött); Schimowski Györgyöt, az 56. sz. Baumgarten gy.e.nél; Knapil Jánost, a 25. sz. b. Mamula gy.e.nél; Fasching Andrást, a 69. sz. gróf Jellach­ gy.e.nél; Offner Károlyt, a 33. számú báró Kussevich gy.e.nél; Armandola Károlyt, a 38. sz. b. Mollinary gy. e.nél; friedbergi Salomon Ágostot, a 33. sz. b. Kusse­vich gy.e.nél ; Reithofer Károlyt, a 22. sz. b. Weber gy.e.nél; Kapiller Ferenczet, a 49. sz. b. Hesz gy.e.nél, mind a nyolczat a nevezett e.dekben; Koczyan Henriket, az 59. sz. Rainer fhg gy.e.­nél (számfölött), beosztva a táborkarhoz, felmen­tetvén jelen szolgálatától, az ezredben, hová beál­­lania kell; Fridel Alfonzt, a 3. sz. Károly főherczeg gy. ez­rednél; Rauscher Gusztávot, a 33. sz. b. Kussevich gy.­­ezrednél; Sperber Józsefet, a 25. sz. b. Mamula gyalog­ezrednél ; grönnenwaldti Haasz Camillot, és Navratil Lajost, mindkettőt a 32. sz. estei Fe­rencz Ferdinand fölig gy.e.nél; Baschinger Antalt, a 47. sz. Hartung gyalog­ezrednél, és Wessely Ignáczot, a 28. Benedek lovag gyalog­ezrednél,­­ mind a hetet a nevezett ezredekben ; Feric Andrást, a 70. sz. b. Philippovic Ferencz péterváradi gy.ezrednél, a 78. sz. b. Sokcevic gy. e.hez; Janda Antalt, a 69. sz. gr. Jellacic gyalogez­rednél, és Rubel Osvátot, a 40. sz. Rupprecht gy.ezrednél, mindkettőt a nevezett ezredekben ; Lang Józsefet, a 40. sz. Rupprecht gy.ezrednél, az 58. sz. Lajos Salvator Jóhg gy.­ezredhez; Fritsch Vilmost, a 40. sz. Rupprecht gy.ezred­nél, az ezredben; Wolf Vilmost, a 40. sz. Rupprecht gy. ezrednél, az 55. sz. gy.­ezredhez; Appel Ferenczet, a 66. sz. IV. Ferdinánd Tos­cana nagyherczege gy.ezrednél az ezredben ; Schroft Istvánt, a 40. sz. Rupprecht gy.ezred­nél, az 55. sz. gr. Gondrecourt gy.­ezredhez; Ziegel Józsefet, a 40 sz. Rupprecht gyalogez­rednél ; Jüstel Edét, a 19. sz. főherczeg Rudolf korona­örökös gy.ezrednél; Bankins Károlyt, a 12. sz. Vilmos főherczeg gy.ezrednél; Kurcz Józsefet, Korbusz Edét, és Barth Józsefet, mind a hármat az 52. sz. Fe­rencz Károly főherczeg gy.ezrednél; 7­ Pinsker Antalt, a 76. sz. b. John gyalog­ez­rednél; Schemerka Károlyt, az 52. sz. Ferencz Károly főherczeg gy.-e.nél; Kraus Antalt, a 36. sz. gr. Degenfeld gyalog­ezrednél; lovag Kurowski Leót, a 40. sz. Rupprecht gya­­log-e.-nél; Stauber Jánost, Skoda Ferenczet, Lackner Victort, mind a hármat a 63. sz. III. Vilmos Németalföld királya gy.-e.nél, és Schwarcz Rainert, a 62. sz. Lajos bajor kir. herczeg gy.-ezrednél, valamennyit a nevezett ez­redekben ; Zelenkay Vilmost, a 22. sz. b. Weber gy.-e.nél, a 23. sz. b. Asfoldi gy.-e.hez ; Csányi Józsefet, a 62. sz. Lajos bajor kir. her­czeg gy.-e.nél; Gallina Felixet, a 76. sz. b. John gyalog­ez­rednél ; Rupp Gyulát, a 68. sz. b. Rodich gyalog-ez­rednél ; zvetne­dolinei Flora Józsefet, a 6. sz. gr. Coro­­nini gy.-e.nél ; grünnenwaldti Haasz Alfonzt, a 26. sz. Mihály orosz nagyherczeg gy.-e.nél, és Urbány Edét, a 63. sz. III. Vilmos Németalföld királya gy.-ezrednél, mind a hatot a nevezett ez­redekben ; Pumb Kelement, a 7. sz. b. Marok­k­ gyalog­ez­rednél, a 73. sz. Vilmos württembergi herczeg gy.-e.hez; Köhler Sándort, az­ 1. sz. Ferencz József császár gy.-e.nél, az ezredben. (Folytatjuk.) A kir. igazságügyminister Fuchs Mihály nagy­­kikindai törvényszéki díjas joggyakornokot ugyan­azon törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki. A földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. mi­nister ápril 22-én 8479. szám alatt kelt körrende­lete valamennyi törvényhatósághoz a lóleveleknek lóeladásoknál a vevő nevére való átíratása tár­gyában. Tudomásomra esett, hogy különösen külföldi lókereskedők által az ország területén vásárolt lovak lólevelei a vevőkre át nem iratnak, hanem a megvett lovak minden igazoló okmány nélkül vizetnek ki az országból, miáltal az eladóknak alkalom adatik az eladott lovaikról szóló és ke­zeik közt hagyott lólevelekkel visszaéléseket el­követni. Ezen szabályellenes eljárás megszüntetése czél­­jából indíttatva érzem magamat, az 1873. évi 10.573. sz. a. kibocsátott körrendeletét oly hozzá­adással megújítani, hogy mindazon egyének, kik lovat vásárolnak vagy cserélnek, tartoz­nak a vétel tárgyát képező ló igazoló levelét és pedig vásáron a vásári bizottság, vásáron kívül pedig az illető községi elöljáróság által nevükra átíratni; ellenkező esetben a lólevélnek a nevük­re való átíratása nélkül vásárolt lovak elkobzan­­dók és elárverezendők, a befolyt vételár pedig a legközelebbi m. kir. adóhivatalhoz szállítandó be. Megjegyzem még, hogy az összes hazai vasúti, nemkülönben a dunagőzhajózási vállalatokat is ezen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék