Budapesti Közlöny, 1875. október (9. évfolyam, 224-250. szám)

1875-10-01 / 224. szám

262. Chaudrée Ferencz Noel: a gőzgépeken lé­tező pille szelep agy-tömedékeit helyettesitő toló készülék ; a szabadalom kelt 1874. april 6-án ; ér­vénytelenült 1875. april 6 án. 263. Bede Frigyes: sajátságos erőgép ; a sza­badalom kelt 1874. april 20-án; érvénytelenült 1875. april 20-án. 264. Lauby Sándor: javitott kazán tüzelő; a szabadalom kelt 1874. april. 20-án ; érvénytelenült 1875. april 20-án. 265. Goffinon Ede és Barbas Albert: megerő­sített szelelő szellentyű, csavar alakú űrrel; a sza­badalom kelt 1874. april 20-án; érvénytelenült 1875. april 20-án. 266. Baville Ödön Péter : szerszámtartó, szer­számgépek számára; a szabadalom kelt 1874. april 20-án; érvénytelenült 1875. april 20-án. 267. Ressig Antal: javítás a gőzmozdony és mozgony henger kéményének veszélyes szikrahá­­nyásának megakadályozására ; a szabadalom kelt 1874. ápril 20-án; érvénytelenült 1875. április hó 20-án. 268. Benze Lipót: sajátságos berendezése a vas­pályát alvó kocsiknak; a szabadalom kelt 1874. ápril 20-án ; érvénytelenült 1875. április 20-án. 269. Schultz Tivadar : egyszerű összenvont el­rendezés a gőzvíz oszlop szivattyú és fúró gépek­nél ; a szabadalom kelt 1874. április 20-án; ér­vénytelenült 1875. április 20-án. 270. Lautner Ferencz; általános malom, kézi használat, emelő csiga, viz és gőz mellett való ke­zelésre; a szabadalom kelt 1874. április 22-én; érvénytelenült 1875. április 22-én. 271. Leon Gyula és Pollak Alfréd, sajátságos jármű illetőleg hajó­gépies kezeléssel., mely vala­mint a száraz­földön, rendes utakon, vagy vaspá­lyákon, úgy a vizen is személy és teherszállítására és tova mozdítására alkalmas­­ Handy Cape neve­zett alatt; a szabadalom kelt 1874. április 22-én ; érvénytelenült 1875. április 22-én. 272. Léchaudée Károly : sajátságos mentő ké­szülék; a szabadalom kelt 1874. április 25-én; érvénytelenült 1875. április 25-én. 273. Krassel Antal: tokoka csákóknak és egyidejűleg töltény tokszijak és tölténytok táskák­nak elhelyezésére a különféle lovas ezredbeli tisz­tek számára; a szabadalom kelt 1874. april 25.; érvénytelenült 1875. april 25-dikén. 274. Pousché János Keresztély Albert: készü­lék a szőlőtőkéken s a növényeken valamint ál­talában a fákon levő kértékony rovarok kiir­tására; a szabadalom kelt 1874. április hó 24-én; érvénytelenült 1875. évi április hó 24-dikén. 275. Goueslain Ágoston: Francziaországban 1872. junius 7-ike óta 15 év tartamára szabadal­mazva levő sajátságos zárcsap, folyadékok és lég­szeszek számára; a szabadalom kelt 1874. április hó 29-én ; érvénytelenült 1875. április hó 29-én. 276. Roussel József: sebészi műszer az eleven vérnek átvezetésére »Transfusor« nevezet alatt; a szabadalom kelt 1874. április 29-én ; érvényte­lenül­ 1875. ápril 29. 277. Nemelka Lőrincz : búza daru tisztitó gép ; a szabadalom kelt 1874. április 24-én; érvénytele­nült 1875. április 24-én. 278. Mahler Gyula: sajátságos erőteljes vil­lany­gép, mely különösen a villanyos gyújtás hasz­nálatára alkalmas; a szabadalom kelt 1874. ápril 2­4-én; érvénytelenült 1875. április hó 24-kén. 279. Füchsel Mózes: berendezés, mely által a vasúti kocsik összekapcsolása, eszközöltethetik, a nélkül hogy azok közé kellene lépni; a szabada­lom kelt 1874. évi ápril­is 24-én; érvénytelenült 1875. április 24-kén. 280. Radda József: vízmérő »Hydrometer« ne­vezet alatt ; a szabadalom kelt 1874. april 24-én; érvénytelenült 1875. april 24-én. 281. Bösendorfer L.: megfeszített zongora hang­fenék bordázat nélkül; a szabadalom kelt 1874. april 29-én; érvénytelenült 1875. april 29-én. 282. Schadlbauer Lipót fia czég: javitott szett fűrész »láncz fűrész« néven; a szabadalom kelt 1874. április 29-én ; érvénytelenült 1875. április 29-én. 283. Stumpfl Gottfried: lehetőleg egyszerűen szerkesztett és e miatt igen olcsón megszerezhető vízmérő ; a szabadalom kelt 1874. ápril 29-én; ér­vénytelenült 1875. ápril 29-én. 1875. május hóban engedélyezett szabadalmak kimutatása. 370. Till Vilmos, műmalom és gőz sütöde tulaj­donos, Mura melletti Bruckban, (megh. Schromm A. magán mérnök Hernalsban, Bécs mellett), hengerszék, tehermentesitett perselyekkel, a dara­őrlés számára; a szabadalom kelt 1875.máj. 2-án; tartama egy év; titoktartás köretett. 371. Nieger Jósef és Engel Béla, a Nieger és Engel czimü czég főnökei, gyors tüzelő fegyver­­gyárosok, Döblingben, Bécs mellett, sajátságos gépezet, mely minden agyzárral ellátott hátultöl­tő fegyvereknél, és pedig akár egyes töltésű, akár ismétlő fegyvereknél alkalmazható; a szabadalom kelt 1875. máj. 2-án ; tartama egy év ; titoktartás köretett. 372. A Schweitzi ipartársulat Neuhausenban (megh. Winkelmann Ede, Bécsben); javitott fű­tőkészülék a személyszállitó kocsik számára; a szabadalom kelt 1875. máj. 2-án; tartama egy év ; titoktartás követett. 373. Adler János Mihály és Hausenbichel Sán­dor, mindketten Bécsben: készülék, egyetemes átfordító (Universal Translator) néven, mely az osztr. mértékeknek és sulyoknak meter-félékre leendő átváltoztatására szolgál; a szabadalom kelt 1875. máj. 2-án; tartama egy év; titoktartás nem kéretett. 374. Nemelka Lőrincz, malomépitő és gépgyá­ros, Simmeringben, Bécs mellett; javítás a dará­ló és hantó malmokon; a szabadalom kelt 1875. máj. 2-án ; tartama egy év; titoktartás kéretett. 375. Obach Tibold, mérnök Bécsben: mély vi­zekben elhelyezendő sajátságos oszlopok és ezek alap-elhelyezési módja; a szabadalom kelt 1875. május 2-án; tartama egy év; titoktartás nem ké­retett. 376. Nemelka Lőrincz, malomépitő és gyáros Simmeringben, Bécs mellett: hengerszék két pár egymás mellett fekvő hengerrel; a szabadalom kelt 1875. máj. 2.; tartama egy év; titoktartás köretett. 377. Aicher Károly, Münchendorfban, Bécs mellett; javítások a gabona megőrlésére szolgáló hengerszékeken; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 2-án ; tartama egy év; titoktartás nem kéretett. 378. Nemelka Lőrincz malomépitő és gépgyá­ros Simmeringben, Bécs mellett; a dara megőr­lésére szolgáló hengerszékeknek sajátságos be­rendezése; a szabadalom kelt 1875. évi má­jus hó 2-dikán; tartama egy év; titoktartás ké­retett. 379. Pieri Fülöp Jakab, Londonban (megh. Paget fivérek Bécsben): javitások a hátultöltő fegyverek és ágyuk számára való töltények gyár­tásában; a szabadalom kelt 1875. máj. 1-én; tar­tama egy év; titoktartás követett, 380. Ugyanaz (ugyanaz által): javitások a há­tultöltő lőfegyvereken; a szabadalom kelt 1875. május 1-én; tartama egy év; titoktartás köretett. 381. Wagner Károly építészeti felügyelő Salo­­nikban, (megh. Büchelen Károly, főmérnök Scheibbsban, Alsó-Austriában); javitott műszer területi felvételek czéljára, tervező és rajzoló ké­szülékkel ellátott Wagner-féle gyorsmérő »Tacheo­meter« néven; a szabadalom kelt 1875. május hó 2-án; tartama öt év; hat hónapig titoktartás követett. 382. Macher Zsigmond Bécsben: sajátságos berendezése a csavarsüvegek alaplemezeinek, mely által azok megtágulásának eleje vétetik; a szaba­dalom kelt 1875. május 7-én; tartama egy év; titoktartás követett. 383. Renault Lajos agyagáru gyáros és Des­­forges Armand, földbirtokos, Argentban, Fran­cziaországban (megh. Winkelmann Ede, Bécs­ben) ; készülék, melynek segélyével a szőlőtőkék a fagytól megvédhetők; a szabadalom kelt 1875. május hó 2-án ; tartama egy év; titoktartás ké­retett. 384. Winder Róbert, Boltonban, Angolország­ban (megh. Paget fivérek, Bécsben); javitások a betűszedő­ gépeken; a szabadalom kelt 1875. évi május hó 2-án; tartama egy év; titoktartás ké­retett. 385. Schultze Ede, kir. udvari sarkantyumüves és katonai szerelvény gyáros, Potsdamban (megh. Hann Antal Bécsben); sajátságos berendezése a házas és kocsis lovak zabláinak, mely által az ál­­ladzók és horgok mellőzve vannak; a szabadalom kelt 1875. máj. 2-án; tartama egy év; titoktartás kéretett. 386. Roux Antal, Lyonban, (megh. Grünwald János, Bécsben) : javitott csigasor; a szabadalom kelt 1875. május 11-én; tartama egy év; titoktar­tás kéretett. 387. Wasser Lajos, magánmérnök, Bécsben (megh. Paget Oktáv Károly, Bécsben) : sajátságos összenyomott léggel hajtott készülék, melynek se­gélyével azon készülékek helyettesíthetők, melyek a homokos és iszapos talajnak kotrozásánál a kivájt anyagnak elszállítására használtatnak; úgyszintén minden egyéb olyan anyagok eltávolítására és kiemelésére, melyek finom tulajdonságánál fogva, a vizfolyam általi eltávolításra alkalmasok s végre az ásványoknak mosására is; a szabadalom kelt 1875. évi május 10-én; tartama egy év; titoktar­tás követett. 388. Suchomel János, czukorgyári igazgató Magyar-Hradischban, Morvaországban (megh. Siegl Ede Bécsben) : sajátságos és egyszerű ké­szülék, melynek segélyével minden szükséges ma­gasságú víznyomást létesíteni lehet, a nélkül hogy a (sajátlagos) víztartóknak a szokásos mértéken túl való emelése vagy valamely rendkívül magas víztoronynak (szürőtoronynak) átigazitása vagy költséges újból építése szükséges lenne; a szaba­dalom kelt 1875. máj. 10-én; tartama egy év; ti­toktartás nem köretett. 389. Mank Jakab, mérnök Bécsben: készülék, mindennemű gőzkazánok számára, mely által a kazánviz teljes és folytonos keringése, a fütőhe­­lyen előállított hőség jobb felhasználása, a for­­rási késedelem megakadályozása és a gőzka­zán tűztől érintett oldallapjain a kazánkő-képződés­­nek elhárítása lehetővé válik; a szabadalom kelt 1875. május 10-én; tartama egy év; titoktartás követett. 390. Patterson Newton Sándor, Clevelandban, az észak-amerikai Egyesült­ Államokban (megh. Grünwald János, Bécsben); javitott hajó­csavarok; a szabadalom kelt 1875. május 10-én; tartama 3 év; titoktartás köretett. 391. Engelmann Ottó, bőrdiszáru gyáros Grácz­­ban: női kézitáskák és utazótáskák, szőrméből, kívülről egy darabból varrás nélkül előállítva; a szabadalom kelt 1875. május 10-én; tartama egy év; titoktartás kéretett. 392. Auspitzer Ferencz, gyáros Bécsben, ön­működő árulakó és mérő gép; a szabadalom kelt 1875. május 10-én; tartama egy év; titoktartás köretett. 6469 284. Neuhaus Mátyás és Plessner Miksa: sa­játságos íróeszköz (tinta tartó); a szabadalom kelt 1874. április 29-én; érvénytelenült 1875. április 29-én. 285. Pelzer Frigyes : állvány kocsi kőfutó gépek számára; a szabadalom kelt 1874. április 29-én; érvénytelenült 1875. április 29-én. 286. Mac­hoy József Róbert: javitott gép a csizmák és czipők fényesitésére, valamint az ezüst­­nemű és egyéb fémáruk csiszolására és tisztítá­sára ; a szabadalom kelt 1874. ápril 29-én; ér­vénytelenült 1875. április 29-én. 287. Osterritter József: sajátságos nemű le­gyező »hölgy legyező« néven ; a szabadalom kelt 1874. április 29-én; érvénytelenült 1875. ápri­lis 29-én. 288. Seidl Vilmos: sajátságos üveg lánczok, koszorú gyertyatartók, függő lámpások, s. t. efé­­lék számára; a szabadalom kelt 1874. április 29-én; érvénytelenült 1875. április 29-én. 289. Gerl Ede: sajátságos berendezés a csavar­kapcsokkal ellátott vaspályakocsik be és kikap­csolására, a nélkül hogy az utóbbiak közé kellene lépni; a szabadalom kelt 1874. április 29-én; ér­vénytelenült 1875. április 29-én. 290. "Weiss Antal: mindennemű lábbelinek viz és páramentes készítése ; a szabadalom kelt 1874. április 22-én; érvénytelenült 1875. ápril. 22-én. 291. Riche Lajos: üveghenger nélküli petro­­­­leum lámpa; a szabadalom kelt 1874. évi ápril hó 29-én; érvénytelenült 1875. évi április hó­­ 29-én. 292. Ridlberg Nándor: ellenőrzési szeszmérő ; a szabadalom kelt 1874. ápril 21 én; érvénytele­nült 1875. ápril 29-én.

Next