Budapesti Közlöny, 1876. március (10. évfolyam, 49-74. szám)

1876-03-01 / 49. szám

19 A cs. kir. közös hadü­gymi­­nisterium közvetítésével, a pécsi katonai állomáspa­rancsnokságtól lovag Roda­­kowski ezredes adományoké-i és 50 írt kötvényekben. Hozzáadva ehhez az előző huszonhat kimutatásbeli ösz­­szegeket, az eddigi adakozá­sokból befolyt, és 23,245 írt kötvényekben. A m. kir. államvasutak részéről közhírré téte­tik : a Hatvan és Vámos-Györk között elmosott híd annyira helyreállittatott, hogy azon a kocsik áttolhatók, a személyvonatok átszállás nélkül köz­lekednek s teher-, valamint gyorsszállitmányok febr. hó 29-től összes állomásainkon a pest-mis­­kolczi vonalra érvényes díjtételek mellett felvé­tetnek azon megszorítással, hogy egyelőre szállít­mányokat szállítási határidő biztosítással nem fogadunk el. a lembergi 63-ik landw. frt kr. zászlóaljtól a zolkiewi 64-ik landw. zász­ló­­lóaljtól a stryji 65-ik landw. zász­­­­­ lóaljtól a czortkowi 69-ik landw. 12— zászlóaljtól 9 — dr. Pfau ezredorvostól 5 — Reindl őrnagytól Zachariasiewicz lovas­szá­20— zadostól5 — Krzyzanowski főhadnagytól a buczaczi 70-ik landw.5 — zászlóaljtól a mlautzi 75-ik landw. 16 50 zászlóaljtól 22— Dokonai lovas századostól a kotzmanni 76 ik landw.5 — zászlóaljtól a suczawai 78-ik landw.6 — zászlóaljtól a przemysli 59-ik landw. zászlóalj utján: Kaufmann Leopolda ur­ 12 hölgytől 5 — kisebb adományokból a znaimi 18-ik landw. zász­2­­­lóalj tiszteinek nejeitől 20— Savenau bárótól a schönbergi 16-ik landw.5 — zászlóaljtól Kerschei Richard nem tény­leges állományú századostól a saját nevében és az osztrák 10 fegyvertársaság megbizásából a marburgi 21-ik landw. 100— zászlóalj útján az iglaui 14-ik landw. zász­ló—­lóalj tisztjeitől a most nevezett zászlóalj útján: 13 Putti urhölgytől Hoffenegg Babette urhölgy­10— től 10— Raab Johanna urhölgytől 10— Jaroschinsky urhölgytől 10— özv. Mega urhölgytől 5 írtnál kisebb adományok­5 — ból Putti őrnagy három fiától 6 — 10 — 10 franc aranyban lovag Gniewosz landwrehr­ 13 74 főh­ad­nagytól Krtschker Ferdinánd úr­10 ■ — tól a rzeszowi 55-ik landwehr 10— zászlóalj utján a jägerndorfi 11 ik landwehr 19— zászlóalj utján a kolbuszowi 56 ik landw. 11— zászlóalj utján6 — Palm Miksa úrtól5 — Hermannsthal Detre úrtól a morva-trabaui landw.-zász-6 — főaljtól a kobuszowi 56-ik landw.-27 ~— zászlóaljtól a sandeci 60 ik landw.-zász­ó —­lóa­ljtól a jambori 61 ik landw.-zász-16— lóaljtól a lembergi 63-ik, a kolo­­meai 66-ik, a zloczowi 67-ik landwehr zászlóaljaktól ösz-41 szesen a czernowitzi 77 ik landw.­­zászlóalj útján: 16 30 Gareis főhadnagytól5 — Le Gay századostól5 — Statkiewicz századostól5 — Holmoki lovas-századostól5 — Kirste lovas-századostól 5 írtnál kisebb adományok­100— ból A zárai 9. csendőrparancs­­nokság útján: Pasquali ezredestől 10— írt kr. Werdoliak főhadnagytól8 — Peschka főhadnagytól Grillenberger főhadnagy-5 — tól 5 — Zegarac alhadnagytól 5 — Paliogli alhadnagytól 5 írtnál kisebb adományok-5 — ból A prágai landw.-parancs­­nokság segédtisztikara útján, a prágai landw. - parancs-­ nokság segédtisztikarától a hohenmauthi 30-ik land-10— wehr-zászlóaljtól a czaslaui 31-ik landwehr-10 50 zászlóaljtól a német-brodi 32-ik land-22— wehr-zászlóaljtól a pilseni 35-ik landw.-zász-8 —­lóaljtól a klattaui 36-ik landwehr-23— zászlóaljtól a jungbunzlaui 37-ik land-11— wehr-zászlóaljtól a cseh-lippai 38-ik landw.-21— zászlóaljtól a terézvárosi 39-ik landw.-5 — zászlóaljtól a brüxi 40-ik landw.-zász-10— lóaljtól a komotaui 42-ik landw.-12— zászlóaljtól a siemni 43-ik landw.-zász-7 — lóaljtól az újházi 45-ik landw.-zász-20— ló­aljtól a piseki 47-ik landw.-zász-13— lóaljtól a plani 51 -ik landw.-zász-6 — lóaljtól a königgrätzi 29-ik landw. 13 50 zászlóaljtól a tábori 46-ik landw. zász-21— lóaljtól 5 írtnál kisebb adományok-5 — ból 5 pen gr. Schönfeld huszár őr-20— nagytól Rohonczy lovas kapitány-5 — tól 5 — Tallian huszár hadnagytól gróf Chorinsky huszár had-5 — nagytól 5 írtnál kisebb adományok-5 — ból az 52. sz. gy. e. tartalék pa-13—­rancsnokságának tisztikarától 5 írtnál kisebb adományok-54— ból 2 — a 68. sz. gy. e. tisztikarától 50— összesen 5,549 írt 01 kr 1340 SZABADALMI ÜGY. 1875. évben october havában időtartamuk lejárta miatt megsemmisült szabadalmak kimutatása. 817. Siemens Frigyes : sajátságos hévmozdító ; a szabadalom kelt 1873. oct. 26 án ; érvénytelenült 1875. october hó 26 án; időtartamának lejárta miatt. 818. Steinbach Bernhard: javítás a zongora és bútor görkarikákon; a szabadalom kelt 1873. oct. 24-én ; érvénytelenült 1875. oct. 24-én; időtarta­mának lejárta miatt. 819. Gschmeidler János : sajátságosan szerkesz­tett kalapács »Gschmeidler függőleges emelésű szabadalmazott kalapácsa« nevezet alatt; a szaba­dalom kelt 1873. oct. 24-én; érvénytelenült 1875. oct. 24-én; időtartamának lejárta miatt. 820. Fink Pins : kézerőre alkalmazottt kőfutó gép ; a szabadalom kelt 1873. oct. 24-én ; érvény­telenült 1875. oct. 24 én; időtartamának lejárta miatt. 821. Sartorio József: önműködő mérleg; a sza­badalom kelt 1873. oct. 26 án; érvénytelenült 1875. october hó 26-án; időtartamának lejárta miatt. 822. Straka Ferencz : forgási segély nélküli gőz­­erőmű ; a szabadalom kelt 1873. oct. 2-án ; érvény­telenült 1875. oct. 2 án; időtartamának lejárta miatt. 823. Unger Antal és fiai czég, azelőtt :Ebenhöch Ferencz : vasúti szállítási polczok ; a szabadalom kelt 1873. oct. 15-én; érvénytelenült 1875. oct 15-én; időtartamának lejárta miatt. 824. Avery G. János: javítások a gyapjufonó­­gépeken ; a szabadalom kelt 1873. oct. 27 én ; ér­vénytelenült 1875. oct. 27-én; időtartamának le­járta miatt. 825. Gardner Henrik : javított szerek és készü­lékek, a gőzkatlanok és más hasonló edényeknek fűtésére; a szabadalom kelt 1873. october 24-én; érvénytelenült 1875. october 24 én; időtartamá­nak lejárta miatt. 826. A »Deutzi légszesz mozgony gyár«: sa­játságos légkör erőgép; a szabadalom kelt 1873. oct. 31-én ; érvénytelenült 1875 oct. 31-én; idő­tartamának lejárta miatt. 827. Müller Hermann Gyula: kötél átjáró; a szabadalom kelt 1873. oct. 31-én; érvénytelenült 1875. oct. 31-én; időtartamának lejárta miatt. 828. Biedermann Szilárd és Mühllechner Jó­zsef : üstfenekek, vasúti kerékküllők és más hasonló géprészeknek közönséges gőzpörölylyel való elő­állítása; a szabadalom kelt 1873. oct. 31-én; érvénytelenült 1875. oct. 31-én; időtartamának lejárta miatt. 829 Fuchs Ferencz : egyetemes felhúzó készü­lék, mely a házak homlokzatainak előállitásánál állvány helyett használható; a szabadalom kelt 1874. oct. 6-án ; érvénytelenült 1875 oct. 6-án; időtartamának lejárta miatt, 1­830. Kohn József: tolltartó tintatöltelékkel;­­ a szabadalom kelt 1874. oct. 5 én; érvénytelenült­­ 1875. october hó 5-én; időtartamának lejárta­­ miatt.­­ 831. Seilers Vilmos : javítás az önműködő csa­­j­varvágó gépen; a szabadalom kelt 1874. oct. 15-én; érvénytelenült 1875. oct. 5-én; időtarta­­­­mának lejárta miatt. 832. Hall Tamás: javított facsapkötés vagy­­ összeragasztás asztalos munkák számára ; a sza­badalom kelt 1875. oct. 5 én; érvénytelenült 1875.­­ oct 5-én; időtartamának lejárta miatt. 1­833 Stumpe Reinhold : sajátságosan szerkesz­t­tett vizszelep (átbocsátó csapforditó) ; a szaba­dalom kelt 1874. évi october hó 6-án; érvény­telenült 1875. oct. 6-án; időtartamának lejárta miatt 1­834. Eisenmenger J. és Friedrich (Herman) Leó: találmány, mely szerint tetszés szerinti rend­szerű közönséges gyorssajtókon két vagy több színben egyszerre nyomtatni lehet; a szabada­lom kelt 1874. oct. 6-án; érvénytelenült 1875. oc. 6-án; időtartamának lejárta miatt. 835. Reiser Fridolin : sajátságos eljárás a ko­­hókemenczék kezelésében, a légszesznemü gyu­­anyagok alkalmazása mellett; a szabadalom kelt 1874. october 5-én; érvénytelenült 1875. october 5-én; időtartamának lejárta miatt. 836. Dessaux Ch. és Schmidt M.: javított ön­záró, lecsavaró csapfordító, a szabadalom kelt

Next