Budapesti Közlöny, 1876. március (10. évfolyam, 49-74. szám)

1876-03-01 / 49. szám

1841 * 1874. october 6-án; érvénytelenült 1875. october 6-án ; időtartammána­k lejárta miatt. 837. Zurbuch Dániel és Schnöczinger István: javított biztonsági gyujtacs­ a. szabadalom kelt 1874. october hó 5-én; érvénytelenült 1875. évi october hó 5-én; időtartamának lejárta miatt. 838. Hipp János: javítások a fatalappal ellá­tott pántfűrészeken; a szabadalom kelt 1874. october 6-án; érvénytelenült 1875. october hó 6-án ; időtartamának lejárta miatt. 839. Obrok Antal: önműködő ingmell-ráncz­­hajtó készülék ; a szabadalom kelt 1874. october 6 án; érvénytelenült 1875. oct. 6-án; időtarta­mának lejárta miatt. 840. Preceditis Ferencz: javítás a kivésett zá­rakon­­Unitio« Royalzárak néven; a szabadalom kelt 1874. october 5-én; érvénytelenült 1875. october 5-én ; időtartamának lejárta miatt. 841. Kessler Henrik : sajátságos tömlő Össze­kötés : a szabad­lom kelt 1874. oct. 6-án; ér­­vénytelenült 1875. october 6 án; időtartamának lejárta miatt 1­842. Robitsek Ármin : javított köralaku száj­­hangora, a kettős hangokban teljes összehangzás­­ban ; a szabadalom kelt 1874. october 5 én ; ér­vénytelenült 1875. oct. 5-én ; időtartamának lejárta miatt. 843. Janda József: javított szőlőzuzó gép; a szabadalom kelt 1874. oct. 6-án; érvénytelenült 1875. oct. 6 án; időtartamának lejárta miatt. 844. Lajonz Lajos: készülék a lovagló nyerge­ken, a mely a lovasnak lehetségessé teszi a hashe­vedert, valamint a kengyelszijakat tetszés szerint megfeszíteni, vagy megereszteni, a nélkül, hogy üléséből leszállani kénytelen lenne; a szabadalom kelt 1874. oct. 8-án; érvénytelenült 1875. oct. 8-án; időtartamának lejárta miatt. 845. Berdan Hiram­: javítások a fémtöltény­­tokok fejeinek alakítására szolgáló gépeken; a szabadalom kelt 1874 oct. 12-én; érvénytelenült 1875. october hó 12-én; időtartamának lejárta miatt. 846. Knipp Henrik: Knipp J. F. által Offen­­bachban feltalált s részére a hesseni nagyherczeg­­ségben 1874. év jul. 1-től öt évre szabadalmazott sajátságos szerkezetű szivarhegyvágó, tulajdon­jogát megszerezte; a szabadalom kelt 1874. oct. 12-én; érvénytelenült 1875. oct. 12-én; időtarta­mának lejárta miatt. 847. Steiner E. S és Lederhofer Rezső: ön­mozgó hangjegyforgató; a szabadalom kelt 1874. octóber 8-án; érvénytelenült 1875. october 8-án ; időtartamának lejárta miatt 1 848. Schmidt Rikhard Emil: sajátságos gőz­eresztő, gőzszivattyuk (viz vagy jég) számára forgó mozgás nélkül; a szabadalom kelt 1874. oct. 8-án; érvénytelenült 1875. oct. 8-án ; időtartamá­nak lejárta miatt. 849. Cotter Vilmos: Angolországban 1874. ja­nuár hó 1 -je óta 14 év tartamára szabadalmazott összerakható ágyak ; a szabadalom kelt 1874. oct. hó 13-án; érvénytelenült 1875. oct. 13-án; idő­tartamának lejárta miatt. 850. Polt Károly : hajnövesztő kenőcs, növény­zsiradék - kenőcs (Pflanzenfett Pomade) néven; a szabadalom kelt 1874. okt. 13-án; érvénytele­nült 1875. oct. 13-án; időtartamának lejárta miatt. 851. Hardmuth L. és C. czimüczég, sajátságos irón »asztalos irón«,(Schreinerstift) elnevezéssel; a szabadalom kelt 1874. okt 21-én; érvénytele­nült 1875. oct. 21 én; időtartamának lejárta miatt. 852. Kei­s Péter: sajátságos szivarszipkák, »Unió szipka« nevezett alatt; a szabadalom kelt 1874. oct. 21-én; érvénytelenült 1875. oct. 21-én; időtartamának lejárta miatt. 853. Schmall Jakab Henrik : javítások a tár­sas-kocsik, gőzmozdony, vagy lóvonatu pályako­csik és más járművek kerekein és ily kerekekkel el­látott járműveken; a szabadalom kelt 1874. oct. 21-én ; événytelenült 1875 oct. 21-én ; időtartamá­nak lejárta miatt.­854. Le Bellequic Péter József: javitások a vaspálya dörzsfekezők szerkezetében; a szabada­lom kelt 1874. octóber 21-én ; érvénytelenült 1875. octóber 21-én; időtartamának lejárta miatt. 855. Zeh Filep: eljárás, melynek segedelmével :a közönséges bőr, vagy vászon, vagy papir ten­geri kutyabőrhöz hasonlóvá alakitható át; a sza­badalom kelt 1874. octóber 22-én; érvénytelenült 1875. octóber 22-én; időtartamának lejárta miatt 1­856. Hörl Bálint: javítás, —­a részére szaba­dalmazott őrlőmalomon; a szabadalom kelt 1874. october 22-én; érvénytelenült 1875. october 22-én; időtartamának lejárta miatt. 857. Müller Zsigmond : javítás, — az asztal­­lapokat, valamint a varrógépek felsőrészeinek meg­védésére szolgáló szekrénykéket a varrógépekre fénymázos vasbádogbeli előállításán ; a szabadalom kelt 1874. oct. 23-án; érvénytelenült 1875. october 23-án; időtartamának lejárta miatt. 858. Seck V­ilmos: gabonaháritó gép; a szaba­dalom kelt 1874. october 23-án; érvénytelenült 1875. october 23-án ; időtartamának lejárta miatt. 859. Gülcher J. Robert: önműködő sűrítő víz­levezető ; a szabadalom kelt 1874. october 23-án; érvénytelenült 1875. october 29-én; időtartamának lejárta miatt. 860. Becker Lajos: sajátságos vasúti kocsi ösz­­szekapcsolás; a szabadalom kelt 1874. oct. 28-án; érvénytelenült 1875. october 28-án ; időtartamának lejárta miatt. 861. Zách Ferencz és Wahlbacher János: uj­­ságtartó nádból; a szabadalom kelt 1874. october 12-én; érvénytelenült 1875. october 12-én; idő­tartamának lejárta miatt 1­862. Peacock Chapmann János: javított kemen­­cze, és avval egyesíted: sütő, világitó, szerelő és fő­zőkészülék; a szabadalom kelt 1874. oct 29-én; érvénytelenült 1875. october 29-én; időtartamá­nak lejárta miatt. 863. Kromár Lőrincz : javítás, — a gypsz készí­tésére szolgáló égetőkemenczékben; a szabadalom kelt 1874. october 29-én; érvénytelenült 1875. évi octóber hó 29-én ; időtartamának lejárta miatt. 864. Reitbauer Ferencz: javitás a léghuzam- és szagnélküli házi és szoba-árnyékszékeken ; a sza­badalom kelt 1874. oct. 29-én; érvénytelenült 1875. october 29-én; időtartartamának lejárta miatt 1­865. Bücher Lenárd: hengerőrlő rendszer; a szabadalom kelt 1874. oct. 12-én; érvénytelenült 1875. october 12-én; időtartamának lejárta miatt 1­866. Fritsch Ede: javított eljárás a rézélegnek érczekből, kohó termelvényekből vagy más réztar­­talmu agyagokból savanyu vaskalvacs segitségé­­vel való kilúgozására; a szabadalom kelt 1874. oct. 16-án; érvénytelenült 1875. oct. 16-án; idő­tartamának lejárta miatt. 867. Gülcher Róbert: javított védszekrény moz­gás; a szabadalom kelt 1874. oct. 30-án; érvény­telenült 1875. oct. 30-án ; időtartamának lejárta miatt. 868. Langer Károly : sajátságos galvani elem ; a szabadalom kelt 1874. oct. 31 -én; érvénytele­­nült 1875. oct. 31-én; időtartamának lejárta miatt. 869. Koderle János: sajátságos önmozgó és kézzel kezelhető vasúti kocsi összekapcsolási rend­szer; a szabadalom kelt 1874. oct. 30-án; érvény­telenült 1875. oct. 30-án; időtartamának lejárta miatt. 870. Koderle János: sajátságos önmozgó kocsi dörzsfék, vasúti jár­művek számára ; a szabadalom kelt 1874. octóber 30-án ; érvénytelenült 1875. oct. 30-án ; időtartamának lejárta miatt. Bérlet n­emzeti 1­272. szám. I SZÍNHÁZ Szerda, martius 1 én, 1876. V­ALÉRIA. A gróf Teleky-alapitványból 100 arany pályadíj­­jal jutalmazott eredeti tragoedia 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. A tengeri hajóraj- és diadal­menet zenéjét szer­zette Nikolics Sándor. Személyek: II. Justinian, bizánczi uralkodó Bardanes Philippikus Artemius Valeria, neje Tódor, szerzetes Probus, főkamarás) , , Zeno, főajtónálló­­eunuchok Szigeti Imre Feleky Nagy Imre Felekyné Szigeti József Sántha Vízvári Paulayné Komáromi Halmai Benkő Szigeti Jolán Császárné Pongrácz Leövey Tóth Imre Gonda Pintér Tiszt Szolga Udvariak. Papok. Valeria hölgyei. Apródok. Lan­tosok. Testőrök. Harczosok. Gyermekek. Nép mindkét nemből. Szerecsen őrök. Szolgák. A ha­jóraj tengerészei. Hely: az első felvonásban egy sziget, azontúl Bizáncz. Idő 711—713. Kezdete 7 órakor, vége 9 után. METEOROLOGIAI JEGYZETEK. A meteorologiai magy. kir. központi intézet idő­járási jelentései 1876. évi február 29-ről reg­gel 7 órakor. A megelőző 24 óra alatti tünemények : A légnyomás mindenütt emelkedett, Csáktor­nyán 7’2 m.m.-rel. A hőmérsék részint kevéssel emelkedett, Orsován 4'0 , részint kevéssel sülye­­dett, Zágrábban 4'8 °-kal. Eső: Prága 6, Bőcs 4, Besztercze-Bánya 1, Ungvár 2, Debreczen, Sze­­ben 1, Szeged 1, Sopron 1, Óvár 4, Zágráb 1, Bregenz 4, Pola 2 mm. Ózonmérő Budapesten nappal 9, éjjel 9. A tenger Pola mellett csendes. V i­z á 1­­­ás. Felelős szerkesztő: SALAMON FERENCZ. Constanczia, apácza fejedelemnő Pius, szerzetes Tengernagy Testőrvezér Apácza Kapusnő Udvari főtisztviselők­­ Állomás ^ 0> x £ * .0 > ? " c g -M) 'S 2 C bD N & st a i ■a; v -a sJSÍVD X S-> B oW S z iranya é 1 erős­sége felhőzet Prága . . 760., 4- 5.6 Ny6 borult Becs . . 760.3 -1- 6.6 Ny3 » Trencsén . 760.­- 4.2 D 3 felhős Beszterczeb. 760.­-1- 1-B borult Ungvár 759 .4" 3.1 DK 1: köd Debreczen 761.6 -1- 0.2D 1 köd N.-Szeben. 758.6 4- 4.2 eső Orsóvá. . 760-b -1- 9.2ENy1 derült Szeged . 760., 4- 4.0DNy2 borult Budapest . 760.2 4“ 4.,ENy2 borult Sopron. . 761., 4- 5.,ENy1 felhős M.-Óvár .. 762.4 + 4.ENy1 Csáktornya. 761.8 4- 3.,DNy1 derült Zágráb 762.6 4- 2.» Bregenz . 7­66.2 4“ 5.6D 1 eső Fiume . .L Pola . . 762., 4~ 5.9 derült Durazzo . O 0 S~ . rC Névszerint fölött alatt Időjárás | méter I 29,Budapesten 6.90 1 felhős »Pozsonyban 5.70 száraz 2›M. Szigeten 1.41— esős »Szatmáron 3.16— ‡ »Tokajban 5.56— felhős »Szolnokon 3.28 ---- »Szegeden 4 36— esős 28Aradon 2.29— felhős »Nagy-Becsk­ereken 1.74— Bezdánnál Verbászon __ Barcson— 29Eszéken ] 2.47 felhős 28Mitrovitzon (4.29— » Sziszeken | ---— Zimonyban 4.24* 20­ Orsován (3.13-­ *

Next