Budapesti Közlöny, 1882. április (16. évfolyam, 75-99. szám)

1882-04-01 / 75 szám

Orvosi jelentés: Ő cs. és kir. fensége Mária Antoinette főher­­czegnő, — Károly Salvator cs. és kir. főherczeg ő fenségének leánya, f. hó 25-én, szombaton, diph­­teritisben súlyosan megbetegedett. A betegség 3 első napján a helyi kórtünetek a legkomolyabb aggodalmakra adtak okot, — tegnap azonban örvendetes javulás állott be, mely ma is folyton tart. Bécs, 1882. márczius 30. Dr. Heim, 8. k. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 23-án kelt legf. elhatározásával, jezerniczei Jezerniczky János fogalmazógyakor­noknak a közös külügyministeriumban, és hathá­zi Gombos György L oszt udvari és ministeri iro­da-tisztnek, a II. oszt. udvari és ministeri fogalma­zói czimet és jelleget legk. adományozni méltóz­­tatott. A m. kir. pénzügyminister, la Borda János pénzügyministeri I. oszt. számtisztet, pénzügymi­­nisteri II. oszt. számtanácsossá nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, a budapesti V. kerületi kir. járásbírósághoz írnokokká: Kasztner Antal budapesti VI—VII. ker. kir. járásbirósági, — Berky István budapesti VIII—X. ker. kir. já­rásbirósági, — Stransky Antal budapesti I—III. ker. kir. járásbirósági, — Bernola Miklós buda­pesti IV—X. ker. büntető járásbirósági dijnoko­­kat, és Doleschall János volt bírósági dijnokot nevezte ki. A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság, a keres­kedelmi tengerészethez Ballás Jánost Vigagnból, Bonttelich Istvánt Orebichból, és Cebala Márkust Zernovából, hajókapitányokká;­­Meda­­nich Manót Buccariból, Pesel­ Jánost Costrena S. B.-ból, és Seglin Rezsőt Buccariból, hajóhad­­nagyokká nevezte ki. A fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság, Skul­­téty János irodatisztet, a m. kir. közp. dij- és ille­ték-kiszabási hivatalhoz irodavezetővé nevez­te ki. Az ó­leszn­i önkéntes tűzoltó-egylet alapszabá­lyai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 11,713. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. A kőszegi róm. kath. mester-legények társula­tának alapszabályai, a m. kir. belügyministe­rium által, folyó évi 11,827. szám alatt, a be­mutatási záradékkal elláttattak. A debreczeni gazdasági tanintézet hallgatói gazdasági önképző körének alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 11,981. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A túrkevei kisdedóvó egyesület alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 12,109. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A székelyudvarhelyi korcsolyázó-egylet alapsza­bályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 12,798. szám alatt, a bemutatási záradékkal el­láttattak. A balassa-gyarmati jogász-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 12,933. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. 3 A hunyadmegyei tűzoltó-szövetség alapszabá­lyai, a m. kir. belügyministerium által, f. évi 15,346. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellát­tattak. A temesvári szr. koma-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyministerium által, folyó évi 17,507. szám alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A kassai ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint dr. Madzsar Károly ügyvéd, S. A.-Ujhely székhellyel e kamara lajst­romába felvétetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a torisz­­kai gör. kath. hitközségnek 200 forintnyi iskola­­épitkezési segélyt méltóztatott magánpénztárából legk. engedélyezni. Ő császári és Apostoli királyi Felsége, a beör róm. kath. hitközségnek, iskolája átalakítására 100 frtnyi segélyt méltóztatott magánpénztárából legk. engedélyezni. Az 1882. évi márczius hóban meghosszabbított sza­badalmak kimutatása. 26. Higginbottom Jakab és Hutschinson Ede Liverpoolban ; részükre Nagybritanniában 1878. évi ápril 30 óta 14 évre szabad, javítások a gabo­na, kevert rozs stb őrlésére és aprítására szolgáló készülékeken; a szab. kelt 1879. jan. 15.; megh. 3-ik évre; titkos leirás. 27. Schumann Ernő Bécsben, sajátszerü kup­­alaku homorüveg sugár verő; a szabadalom kelt 1880. jan. 22.; meghossz. 2-ik évre; nem titkos leirás. 28. Germutz Vilmos Bécsben; javítása a folya­dékmérő forgonynak; a szab. kelt 1881. febr. 14.; megh. 2. évre; nem titkos leirás. 29. ifj. Brandstätter Ferencz Bécsben ; sajátsze­rü eljárás a finom és kevert lószőrnek, csótány- és moly-evéstől való megóvására; a szab.kelt 1881. febr. 14.; megh. 2-ik évre; titkos leirás. 30. A Hoerner és Dantine czég Bécsben; jelző (Indicator) a gép erőkifejtésének jelzésére; a szab. kelt 1881. febr. 18.; megh. 2-ik évre; titkos leirás. 31. Kitz Jakab Neu-Schleussig Lipcsében; szabályozható körfűrész-lemez keskeny és széles horong­ok számára; a szab. kelt 1881. febr. 19.; megh. 2-ik évre; nem titkos leirás. 32. Jefferics János Robert Ipswichben; javítá­sok az ekéken ; a szab. kelt 1872. márcz. 30.; megh. 11. évre ; nem titkos leirás. 33. Hoerner és Dantine Bécsben; javított ön­működő elvezető, a gőz sűrítésére használt viz számára; a szab. kelt 1877. febr. 9.; megh. 6. évre; titkos leirás. A budapesti időjelző Állomás értesítése 1882. évi márczius hó 31-ről. Áttekintése a mai időjárásnak : Európában: A depressziók (753—755) egyike Észak-Németországban, másika Közép- Olaszországban; a nagy légnyomás (762) délke­leten van. A depresszionális részeken az idő több­nyire felhős, helyi esőkkel, a hőmérséklet kissé alább szállt. Hazánkban, különböző irányú gyenge szelek mellett a hőmérséklet kissé alább szállt, a légnyomás inkább a nyugati félben kisebbedett. A depresszióknak nagyon lassú mozdulása miatt az idő változó jellegét csak lassan hagyván el, fel­ A budapesti gabnatőzsde hiv. árjegyzései 1882. évi márczius hó 31-én. Bánsági búza, 74 hektoliter (100 kgr.) 11.95—12.— ‹ · 75‹ · 12.05—12.15 » · 76‹ · 12.20—12.30 ‹ · 77‹ ‹ 12.35 — 12.45 » · 78‹ · 12.50—12.55 ‹ · 79‹ ‹ 12.60—12.66 Tiszavidéki búza, 74· 12.10—12.3» ‹ 7 5» ‹ ‹ ‹ 75 76 77 ‹ » › A 12.25—12.30 12.35 — 12.40 12.45—12.55 ‹ · 78‹ › 12.60—12.65 ‹ · 79‹ · 12.70—12.7» Pestvidéki › 74» » 11.85—11.90 ‹ · 75» › 11.95—12.— 76‹ · 12.05—12.15 ‹ · 77‹ ‹ 12.20—12.30 ‹ · 78‹ · 12.35—12.40 ‹ · 79» › 12.45—12.50 Fehérmegyei * 74‹ · 11.95—12.— ‹ · 75‹ · 12.05—12.15 ‹ · 76‹ · 12.20—12.30 ‹­­ 77‡ · 12.35—12.45 ‹ · 78» · 12.50—12.56 ‹ · 79‡ » 12.00 — 12.65 M. észak-k­­. » 74» » 11.45—11.55 » »­­ 75‡ *· 11.60—11.65 ‹ › · 76‡ · 11.70—11.80 » » » 77‹ · 11.85—11.95 * › » 78‡ » 12.-----12.10 ‹ › · 79· 12.15—12.20 Rozs 70—72» · 8.25— 8.55 Árpa (takarm.) 60—62‡ · 7.40— 7.60 » (égetni) 62—64‹ · 7.70— 8.30 » (sörfőzdei) 64-66‹ ‹ 9.50—10.50 Zab 37—40‹ › 7.75— 8.20 Tengeri (Bánsági) 75› 7.35— 7.40 » (másnemű) 7*» › 7.30— 7.35 Köles— — — 5.90— 6.15 Káp. repcze— — — -----.------. — Báns. ‹— — — —.---------.__ 1a Felelős szerkesztő: SALAMON FERENCZ. « hős-borús voltát derülttel változtatja. Dér Csák­tornyán volt. Kilátás a jövő időre: Hazánkban, Délkeleten közepes derült, északnyugaton borulásra változó időt várhatni. A meteorologiai m. kir. közp. intézet időjá­rási jelentései 1882. évi márczius hó 31-ről. (Reggel 7 órakor.) A légnyomás mindenütt kevéssel sülyedett, Bregenzben 4.5 m.m.-rel. A hőmérsék keveset változott. Budapesten a megelőző nap legnagyobb hőfoka + 16, legkisebb hőfoka + 3. Ozon: Budapesten: nappal 5, éjjel 0. Hely *­­» 2 3 s S 12 s S 2 « öl S 0-vS ^ g Hőmérsék C.-fok Szélirány és erősség (0-10) Felhőzet­­* is « s 2 _. E tű *2 já 0 * ^ Bregenz 757.7 + 1.1 DK 1 r. f.— Prága 756.3 + 1.8 D 1 t. d.— Bécs 756.2+ 5.6 d.— Sopron 755.9 + 7.4 DK 2 d.— M.-Óvár 757.0+ 5-2 DK 1 d.— Trencsén 755.5+ 10.0 DK 1 d.— Selmeczb. 759.1 + 5.5 Ny 4 d.— Beszt.bánya 757.6+ 5.1 E 1 t. d.— Budapest 758.3 + 6.2— d.— Szolnok 757.7+ 7.9— d.— Eger 759.8 + 3.2ENy 1­­. d.— Debreczen 758.9 “1* 6.6 EK 2 d.— Késmárk 760.7 + 2.1— köd— Ungvár 757.9 + 7.7 E 4 d.— Szatmár 757.7 + 7.6 K 1 d.— M.-Sziget— -— — — N.-Szeben 760.0-1­­0.4 DK 2 d.— Orsova 760.7 + 3.8— d.— Temesvár 759.6 + 7.6ENy 1 d.— Szeged 757.6 + 6.2— d.— Keszthely 758.0 + 7.0 K 4 d.— Csáktornya 756.0 + 3.2 K 1 t. d.— Zágráb 756.8 -1- 6.4 EK 2 d.— Fiume 756-8 '4+ 8.5 K 1 d.— Pola 756.9+ 6.8 K 1 d.— Lesina 756.5-1- 12.3— d.—

Next