Budapesti Közlöny, 1887. szeptember (21. évfolyam, 198-222. szám)

1887-09-01 / 198. szám

Budapest, 1887. 198. szám. Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, hatvani­ utcza 7. szám I. emelet, 8. ajtó. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre . ..... 20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap éra 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr­­bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Bene József budapesti illetőségű bécsi la­kos családnevét magyar nemességének ép­ségben tartása mellett «Benejáry»-ra átváltoztassa. Kelt Schönbrunnban, 1887. évi augusz­tus hó 22-én. Ferencz József, s. k. Br. Or­czy Béla, a. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére, curiumhoz rendes birákká: Szentiványi Gyula maros-vásárhelyi ítélő táblai tanácselnököt, Szeyffert Ede buda­pesti főügyészi helyettest és Bömb­es Gyula maros-vásárhelyi ítélő táblai bírót; számfeletti birákká pedig: Oefner Ferencz és Losonczy Ödön budapesti ítélő táblai bírákat nevezem ki. Kelt Bécsben, 1887. évi augusztus hó 24-én. Ferencz József, s. k. Fabiny Teofil, s. k. ó császári és Apostoli királyi Felsége, a közös külügyminister 1. a. előterjesztésére, f. évi augusztus hó 26-án kelt legfelső elhatározásával, báró Kossek Gusztáv eddigi rendkívüli követet és meghatal­mazott ministert Teheránban, rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré a görög királyi ud­varhoz, báró Trauttenberg Konstantin eddigi rend­kívüli követet és meghatalmazott ministert a görög királyi udvarnál, rendkívüli követté és meghatal­mazott ministerré a svájczi szövetséghez és báró Thömmel Gusztáv vezérőrnagyot, rendelkezés alatti ministerresidenst, rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré a perzsa udvarhoz, legk. kinevezni méltóztatott. a császári és Apostoli királyi Felsége legk. mél­tóztatott : Pavek Lajos ezredesnek, és báró Spiegelfeld József alezredesnek a vezér­karban,felmentésüket a hadi iskolai tanári alkalma­zás alól elrendelni, és Proschinger József őrnagyot a vezérkarban, a 7. gy.­hadosztály vezérkari főnökét, — a hadi iskola tanárává kinevezni; sachsenfelsi Dietrich Adolf ezredesnek, a 39. sz. gy.­ezred parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni, és neki ez alka­lommal sok évi és kötelességhű szolgálata elisme­réséül, a czimzetes vezérőrnagyi jelleget díjmente­sen adományozni; Weikard Frigyes ezredesnek, a 44. sz. gy.­ezred parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi, kötelességhű szolgálata elis­meréséül, a kát. érdemkeresztet adományozni; Mikessic Adolf ezredesnek, a 98. sz. gy.­ezred parancsnokának, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérelmére elrendelni és neki ez alkalommal sok évi, mindig igen jó szolgálata elismeréséül, a kát. érdemkeresztet adományozni; Sedlaczek Lipót alezredesnek, a 23. sz. nehéz­­üteg-osztály parancsnokának, a felül­vizsgálat alap­ján «rokkant» gyanánt nyugalomba helyezését el­rendelni, és helyébe Allexin Ödön őrnagyot a 7. sz. hadtest-tüzér­­ezredben,­­ a 23. sz. nehéz­üteg-osztály parancs­nokává kinevezni. Sabin Ferencz alezredesnek tengerészeti helyi alkalmazásban, a jól megérdemelt nyugalomba he­lyezését, saját kérelmére elrendelni és megparan­csolni, hogy neki ez alkalommal, sok évi, sikeres és a háborúban megdicsért szolgálata elismeréséül, a legfelső megelégedés kifejezése tudtára adassák . Guttmann József őrnagynak a 33. sz. gy.-ez­­redben, a fölülvizsgálat alapján «rokkant» gya­nánt nyugalomba helyezését elrendelni és neki ez alkalommal a czimzetes alezredesi jelleget díjmen­tesen adományozni; továbbá elrendelni: Pinsker Antal őrnagynak a 67. sz. gy .-ezredben, a fölülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képte­len, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, ez utób­bira való előjegyzés mellett, nyugalomba helye­zését ; Wolf Vilmos őrnagynak az 1. sz. hadtest-tüzér­ezredben, a fölülvizsgálat alapján «csapatszolgá­latra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, ez utóbbira való előjegyzés mellett, nyugalomba helyezését; azután adományozni, a czimzetes őrnagyi jelleget dij­­mentesen: rautenfelsi Rambausels Rudolf 1. oszt százados­nak a 71. sz. gy.­ezredben, a fölülvizsgálat alapján »rokkant« gyanánt nyugalomba helyezése alkal­mából ; a következő nyug. 1. oszt. századosoknak; Jansky Manónak, és Linkmann Edének; továbbá áthelyezésüket a cs. kir. Landwehr tényleges állományába elrendelni: Schneller Ernő 2. oszt. századosnak a 45. sz. gy.­ezredtől, és Nastopil Károly főhadnagynak a 8. sz. gy.-ez­redtől ; azután: gróf Kolowrat-Krakowsky Lipótnak az általa előbb viselt hadnagyi rangfokozatot, még pedig a 13. sz. dragonyos-ezred tartalékában, legfelső kegyelemből újra adományozni; dr. Beese János 1. oszt. fő-törzsorvosnak, a 4. hadtest egészségügyi főnökének, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését, saját kérelmére elren­delni ; dr. May Ferdinand törzsorvosnak, helyőrs. fő­orvosnak Péterváradon, a felülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra képtelen, helyi szolgálatra al­kalmas» gyanánt, ez utóbbira való előjegyzés m­ellett, nyugalomba helyezését elrendelni; Tritsch Izsák egyéves önkéntes 2. oszt kat. orvos-növendéket, az összes gyógytudományok tudorát, a bécsi 1. sz. helyőrs. kórháznál, a fő­orvossá a cs. és kir. hadsereg tényleges állomá­nyába kinevezni; Kieb­el Mihály 1. oszt. hadsereg szolgának a közös hadügyministerium állományában, nyuga­lomba helyezése alkalmából, hosszú és mindig kötelességhű szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozni. A m. kir. igazságügyminister, segédtelekkönyv­­vezetővé, a mura-szombati kir. járásbírósághoz, Kotsis Tamás sárvári kir. járásbirósági írnokot nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Fejes Kálmán csurgói állami tanítóképezdei torna­­tanitót jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Kertész János turócz-szt.-mártoni állami polgári fiú és leányiskolái rendes rajztanítót jelen állásá­ban végleg megerősítette. A m. kir. honvédelmi minister, Tabakovits Miklós végzett jogászt fizetés nélküli fogalmazó gyakor­nokká nevezte ki. A kecskeméti kir. törvényszék elnöke, a félegy­házi kir. járásbirósághoz, Csabai Antal végzett jogászt díjas jog­gyakornokká nevezte ki. A székes­fehérvári kir. törvényszék elnöke, Losonczy Árpád végzett jogászt a vezetése alatti kir. törvényszékhez díjas jog­gyakornokká ne­vezte ki. A fehértemplomi kir. törvényszék helyettes el­nöke, Szunyogh András végzett jogászt a fehér­templomi kir. törvényszékhez díjtalan jog­nokká nevezte ki. Lapunk mai számához háromnegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék