Budapesti Közlöny, 1890. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1890-01-01 / 1. szám

Budapest, 1890. Szerda, január 1.­1. szám. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , IV. kerület, Ferencziek tere 4. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Ath­enaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 írt Félévre ....... 10 ̇ Negyedévre........................... 5­0 Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 300­ száig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. P­lagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Legfelső rendeletre: néhai Theresia Brazilia császárnéja ő Felségéért az udvari gyász 1. évi január hó 2-ától kezdve tizennyolcz napon keresztül,­­ és­pedig az első tíz napon, vagyis január hó 2-ától 11-éig a mély gyász, s a további nyolcz napon, vagyis január hó 12-étől bezárólag január hó 19-éig a kisebb gyász viselendő. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére: dr. Fraknói Vilmos nagyváradi lat. szert, székeskáptalani ka­nonokot, az Üdvözítőről nevezett szek­szárdi czimzetes apátot és a Magyar Tudo­mányos Akadémia alelnökét, arbei czim­zetes püspökké kinevezem. Kelt Miramontban, 1889. évi deczember hó 24-én. FERENCZ JÓZS­EF, 8. k. Gr. Csáky ,Álhi­t, 8. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére. Apt Kami­ osz­tálytanácsost ministeri tanácsossá kineve­zem, Szalay Imre és dr. Klamarik János osztálytanácsosoknak pedig a ministeri ta­nácsosi czimet és jelleget díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1889. évi deczember 29-én. Ferencz József, s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott, lovag Merkl Rudolf altábornagynak és osztály­főnöknek a cs. és kir. közös hadügyministerium­­ban, a titkos tanácsosi méltóságot dijmentesen ado­mányozni ; továbbá: a következő altábornagyokat: nagy-ohaji báró Szveteney Antalt, a 12. hadtest parancsnokát és nagyszebeni parancsnoki­ tábor­nokot — a 86. sz. gy. ezred ezredes-tulajdo­nosává ; tannbrucki Braumü­ller Tódort, a 6. hadtest pa­rancsnokát és kassai parancsnokló tábornokot — az 5. sz. gy. ezred ezredes-tulajdonosává; herczeg Cray Lipótot, a 9. hadtest parancsnokát és josefstadti parancsnokló tábornokot — a 94. sz. gy. ezred ezredes-tulajdonossává; Krieghammer Ödönt, az 1. hadtest parancsnokát és krakói parancsnokló tábornokot— a 160.sz. gy. ezred ezredes-tulajdonosává; herczeg Lobkowitz Rudolfot, a 35. gy. hadosz­tály parancsnokát — a 13. sz. hadtest-tüzérezred ezredes-tulajdonosává; Weigl Ágostot, a 2. tüzérdandár parancsnokát — a 2. sz. hadtest-tüzérezred ezredes-tulajdo­nosává, és Fischer Károlyt, a 12. gy. hadosztály parancs­nokát — a 10. sz. hadtest-tüzérezred ezredes-tu­lajdonosává kinevezni; azután: Roszkowski Julián altábornagyot, az 1. hadtest mérnökkari főnökét, przemysli várparancsnokká, és arseni gróf Gildern-Egmond Gusztáv hadmér­­nök törzsbeli számf. ezredest, az 1. hadtest mér­nökkari főnökévé kinevezni; Fabini Lajos vezérőrnagynak, a 17. gy. dandár parancsnokának, hasonló minőségben a 22. gy. dandárhoz leendő áthelyezését elrendelni; Morawetz Ottó ezredest, a 47. sz. gy. ezred pa­rancsnokát, a 17. gy. dandár parancsnokává, és fürichshaini Fürjek József 12. sz. gy. ezredbeli ezredest, a 47. sz. gy. ezred parancsnokává ki­nevezni ; hansbergi lovag Bach Fde vezérőrnagynak, várakozási illetékkel, 6 hó tartamára leendő sza­badságolását, saját kérelmére elrendelni; Karger Ede ezredest, a 8. sz. dragonyosezred parancsnokát, a 20. lovasdandár parancsnokává kinevezni; Kassan Ábrahám 31. sz. gy. ezredbeli ezredes­nek a jól megérdemelt nyugalomba helyezését sa­ját kérelmére elrendelni, és neki ezen alkalomból, hosszú, kiválóan kötelességhű és az ellenség előtt is kitüntetett szolgálata elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona- rendet­ dijmentesen adományozni­ .báró de Fen flamitkár varakolá " AVetékkel szabadságolt 97 sz. gy. ezredbeli ezredesnek, az újra megtartott feülvizsgálat alapján «csapatszol­gálatra képtelen, helyi szolgálatra alkalmas» gya­nánt a jól megérdemelt nyugalomba helyezését el­rendelni . Vornica Jánosnak, a budapesti térparancsnok­sághoz beosztott békeállománybeli alezredesnek, ötvenedik szóig, évének betöltése alkalmából, min­dig kötelességhű és igen sikeres szolgálata elisme­réséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni; Pirchann Antal fregatt-kapitánynak, a fölül­­vizsgálat alapján «rokkant és népfölkelési szolgá­latra alkalmatlan» gyanánt nyugalmaztatását, — Huber Lipót 72. sz. gy. ezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat alapján «rokkant és népfölkelési szolgálatra alkalmatlan» gyanánt nyugalmaztatá­sát elrendelni; baumgarteni báró Baumgartner Pál 9. sz. hu­szárezredbeli őrnagyot, a kát. lovagló-intézet ta­nárává kinevezni; Schivoinov Sabbas békeállománybeli 1. oszt. századosnak és állomástisztnek Zimonyban, ötve­nedik szóig, évének betöltése alkalmából, hosszú és sikeres szolgálata elismeréséül, a Ferencz József­­rend lovagkeresztjét adományozni; továbbá: Hagauer Miksa 10. sz. nehéz ütegosztálybeli, Schimala Győző 8. sz. vártüzér-zászlóaljbeli, és Vrancz Frigyes 18. sz. gy. ezredbeli hadna­gyoknak, a birodalmi tanácsban képviselt király­ságok és or­szágok csendőrségébe leendő áthelye­zésüket elrendelni; végül: Engel Zsigmond, Benussi Ede és Stegn Antal póttartalékos hadköteleseknek az általuk előbb viselt tart. hadnagyi rangot újra adományozni. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1889. évi deczember hó 2- án kelt legf. elhatározásával: Bohn József igazgatói czimmel és jelleggel felru­házott számvevőségi aligazgatónak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumban, saját ké­relmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából, sok évi hasznos szolgálataiért legma­­gasb elismerését legki nyilvánítani méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felségének 1889. deczember hó 19-én Bécsben kelt legf. elhatározása folytán : Hermann Emil, dr. Schwartz Ottó, Cséti Ottó, Lehóczky Gyula és Schulcz Vilmos bányá­szati II. oszt. rendes tanárok, nemkülönben Fekete Lajos és Szécsi Zsigmond erdőtanácsosok és er­dészeti II. oszt. rendes tanárok a selmeczi bányá­szati és erdészeti akadémián, a bánya-, illetőleg erdőtanácsosi czimmel és jelleggel I. oszt. taná­rokká előléptettettek. A m. kir. ministerium a fővárosi közamelák tanácsánál üresedésben levő s a korlyány kineve­zésének fentartott tagsági állomásra. Liesvái Imre műegyetemi tanárt neveitte ki. A m. kir. igazságminister az 1890- év tartama alatt Budapesten működő ügyvédvizsgáló bizott­ság elnökévé: Vajkay Károlyt, a budapesti kir.­­ ítélőtábla erdekét, helyettes elnökévé: Halmossy Endre kir. curiai birót, a marosvásárhelyi ügyvéd­vizsgáló bizottság elnökévé: Schneider József marosvásárhelyi kir. ítélőtáblás tanácselnököt, he­lyettes elnökévé: Jita Sándor marosvásárhelyi kir. főügyészt nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer: Wittich Károly deési kir. ügyészségi alügyészt az erzsébetvárosi és Szaffka Dénes sátoraljaújhelyi kir. alügyészt a miskolczi kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister: Kubicsek Antal budapesti kir. törvényszéki írnokot a kir. igazság­­ügyministeriumhoz irodatisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Jovánovits Győző cs. és kir. 23. vadász-zászlóalj­beli fő­vadászt a ma­rosvásárhelyi kir. itélő-táblához írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Popovits Simon titeli kir. járásbirósági aljegyzőt az újvidéki kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Papp Elek Pál egri kir. ügyészségi írnokot, Fekete Béla buda­pesti kir. törvényszéki dijnokot és Benes Albert kir. közjegyzői írnokot a budapesti, Deli Lajos kaposvári kir. ügyészségi írnokot a pécsi kir. tör­vényszékhez, Kőhalmi Antal máramaros-szigeti kir. ügyészségi dijnokot a rahói, és Füredi Ferencz nagylaki kir. járásbirósági dijnokot a battonyai kir. járásbirósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister: Wind György téb­i kir. járásbirósági írnokot a magyaróvári kir. járásbirósághoz, — Mahler Gusztáv szepes­ófalvi kir. járásbirósági írnokot ped­g az egri kir. tör­vényszékhez helyezte át. Lapunk mai számához egy ír «Hivatalos Értesitő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék