Budapesti Közlöny, 1890. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1890-02-01 / 26. szám

Budapest, 1890. 26. szám. Szombat, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Ferencziek tere 4. szám Athenaeum-épület. Kiadó-hizatai, : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre........................... . 10 . Negyedévre................................... » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig lá0-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.­— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor egyszeri hir­detésért 19 kr, kétszeri 16 kr, és több­szöri hirdetésért 13 kr minden beik­tatásnál. A bélyegdij külön minden beik­tatás után 30 kr oszt. ért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére: Ferentzy Bertalan nagykállói alesperes-plébánosnak a Szent Miklósról nevezett landeki czimzetes pré­­postságot, Koncz Menyhért jászberényi plé­bánosnak pedig a B. Sz. Máriáról nevezett Budavár előtti czimzetes prépostságot ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1890. évi január hó 22-én. Ferencz József, s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. a császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­­tóztatott: dr. Gruscha Antal apostoli vicariust és carrhaei püspököt bécsi herczegérsekké kinevezni és meg­parancsolni, hogy neki eddigi állomásán teljesített jeles szolgálataiért a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassék; továbbá Korn András tüzértörzsbeli ezredesnek és prze­­myeli vártüzérigazgatónak a jól megérdemelt nyu­galomba helyezését saját kérelmére elrendelni; azután brandenaui Brandstätter Ármin alezredest, a 3. sz. vártüzér-zászlóalj parancsnokát, przemyáli vértüzérigazgatóvá, és Nowák József 3. sz. vártüzér-zászlóaljbeli őrna­gyot ezen zászlóalj parancsnokává kinevezni. Mindl Ferencz nyug. ezredesnek, a tüzértiszti özvegyek és árvák szövetkezeténél szerzett érdemei elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmente­sen adományozni; Loehr Frigyes nyug. 1. oszt. századosnak legf. kegyelemből az őrnagyi jelleget ad honores díj­mentesen adományozni; gróf Mayerle-Galizzi Antal katonai nyugdijáé­nak az általa előbb viselt nyug. 1. oszt. századosi rangot legf. kegyelemből újra adományozni; liliensteini báró Falke, János 2. sz. hadtest-tü­zérezredbeli, és Paltauf Rezső 27. sz. gyalogezredben tart. had­nagyokat tart. főhadnagy-hadbirákká kinevezni; dr. Réti József tart. 2. oszt. ezredorvosnak a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórháznál — a m. kir. honvédorvosi tisztikar tettleges állományába áthelyezését elrendelni; továbbá kinevezni: tart. főorvossá: dr. Senf­elder Lipót tart. segédorvost a bécsi 1. sz. helyőrségi kórháznál; tart. segédorvosokká: a következő tart. 1. oszt. kat. orvosnövendé­­keket: dr. Auerhann Májért a lembergi 14. sz. helyőr­ségi kórháztól a 15. sz. gyalogezredhez; dr. Bernstein Berndtot, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháztól a 80. sz. gyalogezredhez; dr. Starlinger Józsefet, a linzi 4. sz. helyőrségi kórháztól a 14. sz. gyalogezredhez; dr. Ortner Győzőt, a gráczi 7. sz. helyőrségi kór­háztól a 27. sz. gy. ezredhez ; dr. Szendeffy Alfrédet, a budapesti 16. sz. hely­őrségi kórháztól a 46. sz. gyalogezredhez ; dr. Medrei Adalbertet, a budapesti 16. sz. hely­őrségi kórháztól a 48. sz. gyalogezredhez; dr. Laufer Salamont, a kassai 20. sz. helyőr­ségi kórháztól a 39. sz. gyalogezredhez; dr. Bérczi Gyulát, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháztól a 13. sz. huszárezredhez; dr. Lengyel Ármint, a zágrábi 23. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Reschling Sámuelt, a lembergi 14. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Kende Miksát, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a 34. sz. gyalogezredhez; dr. Székely Ignáczot, a temesvári 20. sz. hely­őrségi kórháztól a 38. sz. gyalogezredhez; dr. Mende Manót, a bécsi 1. sz. helyőrségi kór­háztól a nagyszebeni 22. számához; dr. Perich­ Miklóst, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól a boszna-herczegovinai 5. sz. gyalog­zászlóaljhoz ; a következő 2. oszt. és czimz. 1. oszt. tart. ka­tonai orvosnövendékeket: dr. Zinner Jakabot, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Fejér Kálmánt, a nagyszebeni 22. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Novák Józsefet, a pozsonyi 19. sz. helyőrségi kórháznál; azután Qurawski Pongrácz várakozási illetékkel sza­badságolt, s az újra megtartott felülvizsgálat al­kalmával szolgálatra alkalmasnak talált katonai élelmezési gondnoknak a cattaroi élelmezési rak­tárnál, ezen élelmezési raktár tettleges állományába helyezését elrendelni; végül: Oliva Ferencz 3. oszt. föld- és vizépitészeti mér­nöknek, sikeres szolgálata elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, — Geyer Ferdinánd tengerészeti pallérnak, sikeres szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet, és Berger Venczel 50. sz. gyalogezredbeli törzsve­zetőnek, egy embernek a vizbefulástól saját élete veszélyeztetésével eszközölt megmentéséért, a ko­ronás ezüst érdemkeresztet adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Jakab Géza brassói állami középkereskedelmi és faipariskolai tanárt állásában végleg megerősí­tette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Hermann Róza lőcsei állami felsőbb leányiskolai igazgatónőt ezen minőségében véglegesen megerő­sitette. A kereskedelemügyi m. kir. minister, f. évi 5540. sz. alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Somogy vármegye területéhez tartozó Nágócs községben a múlt évi október hó 16-ára esett, de elmaradt országos marhavásár helyett f. évi február hó 10-én pótmarhavásár tartassák. A kézsmárki korcsolyázó-egylet alapszabályai, a m. kir. belügyminiszer által, f. évi 4396. sz. alatt, a bemutatási záradékkal elláttattak. A kecskeméti ügyvédi kamara részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Katona János nagykőrösi lakos ügyvéd, az ügyvédség gyakorlatáról történt önkéntes lemondás folytán, a kamara lajstromából kitürültetett. NEMHIVATALOS RÉSZ. Pályázat. A cs. és kir. katonatisztek leányai számára Hernaliban fennálló leánynevelő-intézetben egy kulcsárnői állás töltendő be, — a­melylyel 300 frt évi fizetés, szabadlakás, fűtés, ruhamo­sás, teljes ellátás, és betegség esetén orvosi ápo­lás jár. A kinevezés egyelőre ideiglenesen történik, s a véglegesítés, — mely nyugdíj­ igényre jogosít, — csakis legalább egy évi teljesen kielégítő szolgá­lattétel után következik be. A kulcsárnő kötelességét főkép a növendékek ruháinak és fehérneműinek gondozása és jó karban tartása, továbbá az intézet női szolgaszemélyzete fölötti felügyelet, valamint a háztartás körüli időnkénti kisegítés képezik. A pályázónők kötelesek ennélfogva igazolni, hogy egy nagyobb háztartás vezetésében, valamint a házkörüli női munkák ellátásában, s a fehérneműek gondozásában (varrás és javításban) a kellő jártassággal bírnak.­­ A könyvvitelhez értők elsőbbségben részesülnek. A keresztlevéllel és a szükséges bizonyítványok­kal fölszerelt folyamodványok a fentnevezett leánynevelő-intézet elöljáróságához 1. évi feb­ruár hó 2­0-áig nyújtandók be. Ennél később érkező folyamodványok figyelmen kívül fognak hagyatni. Végül megjegyeztetik, hogy ellátatlan gyer­mekekkel biró nők ki vannak zárva a pályá­zatból. Bécs, 1890. évi január hó 27-én. Lapunk mai számához egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next