Budapesti Közlöny, 1890. augusztus (24. évfolyam, 176-200. szám)

1890-08-01 / 176. szám

Budapest, 1890. 176. szám Péntek, augusztus 1. BUDAPESTI H­IVATALOS Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...........................S0 frt Félévre ....... 10­0 Negyedévre...........................B * Egy teljes lap éra 30 kr. • • •• L A­P. Szerkesztő­ségi iroda. : IV. kerület, Lipót-utoza 19. szám. Kiadó-hivatal­i Ferencziek tere, Athenaeum-Épület. m*M ^,r-tyr t - "insjV-.wä ■ ■■■ ■ ■ '■ i s Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-Móig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—800- M­óig 8 frt, 200—LOO-Móig 8 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyeg díj, az esedékes nyugtabélyeg­re az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajonárjával is magküz­dendő. M­­agánhirdetések: Egy hatodhasábot petrisor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 16 kr, kétszemét 16 kr, ■ három vagy többszöri beigtatásnál 18 krajozárba kerül mindem egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 80 kr. HIVATALOS RÉSZ. F. évi julius hó 31-én d. e. 10 órakor ment végbe az­ ischli plébánia­templomban Mária Valéria főherczegnő 6 cs. és kir. fenségének egybekelése Ferencz Salvator főherczeg 6 cs. és kir. fenségével. Délelőtt 1/4 10 órakor kezdődött a meghívott vendégek felvonulása a templomhoz, holott ia a a pres­by­teriu­m­ban a következő rendben foglaltak helyet: ő cs. és kir. fenségeik Károly Lajos, Ottó, Lajos Viktor, Ferdinand toscanai nagyherczeg, Lipót Ferdinand, József Ferdinand, Péter Ferdinánd, Lipót Salvator, Lajos Salvator, Albrecht, Frigyes, Jenő, Vilmos, József, József Ágost, László Fü­löp, Ernő, Zsigmond, Rainer és Henrik főherczeg urak. Stefánia főherczegnő özvegy trónörökösné ő cs. és kir. fensége; Mária Terézia, Mária Jozefa, Margit Zsófia,Mária Annunciata, Erzsébet Amália, Alice toscanai nagyherczegnő, Lujza, Mária Antónia toscanai özvegy n­agyherczegné, Blanka, Mária Antónia, Erzsébet, Mária Terézia, Klotild, Mária Dorottya és Mária főherczegnők ő cs. és kir. fenségeik. Továbbá Ernő Ágost Cumberlandi herczeg, Thyra cumberlandi herczegné és Mary hannoveri her­­czegnő ő kir. fenségeik; Gizella bajor herczegné ő cs. és kir fensége, Lipót bajor herczeg, Konrád bajor herczeg, Károly Tivadar bajor herczeg és Mária Jozefa bajor herczegnő ő kir. fenségeik, Mária Terézia württembergi herczegné ő cs. kir. fensége, Izabella württembergi herczegnő és Róbert württembergi herczeg ő kir. fenségeik, azután Adolf nassaui herczeg ő fensége. Tíz órakor ért a nászmenet a plébánia-tem­plomba, s az orgona hangjainál a következő rend­ben járult a főoltárhoz: Ő cs. és kir. fensége Ferencz Salvator főherczeg, a fenséges vőlegény, környezve Erzsébet Mária, Karolina és Mária Immaculata Raineria főherczeg­nők ő cs. és kir. fenségeiktől, valamint Erzsébet bajor herczegnő, Auguszta bajor herczegnő és Amélie bajor herczegnő ő kir. fenségeiktől. Ö cs. és kir. fensége Mária Valéria főherczegnő, a fenséges ara, környezve osztrák-estei Ferencz Ferdinánd, Ferdinánd és Albrecht Salvator főher­­czeg urak ő cs. és kir. fenségeiktől, valamint György bajor herczeg ő kir. fenségétől. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a császárné és királyné Ő Felségével. Károly Salvator főherczeg és Mária Immaculata főherczegné ő cs. és kir. fenségeik ő Felségeik, valamint a vőlegény fenséges szü­lei az evangéliumi oldalon részükre előkészített helyeket foglalták el, a fenséges mátkapár pedig a főoltár előtt felállított imazsámolyhoz lépett. A jegyeseket kisérő legmagasb uraságok az ima­zsámoly mögött félkörben állottak fel. Most dr. Doppelbauer linzi püspök beszédet intézett a fenséges jegyespárhoz, s nagyszámú se­gédlettel végezte az esketési szertartást. Erre — Felségeik, követve az uj házaspár, a legmagasb uraságok és a többi meghívottaktól — elhagyták a templomot. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi ju­lius hó 22-én kelt legf. kéziratával: Issakowicz Izsák örmény kath. érseknek Lembergben, vala­mint dr. Sembratowicz Sylvester gör. kath. érsek­nek ugyancsak Lembergben, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legk. adományozni mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli ki­rályi felsége, f. évi ju­lius hó 26-án kelt legf. kéziratával: dr. Widerhofer Hermann udvari tanácsos és háziorvosnak, Mária Valéria főherczegnő ő cs. és kir. fensége körül teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül, az osz­trák bárói méltóságot díjmentesen legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi ju­lius hó 26-án kelt legf. kéziratával: dr. Mayer Lörincz udvari és Burg-plébánosnak és insulált apátnak, a Ferencz József-rend középkeresztjéhez a csillagot méltóztatott legk. adományozni. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi ju­lius hó 26-án kelt legf. kéziratával: lovag Feifalik Hugót, a császárné és királyné Ő Felsége titkárát, valóságos udvari tanácsossá, Kekula Elek udvari fogalmazót és segédtitkárt pedig valóságos udvari titkárrá, — mindkettőt ad personam és eddigi al­kalmaztatásukban való meghagyás mellett, — legk. kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, Mária Valéria főherczegnő ő cs. és kir. fensége férjhez­­menetelének örvendetes alkalmából, f. évi julius hó 26-án kelt legf. kéziratával, a következő kitün­tetéseket méltóztatott legk. adományozni: dr. Kerzl József udvari orvosnak, a vaskorona­rend 3-ad osztályú jelvényét, díjmentesen ; Saxinger György udvari gyógyszertári kiadónak, a koronás arany érdemkeresztet; Fischer Ferencz kamara-ajtónállónak, és Skoda Richárd udvari szakácsnak, az arany érdemkeresztet; Schuhmann Mátyás udvari háziszolgának, az ezüst érdem­keresztet; továbbá Kleibel Gusztáv udvari al-ellenőrt, második udvari ellenőrré ad personam legi. kinevezni mél­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi ju­lius hó 26-án kelt, legf. kéziratával, kiváló szol­­gállattételeik elismeréséül: lovag Loebenstein- Aigenhorst Henrik udvari titkárnak a főudvarmes­­teri hivatalban, és Linger Károly kormánytaná­csosnak és udvari ellenőrnek, a vaskoronarend 3-ad osztályú jelvényét díjmentesen; Dolezalek Jenő udvari fizetőhivatali számfejtőnek pedig a Ferencz József-rend lovagkeresztjét legk. adomá­nyozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi ju­lius hó 21-én kelt legf. elhatározásával: dr. Fischer- Colbrie Ágoston esztergomi székesegyházi áldo­­zárt udvari káplánná legk. kinevezni, és dr. Bolopotoczky Kálmán apostoli tábori püspökké előléptetett udvari káplánnak díjmentesen meg­engedni méltóztatott, hogy az udvari kápláni czi­­met továbbra is megtarthassa. Ő császári és apostoli királyi Felsége legki­méltóztatott: Mayer Alfréd hadmérnök-törzsbeli őrnagynak és banjalukai hadmérnök-igazgatónak, a felülvizs­gálat eredményéhez képest «jelenleg szolgálatkép­telen» gyanánt, várakozási illetékkel, egy év tar­tamára leendő szabadságolását elrendelni; Gall Rudolfot, a bécsi hadmérnök-igazgatóság­nál alkalmazott hadmérnök-törzsbeli 1. oszt. szá­zadost — jelenlegi rangjában való ideiglenes meg­hagyás mellett—banjalukai hadmérnök-igazgatóvá kinevezni; abgard­ Zachariasiewicz Bódog t­yug. 1 oszt. századosnak, legf. kegyelemből az őrnagyi jelleget ad honores díjmentesen adományozni; báró Lederer Hugó, Ferencz Salvator főherczeg ő cs. és kir. fenségének udvartartásába ideiglenesen beosztott 2. sz. dragonyos ezredbeli számf. főhad­nagyot, ugyanannak kamarafőnökévé kinevezni; Möller Alfréd nyugdíjazott vasúti hivatalnok­nak, a cs és kir. közös hadseregben általa előbb viselt hadnagyi rangot, és pedig «szolgálaton kí­vüli» viszonyban, legf. kegyelemből újra adomá­nyozni ; végül: Ragy Vidor katonai számtanácsosnak, a cs. és kir. közös hadügyministerium szakszámvevőségé­nél, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni és neki ezen alkalomból a 2. oszt. katonai főszámtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Bauer József lőcsei állami főreáliskolai ideigl. ren­des tanárt, ezen minőségében végleg megerősítette. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next