Budapesti Közlöny, 1891. május (25. évfolyam, 99-122. szám)

1891-05-01 / 99. szám

Budapest, 1891 99. szám Péntek, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda. : IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ..........................20 írt Félévre ,,,,.,, 10 » Negyedévre..........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért­­ írt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszemnét 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére: dr. Lukács Adolf pécsi joglyce­­umi tanárt, a szervezendő pécsi ítélőtáblá­hoz bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi április hó 27-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége legk. megengedni méltóztatott, hogy ő cs. és kir. fen­sége Jenő főherczeg, ezredes, és a 100. számú gyalogezred parancsnoka, a német császár és po­rosz király 0 Felsége által neki adományozott fekete­ sas­ rendet elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk. mél­tóztatott : kóthelyi gróf Hunyady Kálmán altábornagy­­nak, Ő Felsége főszertartásmesterének, sokévi ki­tűnő szolgálata elismeréséül, a Lipót-rend nagy­keresztjét díjmentesen, és ahnenburgi Bolfras Arthur vezérőrnagynak, Ő Felsége főhadsegédének és a katonai iroda főnö­kének, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen adományozni; továbbá megparancsolni, hogy Steinitzer Ferencz vezérkari ezredesnek, a 4. hadtest vezérkari főnökének, és lovag Uras Ambrus 3. gy. ezredbeli ezredes­nek, — a törzstiszti tanfolyam tanárainak, a taní­tás terén kifejtett sikeres működések elismeré­séül, a legf. megelégedés kifejezése tudtokra adassék. Albrecht Adalbert 6. gy. ezredbeli alezredesnek, a felülvizsgálat eredményéhez képest «csapat­szolgálatra képtelen, de helyi szolgálatra alkal­mas» gyanánt, az utóbbira való előjegyzéssel, a jól megérdemelt nyugalomba helyezését elrendelni és megparancsolni, hogy neki ezen alkalomból hosszú, békében és háborúban kipróbált szolgálata elismeréséül, a legiő megelégedés kifejezése tud­tára adassék; neudorfi lovag Nachodszey Emánuel, várakozási illetékkel szabadságolt 10. huszárezredbeli alezre­desnek, az újabban megtartott felülvizsgálat ered­ményéhez képest, «csapatszolgálatra képtelen, de helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt, az utóbbira való előjegyzéssel, nyugalomba helyezését elren­delni ; báró du Mont de Beaufort-Várhegyi Rudolf 1. oszt. századosnak és testőrnek Ő Felsége ma­gyar testőrségében, nyugalomba helyezését saját kérelmére elrendelni, neki ezen alkalomból a czimz. őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni és megparancsolni, hogy mindig kötelességhű és kitűnő szolgálata elismeréséül, a legfő megelégedés kifejezése tudtára adassék; Pelikán Gusztáv 48. gy. ezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, saját kérésére történő nyugalmaztatása alkalmából, és Dürnwirth József nyug. 1 oszt. századinak,­­ a czimz. őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni; Fischer Ede 41. gy. ezredbeli hadnagynak, még be nem töltött honvéd-szolgálati kötelezettségé­nek fentartásával, a birodalmi tanácsban képvi­selt királyságok és országok csendőrségébe való áthelyezését elrendelni; Keil Jaromirnak, a műszaki kát. akadémia hit­tanárának, a kát. akadémiai lelkészi czímet, és Rungger Andrásnak, a hernalsi katonatiszti leánynevelő-intézet hittanárának, a cs. kir. iskola­tanácsosi czimet dijmentesen adományozni; dr. Ottó Károlyt tart. segédorvos-helyettest, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál, dr. Mitter Rikárd tart. 1. 0Szt. kát. orvosnöven­déket, az innsbrucki 10. sz. helyőrségi kórháznál, és dr. Hiersche Konstantin tart. 1. oszt. kát. orvos­növendéket, a josefstadti 12. sz. helyőrségi kórház­nál,­­ ideiglenes corvett-orvosokká, azután dr. Wertheimer Vilmos 1. oszt. kát. orvosnöven­déket, a bécsi 1. oszt. helyőrségi kórháznál, tart. tengerészeti segédorvossá kinevezni; végül Schönauer Ferdinánd kat. épit. 2. oszt. szám­tisztnek a gráczi hadmérnök-igazgatóságnál, jeles szolgálata elismeréséül, az arany érdemkeresztet, Schulz Antal 1. oszt. műmesterek a gráczi 3. sz. ruharaktárnál, hosszú és kötelességhű szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet, és Hölzl József 1. oszt. műmesternek a bécsi kát. gyógyszerraktárnál, nyugalmaztatása alkalmából, hosszú és kötelességhű szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozni. Ő császári és apostoli királyi Felsége, csepini Adamovich Károly 12. sz. dsidás-ezredbeli főhad­nagynak, a kamarási méltóságot dijmentesen leg­­­adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi áp­rilis hó 24-én kelt legf. elhatározásával: báró Gagern Miksa és ebenhofi báró Weber Ernő követ­­ségi attachéknak, a követségi titkári czimet legk­­adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott továbbá kinevezni: (1891. évi május hó 1-ével) a vezérkarban: 1. oszt. századosokká, a vezérkarhoz beosztott következő 2. oszt. századosokat: Münzel Arnoldot, számf. a 100. gy. ezredben; Brückner Ferenczet, számf. a 8. dsidás ez­redben ; gróf Zedtwitz Alfrédet, számf. a 14. drag. ezredben; strauszenburgi Arz Arthurt, számf. a 23. táb. vadász-zászlóaljnál; Kunz Sándort, számf. a 2. hadmérnök-ezredben ; a vezérkarhoz beosztott következő főhad­nagyokat : Kilik Ferdinándot, számf. az 1. táb. vadász­zászlóaljban ; Kárász Ernőt, számf. az 5. hadtest-tüzérez­­redben; lindenaui Trexler Viktort, számf. a 14. hadtest­­tüzér-ezredben; lovag Jemnrich von der Bresche Edét, számf. a 3. ütegosztálynál; Paukert Ferenczet, számf. a tiroli vadászez­redben ; Habich Antalt, számf. a 18. ütegosztálynál; Králicek Rudolfot, számf. az 59. gy. ezredben; lovag Krausz-Elislage Henriket, számf. a 14. gy. ezredben; Rebracha Károlyt, számf. a 10. gy. ezredben; Czibulka Claudiust, számf. az 1. gy. ezredben ; Krausz Alfrédet, számf. a 11. gy. ezredben; a gyalogságban: 1. oszt. századosokká; a következő 2. oszt. századosokat: Hofbauer Edét, a 38. gy. ezredben; Bergner Ivót, a 31. gy. ezredben; Walla Józsefet, a 71. gy. ezredben ; Laska Gyulát, a 4. gy. ezredben; Prikryl Józsefet, a 9. gy. ezredben ; Hlozek Ferenczet, a 75. gy. ezredben ; Sixt Pétert, a 94. gy. ezredben ; Buhl Edét, a 92. gy. ezredben; Dieszner Józsefet, 68. gy. ezredben; Tichy Lászlót, a 15. gy. ezredben ; Strobner Edét, a 36. gy. ezredben ; Steinhausen Ferenczet, a 31. gy. ezredben; Dollenz Antalt, 12. gy. ezredben ; Dannecker Arthurt, a 97. gy. ezredben ; Steindl Györgyöt, a 49. gy. ezredben; lovag Aigner Tódort, a 46. gy. ezredben; Seracin Mihályt, a 43. gy. ezredben; Milavc Józsefet, a 6. gy. ezredben; Masak Venczelt, a 11. gy. ezredben; Krystufek Szaniszlót, a 29. gy. ezredben; Woracz Alfrédet, a 14. gy. ezredben; Egger Róbertet, a 33. gy. ezredben; Schwabe Ferenczet, a 8. gy. ezredben; Brázda Burghardot, a 9. gy. ezredben ; Merkeller Vilmost, a 92. gy. ezredben; Wass Józsefet, a 45. gy. ezredben; Vukovic de Podkapelski Rudolfot, a 70. gy. ezredben; Nemecek Ferenczet, a 36. gy. ezredben ; Vacek Alajost, a 21. gy. ezredben; Rotter Frigyest, a 16. gy. ezredben. Lapunk mai számához egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék