Budapesti Közlöny, 1891. szeptember (25. évfolyam, 198-222. szám)

1891-09-01 / 198. szám

Budapest, 1891. 198. szám. Kedd, szeptember 1. Előfizetési Árak , naponként­ postai szétküldéssel, Tag, helybe, házhoz hordva) Egész évre.......................... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..................................5 » Egy telj«, lap Ára 30 hr. HIV­ATALOSKÖZLÖNY. LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , II. kerület, Lipót-utcza 19. czim, Kiadó­hiv­atal : Ferencnek tere, ▲thenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszer! hirdetésért 1 frt, 100—200* szóig 2 frt, 200—800­ szóig 8 frt óa Így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 80 kr. bélyegdij, az esedékes nyugta bélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 80 krajczárjával is megkül­dendő. 1dagánhirdetések: Egy hatodhasábon petitkor (illetőleg an­­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére: dr. Volf Györgyöt, a budapesti középiskolai tanárképző-inté­­zeti gyakorló főgymnasium tanárát és he­lyettes igazgatóját, a nevezett főgymna­sium igazgatójává a rendszer­esitett illet­ményekkel kinevezem. Ferencz József, s. k. Gr. Csáky Albin, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legk­­kinevezni méltóztatott: (1891. évi szeptember hó 1-ével) tart. 2. oszt. ezred orvossá: dr. Veitl Károly tart. főorvost, az innsbrucki 10. sz. helyőrségi kórháznál;. ..;4 tart. segédorvosokká:’ a következő tart. segédorvos-helyetteseket: dr. Reichert Sámuelt, a bécsi 2.­sz. helyőrségi kórháztól a przemysli 3. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Kostialik Ferenczet, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórháztól a 2. sz. vonatezredhez; dr. Olejnik Mihályt, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól a 15. sz. gyalogezredhez, és dr. Austerlitz Móriczot, a komáromi 18. sz. hely­őrségi kórháznál; továbbá a következő tart. 1. oszt. kat. orvos­­növendékeket: dr. Vajda Lipótot, a komáromi 18. sz. helyőrségi kórháztól a budapesti 16. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Pfeifer Viktort, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Viktorin Adolfot, a krakói 15. sz. helyőrségi kórháztól a przemyéli 3. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Seheitz Vilmost, a nagyszebeni 22. sz. hely­őrségi kórháztól a 62. sz. gy. ezredhez; dr. Lengyel Andrást, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól az 1. sz. huszárezredhez; dr. Groák Ernőt, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a lembergi 14. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Nemelka Józsefet, a theresienstadti 13. sz. helyőrségi kórháztól a brünni 5. sz. helyőrségi kórházhoz; dr. Steidl Károlyt, a gráczi 7. sz. helyőrségi kórháznál, és dr. Weisz Jánost, a bécsi 2. sz. helyőrségi kórháztól a brünni 5. sz. helyőrségi kórházhoz; a következő tart. szakaszvezetőket: dr. Zahornaczky Lászlót, a 20. sz. egészségügyi osztálytól a przemysli 3. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Gara Józsefet, a 21. sz. egészségügyi osztály­­tól a temesvári 21. sz. helyőrségi kórházhoz ; dr. Obersohn Miklóst, a 18. sz. egészségügyi osz­­álytól a 8. sz. gy. ezredhez; a következő tart. 1. oszt. kát. orvosnövendé­keket : dr. Keil Miksát, a theresienstadti 13. sz. hely­őrségi kórháztól a 22. sz. táb. vadász-zászlóaljhoz ; dr. Fuchs Sándort, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól az 50. sz. gy.­ezredhez ; dr. Reiner Móriczot, a temesvári 21. sz. helyőrségi kórháztól az 52. sz. gy. ezredhez; dr. Mittelmann Berndtot, a kassai 20. sz. hely­őrségi kórháztól a 89. sz. gy. ezredhez; dr. Berger Gedeont, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a 10. sz. gy. ezredhez; dr. Sichermann Simont, a krakói 15. sz. helyőr­ségi kórháztól a 3. sz. vártüzér-ezredhez; dr. Baumgartner Camillot, a laibachi 8. sz. helyőrségi kórháztól a 17. sz. gy. ezredhez; dr. Laufer Ferdinándot, a pozsonyi 19. sz. hely­őrségi kórháznál; dr. Fränkl Vilmos Farkast, a przemysli 3. sz. helyőrségi kórháztól­ az 1. sz. ütegosztályhoz ; dr. Spät Henriket, a budapesti 16. sz. helyőrségi kórháznál; dr. Weiermayer Jánost, az innsbrucki 10. sz. helyőrségi kórháztól a­­3. sz. táb. vadász-zászló­aljhoz; dr. Eliász Józsefet, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a 85. sz. gy. ezredhez ; dr. Göllner Aladárt, a budapesti 16. sz. helyőr­ségi kórháztól a 61. sz. gy. ezredhez ; dr. Bienenstock Dávidot, a krakói 15. sz. hely­őrségi kórháztól a 95. sz. gy. ezredhez; végül dr. Pazsay György tart. czimzetes szakaszveze­tőt, a 16. sz. egészségügyi osztálytól a 23. sz. gy. ezredhez, és dr. Szilágyi Sándor tart. czimzetes szakasz­ve­zetőt, a 16. sz. egészségügyi osztálytól a 65. sz. gy. ezredhez. Ő császári és apostoli királyi Felsége legb. mél­­tóztatott : megparancsolni, hogy Muthsam József 2. sz. hadm­érnök ezredbeli 1. oszt. százados­ számvevőnek, saját kértére történő nyugalmaztatása alkalmából — hosszú, köteles­séghű és igen hasznos szolgálata elismeréséül — a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassák . Sterger Bálint várakozási illetékkel szabadsá­golt s az újra megtartott felülvizsgálatnál szolgá­­latképtelennek talált katonai számtanácsosnak, a cs. és kir. közös hadügyminiszerima szakszámve­vőségénél — a 11. hadtest hadbiztosságához leendő egyidejű átétele mellett — a tényleges állományba való áthelyezését, és Capp József katonai számtanácsosnak áll. had­test hadbiztosságánál, a felülvizsgálat eredményé­hez képest «ezidőszerint szolgálatképtelen» gya­nánt­, várakozási illetékkel, hat hó tartamára leendő szabadságolását elrendelni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, Boga Imre okleveles középiskolai tanárt és a sze­gedi államilag segélyezett községi polgári iskolá­hoz rendelt tanítót, a máramarosszigeti állami felsőbb leányiskolához rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister , a kolozsvári unitárius főgymnasium állami segélye­zése iránt kötött szerződésben gyökerező jogából kifolyólag Nagy Gyula polgári iskolai tanítót, a nevezett középiskola rendes rajztanárává ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Firkás Nándor beszterczebányai kir. tankerületi főigazgatósági írnokot, a szegedi kir. tankerületi főigazgatósághoz tollnokká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Szobissek József lőcsei állami felsőbb leányiskolái rendes tanárt és Gantz Zsófia máramaros-szigeti állami felsőbb leányiskolái segédtanítónőt szol­gálattételre a kassai községi felsőbb leányiskolá­hoz rendelte. A m. kir. pénzügyminister, Zorkóczy Samu bá­nyagyakornokot, a selmeczi bányászati és erdészeti akadémiához tanársegéddé nevezte ki. A pozsonyi m kir. pénzügyigazgatóság. Novák János volt pénzügyőri vigyázat, a pozsonyi adó­hivatalhoz II. oszt. szolgává nevezte ki. Kiskorú Klein Izabella és Ilona újpesti illető­ségű ugyanottani lakosok vezetéknevének «Kis»-re kért átváltoztatása, I. évi 59.338. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú S­z­n­o­p­k­o János bereznai illetőségű beszterczebányai lakos vezetéknevének « Adámi»-ra kért átváltoztatása, I. évi 60.654 számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. R­i­v­á­r­s­z­k­i Dániel magyarláposi illetőségű nagyenyedi lakos vezetéknevének «Ribinyi»-re kért átváltoztatása, f. évi 61­ 751. számú belügymi­­nisteri rendelettel megengedtetett. Hirsch Henrik gyulafehérvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Rónai»-ra kért átváltoztatása, f. évi 61 752. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next