Budapesti Közlöny, 1891. december (25. évfolyam, 275-298. szám)

1891-12-01 / 275. szám

Budapest, 1891. 275. szála. Kedd, de ez em­­ber• 1. H­IVAtALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házban hordva. Egész évre ..........................LO írt Félévre.....................................10 . Negyedévre..................................5 » Egy teljo. Up ára 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Lipót­ utcza 19. szám. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athei,j.eu...­épület.­­ Hivatalos hirdetések: A „Hiivatalos Értesítődbe iktatandó hiirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig íg­y-g-ze-ri hirdeteaert 1 *irt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 írt Ajb így tovább.— Azonfelül minden egyszeri be­iktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes ny­agtabélyeg és az esetleg kért lappéldány «30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beigtatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. O cs. és kir. fensége Henrik főherczeg úr f. évi november hó 30-án délelőtt 1/29 órakor csendesen elhunyt. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán: gróf Zedtwitz Kurt ka­marás és moravá­ni földbirtokosnak, valamint törvényes utódainak, a magyar grófi mél­tóságot a «moraváni és duppaui» elő­­nevekkel adományozom. Kelt Bécsben, 1891. évi november 25-én Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Személyem körüli mag­ar ministerem előterjesztése folytán megengedem, hogy dr. Radivojevic Liviusnak a horvát-szlavón hétszemélyes tábla elnökének. Az kérel­mére történt nyugalmaztatásu­lkalmé­ból, sok évi h­ű és kitűnő szolga­laiért elismerésem nyilvánittassék. Kelt Bécsben, 1891. évi november 26-án. Ferencz József, s. k. Szögyény László, s. k. Dr. Sperec Istvánt, a horvát-szlavon or­szágos kormány vallás- és közoktatásügyi osztályfőnökét, a horvát-szlavon hétszemé­lyes tábla elnökévé nevezem ki. Kelt Bécsben, 1891. évi november 26-á­n. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Dr. Krinjavi Izidor egyetemi tanárt és horvát-szlavon, valamint magyar ország­gyűlési képviselőt, a horvát-szlavon orszá­gos kormány vallás- és közoktatásügyi osztályfőnökévé nevezem ki. Kelt Bécsben, 1891. évi november 26-án. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére. Both Ferencz gyergyókerületi főesperest és gyergyó­­szárhegyi plébánost, az erdélyi székesegy­ház tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi november 21-én. Ferencz József, s. k. Gróf Csálky Albin, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztésére: Szalay Imre felsőeőr­i járásbiró­­sági albirót, valamint dr. Schubert Emil budapesti gyakorló ügyvédet, a szombat­­helyi törvényszékhez bírókká; Vojnics Guidó nagykikindai járásbi­rósági albirót pedig az orsovai járásbir­ósághoz járás­­biróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1891. évi november 28-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége, f. évi november hó 28-án kelt regf. határozványáv­al. Rihmer Kázmér danavecsei kir. járásbirónak ha­­sonminőségben a kam­. pi kir. járásbírósághoz sa­ját kérelmére leendő átlmn­g vezését legk. megengedni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi no­vember hó 18-án Bécsben kelt legf. elhatározásá­val. Unger Dá­ón pápai 7 honvéd-huszárezredbeli tartalékos, hadnagyot, 1891. évi november hó 1-ével, a magyar véd­lovasság tartalékában főhad­­nagggyá legk. kinevezni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer, Mihály János brassói k­r. járásbirósági joggyakornokot a foga­­rasi, logh Zsigmond szolnoki kir. törvényszéki jogi­­nokot a mezőtúri és dr. Somossy András gödöllői kir. járásbirósági joggyakornokot a kisvár­­dai kir. járásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer: Karl István balffy-hunyadi kir. járásbirósági aljegyzőt a dévai ki . törvényszékben helyezte át. A m. kir. pénzügyminiszer: Siklé István tör­­vényhatósgi fogalmazó-gyakornokot, Horvát-Szla­­von országok területére ideiglenes minőségű II. oszt.­­pénzügyi fogalmazóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer, Zákó Mihály és dr. Engel Móricz pénzügyi fogalmazó-gyakornokokat, Horvát-Szlavon országok területére ideiglenes mi­nőségű II. oszt. pénzügyi fogalmazókká nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister, Neogrády Kálmán ondrehói lakost és uradalmi kasznárt, Nyitra vármegye érsekujvári járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m­ kir. minister: Hosszú Albertet, a zsitvaújfalui m. kir. földmives-iskolánál ideiglenes minőségben alkalmazott segédtanítót, ezen állásában véglegesen kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Schöberle Géza almási községi elemi iskolai rendes tanítót, jelen állásában végleg megerősítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Tartler Henrik ideiglenes minőségű kir. segédmérnököt állásában véglegesítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister: Wladyka Dánielt ideiglenes minőségű posta- és távirdagya­­kornokká nevezte ki. A Hamér m. kir. tengerészeti hatóság, Hoór Lajos budapesti születésű cs. és kir. sorhajózászlóst és Wlassich Frigyes alsó-drágai születésű kereske­delmi tengerész-hadnagyot, hosszújáratú kereske­delmi tengerészeti kapitányokká nevezte ki. Schiller Sándor lugosi 8-ik honvéd-gyalogezred­­beli tartalékos gyógyszerész-gyakornoknak, tiszt­viselői rendfokozatáról kérelmezett leköszönése elfogadtatott. A budapest-vidéki m. kir. pénzügyigazgatóság, Fekete Pált, a szegedi kir. adóhivatalnál alkal­mazott gyakornokot, a kiskőrösi kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű VI. oszt. adótisztté nevezte ki. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság, Kádas László nagybányai kir. adóhivatali vizsgá­zott napidijast, a szatmári kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű VI. oszt. adótisztté nevezte ki. A nagy­károlyi m. kir. pénzügyigazgatóság: Sípos Pál nagybányai adóhivatali gyakornokjelöltet, díj­talan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A pozsonyi m. kir. pénzügyigazgatóság: Zsigárdy Aladár gyakornok­jelöltet, díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A zágrábi kir. pénzügyigazgatóság, Smilkió Lázár végzett gymnasiumi tanulót, ideiglenes ál­lami végrehajtóvá nevezte ki. Frohmann Ödön vingai illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint Jenő nevű kiskorú gyer­meke vezetéknevének «Fodor»-ra kért átváltozta­tása, I. évi 85.766. számú belügyministeri rende­lettel megengedtetett. Fuchs József tápió-sápi illetőségű ugyan­ottani lakos vezetéknevének «Fodor»-ra kért át­változtatása, I. évi 85.893. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Schnetzer Imre székesfehérvári illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének «Szilágyi»-ra­ kért átváltoztatása, f. évi 85.935. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. P­e­c­z­e­k Sándor hajdúnánási illetőségű tisza- ládi lakos vezetéknevének «Péczeli»-re kért át­változtatása, f. évi 86.083. számú belügyminiszeri­ rendelettel megengedtetett. Lapunk mai számához egy ív­e Hivatalos Értesítő­ van csatolva.

Next