Budapesti Közlöny, 1892. december (26. évfolyam, 275-299. szám)

1892-12-01 / 275. szám

MT* Fertőtlenítve 1 -g­ Budapest, 1892. 275. Szám* KÖZLÖNY. H SARTAIZOS JL. A II. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetőiért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 ifrt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugt­abélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcárjával is megkül­dendő. Csütörtök, deczember 1. IV magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg a­m­­­ak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 80 kr. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége: lévai Koós Miklós kassai 5. sz. m. kir. honvéd huszár­ezredbeli főhadnagynak a kamarási méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott. A földmivelésü­gyi m. kir. minister, Zettin Ignácz kir. segédmérnököt, a m. kir. folyammér­nöki hivatalok személyzeti létszámába kir. mér­nökké nevezte ki. A földmivelésü­gyi m. kir. minister, Quasinszky Károly ideiglenes minőségben alkalmazott gödöl­lői uradalmi állatorvost, ezen állásában véglege­sítette. Rendelet az Ausztria-Magyarország és Olaszország között 1891. évi deczember hó 6-án kötött kereskedelmi és hajózási szerző­dés B) tarifájához tartozó zárjegyzőkönyv III. 5. pontjában létrejött megállapodás végrehajtása iránt 1892. évi augusztus hó 10-ikén kiadott és a­­ Budapesti Közlöny I­I. évi 182. számában közzétett rendelet értel­mezése, illetve kiegészítése tárgyában. Az 1892. évi augusztus hó 10-én kiadott és a «Budapesti Közlöny» 1892. évi 182. számában közzétett rendelet értelmezéséül, illetve kiegészí­téséül, az érdekelt osztrák cs. kir. ministeriumok­­kal egyetértőleg, a következők rendeltetnek: a) A származási bizonylatokat (1892. évi augusz­tus hó 10-én 55.220. szám alatt kelt körrendelet 1. pontja) a cs. és kir. consulatusi hivatalokon és a termelési helyek községi elöljáróságain kívül kiállíthatják még, és pedig: a Lombardiából (lombardiai bortermelő terület) származó borokra nézve — az olasz kir. praefec­­tura Milanóban, az Apuliából (tartozik a nápolyi bortermelő területhez) származó borokra nézve — az olasz kir. praefecturák, illetve alpraefecturák Bariban, Barlettában és Brindisiben, a Szicziliából (szicziliai bortermelő terület) származó borokra nézve — az olasz kir. praefec­turák, illetve alpraefecturák Palermóban, Messiná­­ban, Trapaniban, Cataniában és Syracusában, a Liguriából (tartozik a piemonti bortermelő területhez) származó közönséges borokra nézve — az olasz kir. praefectura Genuaban. Ezek a származási bizonyítványok épúgy, mint a termelési helyek községi elöljáróságai által ki­állítottak, a kiállító hatóságra nézve illetékes cs. és kir. osztrák-magyar consulatusi hivatal által láttamozandók. b) Olasz borok, melyek vitorlás hajókon meden­­czékben érkeznek a trieszti és fiumei szabadkikö­tőkbe, ugyanott vámhivatali ellenőrzés mellett, hordókba töltetnek át és ezután kerülnek bevételi kezelés alá,­­ a 3 frt 20 kmnyi vámdíjtétel szerinti kezelés alól nincsenek kizárva. Hogy ezekben az esetekben az összefüggés a hajómedenczékre szóló származási bizonyítványok adataival helyreállítassék, azok a vámhivatali köze­gek, a­kiknek ellenőrzése mellett a szabadkikötők­­ben az áttöltés eszközöltetett, ezt a körülményt, valamint a megtöltött hordók darabszámát, jegyeit és a megvámolás alapjául veendő össztestsúlyt a származási bizonyítványon feltüntetni tartoznak. c) Ehhez a rendelethez példa gyanánt kitöltött származási bizonyítványok két mintája mellékelve van. Ezek közül az egyik (A minta) azokra az ese­tekre vonatkozik, ha a bizonyítványt a termelési hely községi elöljárósága állítja ki, a másik (B minta) azokra az esetekre, ha a kiállítást a jelen rendelet a) pontja értelmében az ott felsorolt olasz kir. praefecturák vagy alpraefecturák egyike esz­közli. Mind a két mintában az a két eshetőség van szem előtt tartva, vájjon a bor eredetileg bordók­ban lett-e útnak indítva, vagy az a kivételesen megengedett eset forog-e fenn (b) pont), melyben a bor eredetileg vitorlás hajómedenczékben lett elküldve. d) Ha olasz borok az alábbi e) pontban meg­jelölt olasz intézeteknek kellőkép kitöltött vegy­­elemzési bizonylataival (C minta) érkeznek, akkor az ilyen küldeményeknél az 1892. évi augusztus hó 10-én 55.220. sz. a. kiadott rendeletben fel­állított határszámokkal való összehasonlítástól eltekintendő, és egyszersmind a szesz-, összkivonat- és gyásztartalomra ujabbi vizsgálat, a­mint az az 1892. évi augusztus hó 10-én 55.220. szám alatt kelt rendelet 3. és 4. pontjaiban elő van irva, vala­mint a boroknak netán kátrányfestő anyagokkal festett voltuk tekintetében való megvizsgálása is (1892. augusztus hó 10-én 55.238. szám alatt kelt rendelet) elhagyandó; az ilyen borok — kivéve a kétség esetét (f) pont) véglegesen a 3 frt 20 kros vám­díjtétellel kezelendő. Abban az esetben, ha piemonti borokról van szó, a bizonylatból minden esetre ki kell tűnnie, hogy a szesztartalom a 12 tér­­fogatszázalékkal megállapított határt nem ha­ladja meg. Mindezekben az esetekben a kezelő vámhivata­loknak arra kell ügyelniök, hogy a borküldemény, a­mely az Olaszországban eszközölt vegyelemzés czéljára szükségelt borminta vétele alkalmával valamely ottani hivatalos közeg (vámhivatal, vegy­­kísérleti állomás vagy közjegyző) által el lett­ zárva, sértetlen pecsétekkel érkezett legyen meg,­­ és hogy ezek a pecsétek a vegyelemzési bizonylat­ban a megvizsgált bormintának elzárására nézve foglalt adatokkal egyezzenek. Eredetileg vitorlás-hajómedenczékben távozott és azután hordókba áttöltött borküldeményeknél (b) pont) ezt a megegyezést az áttöltést ellenőrző vámhivatali közeg a származási bizonyítványon igazolni tartozik. e) Az előző pontban megjelölt vegyelemzési bizonylatok kiállítására továbbá az alábbi intéze­tek vannak felhatalmazva: Reale Stazione agraria Turinban, Reale Stazione enologica Attiban, Reale Stazione agraria Milanóban, % Reale Staziane agraria Modenában, Reale Stazione agraria For libán, Reale Stazione agraria Florenzben, Reale Stazione agraria Rómában, Reale Stazione agraria Udinéban, Reale Stazione agraria Palermóban, Reale Scuola enologica Coneglianóban, Reale Scuola enologica Albában, Reale Scuola enologica Perugiában, Reale Scuola enologica Avellinóban, Reale Scuola enologica Cataniában, Reale Scuola enologica Cagliariban, Reale Cantina sperimentale Barlettában, Reale Cantina sperimentale Ripostóban, Reale Cantina sperimentale Notoban, Reale Scuola superiore d’ Agricoltura Porti­éiban, Reale Laboratorio di chimica agraria Balognában, Reale Laboratorio di chimica agraria Petaróban, Reale Laboratorio di chimica agraria Sienában, Reale Laboratorio di chimica agraria Pisában, Reale Laboratorio di chimica agraria Peru­giában, Reale Laboratorio di chimica agraria Cater­­tában, Reale Laboratorio di chimica presso la scuola di agricoltura Cerignolában, Reale Laboratorio di chimica presso la scuola d’ olivicoltura Bariban, Reale Laboratorio di enologia presso il labora­torio doganale Genuában. f) Abban az esetben, ha vegyelemzési bizonyla­tokkal beérkező borküldemények kezelésénél az azonosságot illetőleg vagy más irányban kétség merül fel, a vámhivatal a bornak elvámolása előtt az 1892. évi augusztus hó 10-én 55.220. sz. a. kelt rendelet értelmében valamely magyarországi vegykisérleti állomás szakvéleményét tartozik ki­eszközölni, mi végből a vegykisérleti állomáshoz egy a következő g) pontban megállapított módon vett borminta, valamint a borküldeménynyel beér­kezett olasz vegyelmezési bizonylat beküldendő, i Borküldemények, a melyek olasz vegyelemzési bizonylatok nélkül érkeznek be, a bor megvizsgá- Lapunk mai számához egy ív­e Hivatalos Értesítő­­ van csatolva.

Next