Budapesti Közlöny, 1893. február (27. évfolyam, 26-48. szám)

1893-02-01 / 26. szám

Budapest, 1808. 26. szám. Szerda, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY,­HIVAT­A­L­­O­S LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évr. ...... 20 írt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. & Szerkesztőségi iroda : V. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Kiadó-hivatal : 5W«aextektere, Athenaeum­ épir­t, Hivatalos hirdetések: A ^Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. P­lagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán megengedem, hogy Gvozdanovic Károly Pozsega megye, vala­mint Pozsega és Bród városok főispánjá­nak, saját kérelmére történt nyugdíjaz­tatása alkalmából, sokévi hű és sikeres szolgálataiért elismerésem nyilvánittassék. Kelt Bécsben, 1893. évi január hó 21-én. Ferencz József, s. k. Gróf Tisza Lajos, s. k. Dr. Jurkovic Miklóst, a horvát-szlavon­­dalmát országos kormány osztálytanácso­sát, Pozsega megye, valamint Pozsega és Bród városok főispánjává ezennel kine­vezem. Kelt Bécsben, 1893. évi január hó 21-én. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán, Koncz Albert marosvásár­helyi Ítélőtáblái segédfogalmazót az erzsé­betvárosi törvényszékhez, Kossovich László nagyváradi Ítélőtáblái segédfogalmazót a hajduszoboszlói és Pokorny László kecske­méti törvényszéki jegyzőt a kunszentmár­toni járásbírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1893. évi január hó 27-én. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. közös külügyminister 1. a. előterjesztése alap­ján, f. évi január hó 18-án kelt legf. elhatározásá­val: quintenbachi báró dr. Pidoll Mihálynak, a Theresianum és a keleti akadémia igazgatójának, az udvari tanácsosi czímet és jelleget dijmentesen legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 18-án kelt legf. elhatározásával , arl-i Feiner Alfons alconsulnak a varsói cs. és kir. főconsulságnál, a Ferencz József-rend lovagke­resztjét legk. adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a cs. és kir. közös külügyminister 1. a. előterjesztése alapján, f. évi január hó 18-án kelt legf. elhatározásával : dr. szentmiklósi Szentmiklósy Jenőt, a belgrádi cs. és kir. consulságnál ideiglenesen alkalmazott m. kir. ministeri fogalmazót, továbbá Nuber Sándor consuli növendéket Port-Saidban, valamint báró Bodich Györgyöt, a trieszti cs. kir. városilag delegált járásbíróságnál alkalmazott cs. kir. kerü­leti biztost, alconsulokká legk. kinevezni méltóz­tatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi január hó 27-én kelt legf. elhatározásával: Bagyik Sándor borosjenői járás­bírósági járás­­birónak törvényszéki bírói minőségben a lugosi törvényszékhez, és dr. Sereghy Mihály halmti járásbirósági albirónak a nagyvárad-városi járás­bírósághoz leendő áthelyeztetését legk. megengedni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer: László Dávid nagyigmándi kir. járásbirósági joggyakornokot a szombathelyi kir. törvényszékhez, Makay Károly szatmárnémetii kir. törvényszéki joggyakornokot a tiszalöki, és Kastner Miklós komáromi kir. járás­birósági jog­gyakornokot a zalaegerszegi kir. já­rásbírósághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister, Mészáros Dániel tiszalöki kir. járásbirósági aljegyzőt a szatmár­németii kir. törvényszékhez helyezte át. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök, a körmöczi főkémlő hivatal­hoz : Tavi Károly zalatnai kémlészt I­ső kémlész­­szé,­­ Kovács Károly selmeczi bányaiskolai ta­nárt pedig Il­ik kémlészszé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister: Schleiminger Kálmán okleveles tanítót, a gálocsi állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A temesvári kir. Ítélőtábla elnöke, Begov Árpád temesvári lakos végzett jogászt, a temes­vári kir. Ítélőtábla kerületébe dijas joggyakornokká nevezte ki és szolgálattételre a temesvári kir. tör­vényszékhez osztotta be. A lévai m. kir. pénzügyigazgatóság által. Noga János aranyosmaróthi VI. oszt. adótiszt, ugyan­azon minőségben a lévai kir. adóhivatalhoz át­­helyeztetettt. A kereskedelemügyi m. kir. minister 84.296/1892 szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki. (Valamennyi vármegye és önálló törvényhatósági joggal felruházott város közigazgatási bizottságához.­ Értesítem a bizottságot, hogy a gőzgépkezelők és kazánfűtők számára az ország több pontjain felállított vizsgáló bizottságokat a Szegeden szer­vezett ily vizsgáló bizottsággal szaporítottam. A vizsgák iránti kérvények a bizottságban kép­viselt Csongrád megyei m. kir. államépitészeti hi­vatalhoz intézendők. Budapesten, 1892. évi deczember hó 25-én. Lukács Béla, s. k. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 816. szám alatt a következő engedélyokiratot adta ki. A «közutakról és vámokról» szóló 1890. évi I. törvényczikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen engedélyokirattal megengedem, hogy Jász-Nagy­­kun-Szolnok vármegye a hivatali elődömtől 1889. évi julius 31-én 37.403. szám alatt nyert engedély alapján a puszta fegyverneki vasúti állo­máshoz vezető, s törvényhatósági közutat képező hozzájáró közúton gyakorolt vámszedési jogot az alábbi feltételek értelmében tovább gyakorolhassa. I. Feljogosítom Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közönségét arra, hogy az 1890. évi I. törvényczikk 93. §-a értelmében 1892. évi augusztus hó 16. nap­jától számítandó 20 évig, vagyis 1912. évi augusz­tus hó 15. napjáig bezárólag a fentemlitett s a jelen engedélyokirathoz hozzáfűzött és annak kiegészítő részét képező helyszinrajzon feltüntetett­.közúton azaz a p. fegyvernek-burai törvényhatósági közút 0 325—5­ 410 kilométer közötti 5­085 kilométer hosszú szakaszán vámszedési jogot gyakorolhasson, s ennek fejében a p. fegyverneki vasúti állomásnál fel- és leadott áruk minden métermázsája után 2 kvnyi vámdíjat szedhessen. Jegyzet: Az egy métermázsán aluli darabárt­, valamint a töredéksúly is egész 1 mé­­termázsának számítandó. II. A vármegyének a vámszedési jog gyakorolhatá­­sával járó felelősségét, kötelességeit és feladatát a következőkben határozom meg: 1. Az 1890. évi I. törvényczikkben foglalt hatá­rozatok szerint és büntetések terhe alatt senkitől és semmi oly dologért, a kire és a melyre a vám­dijak fentebbi jegyzékében fizetési kötelezettséget nem állapítottam meg, úgyszintén azoktól sem, a­kik az alábbi pont szerint vámmentesek, sem pénzt, sem pénzértéket nem követelhet és nem fogad­hat el. 2. Az 1890. évi I. törvényczikk értelmében köteles az engedélyes a vámtárgyat állandóan jó karban tartani, szükség esetén újból építeni; ellenkező eset Lapunk mai számához egy és egynegyed ív­e Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék