Budapesti Közlöny, 1893. április (27. évfolyam, 75-99. szám)

1893-04-01 / 75. szám

Budapest, 1893. 75. szám. Szombat, április 1 BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. L­AP. Szerkesztőségi iroda : II. kerület, Lipót-utcza 19. szám. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre 20 frt Félévre 10 » Negyedévre........................... S * Egry teljes lap ára 30 for. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és így tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál iS krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán: Kaczvinszky Géza kassai törvényszéki bírót, a kassai Ítélőtáblához bíróvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1893. évi márczius hó 28-án. Ferencz József, s. k. Szilágyi Dezső, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyel­mesebben méltóztatott. Scheiner Er­áimér vezérkari ezredesnek az 58. sz. gyalogezred állományába való végleges áthelyezését elrendelni és neki ezen alkalomból, eddigi alkalmazásaiban, főleg pedig térképezési igazgatói minőségében teljesített jeles szolgálata elismeréséül, a 3. oszt. vaskorona-rendet díjmente­sen adományozni. Nummer Adolfnak, a 84. sz. gyalogezredhez csapatszolgálatra beosztott vezérkari alezredesnek, vezérkari szolgálatra való bevonulását elrendelni; Rivera dei Marchesi di Villanuova dellé Torri József Alan tengerészeti helyi alkalmazásban levő fregatt-kapitánynak, a felülvizsgálat alapján a rok­kant és mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt nyugalomba helyezését, — Suda Antal 11. sz. gyalogezredbeli őrnagynak, a felülvizsgálat alapján «csapatszolgálatra kép­telen, helyi szolgálatra alkalmas» gyanánt nyuga­lomba helyezését, — Moratoitz Rudolf őrnagynak, a 30. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokának, saját kérelmére ezen zászlóalj parancsnoklásától való fölmenté­sét — a 67. sz. gyalogezredhez leendő egyidejű áthelyezése mellett — elrendelni; Sintló József 41. sz. gyalogezredbeli őrnagyot, a 30. sz. táb. vadász-zászlóalj parancsnokává kine­vezni ; gróf Montecuccoli-Polinago Alfons őrnagynak a 12. sz. dsidás-ezredtől az 1. sz. dragonyos ezred­hez, valamint báró Gehring Hellmuth őrnagynak, az 1. sz. dragonyos-ezredtől all. számúhoz való áthelye­zését, és Böhm Károly műszaki tüzér­őrnagynak, az olmüczi tüzérszertár parancsnokának, a felülvizs­gálat alapján «rokkant és mindennemű népföl­kelési szolgálatra is alkalmatlan» gyanánt, nyuga­lomba helyezését elrendelni; Hutter György 72. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, saját kertére történő nyugalomba helyezése alkalmából a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adományozni és megparancsolni, hogy hosszú és sikeres szolgálata elismeréséül, a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassák; továbbá: Reutterer János 65. sz. gyalogezredbeli 1. oszt. századosnak, a felülvizsgálat alapján «rokkant» gyanánt történő nyugalomba helyezése alkalmá­ból, és Karasek Alajos 3. sz. vonatezredbeli 1. oszt. szá­zadosnak, a felülvizsgálat alapján «rokkant» gya­nánt történő nyugalomba helyezése alkalmából, a czimzetes őrnagyi jelleget díjmentesen adomá­nyozni ; azután megparancsolni, hogy ehrentreui Weissl Gyula 29. sz. gyalogezred­beli 1. oszt. századosnak, nyugalmaztatása alkal­mából, kötelességhű és sikeres szolgálata elisme­réséül, és Englert Károlynak, a vezérkarhoz vezényelt 80. sz. gyalogezredbeli számf. 2. oszt. századosnak, csapatszolgálatra bevonulása alkalmából, a vezér­kar vasúti irodájában teljesített igen sikeres szol­gálata elismeréséül, a legf. megelégedés kifejezése tudtokra adassák. Konecny János főhadnagynak a vasúti és távirda­­ezredben, a felülvizsgálat alapján «rokkant» gya­nánt történő nyugalmaztatása alkalmából a czim­zetes századosi jelleget díjmentesen adományozni; továbbá megparancsolni, hogy Langer József 42. sz. gyalogezredbeli hadnagy­nak, egy katonának a vizbefulástól saját élete ve­­­szélyeztetésével eszközölt megmentéséért, a legf. megelégedés kifejezése tudtára adassák, és Barton Alajos 74. sz. gyalogezredbeli gyalogos­nak, hasonló alkalomból az ezüst érdemkeresztet adományozni ; azután kinevezni : (1893. évi április hó 1-ével) tartalékos segédorvosokká, a következő tartalékos segédorvos-helyette­seket : dr. Strauss Gyulát, a 93. sz. gyalog­ezredben; dr. Fischer Ignáczot, a 33. sz. gyalogezredben; dr. Politzer Jakabot, a kassai 20. sz. helyőrségi kórháztól a przemysli 3. számúhoz; dr. Aschner Jakabot, a 65. sz. gyalogezredben ; dr. Popper Móriczot, a 6. sz. gyalogezredben; továbbá dr. Michalek János tartalékos szakaszvezetőt, a 2. sz. egészségügyi osztálytól a 4. sz dragonyos­­ezredhez; dr. Figatner Emánuel tartalékos szakaszvezetőt, a 23. sz. egészségügyi osztálytól a 22. sz. gyalog­ezredhez , dr. Lichtmann Sámuel tartalékos 1. oszt. katonai orvosnövendéket, a nagyszebeni 22. sz. helyőrségi kórháztól a 37. sz. gyalogezredhez, valamint dr. Haller Móricz tartalékos czímzetes szakasz­vezetőt, a 4. sz. egészségügyi osztálytól a linzi 4. sz. helyőrségi kórházhoz; végül: Becker Jakab 80. sz. gyalogezred beli őrmes­ternek — katonai postakalauzi minőségében tel­jesített jeles szolgálata, valamint nehéz körülmé­nyek között tanúsított elszánt magatartása elisme­réséül — a koronás ezüst érdemkeresztet ado­mányozni. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke, Gyenge Kornál végzett joghallgatót, a budapesti kir. Ítélő­tábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A debreczeni kir. törvényszék elnöke, a veze­tése alatti kir. törvényszéknél alkalmazott Májtha Sándor II. oszt. hivatalszolgát, I. oszt. hivatal­­szolgává léptette elő. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság , Henger József temesvári lakost, a temesvári m. kir. dohány­áruda-raktárhoz segédszolgává nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök f. évi 19.147. szám alatt a következő rendeletet adta ki, a koronaértékre szóló bronzérmek forgalomba hoza­tala és az o. é.négykrajczáros rézváltópénz bevonása tárgyában. A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok cs. kir. pénzügyministerével létrejött megegyezés alapján, a m. kir. állami pénztárak és a cs. kir. állampénztárak a koronaértékre szóló bronzérméket, t. i. a kétfilléreseknek és egyfillé­­reseknek forgalombahozatalát, i. évi április hó 1-én kezdik meg. A magyar és ausztriai veretű bronzérmék a tör­vény értelmében névértékekben, és pedig ausztriai értékre szóló fizetéseknél a kétfillérest egy, s az egyfillérest fél ausztriai értékű krajczérral szá­mítva, fogadandók el Senki sincs azonban kötelezve bronzérméket 100 fillér összegen túl fizetéskép elfogadni. Az állami és egyéb közpénztárak bronzérméket 5 o. é. forint, illetőleg 10 koronáig terjedő összegekben fizetéskép elfogadni tartoznak. A m. kir. központi állampénztár, a budapesti és zágrábi állampénztárak, nemkülönben a váltópénz­tári teendőkkel megbízott debreczeni, eszéki, fiumei, győri, kassai, kolozsvári, nagyszebeni, po­zsonyi, szegedi és temesvári kir. adóhivatalok bronzérméket minden összegben elfogadnak más törvényes fizetési eszközre való átváltás végett. A koronaértékre szóló bronzérmék kiadásának arányában a m. kir. állami pénztárak a 4 krajczá­­ros o. é. rézváltópénzt be fogják vonni. A be nem vont 4 kros p. é. rézváltópénz eddigi törvényes forgalmát megtartja. Budapesten, 1893. évi márczius hóban. A kereskedelemügyi m. kir. minister f. évi 1471. szám alatt a következő engedélyokiratot adta ki. Az 1891. évi október hó 3-án Dubocsáczon tar­tott helyszíni szemle és bizottsági tárgyalásról felvett, s a cs. és kir. közös pénzügyminister, a m. kir. pénzügyminister, a m. kir. földmivelésügyi minister s végül a horvát-szlavon-dalmátországi bán urnák hozzájárulásával általam jóváhagyott bizottsági jegyzőkönyv alapján Bebrina községnek a Szlavon-Dubocsácz község határán belül a Száva folyón, annak balpartjáról a jobb partra boszna Dubocsácz felé teljesítendő szállításokra szolgáló s jelen okirathoz csatolt tervrajzok szerint létesí­tendő kompjárat berendezésére, a horvát-szlavón­­országi bán úrral egyetértőleg, az engedélyt ezen­nel megadom, s megengedem, hogy ezen kompon a vámszedési jog a következő feltételek és kiköté­sek mellett gyakoroltassék: I. Feljogosítom Bebrina községet, hogy a fent körülirt kompot berendezhesse, s hogy azon a jelen engedély keltétől számítandó tíz (10) egy­másután következő év tartama alatt vámszedési­­jogot gyakorolhasson. Lapunk mai számához negyed ív melléklet, s egy és egynegyed ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék