Budapesti Közlöny, 1894. január (28. évfolyam, 1-24. szám)

1894-01-03 / 1. szám

Budapest, 1894. 1. szám. HIVATALOS Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, magyar­ utcza 23. szám. Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetést Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 » T­'­u'y teljes lap ára 30 kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. főtagánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. Szerda, január 3. KÖZLÖNY. LAP. Hivatalos hirdetések: HIVATALOS KÉSZ. 1894. évi I. TÖRVÉN­YCZIKK S­zékesiykeve és Borcsány községekben az or­szággyűlési képviselői választói jog gyakor­lásáról. (Szentesítést nyert 1894. évi január hó 1-én. — Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1894. évi január hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYAR­­ORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• A Temes vármegyébe kebelezett Székelykeve, továbbá a Trencsén vármegyébe kebelezett Bor­csány községben országgyűlési képviselő-válasz­tásra jogosítottak ezen jogukat jelen törvény hatálybaléptétől kezdve Temes vármegyének fehér­­templomi, illetve Trencsén vármegyének baán­­tepliczi választó­kerületében gyakorolják. 2. § Jelen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­kilencz­­vennegyedik évi január hó első napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Wekerle Sándor, s. k. 1894. évi II. TÖRVÉNYCZIKK az 1884. IV. t.-cz. által Szeged szabad kirá­lyi városban felállított középitészeti tanács hatáskörének meghosszabbitásá­ról. (Szentesítést nyert 1894. évi január hó 1-én. — Kihirdettetett az­­Országos Törvénytárban­­ 1894. évi január hó 1-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYAR­ORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYa. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: E §• Az 1884: IV. t.- czikk által Szeged szabad ki­rályi városban, a város tervszerű további kiépítésé­nek biztosítása czéljából, ideiglenesen az 1893-ik év végéig felállított «középítészeti tanács» ugyan­azon törvényczikk 4—18. §-aiban meghatározott szervezetében és hatáskörében, további tíz évre, vagyis 1903. év végéig meghagyatik. 2­§. Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi ab­ban foglaltatik, összesen és egyenkint he­lyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vall­­ván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesít­jük. s Mind magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezernyolczszáz­kilenczven­­negyedik évi január hó első napján. Ferencz József, s. k. (P. H.) Wekerle Sándor, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1893. évi deczember hó 27-én kelt legfelső kéziratával gróf Ledebur- Wickeln János kamarásnak a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmeseb­ben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a közös külügyminister legalázatosb előterjesztésére 1893. évi deczember hó 26-án kelt legfelső elhatározásá­val Paukert János családi, udvari és állami levél­tárnoki czimmel és jelleggel felruházott 1. oszt. levéltári fogalmazót családi, udvari és állami levél­tárnokká legkegyelmesebben kinevezni méltóz­tatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a közös külügyminister legalázatosb előterjesztésére 1893. évi deczember hó 26-án kelt legfelső elhatározásá­val dr. phil. Schrauf Károly családi, udvari és állami levéltárnoknak az osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, báró Nadherny Ferencz 1. oszt. levéltári fogalmazónak pedig a családi, udvari és állami levéltárnoki czimet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A pénz­ügyminister­ vezetésével megbízott m . kir. ministerelnök Richír Ferencz budai -i lampénztári pénztárnokot a VII. fizetési utolsó­­ozatába központi állampénztári­­­­llen­­őrré, Bőhm Ármin budapesti állampénztári segéd­pénztárnokot a VIII. fizetési osztály utolsó foko­zatába központi állampénztári ellenőrré, Szilágyi Sándor központi állampénztári segédpénztárnokot a VIII. fizetési sztály utolsó fokozatába pénztár­nokká, Vrabec Mór zágrábi, Knapp Jusztin és Mattyasovszky Gyula budapesti állampénztári tisz­teket a IX. fizetési osztály utolsó fokozatába segéd­­pénztárnokokká, Storm­er Ágost, Dulin Győző buda­pesti, Szirts Ferencz, Tessely Nándor központi állampénztári s.tiszteket a X. fizetési osztály utolsó fokozatába pénztári tisztekké, Wächter József Jakobetz Gyula és Samu István pénztári gyakor­nokokat a XI. fizetési osztály utolsó fokozatába pénztári segéd­tisztekké, még­pedig az elsőt vég­leges, az utóbbiakat ideiglenes minőségben, ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szántó János kaposvári állami főgymnasiumi, Széki István zombori állami főgymnasiumi, Szijártó Miklós szolnoki állami főgymnasiumi he­lyettes tanárokat, továbbá dr. Angyal Dávid, dr. Körösi László és Lenkei Henrik budapesti V. ker. állami főreáliskolai, Kratochwill Péter szegedi állami főreáliskolai, Wolff Béla székesfehérvári állami főreáliskolai és Cserépy József brassói ál­lami főreáliskolai helyettes tanárokat eddigi állo­máshelyükre rendes tanárokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1894. évi január 1-ével, a VIII-ik fizetési osztály harmadik fokozatába, évi 1400 frt fizetéssel, az állami tárcza költségvetésből javadalmazott közép­iskolai rendes tanárok közül a következőket ne­vezte ki u. m.: dr. Fail Attilát a körmöczbányai főreáliskolá­­nál; Stuppacher Lajost a soproni főreáliskolánál; Jeszenák Rafaelt a losonczi főgymnasiumnál; Hauser Károlyt a soproni főreáliskolánál;­­And­­rássy Károlyt a nagyszebeni főgymnasiumnál; Skopf Ferenczet a pécsi főreáliskolánál; Pszotka Ferenczet a körmöczbányai főreáliskolánál; Gidó­­falvi Gézát a nagyszebeni főgymnasiumnál; Imrei Jánost a körmöczbányai főreáliskolánál; Péter Jánost a pécsi főreáliskolánál; Vánky Józsefet a szegedi főreáliskolánál; dr. Steiner Antalt a lőcsei főreáliskolánál; Bóka Pétert a kecskeméti főreál­iskolánál ; Deésy Károlyt a lőcsei főreáliskolánál; Kovacsics Jenőt a zombori főgymnasiumnál; Oká­­nyi Pált a kaposvári főgymnasiumnál; Görög Gyulát a kassai főreáliskolánál; Beniczky Kálmánt a losonczi főgymnasiumnál; Hollós Gyulát a győri főreáliskolánál; Hlatky Miklóst a székelyudvar­helyi főreáliskolánál; Csonka Lajost a dévai fő­­reáliskolánál ; Végh Endrét a kaposvári főgym­nasiumnál ; Bach Nándort a nagyváradi főreális­kolánál ; Szpák Lajost a győri főreáliskolánál; Polányi Ferenczet a kaposvári főgymnasiumnál; Berki Gusztávot a temesvári főreáliskolánál; Kosztka Györgyöt a pécsi főreáliskolánál; Kán Róbertet a dévai főreáliskolánál; Kiss Rezsőt a nagykállói reáliskolánál; Themák Edét a temes­vári főreáliskolánál; Schey Lipótot a győri főreál­­iskolánál; Homor Istvánt a szegedi főreáliskolá­­n­ál; Fankovich Gyulát a székelyudvarhelyi főreál­­kolánál; Kaplárcsik Mihályt a kassai főreálisko­­lnál; Heiinger Istvánt a pécsi főreáliskolánál; Nemes Imrét a nagyváradi főreáliskolánál; Vadász Józsefet a kassai főreáliskolánál; Nesnera Aladárt az aradi főreáliskolánál; Lukács Györgyöt a nagybán­ai főgymnasiumnál; Schultz Antalt a munkácsi főgymnasiumnál; Jeszenszky Dezsőt a zombori főgymnasiumnál; dr. Bauer Simont a fő­erői főreáliskolánál; Krüger Győzőt a nagyváradi főreáliskolánál; Pálffy Károlyt és Molnár Károlyt a székelyudvarhelyi főreáliskolánál; Ferenczy Gyulát a dévai főreáliskolánál; Szabó Józsefet a győri főreáliskolánál; Farkas Antalt a szegedi fő­reáliskolánál ; Baczovyi Albertet a kassai főreális­kolánál ; Requiny Géza a pécsi főreáliskolánál; Hann Károlyt a székelyud­varhelyi főreáliskolánál; Vízi Ferenc,,­­ a körmöczbányai főreáliskolánál. Lapunk m­ai számában a «Hivatalos Értesítő» a 6-ik oldalon kezdődik s egy ívnyi melé­kleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék