Budapesti Közlöny, 1894. november (28. évfolyam, 252-276. szám)

1894-11-01 / 252. szám

Budapest,­­ SIM. 252. szám. Csütörtök, november 1. BUDAPESTI •• •• KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Estész évre...........................20 frt Félévre ................................ 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. A .Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Szerkesztőségi iroda , IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Hivatalos hirdetések: M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál ,19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztése folytán dr. Fenyvessy Ferencz országgyűlési képviselőnek, a nemzeti színház nyugdíjintézete körül szerzett érdemei elismeréséül, a harmadik osztá­lyú vaskorona-rendemet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1894. évi október hó 25-én. Ferencz József, s. k. Gróf Andrássy Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Mártzi (Hertz) József kolozsvári törvényszéki nyugalmazott hivatalszolgának, sok évi hű és buzgó szol­gálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Budapesten, 1894. évi október hó 25-én. Ferencz József, s. k. Gróf Andrássy Gyula, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége a közös külügyminister legalázatosb előterjesztésére folyó évi október hó­­26-án kelt legfelső elhatározásával okolicsnai Okolicsányi Sándor rendkívüli követet és meghatalmazott ministert Stuttgartban, jelen­legi állásától való fölmentése mellett, rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré a németal­földi királyi udvarhoz és a luxemburgi nagyher­­czegi udvarhoz, továbbá granówi gróf Wodzicky József és vásonkeői gróf Zichy Tivadar első osz­tályú követségi tanácsosokat rendkívüli követekké és meghatalmazott ministerekké, még pedig az előbbit a svéd és norvég királyi udvarhoz, az utób­bit a württembergi királyi udvarhoz valamint a badeni és a hesszeni nagyherczegi udvarokhoz, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a közös külügyminiszer legalázatosb előterjesztésére folyó évi október hó 26-án kelt legfelső elhatározásával báró Aehrenthal Alajos rendkívüli követi és meg­hatalmazott ministeri czímmel és jelleggel felruhá­zott első osztályú követségi tanácsost rendkívüli követté és meghatalmazott ministerré legkegyel­­mesebben kinevezni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi október hó 26-án kelt legfelső elhatározásával rajeczi Burián István diplomácziai ügyvivőnek és 1. osztályú főconsulnak Szófiában a rendkívüli követi és meghatalmazott ministeri czimet és jelle­get legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. igazságügy minister Gáthy József debreczeni kir. közjegyző-helyettest Kisvárdára kir. közjegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Zemplényi Árpád Emil temesvári kir. törvényszéki aljegyzőt a pancsovai kir. törvényszékhez jegyzővé, továbbá Elekes Lajos kolozsvár-vidéki kir. járásbirósági joggyakornokot a deési kir. járásbírósághoz, Grácz Ferencz zombori kir. törvényszéki és Halász Adolf újvidéki kir. járásbirósági joggyakornokokat pe­dig a zombori kir. törvényszékhez aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Gulyás Dezső győrszentmártoni kir. járásbirósági aljegyzőt a veszprémi kir. törvényszékhez és Pisztory Zoltán deési kir. járásbirósági aljegyzőt a kolozsvár-vidéki kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Nagy József püs­pökladányi kir. járásbirósági albirót és dr. Némethy József nagyváradi kir. törvényszéki jegyzőt a nagy­váradi kir. ítélőtáblához tanácsjegyzőkül ren­delte be. A m. kir. igazságügyminister Hruska Tepál munkácsi kir. országos fegyintézeti ideiglenes mi­nőségű őrparancsnokot ezen állásában véglege­sítette. A földmivelésügyi m. kir. minister Mezey Gyula magyaróvári m. kir. gazd. akadémiai rendkívüli tanárt ezen állásában véglegesítette. A földmivelésügyi m. kir. minister Szakáll Gyula az állatorvosi akadémia boncztani tanszéke mellett levő I. tanársegédet ugyanezen tanszékhez további két év tartamára kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister Porzsolt Benő fizetéstelen számtisztet valóságos ministeri számtisztté nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister apczi Pólyák László gödöllői lakost és m. kir. korona-uradalmi gazdatisztet, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váczi alsó járására nézve, az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, a siketnémák váczi orsz. intézetében Nécsey János és Borbely Sándor segédtanítókat rendes tanítókká, Kiinda Kálmán gyakornokot pedig segédtanítóvá léptette elő. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Albrecht Márton okleveles polgári iskolai tanítót a somorjai államilag segélyezett községi polgári iskolához, Dankó István okleveles polgári iskolai tanítót a paksi állami polgári iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítókká, Kardos Ignácz ungvári állami isk. igazgató s okleveles polgári iskolai tanítót a szegzárdi államilag segélyezett polgári iskolához, Vájna Mihály kovásznai községi iskolai igazgatót, okleveles polgári iskolai tanítót a sepsi-szt.-györgyi állami polgári iskolához a X-ik fizetési osztályba rendes tanítókká kinevezte ; Degré Etelka fogarasi állami polgári leányiskolái rendes tanítónőt a szászvárosi állami polgári leányiskolá­hoz, Zánkay Zsigmond homonnai államilag segé­lyezett községi polgári és közép­kereskedelmi is­kolai rendes tanítót az alsó-kubini állami polgári és középkereskedelmi iskolához, végül Unter János keszthelyi államilag segélyezett községi pol­gári iskolai rendes tanítót az újpesti állami pol­gári iskolához, valamennyit eddigi minőségében, áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Novák Margit okleveles munkatanítónőt a balassa­gyarmati államilag segélyezett községi polgári leányiskolához, Juhász Ida okleveles munkataní­tónőt pedig az újpesti állami polgári leányiskolá­hoz a XI. fizetési osztályba segédtanítónőkké nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mandula Sándor okleveles tanítót a nagyberez­­nai állami elemi iskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. Bartakovics Andor, nagyberezna­­i elemi iskolai igazgatói teendőkkel megbízott v­­­tat rendes tanítói minőségben az ungvári állami elemi iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Koehlerné Érti Aranka okleves polgári iskolai tanítónőt a komáromi állami polgári leányiskolához, a XI-ik fizetési osztályba segédtanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Heim József és Lindner Nándor okleveles tanítókat a zichyfalvai községi elemi népiskolához rendes tanítókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kovács Elek okleveles tanítót az alsó-felső-szováthi állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Irma okleveles tanítónőt az alsó-felső-szóváthi állami elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vrabely István okleveles tanítót és Lippe Sarolta okleves tanítónőt a felső-vissói állami elemi iskolá­hoz rendes tanítóvá, illetőleg tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Török Endre okleveles tanítót az ó-paulisi állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Merkner Mária okleveles tanítónőt az ercsenyei állami ellem­i iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hordóssy Aranka, bodolai állami elemi iskolai segédtanítónőt ugyanazon iskolához tanítónővé ne­vezte ki. Lapunk mai számához egy ív melléklet s egy és fél ív «Hivatalos Értesítő» van csatolva.

Next