Budapesti Közlöny, 1895. július (29. évfolyam, 149-174. szám)

1895-07-02 / 149. szám

Budapest, 1895. 149. szám. Kedd, Julius 2. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben Lázhoz hordva: Egész évre ...... 20 írt Félévre.............................. 10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 ta. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitön”be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 írt, 100—200- szóig 2 írt, 200—300-szóig 3 írt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. -------------g Lapunk mai számához fél ív melléklet, s egy és fél ív « Hivatalos Értesítő« van csatolva. * HIVATALOS KÉSZ. Igazságügyi magyar miniszerem előter­jesztése folytán Sréter Ferencz és Bickl Gyula ministeri titkároknak a minis­teri osztálytanácsosi czimet és jelleget díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1895. évi junius hó 29-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Iga­zságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán Móga Ödön curiai tanács­jegyzőül alkalmazott törvényszéki bírót és Jantsik Viktor nagykikindai törvényszéki bírót a szegedi, Jeney György szatmárné­meti törvényszéki bírót pedig a debreczeni ítélőtáblához birákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1895. évi junius hó 27-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. Vajda Antal Lika-Korbavia megye tit­kárát ezennel Modrus-Fiume megye alis­pánjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1895. évi június hó 16-án. Ferencz József, s. k. Josipovich Imre, s. k. Gróf Khuen-Eéderváry Károly, s. k. 0 császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi június hó 18-án Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával Kurtz Ferencz és Reich Albert állami főállatorvosoknak az állategészségügyi felügyelői, Rzika Arthur és Garay Károly állami állatorvo­soknak az állami főállatorvosi czimet és jelleget adományozni méltóztatott. A m. kir. belügyminiszer a budapesti m. kir. államrendőrséghez Chudy Hugó czimzetes rendőr­tanácsost valóságos rendőrtanácsossá, Urs Nán­dor, Máltás Hugó, Zsarnay Győző és Gyalókay Lajos kerületi kapitányokat eddigi illetményeik érintetlenül hagyása mellett rendőrtanácsosokká, Egyed István és Krecsányi Kálmán czímzetes kerületi kapitányokat valóságos kerületi kapitá­nyokká, Berényi Lajos, Sajó Sándor és Lévay Antal a X. fizetési osztályba sorozott fogalmazó­kat IX. fizetési osztályú fogalmazókká, Teppel Ignácz, Bónis István, dr. Marinovich Jenő és Miskolczy László rendőrségi írnokokat segédfo­galmazókká, Császár István, Szeszler Hugó, Bacskay Miklós és Koszta György rendőrségi gyakornokokat írnokokká, Botár Béla, Nagy Károly, Takács János és Halmos Béla rendőr­ségi dijnokokat, valamint Berczelly Miklós új­pesti lakost gyakornokokká ideiglenes minőség­ben, Lickl Géza rendőrségi felügyelőt főfelügye­lővé, Désy Ferencz és Tóth János rendőrségi felügyelőket a X fizetési osztályban rendőrségi felügyelőkké a IX. fizetési osztályba, Kalis La­jos m. kir. tart. honvéd főhadnagyot, Beniczky Tamás cs. és kir. hadnagyot és Bodó László cs. és kir. főhadnagyot rendőrségi felügyelőkké a X. díjosztályba, végül Brkits Milána Szmilka telefon kezelő gyakornoknőt, telefon kezelőnővé nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister báró Wasmer Adolf ideiglenes minőségű pénzügyi tanácsos, földadó nyilvántartási felügyelőt kir. katasteri helyszine­­lési felügyelővé ideiglenes minőségben nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Lukács Sándor pénzügyministeri segéd­titkárt pénzügyi taná­csossá és földadó nyilvántartási felügyelővé ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Fekete Benő pénz­ügyi tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott pénzügyi titkárt és pénzügyigazgatói helyettest, valóságos pénzügyi tanácsossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Nagy Dezső pénz­ügyi segédtitkárt pénzügyi titkárrá, Bieber Jó­zsef pénzügyi fogalmazót, pénzügyi segédtitkárrá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Körössy József kalocsai adóhivatali ellenőrt a muraszombati adó­hivatalhoz pénztárnokká és Böjthe József lugosi adótisztet a kalocsai adóhivatalhoz ellenőrré ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminister Lévay László kecs­keméti adótisztet a békési adóhivatalhoz ellenőrré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister Liszkay János adóhivatali gyakornokot a fehérgyarmati adóhi­vatalhoz ideiglenes minőségű adótisztté nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Sziklai Zoltán abauj­szántói kir. közjegyzőt Kalocsára helyezte át. A földmivelésügyi m. kir. minister Mákoldy Sándor állami főállatorvost állategészségügyi felügyelővé nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Marek Jó­zsef törvényhatósági állatorvost II. oszt. állami állatorvossá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Baranyay Zsigmond számtisztet számellenőrré, Zwickler Ferencz és Dvorák Károly számgya­­kornokokat számtisztekké, továbbá Somogyi László és Huszár János számv. napidijasokat számgya­kornokokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Szelényi Gusztáv ékszer zálogőrt pénztárnokká, Preyer Tivadar ingózálogőrt ékszerzálogőrré; Dietrich Ágoston és gróf Beleznay Pál pénztári tiszteket ingózálogőrökké; Pappus József pénztári tisztet számellenőrré; Offenmüller Frigyes és Cherny István hivataltiszteket pénztári tisztekké; Müns­ter György, Matheides Béla és Hell Péter járul­­nokokat hivataltisztekké, s végre Zikély Ernő, ifj. Kiss Sándor és Petke Sándor gyakornokokat járulnokokká nevezte ki. A m. kir- honvédelmi minister f. évi 3.603. évi. sz. alatt kelt rendeletével petrovinai Pekri József, a cs. és kir. 31. tábori vadász-zászlóalj tartalékába tartozó hadapród, a megfelelő ered­ménynyel teljesitett próbaszolgálat után, a m. kir. csendőrség állományába, a m. kir. V. sz. csendőrkerülethez helyeztetett át. 2.98011895. evi. sz. A m. kir. ministerium rendelete azon elbánás tárgyában, melyben a spanyol származású áruk az osztrák-magyar vámterületre való behozataluk alkalmából részesitendők. Az 1895. évi XXV. törvényczikk és a spanyol királyi kormánynyal e tekintetben létrejött meg­állapodás alapján, a birodalmi tanácsban képvi­selt királyságok és országok kormányával egyet­­értőleg elrendeltetik, hogy a spanyol származású árukkal szemben az osztrák-magyar vámterületre való behozataluknál követendő bánásmódra nézve a m. kir. ministeriumnak 1894. évi deczember hó 27-én kelt rendeletével (»Budapesti Közlöny« 1894. évi 297. szám) megállapított határozatok érvénye további intézkedésig fentartatik. Budapesten, 1895. évi junius hó 29-én. A ministerium nevében: Dániel, s. k. Lukács, s. k. Gróf Festetits, s. k. A m. kir. ministerelnök 2020. M. E. 1895. sz. alatt kelt rendelete az 1894: XXXI. és XXXIII. törvényczikkeknek hatálybaléptetése tárgyában. A magyar királyi ministeriumnak 1895. évi junius hó 29-dik napján tartott tanácsában ho­zott határozatához képest az 1894. XXXI. t.-czikk 148. §-nak 2-dik bekezdése és az 1894. XXXIII. t.-czikk 90. §-a alapján rendeltetik. A házassági jogról szóló 1894. XXXI. tör­vényczikk 1895. évi október hó 1-ső napján lép hatályba. Ennek következtében egyidejűleg ha­tályba lépnek az 1894. XXXIII. t.-czikk 90. §-nak 2-ik bekezdése értelmében az állami anya­könyvekről szóló 1894. XXXIII. törvényczikk­­nek a házasságok kihirdetésére, a házasságkötés­nél való közreműködésre és a házassági anya­könyvek vezetésére vonatkozó rendelkezései, va­lamint az 1894. XXXII. t.-czikk 10. §-a értel­mében a gyermekek vallásáról szóló 1894. XXXII. törvényczikk is. Az állami anyakönyvekről szóló 1894. XXXIII. t.-czikk alapján kinevezett anyakönyvvezetők a születések és halálesetek nyilvántartására és ta­núsítására vonatkozó működésüket 1895. évi ok­tóber hó 1-ső napján kezdik meg. Fiumére és kerületére külön rendelet intéz­kedik. Budapesten, 1895. évi junius hó 29-dik napján. B. Bánffy, s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék