Budapesti Közlöny, 1895. november (29. évfolyam, 253-277. szám)

1895-11-01 / 253. szám

Budapest, 1895. 253. szám Péntek, november 1 BUDAPESTI SZERKESZTŐSÉSI IRODA­­ Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre....................................20 frt félévre..........................................10 . Negyedévre.......................................5 ̇ Egy teljes lap ára 34­ kr. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. LAP. IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : 3Perferec­ziek tere, Ath­enaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerü­l minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kv. HIVATALOS KÖZLÖNY. HIVATALOS RÉSZ. Magyar pénzügyminiszerem előterjeszté­sére dr. Popovics Sándor osztálytanácsost ministeri tanácsossá kinevezem és Szath­­máry Béla osztálytanácsosnak a ministeri tanácsosi czimet és jelleget díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1895. évi október hó 24-én. Feirencz József, s. k. Lukács László, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Márffy Albin pénz­­ügyministeriumi osztálytanácsosnak, kitűnő szolgálatai elismeréséül, a harmadik osz­tályú vaskorona-rendemet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1895. évi október hó 28-án. Firevcz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Boros Béni királyi tanácsos és az egyesült aradi és Csanádi vasutak igazgatójának, a köz­ügyek és külö­nösen a vasútépítés terén szerzett érdemei elismeréséül, a harmadik osztályú vas­korona-rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1895. évi október hó 9-én. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Major Károly zombori állami főgymnasiumi rendes tanárt, rendes tanári minőségében vég­legesen megerősítette. A fölmivelésügyi m­. kir. minister Windisch Rikhárd okleveles gyógyszerészt a kassai m. kir. gazdasági tanintézet vegytani tanszéke mellé rendszeresitett tanársegédi állásra, ideiglenes mi­nőségben, kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister a m. kir. állami ménesbirtokok tisztviselői létszámában Jankovich Lőrincz, Veres Pál, Gombos Gyula és Asbóth Béla gazdasági segédeket gazdasági intézőkké, Sárközy Aladár, Csay László, Brokes József, Wallner Endre, Vidovich Sándor, és Zinnern Oszkár ösztöndíjas gazdasági gyakorno­kokat gazdasági segédekké nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Raáb Kál­mán ösztöndíjas segédet ideiglenes minőségben intéző segéddé kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister Récsey Miklós uradalmi tiszttartót, ötvenesi lakost, Arad vármegye aradi járására nézve, az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bízta meg. A földmivelésügyi m. kir. minister Fáskért Henrik seprősi lakost és földbirtokost, Arad vár­megye kis-jenői járására nézve, az állandó gaz­dasági tudósítói tiszttel bizta meg. A m. kir. belügyminister dr. Tirser Ernő budapesti lakost a fő- és székvárosi m. kir. államrendőrséghez fizetésnélküli rendőrorvossá nevezte ki. A m. kir. belügyminister Vas vármegye terü­letén S­z­a­b­a­r községet a bándoli anyakönyvi kerületből a városhodászi anyakönyvi kerületbe csatolta át. Továbbá a jánosházi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetővé Benyó Ferencz kör­jegyzőt, ugyanoda anyakönyvvezető helyettessé Márkus Gyula takarékpénztári könyvelőt kine­vezte s mindkettőt a házassági anyakönyvvezetés­sel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminister Udvarhely vár­megyében az alsó-szinénfalvi anyakönyvi kerü­letbe anyakönyvvezetővé Kiss Zsigmond ottani birtokost kinevezte és őt a házassági anyakönyv­vezetéssel és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbizta. A rózsahegyi kir. törvényszék elnöke Brenkusz Nándor szabadságolt áll. honvédségi altisztet, rabcsiczei lakost, a trsztenai kir. járásbírósághoz III. fokozatú hivatalszolgának nevezte ki. finnyecs István nyíregyházi illetőségű alsó­­kubini lakos vezetéknevének »Gönczi”-re kért átváltoztatása, I. évi 88.667. számú belügymi­­niszeri rendelettel, megengedtetett. Schaffer Poldi csantavéri illetőségű s ugyanottani lakos, valamint Dezső, Kornélia és Ernő nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének »Szécsi*-re kért átváltoztatása, f. évi 88.734. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Schatteles Miksa aradi illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Salgó*-ra kért átváltoztatása, folyó évi 88.781. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Krenn Lajos székesfehérvári illetőségű, s ugyanottani lakos vezetéknevének »Ivánka«-ra kért átváltoztatása, folyó évi 88.816. számú bel­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kohn Joachim rédei (Veszprém vármegyei) illetőségű nagy-szőllősi (Ugocsa vármegyei) lakos vezetéknevének »Kun*- ra kért átváltoztatása, I. évi 88.918. számú belügyminiszeri rendelet­tel, megengedtetett. Scheinberger Ignácz nagykikindai ille­tőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének » Tímári-ra, kért átváltoztatása, folyó évi 93.549. számú belügyminiszeri rendelettel, megenged­tetett. Alter Sándor, Alter Károly és Alter Jenő kisvárdai illetőségű budapesti lakosok, vala­mint kiskorú Alter Zsigmond ugyancsak kis­várdai iletőségű budapesti lakos, vezetéknevük­nek „Aczél*-ra kért átváltoztatása, folyó évi 92.935. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Schlesinger Farkas budapesti illetőségű s ugyanottani lakos vezetéknevének »Serényi*-re kért átváltoztatása, f. évi 93.800.számu belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. A m. kir. honvédelmi miniszer által f. évi 61.200. sz. alatt a jelentkezési, előállási, továbbá a véd­és szolgálati kötelezettség alól való kibúvás és az engedély nélküli nősülés megbüntetése ese­teinek kimutatása tárgyában kiadott körrendelet, valamennyi törvényhatóság közönségének. Az 1894-ik évi szeptember 1-jétől, a folyó 1895-ik évi augusztus 31-éig terjedő időszak alatt előfordult büntetési esetek számainak be­jegyzésére szolgáló rovatos mintát kellő számú példányban '/. alatt ide csatolva, a törvényható­ságnak ezennel megküldöm. Ezen kimutatás, a jelen minta egyes rovatai­nak czimirataihoz képest, és a minta alján olvas­ható «Figyelmeztetés» alatt foglalt elvek szem előtt tartásával, az illetékes had- és honvéd kiegészítő parancsnokságok igénybevétele nélkül, csakis az illetékes járási tisztviselő által szer­kesztendő és írandó alá. Szükségesnek tartom ezúttal a törvényható­ságot figyelmeztetni, hogy ezen kimutatás két rovattal, még­pedig a 36-ik és 37-ik rovatokkal kibővíttetett. Az illető járási tisztviselők tehát különösen is figyelmeztetendők, hogy a kimutatások szerkesz­tésénél ezen körülményt is tartsák szem előtt, és ezen újabb rovatokba, az azoknak czímiratai sze­rint oda tartozó büntetési eseteket pontosan jegyezzék be. Az ekként egybeállított kimutatások hozzám folyó évi dec­ember 15-éig sorozójárásonként, egy-egy példányban felterjesztendők, ezeknek másodpéldányai pedig, az illető járásbeli hivata­los levéltárban helyezendők el. Budapesten, 1895. évi október hó 19-én. A minister helyett: Gromon Dezső, 8. k. államtitkár. (A rendelethez a bent említett táblázatos minta van­ mellékelve.) Lapunk mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik, s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next