Budapesti Közlöny, 1896. június (30. évfolyam, 128-153. szám)

1896-06-02 / 128. szám

* Budapest, 1896. 138. szám. Kedd, junius 2. •• • • KÖZLÖNYH­I­VATALOS LAP. Szerkesztőfé­si iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 1­. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kisl­ó-h­ivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...........................20 frt Félévre.......................... . 10 » Negyedévre...........................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjal elő­legesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—SOO-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánh­irdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétezernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS KÉSZ. 1896. é­v­i VII. Törvényczikk a honalapitás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról. 1 . (Szentesítést nyert 1896. évi május hó 14-én. —­ Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1896. évi május hó 31-én.) Mi Első Ferencz József isten kegyelméből Ausztriai Császár, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli Királya. Kedvelt Magyarországunk és társországai hi Főrencei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesz­tették szentesítés végett Felségünk elé: A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának és fennállásának ünnepét üli. A törvényhozás ennek emlékét a következőkben örökíti meg: 1.§. 1 A magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád ■és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcseséggel népét erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta és­ az országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok viszontagság között is fen­tartotta. Ezen ünnepélyes alkalommal az országgyűlés mindkét háza legmélyebb hódolattal járul­t császári és apostoli királyi Felsége I. Ferencz József elé, a kinek dicsőséges uralkodása alatt az ország alkotmányos szabadsága és zavartalan fejlődése biztosítva van. Magyarország és társországainak apostoli királya viszont törhetetlen bizalmát nyilvánítja szeretett népének hűségében. Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, melynek ereje a jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi. 3. §. A törvényhozás a kegyelet, hódolat és királyi hajlandóság eme nyilatkozataival a magyar állam ezeréves fennállásának­­emlékét örök időkre törvénybe iktatja. 4­ §• E törvény 1896. június hó 8-án, mint Ő császári és apostoli királyi Felsége dicsőséges megkoronáztatásának évforduló napján lép életbe; ugyanazon napon úgy az országgyűlés mindkét házának együttes ülésében felolvasandó, mint a magyar korona országainak minden községében közzéteendő és kőbe vésve az országházban megörökítendő. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más híveink által megtartatjuk. Kelt Budapesten, ezernyolczszáz­kilenczvenhatodik évi május hó tizennegyedik napján. FERENCZ JÓZSEF s. k. (P. H.) B. Bánffy s. k. Lapunk mai Brumában a­­»Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik. l­l

Next