Budapesti Közlöny, 1896. július (30. évfolyam, 154-180. szám)

1896-07-01 / 154. szám

Előfizetési Ára­k : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre..................................5 » Egy teljes lap ára 30 br. A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések díjjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 krs bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. • .V. , * Budapest, 1896. 154. SZál­l. Szerda, julius 1. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajozárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­terem előterjesztésére dr. Buday Kálmán, a Nevemet viselő kolozsvári tudomány­­egyetemen a kórboncztan és kórszövettan magán- és helyettes tanárát ezen tanszék nyilvános rendes tanárává a szabályszerű illetményekkel kinevezem. Kelt Budapesten, 1896. évi junius hó 6-án. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 10-én kelt legfelső elhatározásá­val, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy drey-lützowi és seedorfi gróf Lützow Henrik cs. és kir. rendkívüli követ és meghatalmazott minister a franczia becsület-legió rendjének kö­zépkeresztjét, dr. Dum­ba Konstantin Tivadar cs. és kir. I. osztályú követségi tanácsos a »Rumánia csillaga«-rend középkeresztjét, dr. gróf Couden­­hove Henrik cs. és kir. követségi titkár az otto­­mán császári Medsidie-rend III. oszt. jelvényét és 'V'japáni császári »fölkelő nap«-rend III. osz­­t­­ályú jelvényét, herczeg Schönburg-Hartenstein János c. és kir. követségi titkár az ottomán császári Ozmanie-rend III. oszt. jelvényét, dr. báró Giskra Károly cs. és kir. követségi titkár a szerb krályi fehér sas-rend tiszti keresztjét és herczeg Fürstenberg Károly Emil cs. és kir­attache az olasz kir. korona-rend lovagkeresztjét elfogadtassa és viselhesse. A császári és apostoli király Felsége, folyó évi junius hó 10-én kelt legfelső elhatározásá­val, legsegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy dr. Slatin Henrik cs. és kir. udvari taná­csos és irodaigazgató , császári és apostoli ki­rályi Felsége főlovászmesteri hivatalánál a porosz királyi II. oszt. korona-rendet, Wagner Vilmos és Gebhardt Ferencz főlovászok a porosz királyi IV. oszt. vörös sas-rendet, Meixner János lovász a porosz királyi IV. oszt. korona-rendet, Hengge Ferencz takarmánymester és udvari kocsis a porosz királyi vörös sas-érmet, Könizh Jakab, Suplat József és Wildam Ferencz udvari lovász­inasok a porosz királyi arany korona-érmet és Schmidt Mátyás udvari inas a hesszeni nagy­­herczegi általános díszjelvényt elfogadhassák és viselhessék. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Riegler Henrik szakolczai kir. kath. gymnasiumi, Korény-Schek Vincze és Szutrély István újvidéki, Turjay László beszterczebányai, Wilcsek János ungvári, Dohnányi Frigyes pozsonyi, Kassay István és Kavalszky Ágoston eperjesi, Metz Rezső szatmári, Heverdle Ferencz ungvári és Zierer Géza pozsonyi [kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárokat a VIII. fizetési osztály 2. fizetési fo­kozatába, Jablonszky Flóris zsolnai kir. kath. gymnasiumi, Gallé Gábor eperjesi, Gunde Henrik uj-vidéki, Blanár Ödön és Horostsák Gyula ungvári, Miskolczi Arnold lőcsei, Bozsenik Béla uj-vidéki, Kalmár Elek lőcsei és Pehány Adolf trencséni kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárokat pedig a IX. fizetési osztály 1. fizetési fokozatába léptette elő. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fényes Dezső okf. középiskolai tanárt a IX. fize­tési osztály 2. fizetési fokozatába sorozva, a királyi kath. gymnasiumok tanári létszámába számfeletti rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szentgericzey Nagy Géza középiskolai tanárt a Győr vármegyei tankerületbe a 3d­. fizetési osz­tályba egyelőre ideiglenesen tollnokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Béla oki. tanítót és Kiss István állami elemi tanítót a Bihar vármegyei, illetőleg a Krassó-Szörény vármegyei tankerületbe tollnokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister dr. Geszti Sámuel Sándor posta- és távirdatisztet, Halászi Imre posta- és távirda-számellenőrt, Kozmutza Kornél, dr. Odor Imre, Melcher Károly és dr. Búcsy László posta- és távirdatiszteket, Fejér Ottó szolgabirót és Gazdy Jenő kir. törvényszéki joggyakornokot a X-ik fizetési osztály 8. foko­zatába posta- és távirda-fogalmazókká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Puskás Kálmán ideiglenes minőségű kir. segédmérnököt állásában véglegesítette. A m. kir. pénzügyminister Hrabovszky Jenő zala­egerszegi lakost, díjtalan számgyakornok­­jelöltet, ideiglenes minőségű díjtalan számgya­kornokká nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Zombor szab. kir. város közigazgatási bizottságába köz­­gazdasági előadóvá Falczione Nándor dr. föld­­birtokost nevezte ki. A földmivelésügyi m. kir. minister Petrovich Pál imelyi lakost Komárom vármegye udvardi járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. A m. kir. belügyminiszer Hajdú vármegyé­ben a hajdú-sámsoni anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Ethey János községi jegyzőt ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Temes vármegyé­ben az opaticzai anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezetővé Rakits György községi jegyzőt, az uj­­bessenyőibe pedig Vasserradh Károly jegyzőt, továbbá anyakönyvvezető helyettesekké a jas­­senovai kerületbe Schmityanszky János állami tanítót, a hidegkútiba Mészáros István helyettes jegyzőt, a gizellafalvaiba Pribis Sándor jegyző­jelöltet és a szakálhházi kerületbe Homolay Albert segédjegyzőt nevezte ki és valamennyit a házas­sági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. Egyszersmind Mezey Gyula kiszetói anyakönyvvezető hatáskörét a házassági anyakönyv vezetésére s a házasság­kötésnél való közreműködésre is kiterjesztette, mi­által ama korábbi intézkedés, mely szerint a kiszetói anyakönyvi kerület házasságkötés tekin­tetében a belinczi anyakönyvi kerülettel egy anyakönyvi kerületet képezett, hatályát vesztette. A m. kir. belügyminiszer Veszprém vár­megyében a noszlopi anyakönyvi kerületbe Fil­ter Gyula körjegyzőt, a kislődibe Péczeli Géza körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá a pap­­keszii anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető he­lyettessé Péczely Mihály ev. ref. tanítót nevezte ki s mindhármat a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. Kinevezte ezenkívül a születési és halotti anyakönyvek vezetésére szorítkozó ha­táskörrel , anyakönyvvezető helyettesekké a b.-m­. szentkirályi kerületbe Lajos Pál ev. ref. tanítót, a rédeibe Tóth Kálmán ev. ref. tanítót, a b.-m.-szombathelyibe Szekér József ág. evang. tanitót, a b.-szentlászlóiba Fillinger Antal urfs** dalmi ispánt, a varsányiba Stolcz Béla okleveles gyógyszerészt és a súriba Wiesner Antal segéd­jegyzőt. Továbbá ugyancsak Veszprém várme­gyében csupán a születések és halálesetek anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel kinevezett Altmann Brúnó ősküi és Csajághy Sándor csa­jági anyakönyvvezető helyettesek hatáskörét a házassági anyaköny vezetésére és a házasságkö­tésnél való közreműködésre is kiterjesztette. A m. kir. belügyminiszer N­y­i­t­r­a vármegyé­ben a nedezséri anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Palik István segédjegy­zőt, a brezovaiba pedig Pulmann András segéd­jegyzőt nevezte ki és mindkettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Vas vármegyében a szalónak-üveghutai anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Krichenbaum Ferenczet nevezte ki, a születési és halotti anyakönyvek ve­zetésére szorítkozó hatáskörrel. A m. kir. belügyminiszer Szabolcs várme­gyében a tisza­löki anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Tatár Lajos ev. ref. ta­nitót, a szent-mihályiba Komáromi Miklós al­jegyzőt, a paszabiba Funk Ignácz segédjegyzőt, végül az ó-fehértóiba Mitrovics György jegyzői írnokot nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Zala vármegyében a perlaki anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Tóth Sándor állami, tanítót nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is­ meg­bízta. • . 1 . Lapunk mai számához egy és fél év »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next