Budapesti Közlöny, 1896. július (30. évfolyam, 154-180. szám)

1896-07-31 / 180. szám

2 A magyar királyi ministerelnök a Salamon és Berger budapesti férfi-divatáru czégnek, Magyar­­ország külön czimerének használhatását, az 1883: XVIII. t.-czikk alapján megengedte. A püspökladányi III-ik temetke­zési egylet alapszabályait a m. kir. belügy­­ministerium, f. évi 51.505.sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A miskolczi szállodások, kávésok, vendéglősök és korcsmárosok társu­latának alapszabályait a m. kir. belügyminis­­terium, f. évi 62.675. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. A gidéfalvi ifjúsági önképző kör alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 65.916. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A mar osv ásár h ely i »Izabella« egye­sület alapszabályait a m. kir. belügyministe­rium, f. évi 65.407. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. A haraszti casinó alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 66.286. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A bükszádi önkéntes tűzoltó egy­let alapszabályait a m. kir. belügyminü- terium, f. évi 66.599. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A kolozsvári izraelita nőegylet alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 66.633.sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A Budapesten alakult Wesselényi vivő-club alapszabályait a m. kir. belügy­ministerium, f. évi 67,060. szám alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A Budapesten alakult puszta-szent­­mihályi Anna-telep családház építő egyesület alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 67.066. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. Az ó-pályii izraelita Chevra Kadi­­s c h a alapszabályait a m. kir. belügyministerium, f. évi 67.211. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. A marczali casinó-egyesület alapsza­bályait a m. kir belügyministerium, f. évi 67.256. sz. alatt, a bemutatási záradékkal ellátta. Az oroszlámosi földmivelők olvasó­körének alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 67.295. sz, alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. A mikó-ujfalusi önkéntes tűzoltó­­egylet alapszabályait a m. kir. belügyminis­terium, f. évi 68.986. sz. alatt, a bemutatási zára­dékkal ellátta. Hirdetés. F. évi augusztus hó 1-én kiadatik az »Országos Törvénytár« 1896. évi 12. száma, — a következő tartalommal: XXV. t.-CZÍkk: a magyar kir. közigazgatási bíró­ságról. XXVI. t.-czikk: a majorsági zsellérbirtokról s az ehhez hasonló természetű birto­kokról. Bolti ára 50 krajezár. Az »Országos Törvénytáré szerkesztősége. NEMHÍV AT ALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, dr. Klupathy Jenő budapesti tudomány-egyetemi magántanár részére, külföldön végzendő természet­­tani tanulmányok czéljából, az 1896/7-iki tanévre 1000 (ezer) frtnyi utazási ösztöndíjat engedélyezett. A kereskedelemügyi m. kir. minister a kővetkező szabadalmakat engedélyezte: 5382. Nisbett György Hinde Huytonban (Anglia), újítások elszigetelt kábelek előállításá­ban; a szab. kelt 1896. febr. 6. Els. jog 1896.. jan. 7., fiz. 1 évre, leírás nyílt. 5382. lapsz. 5383. Kaiser Frigyes Bécsben, újfajta sarok­védő, karton és díszműáruk számára; a szab. kelt 1896. febr. 6. Els. jog 1896. jan. 10.,. fiz. 1 évre, leírás nyilt. 5383. lapsz. 5384. Böninger M. H. Bécsben, tartók másod­rendű telepek elektródái számára; a szab. kelt 1896. febr. 6. Els. jog 1896. jan. 13., fiz. 1 évre, leírás nyilt. 5384. lapsz, 5385. Bricknell Augusztus Lea Brixton Hűi­ben (Anglia), hajtókészülék kerékpárok számára ­­a szab. kelt 1896. febr. 6. Els. jog 1896. jam 13, fiz. 1 évre, leírás nyilt. 5385. lapsz. Idöj áras. A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati jelen­tése 1896. julius SO-án reggel 7 órakor. Állomások 3 aO & S j A hőmér­séklet Celsius szerint Szél iránya és ereje Felhőzet j| Csapadék !j mm. (I Hőmérséklet maxi­muma mini­muma Arvaváralja______56.8 21.6 o 28 16 Trencsén------------— 24.0 SE 1 3— — —­Selmecbánya------58.1 21.8 K 1 4— ?0 17 Kis-Kar tál ----------57.2 22-4 E 0 3— 35 18 M&gyar-Ovár------56.9 24 4 _ 4_ 45 20 Ó-G-yalla ------------56 i 22.0 SE 3 2— 32 21 Budapest------------56.9 22.7— 1 — 32 20 Sopron --------------587 24.2 N 0 3— 34 J9 Herény---------------5 .9 21 0— 3 _ 34 14 Keszthely ---------56.7 25.1— 3 _ 32 21 Kaposvár________— — — —— — Paks__________— — — — — — — Csáktornya ______55 2 22.0 NW 1 3 10 — 18 Zágráb —_____57.5 19.7 S\V 1 4 1 31 19 Fiume —____57.7 21.0 _ 1 — 31 18 Crkvenica----------57.1 21.4 _ o_ 3* 18 Zombor---------------57.3 21.8 s 1 1— 34 18 Eszék___________55.4 24.0 NE 2 2— 35 21 Újvidék „----56.6 25.0 SE 1 2— 33 18 Ada_____________57.0 23.1 N 2o — — — Paccsova ________36.8 24.7 SEj 3o — 34 20 Orsóvá_________— 22.2 S 2 1— ■ 3 i 15 Temesvár________— 2-3 SE 3 3— — 19 Zsombolya______57.0 23.8 SE 2 1— 85 18 Arad __________57.u 23.8 E 4 1_ 32 21 Nagylak________56.6 24.7 SE 4o — 34 20 Szeged _________06.7 23.8 SE 4ll* _ 33 20 Szolnok_________57.6 25.0 SE 3 4_ 33 22 Eger-----------------57 4 25.0 NW 2 1_ — 20 Debreezen ______— 23.0 — 2 _ — — Késmárk______585 19.4 — o _ — — Ungvár_______ _59.4 20.7 NE 4 2 _ 32 19 Akna-Szlatina __60.1 20 8 SE 3 0 _ — — ÍJzatmár _ „ _ _ _60.3 24,4 S 1 o _ 82 21 Nagy-Várad---------25.4 SE 2 1 _ 30 20 Kolozsvár_______58.7 18.3 NE 1 o _ 31 15 Maros-Vásárhely ^59.6 19.2 NW 1 o — 30 17 Nagv-Szeben ____ 59.4 21.3 s 3— — 35 18 Vajda-Hun» ad----58.7 21.4 SE 2o — 32 17 Botfalu--------------60.3 17.2— — — 30 13 Becs___________.56.4 21.2 w 16 — 32 21 Prága___________56.2 20.2 w É3 — 32 19 Éráké _________57.8 22.7 SE 10 — 33 18 Tarnopol _______60.1 21.0 SE 10 — 30 18 Bregenz —______62;5 12.8— m 40 23 12 Salzburg________59.1 35.4 NW 2• — 28 15 Klagenfurt---------55.9 19.2 W 1u — 32 14 Polí___________57.6 19.7— 1 1 31 18 Le&ina - ~ --------o7.7 24.7 NW 1 4— — — Sarajevo------------56.6 23.2 sw 1 1 37 16 A légnyomás eloszlása még mindig nagyon bonyo­lult. Több magas nyomású terület közül újabban egy délnyugoti maximum válik ki. E között és a keleti maximum között terül el az alacsony nyomás, melynek minimuma Angliában található. Az eső mennyiség és kiterjedés tekintetében nőve- j kedett. A kontinens nyugoti részén az időnek lehűlése tapasztalható. Hazánkban a száraz és nagyon meleg idő az utóbbi 24 órában is tartott. Zizataros esők csak is Csáktornya és Zágráb vidékén voltak. Felhősebb és sok helyütt esős meg zivataros idő várható, nyugatról csökkenő hőséggel. Vízállás, 1896. julius 30-án. Víz­állás Változás az elmúlt Hómer*< Folyó Vizmérce reggel séklat áradt j apadt om.emtr. C Inn Schärding-------+ 210 5 4- 16 Duna Passau----------f 851 17 4- 17 Bées------------+ 48 14+ 22 Pozsony ------+ 302 13+ 20 Komárom-------+ 367 22 20 Budapest —-----I- 348 144- 21 Ercsi------------— — — — Paks-------------I- 337 4 4- 21 Mohács---------+ 4 463 4- 19 Újvidék---------+ 383 3 4- *5 Zimony______4- 297 3 4- 28 Baziás ______4- 260 5 4- 27 Orsóvá ______4- 298 2 4- 17 Morva Magyarfalva _— — — Vág Zsolna --------+ 59 5 4- 14 Nyítra Rába Szered ______+ 68 14+ 20 Érsekújvár —— . — — — Sárvár ----------f- 36 — — + 3ráva Győr-----------­Zákány --------­+ 210 + 50 10 4 — Eszék-----------4- 246 204 20 Mura M.-Szerdahely _+ 70 — — 4- 19 Száva Zágráb ______4- 42 6--­Sziszek______4- 31 49 4- 1T Kulpa Mitrovicza----4- 265 18 Károly város__4- 65 5— Una Növi-----------­—— — — Verbási Banjaluka —— — — — 8o szilt!Doboj ------------— — — — Dvina Zwornik------+ 29 5— Tisza M.-Sziget------+ 40 2 4- 29 Tekeháza ____4- 28 24- 26 <> Ti8za-Ujlafc _ _— 24 4 4- 26 U V.-Namény __4- i 11 4- 27 N Cgap_______— 80 12 4- 20, W Tokaj ______— — — — Szolnok______4- 8 l8 4- 27> Csongrád___-4- 74 5 + 28 Szeged ---------+ 124 4 4- 24 Titel -----------+ 304— — 4- 27 Szamos Deés_______4- 9 9 4- Sr Szatmár____4- 54 3 4- 28! Kraszna N.-Majtény__-f 32 9lé — Laiorcza Munkács____+ 14 — — 4- 20' Laborcza Homonna____0 — — 4- 27; Ung Ungvár______ —— — — Ondóvá Bárt fa---------4- 5» — — + 25 Tapoly Hoór---------— 69 — — 4- 21. Bodrog Zemplén----­+ 117 3 4- 2Í Sajó Zsolcza ______-I- 13) 1+ 17 Marnád Hern.-Németi -+ 66 4 4- 25 Berettyó B.-Ujfalu____— 9 3+ 2& Sebes Kórós Csúcsa ----------f 60 5 4- 24 Nagyvárad __— 4 2 4- 26 Pakete Kórós Belényes____-f- 25 —— 4- 24 Fehér Kórós Boros-Jenő —- 8 — — + 28 Kettős Kórós Békés______4- 48 1 + 28 Hármas KörösGyoma ______4- 34 12+ 23 Maros Gyulafehérvár— 32 2 4- IS Arad - -----­— 100 8+ 26 Makó -__+ 27 —— -f- 20 Tames Kis-Kostély —-f- 50 22 4- 25 Sega Temesvár____4- 2 4— n N.-Becskerek _4- 12 11 4- 20 Jegyek magyarázata: *—jeges viz; -4~=*nul fölött j —=nul alatt; í=kétséges. Felelős szerkesztő: VADNAY KÁROLY., A budapesti gabonatőzsde My. árjegyzései 1896. julius 30-án. Gabonanemíiek. — ö&üé&z áru. ö vagy áj Faj Minőségi süly hektoliterenként kig. | 77 klg. | 7S klg. | 79 klg. | 80 klg. | 81 klg. | 89 klg. 160 kilogrammnak ára írttólírtig írttól írtig írttól írtig | írttól | trug |írttól | írtig |írttól írtig írttól írtig ____ 6.45 6.55 6.50 6.65 6.60 6.70 6.6 >6.75 6.70 6.80 — .— _•--_ _6.50 6.60 6.55 6.70 6.65 6 75 6 70 6.8>>6.75 6 85—.— --,-­__ ,----.— —_ .—6 50 6.55 6.55 6.60 6.65 6. 0--.—--.-­--.----.--6.55 6.55 6.50 6.65 6.60 ö.70 6.65 6 75 6.70 6.80--.---­--.--— .— —.-—­—.—6.45 6.50 6.50 6.55 6.60 6.6 =>—.— —.— _.--—.— 6.45 6.55 6 50 6.65 6.<0 6.70 6.65 67 t 6.70 6.80— ,— --.-­_.--_ .--6.55 6.65 6.60 6.75 6.70 6.80 6.75 6.85 6.80 6.90 • öó u.i0 Ujó ó ó ó ó bánsági-----­tiözavidéki — pestvidéki — feliér megyei ­bácska--------­román------— szerb ................ bolgár ............ Ó vagy új Faj Minőségi súly hekto­literenként írttól írtig Ó vagy új Faj Minőségi súly hekto­literenként írttól írtig B<í*s----Ó elsőrendű__ másodrendű _ 70—72 ldgr.5 45 5.40 5.50 £.45 >1 6 Uj bánsági____ másnemű - _— 3.85 3.80 4 90 3 85 Árpa----11 — — I» — — ó ó ó takarmány „ ­­égetni való .­­sörfőzésre __ 60—62 klgr. 62—64 „ 64—66 „ Bepcae ií új új káposzta ____ bánsági ____-9 50 10 10 Bah — 13 — — ó ó — — 89—41 klgr. 89-41 „6.10 6.50 J Kiílc* _á ­­A budapesti áru- és értéktőzsde szokásai szerint készpénzben-I ti

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék