Budapesti Közlöny, 1897. július (31. évfolyam, 148-174. szám)

1897-07-01 / 148. szám

Budapest, 1897. 118. szám. Csütörtök, Julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza XI. szám. (Képiró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................20 frt Félévre.................................10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap ára 30 for. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjal előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége, a m. kir. ministerelnök előterjesztésére folyó évi junius hó 23-án kelt legfelső elhatározásával, legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott, hogy a g­ö­r. kel. szerb püspöki zsinat a folyó évi julius hó 11-re egybehívott görö­kel, szerb nem­zeti-egyházi kongressussal párhuzamosan Karló­­czára egybehivassék, a legkegyelmesebben kine­vezvén egyúttal ezen püspöki zsinathoz királyi biztosává rudnai báró Nicolics Fedor valóságos belső titkos tanácsost, a magyar országgyűlés főrendiházának örökös tagját. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 5-én kelt legfelső elhatározásával, leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy II. Hurter Amann József consul a fejedelmi bolgár II. osztályú polgári érdemrendet, továbbá teuf­ein­steini báró Weiss Károly alconsul az »Olasz­ország koronája« rend lovagkeresztjét, lovag Hempel József alconsul a királyi román korona­rend tisztikeresztjét és Meschede Rikhárd alconsul a császári orosz III. osztályú Sz. Anna-rendet elfogadhassák és viselhessék. Ő császári és apostoli királyi Felsége Klak­ Márk a horvát-szlavon-dalmát kir. országos kor­mány segédhivatali adjunktusának, sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, a segédhivatali igazgatói czimet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. »»­0 császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi junius hó 22-én kelt legfelső elhatározásával, Edenhofer Károly nyugdíjazott cs. és kir. udvari inasnak a koronás ezüst érdemkeresztet, továbbá Egger Ferencz és Czerny Venczel cs. és kir. udvari lovászoknak, úgyszintén Smetana János és Lunak Venczel kladrubi cs. és kir. erdőőröknek, valamint Cibulka Antal kladrubi cs. és kir. udvari ménes­intézeti szolgának az ezüst érdemkeresztet leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A m. kir. belügyminiszer a székes­fővárosi m. kir. államrendőrséghez Urs Nándor fizetésnél­küli rendőrtanácsost rendőrtanácsossá a VII. fizetési osztály 3. fokozatában megállapított fize­tési illetményekkel, Szirmay Andor fizetésnélküli kerületi rendőrkapitányt rendőrkapitánynyá a VIII. fizetési osztály 3. fokozatában megállapí­tott fizetési illetményekkel, Miskolczy László segédfogalmazót fogalmazóvá a IX. fizetési osz­tály 3. fokozatában megállapított fizetési illet­ményekkel, Schobert Ferencz írnokot segédfogal­mazóvá a X. fizetési osztály 3. fokozatában meg­állapított fizetési illetményekkel, Csobánczy Pál hivatal-segédtisztet írnokká a XI. fizetési osztály 2. fokozatában megállapított fizetési illetmények­kel, végül Szigethi Lajos és Hollefreund Béla végzett joghallgatókat segélydijas gyakornokokká, a két utóbb nevezettet ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. belügyminister Mayer Rezső vég­zett bölcsészettan hallgatót, a m. kir. országos levéltárhoz gyakornokká kinevezte. A m. kir. belügyminister Gömör és Kis­hont vármegyében a csetneki anyakönyvi kerü­letbe Czibor Elek községi jegyzőt anyakönyvve­zetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbízta. Továbbá a gömör-panyiti anyakönyvi kerületbe Zoller Sámuel, a giczi anyakönyvi kerületbe Markus László s végül a meleghegyi anyakönyvi kerületbe Rákosi János magánzókat, a születések és halálesetek anya­könyvezésére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyv­vezető helyettesekké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Győr vármegyében a pázmándfalui anyakönyvi kerületbe anyakönyv­vezető helyettessé Schliff Károly jegyzői írnokot nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezeté­sével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer Als­ó-F­e­h­é­r vár­megyében az oláh-lapádi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Moldován Nikodém körjegyzői írnokot nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbizta. A m. kir. belügyminiszer S­z­o­l­n­o­k-D­o­b­o­k­a vármegyében a drágavilmai anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettesnek Farkas János b. körjegyzőt, a kecskési anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettesnek Buttyán József községi bírót, a sós­mezői anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettesnek Beczkói Péter segéd­jegyzőt, végül a szákereki anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettesnek Márton József kör­jegyzői írnokot nevezte ki és Farkas Jánost a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. pénzügyminister Veszprémy Lajos számvizsgálót végleges minőségű pénzügyi szám­­tanácsossá nevezte ki a kolozsvári pénzügyigaz­gatósághoz. A m. kir. pénzügyminister Ferszényi Elemér pénzügyőri biztost pénzügyőri főbiztossá nevezte ki. A m. kir. pénzügyminister a szikszói kir. adó­­hivatalhoz Maison Arthur tornallyai adóhivatali gyakornokot adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Merényi János ottóhivatali tisztet a temesvári adóhivatalhoz adótisztté ideiglenes minőségben kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszer Brükler István nagykanizsai kir. törvényszéki aljegyzőt a nyitrai kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Domokos Sándor mármarosszigeti kir. járásbirósági joggyakorno­kot a zalaegerszegi kir. törvényszékhez aljegy­zővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Kallivoda István veszprémi kir. törvényszéki dijnokot az enyingi, Kovács Árpád miskolczi kir. törvényszéki dijno­kot a mezőcsát­i és Kuna Dénes Csíkszeredai kir. törvényszéki bijnokot a csik-szent-mártoni kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Schirilla Achil gyöngyösi és Schmidt József dettai járás­birósági aljegyzőket a temesvári, Gruden Dezső nagybecskereki kir. járásbirósági aljegyzőt a nagybecskereki kir. törvényszékhez, Pap Takács István nagybecskereki kir. törvényszéki aljegy­zőt a nagybecskereki és Bálinth József fogarasi kir. járásbirósági aljegyzőt a dettai kir. járás­bírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Jakab János csikszentmártoni kir. járásbirósági Írnokot a Csíkszeredai kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Péczely Andor szegzárdi kir. törvényszéki és Sándor József gyöngyösi kir. járásbirósági írnokokat kölcsönö­sen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister a nagyváradi kir. törvényszék területére vizsgálóbírói állandó helyettesül Grám Sándor kir. törvényszéki bírót rendelte ki.­­ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Buzsigány György okleveles­­tanítót a deliblati községi elemi népiskolához, rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Böjte Béla, Veres Mózes és Tóth István okleveles tanítókat, továbbá Szeitz Margit oki. tanítónőt a felső-sófalvi állami elemi népiskolához rendes tanítókká, illetve tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hoff­mann Frida homok­czi községi iskolai ren­des tanítónőt jelen állásában végleg megerősítette. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Kiss József Benjámin végzett joghallgatót a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Welker Rezső végzett joghallgató cservenkai lakost a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggya­kornokká nevezte ki.­ ­ Lapunk mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék