Budapesti Közlöny, 1897. november (31. évfolyam, 252-275. szám)

1897-11-03 / 252. szám

Budapest, 1897. BUDAPESTI Szerkesztőségi iroda, IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...............................20 frt Félévre ••••••• 10­0 Negyedévre...............................5 » Egy teljes lap éra 30 kr. A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300­ szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczarjával is megkül­dendő. 252. szám. Szerda, november 3. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, 8 három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindez egyes megjelenésért. A bélyegdij mindez, beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére a székesfehér­vári székes káptalanban Károly János éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonok­­ságra, Huszár Károly őr-kanonoknak az éneklő kanonokságra, Kuti Márton szé­kesegyházi főesperesnek az őr-kanonok­­ságra, Komáromy Károly budai főespe­resnek a székesegyházi főesperességre, Mayer Károly idősb mester-kanonoknak a budai főesperességre és Szuborics Jenő ifjabb mester-kanonoknak az idősb mes­ter-kanonokságra való fokozatos előlép­tetését jóváhagyván, az ekként üresedésbe jövő ifjabb mester-kanonoki állást Krencz Ignácz papneveldei aligazgatónak adomá­nyozom, Keifler János acsai alesperes­­plébánost pedig ugyanezen székeskápta­lan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1897. évi október hó 22-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére Falvi Miklós fiumei társas­káptalani kanonokot ugyan­azon káptalan prépostjává és főespere­sévé, valamint a főesperességgel egybe­kapcsolt s tengermelletti Szent Jakabról nevezett javadalmas apátság apátjává, Kukanics János fiumei plébánost pedig a fiumei társas-káptalan kanonokjává ki­nevezem. Kelt Budapesten, 1897. évi október hó 22-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Szőcs Ákos kolozs­vári ítélőtáblás bírónak és törvényes utó­dainak a magyar nemességet a »k­i­s b­a­­czoni« előnévvel díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Gödöllőn, 1897. évi október hó 26-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére Zsák Hugó osztálytaná­­csosi czimmel és jelleggel felruházott mű­szaki tanácsost osztálytanácsossá kine­vezem. Kelt Budapesten, 1897. évi október hó 29-én. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Hekler Károly, a budapesti folyammérnöki hivatal vezeté­sével megbízott főmérnöknek, buzgó szol­gálata elismeréséül, a koronás arany ér­demkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1897. évi október hó 28-án. Ferencz József, s. k. Báró Jósika Sámuel, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 23-án Budapesten kelt legfelső elha­tározásával, Bach József vezérőrnagyot, megbízva a zágrábi horvát-szlavon VII. honvéd kerületi parancsnokság vezetésével, ezen kerületnek pa­rancsnokává legkegyelmesebben kinevezni mél­­tóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 24-én Budapesten kelt legfelső el­határozásával, és pedig 1897. évi november hó 1-vel, Pap Kálmán alezredes-hadbírónak, a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokság törzsétől a hon­védelmi ministerium állományába (ennek XV. ügyosztályába való beosztás mellett), Bihar József őrnagy-hadbirónak, a pozsonyi IV. honvéd kerületi parancsnokság törzsétől a budapesti I. honvéd kerületi parancsnokság tör­zséhez, Macher Gyula őrnagy-hadbirónak, a szegedi II. honvéd kerületi parancsnokság törzsétől a pozsonyi IV. honvéd kerületi parancsnokság tör­zséhez való áthelyezését legkegyelmesebben el­rendelni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 28-án Budapesten kelt legfelső elha­tározásával, Schmidt Ferencz I. oszt. honvéd főszámtaná­csosnak, a honvéd számvevőség főnökének, mint betegség okából szabadságoltnak, jelenlegi alkal­mazása alóli felmentése mellett létszámon felül leendő vezetését legkegyelmesebben elrendelni és Kuln Mátyás I. osztályú honvéd főszámtaná­csost a honvéd számvevőség főnökévé legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi október hó 2-án kelt legfelső elhatározásával, a cs. és kir. közös hadügyminiszer urat megbízni méltóztatott, hogy a m. kir. államvasutak igaz­gatóságának, valamint az alája rendelt budapest­­robdparti üzletvezetőségnek, továbbá a cs. kir. szab. déli vaspályatársaság budapesti üzletigazga­tóságának, végül az említett vasutak alkalma­zottjai közül mindazoknak, kik a folyó évi szep­tember havában megtartott hadgyakorlatok befe­jezése után történt csapat-elszállítások előkészí­tésénél és lebonyolításánál közvetlenül részesek voltak, a cs. és kir. közös hadügyministerium köszönetét fejezte ki. A m. kir. igazságügyminister Medveczky Emil budapesti VI. kerületi kir. járásbirósági jog­gyakornokot a debreczeni kir. törvényszékhez­­és Szemere Dezső sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki joggyakornokot a királyhelmeczi kir. járásbíró­sághoz aljegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Bánfi György soproni kir. törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt a soproni kir. törvényszékhez telekkönyvvezetővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Papp Romulus kolozsvári kir. törvényszéki aljegyzőt a dévai, Bacsók Aladár malaczkai kir. járásbirósági al­jegyzőt a pozsonyi kir. törvényszékhez és Halák­­tovich Jenő rózsahegyi kir. törvényszéki aljegyzőt a szerencsi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Dományi Izidor nagybecskereki kir. törvényszéki és Wertheim Gyula törökbecsei kir. járásbirósági aljegyzőket kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jánky László újvidéki kir. kath. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanehhez a tanintézethez ren­des tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Réthi Gábor oki. középiskolai tanárt, a zala­egerszegi államilag segélyezett polgári leány­iskola rendes tanítóját, rendes tanárrá végleges minőségben a beszterczebányai állami felsőbb leányiskolához a IX. fizetési osztály második fokának megfelelő törvényszerű illetményekkel kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a vezetése alatt álló ministeriumhoz dr. Klösz Viktort díjtalan fogalmazó gyakornokká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Klein Samu irodasegédtisztet irodatisztté, Bugo­­vits Lajos kezelő dijnokot irodasegédtisztté és Csák Lajos kezelő dijnokot fizetés nélküli iroda­segédtisztté nevezte ki. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed év mellékleten folytatódik.

Next