Budapesti Közlöny, 1897. december (31. évfolyam, 276-300. szám)

1897-12-01 / 276. szám

276. szám. Szerda, deczember 1. Budapest, 1897. H­IVATALOS KÖZLÖNY. ■ti—iii»iiiii' ii ■ w—iiiiii­rm »■ Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................20 írt Félévre.............................10 » Negyedévre.....................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül mindez?, egyes megjelenésért. A bélyegdij mindet beigtatás után külön 30 kr. LAP. Magánhirdetések: HIVATALOS RÉSZ. Magyar ministerelnökömnek kereske­delemügyi miniszeremmel egyetértőleg tett előterjesztésére gróf Szapory László or­szággyűlési képviselőt fiumei és magyar­­horvát tengerparti kormányzóvá kineve­zem s ez utóbbi minőségében a fiumei tengerészeti hatóság elnökségét reá ru­házom.­­ Kelt Bécsben, 1897. évi november hó 23-án. Ferencz József, s. k. B. Bánffy Dezső, s. k. Báró Dániel Ernő, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztésére Marsó Géza rozs­­nyói székesegyházi idősb mesterkanonok­nak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Kőrös melletti kurui vagy kerekű­ czim­­zetes apátságot, Kovács Nándor salgó­tarjáni esperes-plébánosnak pedig a szent keresztről nevezett keresztes-komlósi czim­­zetes prépostságot adományozom. Kelt Bécsben, 1897. évi november hó 20-án. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. , császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi november hó 25-én kelt legfelső kézira­tával, herczeg Metternich- Winneburg Pálnak, herczeg Clary és Aldringen Károlynak és her­czeg Beaufort-Spontin Frigyesnek, a birodalmi tanács urakháza örökös tagjainak, a titkos taná­csosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mérdi István dévai állami főreáliskolai rendes tanárt a X. fizetési osztály 3. fokozatából a IX. fizetési osztály 2. fokozatába rendes ta­nárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Hunyady József aradi kir. főgymnasiumi helyettes tanárt ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Richter László ungvári kir. kath. főgymnasiumi rendes tanárt állásában véglegesen megerősí­tette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Exner Győző székesfehérvári állami főreáliskolai ideiglenes rendes tanárt, rendes tanári minősé­gében, véglegesen megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jakobi Károly nagyváradi állami főreáliskolai rendes tanárt, eddigi rendes tanári minőségében, a budapesti V. ker. állami főgymnasiumhoz he­lyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kende Ferencz zombori állami főgymnasiumi rendes tanárt, jelenlegi minőségében, a pan­­csovai állami főgymnasiumhoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fizesian Emília és Dessean P. Lídia okleveles tanítónőket a réva-ujfalui községi elemi népis­kolához rendes tanítónőkké kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sükösd Gizella és Krizsán Gábor kőhalmi, to­vábbá Keresztes Jenő és Keresztes Jenőné szül. Patrubány Mária medgyesi állami elemi iskolai tanítókat, illetve tanítónőket, kölcsönösen áthe­lyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Székely Károly hertelendyfalvai állami elemi iskolai rendes tanítót, jelenlegi minőségében, a puszta-vasztélyi állami elemi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Niedermüller Irma jászó-mindszenti állami óvó­nőt a vörösvári állami óvodához helyezte át. A földmivelésügyi m. kir. minister Schmidt Oszkár ideiglenes minőségű 2-ik segédet, a bu­dapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás­nál, ezen állásában véglegesen megerősítette. A m. kir. belügyminiszer Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyében a kiskun­félegyházai anyakönyvi kerületbe Ullrich István városi fő­jegyzőt anyakönyvvezetővé, továbbá a tó-almá­­siba Papp Antal segédjegyzőt, a tápió­ságiba Farkas József segédjegyzőt, a vácz-szent-lász­­lóiba Orgonás Ede elemi iskolai tanítót, végre a sár­iba Karpl Ottó segédjegyzőt anyakönyvve­zető helyettesekké nevezte ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Gömör és Kis­hont vármegyében a klenóczi anyakönyvi ke­rületbe Putra Ede körjegyzőt, a tamásfalvai anyakönyvi kerületbe pedig Vuics Viktor kör­jegyzőt anyakönyvvezetőkké nevezte ki és mind­kettőt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer Komárom vár­megyében az oroszlányi anyakönyvi kerületbe László Zsigmond községi jegyzőt anyakönyvve­zetővé, továbbá a dadi anyakönyvi kerületbe Müller László birtokost, végül a szimőibe Czir­­fusz Imre segédjegyzőt anyakönyvvezető helyet­tesekké nevezte ki és ezek közül az oroszlányi anyakönyvvezetőt és a dadi anyakönyvvezető he­lyettest a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. Egyúttal Zugschwert Kálmán banai anya­könyvvezető helyettest, kinek hatásköre eddig csupán a születések és halálozások anyakönyve­zésére szorítkozott, a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Maros-Torda vármegyében a csitt-szent-iványi anyakönyvi ke­rületbe Balázs Ágoston jegyző-gyakornokot anya­könyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a há­zassági anyakönyv vezetésével és a házasságkö­tésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Trencsén vár­megyében a melsiczi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettesnek Laskó Szilárd jegyzői írnokot nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közremű­ködéssel is megbizta Kiskorú B­e­r­z­i József uj-hutai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének ■»Csanádié.-ra kért átváltoztatása, f. évi 109.612. számú belügy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. M­u­h­a Nándor uj-hutai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú leánya Monika vezeték­nevének »Kalocsaié-ra kért átváltoztatása, I. évi 109.613. számú belügyminiszeri rendelettel, meg­engedtetett. Kiskorú Fridel Frigyes uj-hutai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Biharié-ra kért átváltoztatása, f. évi 109.614. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. Galuska János uj­hutai illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú leánya Adél ve­zetéknevének a Czeglédie-re kért átváltoztatása, f. évi 109.616. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kozák Antal uj­ hutai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Mária Mag­dolna, Francziska és Antal vezetéknevének »Székhelyié­re kért átváltoztatása, I. évi 109.617. számú belügyministeri rendelettel, megenged­tetett. Petrusovics József uj­ huzai illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Berta és Rebeka vezetéknevének »Darvasé-ra kért átváltoztatása, f. évi 109.618. számú bel­ügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számához egy és egynegyed ív »Hivatalos Értesítőn van csatolva.

Next