Budapesti Közlöny, 1898. február (32. évfolyam, 25-47. szám)

1898-02-01 / 25. szám

Budapest, 1898. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..............................20 frt Félévre...................................10 » Negyedévre................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­ájával is megkül­dendő.­ ­M* 25. szám. Kedd, február 1. I HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó­hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar ministé­­rium ügyeinek ideiglenes vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előter­jesztése folytán Szegedy Bazil, a bukócz­­hegyi Szent Bazil-rendű zárda főnökének, két embernek a vízbefulás halálától saját élete veszélyeztetésével véghez vitt meg­mentéséért, a koronás arany érdemke­resztet adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi január hó 22-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése folytán Pajtás János mesz­­tecskói községi bírónak, hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi január hó 19-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Ő császár és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 21-én kelt legfelső elhatározá­sával, legkegyelmesebben megengedni méltóz­­tatott, hogy báró Gagern Miksa osztálytaná­csosi czimmel és jelleggel felruházott udvari és miniszeri titkár a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministeriumánál a királyi »Romá­nia koronája« rend középkeresztjét és a királyi siami korona-rend III. osztályát elfogadhassa és viselhesse. Ő császári és apostoli királyi Felsége, 1898. évi január hó 19-én kelt legfelső elhatározásával, legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, mi­szerint Ruvarac Lázár, a horvát-szlavon báni tábla alelnökének, saját kérelmére történt nyu­­galmaztatása alkalmából, sok évi hű és sikeres szolgálataiért a legfelső elismerés nyilvánit­­tassék. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi január hó 22-én Bécsben kelt legfelső elha­tározásával legkegyelmesebben elrendelni méltóz­tatott, hogy az alább megnevezett tisztek a cs. és kir. közös hadsereg tényleges állományából 1898. évi február hó 1-vel a m. kir. honvédség tényleges állományába áthelyeztessenek, és pedig: a gyalogsághoz, nagy-csepcsényi és mutnai Vladár Mihály, a műszaki katonai bizottság állományához tartozó, létszám felett a 16. hadosztály tüzér ezrednél vezetett I. osztályú százados; a lovassághoz: Lersch Kamillo, gróf Üxküll-Gyllenband 16. huszár ezredbeli I. osztályú százados. A m. kir. pénzügyminister a budapesti kincs­tári jogügyi igazgatósághoz dr. Stesser János jogügyi segédfogalmazót jogügyi fogalmazóvá nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Frank Ármin kir. mérnököt a kőműves-, kőfaragó- és ácsmesteri képzettség megvizsgálására Szombat­helyen szervezett bizottság tagjává nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister az állam­­épitészeti hivatalok létszámába Nagy Sándor és Schwarcz Gyula okleveles mérnököket kir. segéd­mérnökökké nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Schwür­­macher Zsigmond ideiglenes minőségű kir. segéd­mérnököt állásában véglegesítette. A m. kir. belügyminister Nagy Sámuel bel­­ügyministeri fogalmazó gyakornokot főispáni tit­kárrá a X. fizetési osztályban kinevezte s szol­gálattételre Nyit­ra vármegye főispánja mellé rendelte ki. A m. kir. belügyminister dr. Alföldy Dezső ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazó gyakor­nokot és Szentgyörgyi Ernő végzett joghallgatót, ez utóbbit ideiglenes minőségben, díjtalan fo­galmazó gyakornokokká a m. kir. belügyministe­­riumhoz kinevezte. A m. kir. belügyminister Zólyom várme­gyében az olaszkai anyakönyvi kerületbe Kominka Sándor községi jegyzőt anyakönyvvezetővé ne­vezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Bars vármegyében a nagy-szelecsényi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Hladni István körjegyzőt, anya­könyvvezető helyettessé pedig ugyanoda Livora Gyula segédjegyzőt, továbbá ugyancsak anya­könyvvezető helyettessé a besenyői kerületbe Békey Kálmán segédjegyzőt nevezte ki és vala­mennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer Borsod várme­gyében anyakönyvvezető helyettesekké a cserép­falui kerületbe Medveczky Kálmán segédjegyzőt, a heő-kereszturiba ifj. Miklós József községi birót, a szuhogyiba Fejérpataky Jenő segéd­jegyzőt, a tardiba Borhy Kálmán segédjegyzőt, a heő-papirba pedig Asztalos Ferencz segéd­jegyzőt nevezte ki, az utóbbit azonban csak a születések és halálozások a­nyakönyvezésére szo­rítkozó hatáskörrel, mmmm OLVASÓTERMÉBŐL. A m. kir. belügyminister Komárom vár­megyében a bokodi anyakönyvi kerületbe Varga Orbán segédjegyzőt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműkö­déssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Bács-Bodrog vármegyében az uj-futtaki anyakönyvi kerületbe Szalai Dezső helyettes segédjegyzőt anyakönyv­­vezető helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer Zemplén várme­gyében a perbenyiki anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezető helyettessé Hasko Cyrill segéd­jegyzőt nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közre­működéssel is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hajdú Ferencz tanárjelöltet a kassai tankerület kir. főigazgatóságához, a X-ik fizetési osztály 3-ik fokozatába való sorolás mellett, tollnokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sziklay Ilona okleveles kisdedóvónőt a nagy-bal­o­mágyi állami kisdedóvodához óvónővé kinevezte. A m. kir. igazságüg­y minister dr. Duschnitz Emil körorvost a lugosi fogházorvosi állásra ki­nevezte s et egyszersmind a lugosi kir. tör­vényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendők rendes ellátásával is megbízta. A m. kir. honvédelmi minister f. évi 5.652/IL, illetve 6.732/XIX. és 6069/XIX. szám alatt kelt rendeleteivel a honvédség kötelékéből elbocsáttatnak. 1898. évi február hó 1-vel: a szolgálati kötelezettség teljesítése után, tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére Bojcevic Szilárd, zágrábi 28. honvéd gyalog­ezredbeli tartalékos főhadnagy; 1898. évi január hó 31-vel: a szolgálati kötelezettség teljesítése után, viselt tisztviselői rendfokozatának meg­tartása nélkül saját kérelmére; Werkner Mátyás, kecskeméti 4. honvéd huszár ezredbeli tartalékos honvéd alállatorvos; a szolgálati kötelezettség teljesítése után, viselt tisztviselői rendfokozatának meg­tartása nélkül saját kérelmére. Rosenfeld Gyula, váczi 6. honvéd huszár ezred­beli tartalékos honvéd állatorvos gyakornok. A pozsonyi kir. Ítélőtábla elnöke Trombauer Árpád, ügyvédjelöltet ezen kir. Ítélőtábla terü­letére díjas joggyakornokká nevezte ki. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék