Budapesti Közlöny, 1898. február (32. évfolyam, 25-47. szám)

1898-02-15 / 36. szám

Budapest, 1898 Kedd, február 15. ifo «nnfM*i*ifí-VKaiwe ' ''rv»oó.-...... 36. szám. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. I A P. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, képiró-uteza 11. szám. (Képíró- és kecskeméti-utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...... 20 frt Félévre ....... 10 » Negyedévre ................................5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai elölegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr, bólyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kórt lappéldányok ára 30 krajcz rjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajozárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli magyar minis­­terium ügyeinek ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm elő­terjesztése folytán báró Podmaniczky Frigyes, a fővárosi közmunkák tanácsa alelnökének, ezen minőségében tett hasz­nos szolgálatai elismeréséül, első osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1898. évi február hó 8-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Igazságügyi magyar ministerem előter­jesztése folytán dr. Alexy Albert ministeri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott osztálytanácsost, a Konstantinápolyban fel­állított consuli fő törvényszékhez történt beosztásának fenntartása mellett, az igaz­­ságügyministeriumhoz számfeletti minis­­téri tanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1898. évi február hó 11-én. Ferencz József, s. k. Erdély Sándor, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ügyeinek ideiglenes vezetésével meg­bizott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytán dobokai Dobokay Lajos föld­­mivelésügyi ministerinmi osztálytanácsos és országos borászati kormánybiztosnak, a közszolgálat és a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, harmad­osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi február hő 4-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ügyeinek ideiglenes vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytán dr. Konrád Márk, a nagy­váradi bábaképezde igazgatójának, a szak­oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi február hó 9-én. Ferencz József, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ügyeinek ideiglenes vezetésével meg­bizott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytán Gobbi Alajos, a nemzeti zenede tanára és karnagyának, a zenészét körül szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József - rendem lovagkeresztjét adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1898. évi február hó 10-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­­rium ügyeinek ideiglenes vezetésével meg­bizott magyar ministerelnököm előterjesz­tése folytan Leitich Antal zsombolyai pol­gári iskolai igazgatónak, a tanügy terén szerzett érdemei elismeréséül, az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi január hó 28-án. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. ö császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 10-én kelt legfelső elhatározásá­val, walpurgi lovag Wimmer Móricz udvari tanácsosnak és kabineti titkárnak a Lipót-rend lovagkeresztjét, wehrlandti Haver da Ferencz ud­vari titkárnak és kabineti fogalmazónak pedig a III. osztályú vaskoron a-rendet méltóztatott kitűnő szolgálataik elismeréséül, mindkettőnek a dij el­engedésével, legkegyelmesebben adományozni. Ö császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi február hó 10-én kelt legfelső elhatározásával, aradvári König Károly udvari tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott kabineti titkárt valóságos udvari tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Az első főudvarmester Hauffe Antal, Gatterer Ferdinánd és Ruprecht Lajos udvari építészeti ellenőröket udvari épület-felügyelőkké nevezte ki. A m. kir. belügyminister a budapesti IV—IX—X. kerületi állami anyakönyvveze­tőséghez Rakita Dezső, az V—VI. kerületi ál­lami anyakönyvvezetőséghez Kozáry László s végül a VII. kerületi állami anyakönyvvezető­séghez Molnár Kálmán I. oszt. tanácsjegyzőket anyakönyvvezetőkké, továbbá az I—III. kerü­leti állami anyakönyvvezetőséghez dr. Komlódy Gyula, a IV—IX—X. kerületi állami anya­könyvvezetőséghez dr. Reisz Dezső, az V—VI. kerületi állami anyakönyvvezetőséghez Iszer Ernő, a VII. kerületi állami anyakönyvvezetőséghez dr. Csomay Gáspár és végül a VIII. kér. ál­lami anyakönyvvezetőséghez Buzay Károly II. oszt. tanácsjegyzőket első anyakönyvvezető helyet­tesekké nevezte ki és mindezeket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. belügyminister Veszprém vár­megyében a kis-lődi anyakönyvi kerületbe anya­könyvvezetővé Láng Ferencz körjegyzőt, a rá­­tóthi anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető he­lyettessé Németh Ignácz segédjegyzőt nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gosztonyi Gyula okleveles tanítót a pórázi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminister által f. évi 766. ein. szám alatt a népgyülések bejelentése tárgyában kiadott K ö r r end ele t. Az 1848. évi április 28-án 216. sz. alatt és 1868. évben 128. ein. sz. alatt kiadott belügy­­ministeri rendeletek, valamint az ezek alapján kifejlett joggyakorlat értelmében népgyülések az illetékes I. fokú hatóságnak legalább 24 órával előbb bejelentendők s csak ezen bejelentés foly­tán nyert engedély mellett tarthatók meg. Hogy ezen tilalomnak érvény legyen szerez­hető, népgyülésnek szabályszerű bejelentés és en­gedély nélkül való rendezését, az azon való rész­vételt, valamint a hatóság által feloszlatott nép­gyülésnek folytatását az 1879: XL. t.-cz. 1. §-a alapján ezennel kihágásnak minősitem s annak elkövetőire 15 napig terjedhető elzárást és 100 írtig terjedhető pénzbüntetést állapitok meg. Erről a törvényhatóságot tudomás, miheztar­tás és további intézkedés végett értesítem. Budapesten, 1898. évi február hó 13-án. Perczel, s. k. Spitz Sándor és Gyula makói illetőségű ngyanottani lakosok vezetéknevének »Sast-ra kért átváltoztatása, f. évi 10.765. számú belügy­­ministeri rendelettel, megengedtetett. Férj an ez György tót-pelsőczi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Ferenczit-re kért átváltoztatása, folyó évi 10.785. számú bel­­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. S k r 1 e c z Károly m. kir. pénzügyőri vigyázó tordai lakos vezetéknevének »Erdélyit-re kért átváltoztatása, f. évi 10.872. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Spielmann Móricz (Gyula) m. kir. honvéd törzsőrmester székesfehérvári lakos, valamint kis­korú gyermekei Ferencz, Józsa vezetéknevének »Szántó*-ra kért átváltoztatása, f. évi 11.001. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Báró Bánffy, s. k. Ä lap mai számához negyed ív melléklet, s egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék