Budapesti Közlöny, 1898. július (32. évfolyam, 149-175. szám)

1898-07-01 / 149. szám

Budapest, 1898. 149.szám. Péntek, julius 1 HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi iroda : IV. kerület, Képiró-utcza 11. szám. (Képiró- és kecskeméti­ utczák sarkán.) Kiadó-hivatal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................20 frt Félévre 10 » Negyedévre..............................5 » Egy teljes lap­­ra 30 kr. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitőn­be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajcz­rjával is megkal­­______________dende .______________________ Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beigtatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beigtatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­­niszerem előterjesztésére Szalay Mihály veszprémi székesegyházi kanonoknak a boldogságos Szűzről nevezett bélavizi, dr. Rédey Gyula kanonok és veszprémi plé­bánosnak pedig a Szent Lambertről neve­zett vásárhelyi czimzetes apátságot ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1898. évi junius bó 17-én. Ferencz József, s. k. Dr. Wlassics Gyula, s. k. A Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztése folytán Renner Vilmos Frigyesnek, az első szaba­dalmazott dunagőzhajózási társulat fő­mérnöke és hajógyárai főnökének, a köz­lekedés és különösen a folyamhajózás és hajóépítés terén szerzett érdemei elisme­réséül. Ferencz József-rendem lovagke­resztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1898. évi junius hó 19-én. Ferencz József, s. k. Báró Bánffy, s. k. Magyar pénzügyministerem előterjesz­tésére Kemény Alajos pénzügyi titkárt és pénzügyigazgatói helyettest pénzügyi ta­nácsossá és nagykárolyi pénzügyigazgatóvá, a rendszeresített illetményekkel, kineve­zem. Kelt Bécsben, 1898. évi junius bó 6-án. Ferencz József, s. k. Lukács László, s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére dr. Vizaknai Antal köz­ponti statisztikai hivatali ministeri titkárt osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1898. évi junius bő 20-án. Ferencz József, s. k. Báró Daniel Ernő, s. k. Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére Lekky István ministeri segédtitkárnak a ministeri titkári czimet adományozom. Kelt Lainzban, 1898. évi junius hó 26-án. Ferencz József, s. k. Darányi Ignácz, s. k. A Személyem körüli magyar ministe­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar ministerelnököm előterjesztése foly­tán gróf Csáky György Napoleon minis­teri fogalmazónak a ministeri segédtitkári czimet és jelleget adományozom. Kelt Lainzban, 1898. évi junius hó 25-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. A Személyem körüli magyar, ministé­rium ideiglenes vezetésével megbízott ma­gyar miniszerelnököm előterjesztése foly­tán Kalabusz István, Komárom szabad királyi vár s főszámvevője és mértékhite­lesítőjének, sok évi hű és buzgó szolgá­lata elismeréséül, az arany érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Lainzban, 1898. évi junius hó 22-én. Ferencz József, s. k. B. Bánffy, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, f. évi junius hó 24-dikén kelt legfelső elhatározásá­val, a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministerének legalázatosabb előterjesztésére Prantner Rikhárdot, a császári és királyi Ház és a külügyek közös ministerének irodalmi hiva­talánál udvari és ministeri czimmel és jel­leggel alkalmazottat, ugyane ministeriumban udvari és ministeri titkárrá extra statum leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, I. évi junius hó 24-dikén kelt legfelső elhatározásával, Schlüter János bölcsészet-tudor és nádudvari Györy Árpád 1. osztályú levéltári fogalmazók­nak, a házi, udvari és állami levéltárnál, a házi, udvari és állami levéltárnok czimet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, I. évi junius hó 18-dikán Sainzban kelt legfelső elha­tározásával, Pauer Frigyes m. kir. I. számú csen­dőr kerületbeli őrmesternek a koronás ezüst érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Kuthy Dezsőnek a budapesti tudomány-egye­temen a »by drót­her­api­a- és klimatologiá«-ból magántanárrá történt képesítését jóváhagyta és őt e minőségében megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Cserép József budapesti állami főgymnasiumi­ és kolozsvári tudomány-egyetemi magántanárnak a budapesti­ tudomány-egyetemen­­a római iro­dalom történetéből magántanárrá történt képe­sítését jóváhagyta és őt e minőségében meg­erősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Bäcker Józsefnek a budapesti tudomány-egye­temen »a női betegségek propaedentifeája« czimű tárgyból magántanárrá történt képesítését jóvá­hagyta és őt e minőségében megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Feleki Hugónak a budapesti tudomány-egye­temen a férfi ivar- és bugyszervek bántalmainak kór- és gyógytanár czimü tárgyból magántanárrá történt képesítését jóváhagyta és őt e minőségé­ben megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Shlyarik Jenő pozsonyi kir. kath. főgymnasiumi helyettes hittanárt rendes hittanárrá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Halvax János lippai állami polgári fiú- és felső kereskedelmi iskolai rendes tanítót, jelenlegi mi­nőségében, a szegedi államilag segélyezett pol­gári- és felső kereskedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Arányi Gyula alsó-kubini áll. polgári- és felső kereskedelmi iskolai rendes tanítót, jelenlegi mi­nőségében, a lippai állami polgári- és felső keres­kedelmi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gyöngyössy István dicső­ szt.-mártoni áll. polgári iskolai igazgató tanítót és Gyöngyössyné Petzl Adolfin ottani rendes tanítónőt, jelenlegi minő­ségükben, a segesvári állami polgári leányiskolá­hoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Weixlgärtner Ármin újvidéki állami polgári és felső kereskedelmi iskolai rendes tanítót, jelen­legi minőségében, az újvidéki állami polgári leányiskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nagy Béla okleveles polgári iskolai tanítót a kézdivásárhelyi áll. polgári fiúiskolához a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szalkay Izabella okleveles polgári iskolai tanító­nőt, a galgóczi állami polgári leányiskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segédtanitó­­nővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Városi Malvin okleveles polgári iskolai tanító­nőt, a nagybányai állami polgári leányiskolához, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segéd­­tanitónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Horváth Katalin szászvárosi állami polgári leány­iskolái rendes tanítónőt, jelenlegi minőségében, a magyar­óvári állami polgári leányiskolához helyezte át. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 6-ik oldalon kezdődik s egy és fél ív mellékleten folytatódik.

Next