Budapesti Közlöny, 1898. szeptember (32. évfolyam, 200-225. szám)

1898-09-01 / 200. szám

Budapest, 1898. 200. szám. Csütörtök, szeptember 1. BUDAPESTI H­IVA­T­A I.­O­SKÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőségi iroda , VI. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó-hiv­atal : Ferencziek tere, Athenaeum-épület. Előfizetési Árok : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre........................20 frt Félévre . . . , i­i , 10­0 Negyedévre ...... 5 » Egy teljes lap ára 30 kr. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előleg­esen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. M­­agánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. ---- - - --------v'—— ^ HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi augusztus hó 29-én Don José Guttierez de Aguerrát, a spanyol régens-királyné ő felsége úton kinevezett rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, ünnepélyes kihallgatáson fogadni és kezeiből meghitelező iratát átvenni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi augusztus hó 26-án Schönbrunnban kelt leg­felső e határozásával, ivándai Karátson Lajos osztálytanácsosi czimmel és jelleggel fölruházott ministeri titkárt, honvédelmi ministeri osztály­­tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni mél­tóztatott. A m. kir. honvédelmi minister Domaniczky Béla titkári czimmel és jelleggel fölruházott mi­nisteri segédtitkárt ministeri titkárrá, dr. Fer­­dinandy Géza segédtitkári czimmel és jelleggel fölruházott ministeri fogalmazót ministeri segéd­titkárrá, dr. Formágyi Dénes segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá, szentmihályi Clair Ignácz fizetés nélküli segédfogalmazót fizetéses ministeri segédfogalmazóvá és Kleszner Iván díjtalan gya­kornokot segélydíjas fogalmazó gyakornokká ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Straub L. Gyula érsekujvári kath. főgymnasiumi rendes tanárt a temesvári állami felsőbb leány­iskolához a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatába rendes tanárrá, egyelőre ideiglenes minőségben, kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Udvardy Vincze zalaegerszegi állami polgári is­kolai tanítót és okleveles rajztanárt a zalaeger­szegi állami főgymnasiumhoz ideiglenes rendes rajztanárrá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister előléptette: Dózsa Imre pancsovai állami pol­gári iskolai rendes tanítót, Lukács Bella mun­kácsi állami polgári iskolai igazgató-tanítónőt, Stubner Simon galgóczi, Misik János fogarasi és Trupper Károly fehértemplomi állami polgári iskolai rendes tanítókat a X. fizetési osztály első fokozatába, továbbá: Andorfi Erzsébet ba­­lassa­gyarmati államilag segélyezett községi pol­gári, Mérei György halmii állami felsőnép, Kassákné Fejér Teréz liptó-szent­miklósi állami, Nagy Lajos szegedi államilag segélyezett községi, Su­lányi Gyula bánffy-hunyadi, Balázs Márton kézdivásárhelyi, Schönberger Mór huszti állami, Grieszbach Gabriella nagy­kanizsai államilag segélyzett községi, Borosnyai Katalin brassói állami, Mihalik Sándor resiczabányai államilag segélyezett községi, Zuna Melánia somorjai államilag segélyzett községi, Elefántné Síkor Jolán újpesti, Szakonyi Géza Csáktornyai, He­­gyessy Béla és Sándor Imre gyöngyösi állami polgári iskolai rendes tanítókat illetve tanítónő­­nőket, végül Nagy Lajos orosházi állami pol­gári iskolai igazgató-tanítót a X. fizetési osz­tály második fokozatába. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte: Kiss Ilona okleveles polgári iskolai tanítónőt a szabadkai állami tanitónőképző inté­zethez segédtanitónővé a XI. fizetési osztály 3. fokozatába s Ligárt Mihály gyomai ev. ref. isko­lai tanítót a pápai állami tanítóképző intézethez gyakorló iskolai tanítóvá a XI-ik fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá eddigi minőségükben hi­vatalból áthelyezte. Barkáts Mária budapesti állami polgári iskolai tanítónőképző intézeti fel­sőbb leányiskolai segédtanitónőt a pozsonyi ál­lami tanitónőképző intézethez, Chalupa Viktorné szül. Olgyay Ilona pozsonyi állami tanitónőképző intézeti rendes tanítónőt a kolozsvári állami ta­nítónőképző intézethez, Amberg József budapesti, Szöllösi István aradi állami tanítóképző intézeti rendes tanárokat, Kardhordó László csurgói ál­lami tanítóképző intézeti segédtanárt, Józsa Károly bajai állami tanítóképző intézeti rajz­tanárt és Horváth Fábián szabadkai állami taní­­tónőképző intézeti ének- és zenetanárt a pápai állami tanítóképző intézethez, Elekes Lajos dévai állami tanítóképző intézeti segédtanárt a temes­vári állami tanítóképző intézethez, Répay Dániel pápai állami tanítóképző intézeti segédtanárt a kolozsvári állami tanítóképző intézethez; végül megbízta segédtanári teendőkkel Pásmáry Győző tanítóképző intézeti tanárjelöltet a dévai állami tanítóképző intézetnél és Gondi Sándor tanító­képző intézeti tanárjelöltet a kolozsvári állami tanítóképző intézetnél. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Dursza Danicza okleveles tanítónőt a fehértem­plomi és Harisné Krsztekanits Emma tanítónőt a kuszicsi községi elemi népiskolához rendes taní­tónővé kinevezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister Pazár Miklós okleveles mérnököt az államépitészeti hi­vatalok létszámába kir. segédmérnökké kinevezte. A földmivelésügyi m. kir. minister Bäcker Tivadar ideiglenes minőségben alkalmazott mi­nisteri irodasegédtisztet, ezen állásában véglege­sen megerősítette. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke Molnár Arthur munkácsi kir. járásbirósági joggyakornokot a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe át­helyezte. C­z­v­e­k József a.-brezniczi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint nagykorú Sándor és Pál, úgyszintén kiskorú Vincze, Teréz, Anna és Jó­zsef gyermekei vezetéknevének »Cserhelyi«-re kért átváltoztatása, f. évi 84.650. számú belügy­­miniszeri rendelettel, megengedtetett Csernyi Lőrincz m. á. v. váltóőr budapesti lakos, valamint kiskorú Zsuzsanna, János, Mária, József, Teréz, Lőrincz, Júlia, és Ferencz gyer­mekei vezetéknevének »Cserni«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 79.862. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. D­r­a­b­o­s György m. á. v. váltóőr budapesti lakos, úgyszintén kiskorú Zoltán, Piroska, Árpád, Rezső és László gyermekei vezetéknevének »Bé­­kési«-re kért átváltoztatása, f. évi 79.863. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. R­u­­­s­z Antal, Ferencz, Károly m. á. v. al­kalmazott győri lakos vezetéknevének »Rad­­ványi«-ra kért átváltoztatása, f. évi 79.867. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Fischer Ferencz m. á. v. alkalmazott győri lakos vezetéknevének »Halasi«-ra kért átváltoz­tatása, I. évi 79.868. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. Fischer András m. á. v. alkalmazott győri lakos vezetéknevének »Halasi«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 79.869. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Forster Ferencz m. á. v. alkalmazott győri lakos, úgyszintén kiskorú Gyula­­gyermeke veze­téknevének »Földesi«-re kért átváltoztatása, f. évi 79.870. számú belügyministeri rendelettel, meg­engedtetett. Gatyák József m. á. v. értesítő budapesti lakos vezetéknevének »Gömöri«-re kért átváltoz­tatása, f. évi 79.872. számú belügyminiszeri ren­delettel, megengedtetett. G­e­r­s­­t Károly m. á. v. rézműves győri lakos vezetéknevének »Geröfi«-re kért átváltoztatása, f. évi 79.873. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Grandtner György m. á. v. pályafelvigyázó füleki lakos, valamint kiskorú Ernő és Elvira gyermekei vezetéknevének »Garai«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 79.875. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Hock János m. á. v. alkalmazott győri lakos vezetéknevének »Hídvégi«-re kért átváltoztatása,f. évi 79.882. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett Kerner Ferencz m. á. v. váltóőr budapesti lakos, valamint­­kiskorú Anna, Ferencz, Pál és Béla gyermekei ve­zetéknevének »Kenderes«-re kért átváltoztatása, f. évi 79.885. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Kellner Gáspár m. á. v. váltóőr budapesti lakos, valamint kiskorú Mária, József és Magdolna gyermekei vezetéknevének »Karácsonyi«-re kért átváltoztatása, I. évi 79.886. számú belügyminis­zeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számához egy és fél ív »Hivatalos Értesítő” van csatolva.

Next