Budapesti Közlöny, 1899. április (33. évfolyam, 76-100. szám)

1899-04-01 / 76. szám

Budapest, 1899. 76. szám. Szombat, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési Árak , laponként­ postai szétküldéssel, vagy helyben bizhoz hordva. Egész évre ...... 20 írt Félévre ....... 10 . Negyedévre..............................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. SZERKESZTŐSÉGI IRODA , VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Írásít az Eggenberger-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítődbe iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-8zóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100-200- 8zóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kétszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdíj minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Hetedik orvosi jelentés, éjszakát köhögési ingertől gyakran megszakított alvásban töltötte. Reggel felé mélyebb álomba merült. Hőmérséklet 36°, érvelés 80, lélekzetvé­­tel 28. Subjectiv közérzete kielégítő. Erőállapota változatlanul csekély. Arco, 1899. márczius 31-én, reggel. Dr. Kraus főtörzsorvos, s. k. Dr. Kuntze cs. tanácsos, s. k. Nyolczadik orvosi jelentés. Ernő főherczeg úr ő cs. és kir. fenségének köhögési ingere csillapodott s közérzete és táp­­láléki befogadása meglehetősen kielégítő. Kör­nyezetével szemben magatartása részvétteljes. Hőmérséklete 36­2, érvelése 80, lélekzetvétele 26. Arco, 1899. márczius 31-én, este. Dr. Kraus főtörzsorvos, s. k. Dr. Kuntze cs. tanácsos, s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége, folyó évi márczius hó 25-én kelt legfelső elhatározásá­val, pesti Szegedy-Maszák Aladár és báró Pau­­mann Ede I. oszt. udvari fogalmazókat udvari titkárokká a főudvarmesteri hivatalhoz legke­gyelmesebben kinevezni méltóztatott. Az első főudvarmester prileszi Prileszky Károly de genere Divék udvari gazdasági titkárt udvari gazdasági tanácsossá nevezte ki. Az első főudvarmester Nepaljecie Vilmos I. osztályú udvari szertartási fogalmazót udvari szer­tartási titkárrá nevezte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a székes­fővá­rosi m. kir. államrendőrséghez Ruttner Sándor dr. és Rédei Mik­lós rendőr-fogalmazókat kerü­leti kapitányokká, Marinovich Jenő dr. és Na­szódi­ Béla rendőr-segédfogalmazókat rendőr­­fogalmazókká, Toscana Béla és Török Miklós ren­dőr-írnokokat rendőr-segédfogalmazókká, Orosz Samu, Keresztessy Gyula és Kadiffay Gyula rendőr-gyakornokokat rendőr-írnokokká, Verdlen Károly és Darvassy Imre végzett joghallgató­kat pedig ideiglenes minőségben segélydíjas ren­dőr-gyakornokokká nevezte ki. A belügyministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök a fő- és székvá­rosi m. kir. államrendőrséghez Vaday László dr. detectiv - felügyelőt rendőr - fogalmazóvá, Nagy Károly rendőr-irnokot rendőr-segédfogalmazóvá és Szentkirályi Béla rendőr-gyakornokot rendőr­­irnokká nevezte ki. A m. kir. belügyminister Krass­ó-S­z­ö­r­é­n­y vármegyében a szintyesti anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Fillérül Athanáz segédjegyzőt nevezte ki és őt a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való köz­reműködéssel is megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Baranyi Ferencz okleveles tanítót a torontál­­vásárhelyi községi elemi iskolához rendes taní­tóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Harmath Ilona okleveles tanítónőt az ó-tordai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Farkasné szül. Éder Borbála okleveles kisded­óvónőt állami kisdedóvónővé nevezte ki és szol­gálatra a znió-váraljai egyesületi kisdedóvodához osztotta be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Barta Józsa okleveles kisdedóvónőt a zsibói állami kisdedóvodához óvónővé kinevezte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Igaz Gusz­táv végzett joghallgatót a budapesti kir. ítélő­tábla kerületére díjtalan joggyakornokká ne­vezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Komár­omy Zoltán és Paczák Jenő végzett joghallgatókat a budapesti kir. ítélőtábla kerületére ideiglenes minőségű díjas joggyakornokokká nevezte ki. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Csapláros Géza és Herz E. Dezső ügyvédjelölteket a buda­pesti kir. ítélőtábla kerületére díjas joggyakor­nokokká nevezte ki. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Gózsa János nagybányai lakos végzett joghallgatót a debreczeni kir. ítélőtábla kerületébe ideiglenes minőségű segélydíjas joggyakornokká nevezte ki. A budapesti kir. főügyész Rausnitzer Zsig­­mond szolnoki kir. ügyészségi írnokot saját ké­relmére a pestvidéki kir. ügyészséghez helyezte át. A temesvári m. kir. pénzügyigazgatóság Laub Ferencz kebelbeli napi-béres szolgát ezen m. kir. pénzügyigazgatósághoz hivatalszolgává ideig­lenes minőségben kinevezte. A sátoralja­ujhelyi kir. törvényszék elnöke a szerencsi kir. járásbírósághoz III-ad osztályú hivatalszolgává Timák Gyula sátoralja­ ujhelyi kir. törvényszéki segédszolgát nevezte ki.A kiskorú Grünberger Móricz, Grünber­­ger Samu és Grünberger Jenő ajkai illető­ségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Kar­­dos«-T« kért átváltoztatása, f. évi 29.491. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Saltzberger Jenő nyíregyházai ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Zalai­ra kért átváltoztatása, f. évi 29.497. számú bel­­ügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Klopfer Nándor, Klopfer Móricz, Klopfer Géza és Klopfer Hugó ürményi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Kelemen«-re kért átváltoztatása, I. évi 29.727. számú belügyminiszeri rendelettel, megenged­tetett. Kulacs Ferencz szent-lőrinczi illetőségű ugyanottani lakos, valamint kiskorú gyermekei Szilárd, Mária, Ilona és Etelka vezetéknevének »Kulai«-ra kért átváltoztatása, I. évi 29.753. számú belügyminiszeri rendelettel, megenged­tetett. S­c­h­i­d­a József felső-dernai állami iskolai tanító vezetéknevének »Tompa«-ra kért átváltoz­tatása, f. évi 29.758. számú belügyministeri ren­delettel, megengedtetett. Kiskorú Baum Endre debreczeni illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Barta«-ra kért átváltoztatása, f. évi 29.781. számú belügy­ministeri rendelettel, megengedtetett. W­e­i­s­i­n­g­e­r Jakab törvényhatósági végre­hajtó kecskeméti lakos vezetéknevének » Victor«-ra kért átváltoztatása, I. évi 29.785. számú belügy­miniszeri rendelettel, megengedtetett. Chotvas János aradi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Rónai«-ra kért átvál­toztatása, f. évi 29.796. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú B­a­d­a István és B­a­d­a Erzsébet detki illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek »Major«-ra kért átváltoztatása, f. évi 29.823. számú belügyministeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Kohn Sándor kokovai illetőségű budapesti lakos vezetéknevének »Kemény«-re kért átváltoztatása, I. évi 29.879. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. Kiskorú Deutsch Samu és Lajos mámori illetőségű zala­egerszegi lakosok vezetéknevének »Dénes«-re kért átváltoztatása, I. évi 29.883. számú belügyminiszeri rendelettel, megengedtetett. A lap mai számában a »Hivatalos Értesítő« a 4-ik oldalon kezdődik s egy és háromnegyed ív mellékleten folytatódik.

Next