Budapesti Közlöny, 1899. szeptember (33. évfolyam, 201-225. szám)

1899-09-01 / 201. szám

Budapest, 1899. 201. szám. Péntek, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési Árak : naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ..... 20 frt Félévre.....................................10 » Negyedévre..................................5 . Egy teljes lap ára 30 kr. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa-utcza 8. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. .Előfizetésüket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesitő”-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 1 frt, 100—200- szóig 2 frt, 200—300-szóig 3 frt és igy tovább.— Azonfelül minden egyszeri beiktatás után 30 kr. bélyegdij, az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 30 krajczárjával is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos petitsor (illetőleg an­nak térfogata) egyszeri beiktatásnál 19 kr, kötszernél 16 kr, s három vagy többszöri beiktatásnál 13 krajczárba kerül minden egyes megjelenésért. A bélyegdij minden beiktatás után külön 30 kr. HIVATALOS RÉSZ. Lajos Győző főherczeg ur ő császári és királyi Fensége, mint a magyar szent korona országai vöröskereszt egylete védnökhelyettese, f. évi julius hó 29-én Klesshaimban kelt magas elhatározásával Jálics Fer­­ez m­. kir. honvéd­huszár hadnagyot — szolgálaton kivüli viszony­ban — a 44. számú sebesült szállító oszlop parancsnokává kinevezni méltóztatott. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Velkey Zoltán pásztói állami polgári iskolai ren­des tanítót jelenlegei minőségében a hajdu-szo­­boszlói állami polgári iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Varjú Tivadar pinkafői állami polgári iskolai segédtanítót jelenlegi minőségében a zsombolyai államilag segélyezett községi polgári iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Novák József okleveles tanítót a vecseházi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Beöthy Constantin és Kuthy Paula okleveles tanítót, illetve tanítónőt a nagy-szelmenczi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve tanító­nővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bentura Sebő okleveles tanítót a vöröstemplomi községi elemi iskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Olazer Gyula, Szüts Imre, Barta Albert, Far­cas Anna, Pollánky Anna és Rozs Matild okleveles tanítókat, illetve tanítónőket a zala-szt­-gróthi állami elemi népiskolához rendes tanítókká, illetve tanítónőkké kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gömöry Mihály okleves tanítót a nagy-semlaki állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Berninger József okleveles tanítót a dragsinai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fixl Károly okleveles tanítót a kis-nardai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Benedek Sándor, Némethy Gerő, Karacsay Irma okleveles tanítókat, illetve tanítónőt a harasztosi állami elemi népiskolához rendes tanítókká, illetve tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Ábrahám Margit okleveles tanítónőt a fehér­templomi állami elemi népiskolához rendes taní­tónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lörvy Teréz okleveles tanítónőt a bilkei állami elemi népiskolához rendes tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Fapp Margit okleveles tanítónőt állami tanító­nővé kinevezte és a kudsiri kincstári iskolához szolgálattételre berendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Jovanovics Szvetiszláv ulmai községi iskolai tanító jelen állásában végleg megerősítette. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Horváth János eskülői tanítót a csohalyi állami elemi iskolához helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir minister Kiss Lajos erősdi állami elemi iskolai tanítót a zágoni állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Berlánszky Albina sztaskói állami elemi iskolai tanítónőt a dobrai állami elemi iskolához he­lyezte át. ___ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vasvári Kovács Ilona vörösvári állami elemi iskolai rendes tanítónőt jelen minőségben a za­­latnai állami elemi iskolához áthelyezte. A földművelésügyi m. kir. minister Füredy Lajos lentermelési gazdasági vándorszaktanárt, működési körének érintetlenül hagyásával, eddigi székhelyéről, Liptó-Szent-Miklósról, Kassára he­lyezte át és szolgálati viszony tekintetében a kassai m. kir. gazdasági tanintézethez osztotta be. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök U­g­o­c­s­a vármegyében a veres­marti anyakönyvi kerületbe tartozó Kakasz községet, »rakaszi anyakönyvi kerü­let« elnevezéssel, külön anyakönyvi kerületté alakította s ezen most említett anyakönyvi kerü­letbe Kiss Antal községi jegyzőt anyakönyvveze­tővé, a tisza-ujhelyibe pedig Walter József köz­ségi elöljárót anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki, és mindkettőt a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. _______ A nagy-kikindai kir. törvényszék elnöke Fa Illés nagy-kikindai kir. törvényszéki és Papp József török-kanizsai kir. járásbirósági napidí­­jas hivatalszolgákat a vezetése alatti kir. tör­vényszékhez III. osztályú hivatalszolgákká ne­vezte ki. A kalocsai kir. törvényszék elnöke a vezetése alatt álló kalocsai kir. törvényszéknél újonnan rendszeresített III. osztályú hivatalszolgai állásra Matos János kiszolgált katonát, kiskőrösi kir. járásbirósági betétszerkesztési napidíjas szolgát, nevezte ki. Az újvidéki kir. törvényszék elnöke Gábor Ferencz zombori kir. törvényszéki III. osztályú hivatalszolgát az újvidéki kir. törvényszékhez helyezte át. A kereskedelemügyi m. kir minister f. évi 58.961. sz. alatt a fertőző betegségek behurczolásának megakadályozása tárgyában a következő rendele­tet adta ki: a m. kir. államvasutak igazgatóságának és vala­mennyi nyilvános forgalmi gőzmozdonya ön­állóan kezelt vasútnak, valamennyi hajózási válla­latnak, valamennyi posta- és távirda-igazgatóság­­nak és hivatalnak, végül a m. kir. tengerészeti hatóságnak és a Posta- és Távírda Rendeletek Tárába. Tekintettel az Oportóban előfordult pestis ese­tekre, a m. kir. bel-, pénz- és földmivelésügyi minister urakkal, valamint az osztrák cs. kir. kormánynyal egyetértőleg, a fertőző betegségek behurczolásának megakadályozása végett Egyip­tomból származó bizonyos áruk és tárgyakra nézve f. évi junius hó 5-én 37.861. sz. alatt kelt ren­­deletemmel elrendelt behozatali és átviteli tilal­mat Portugáliára kiterjesztem. Ezen rendelet azon napon lép hatályba, a me­lyen az az illető vám-, illetve révhivatalok tudo­mására jut. Budapesten, 1899. évi augusztus hó 31-én. A minister helyett: Csörgeő, s. k. államtitkár. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök által f. évi 90.948. sz. alatt a »fog­műves« (fogtechnikus) czim kötelező használata tárgyában kiadott Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak. Tudomást nyervén arról, hogy a tisztán fogá­szati iparczikkek (műfogak, fogsorok, obturato­­rok stb) készítésére jogosult s magukat leggyak­rabban »fogtechnikus«-oknak nevező egyének, czégtábláikon, hirdetéseikben stb. működési körük megjelölésére különféle önalkotta czimeket hasz­nálnak, melyek nagymértékben alkalmasak arra, hogy iparűzési jogosultságuk terjedelme és lényege tekintetében a nagyközönséget megtévesszék, a közegészségügy érdekeinél fogva s annak meg­akadályozása végett, nehogy a kuruzslásra, vagy jogosulatlan orvosi gyakorlat űzésére ez által is alkalom nyújtassék, az 1876. évi XIV. t.-czikk 52. §-a alapján ezennel elrendelem, hogy a csakis fogtechnikai készítmények előállítására és eladá­sára jogosított, de foghúzásra, fogtömésre és bármiféle egyéb szájbeli műtétekre nem jogosult s magukat leginkább fogtechnikusoknak nevező egyének, hatás- és üzletkörük megjelölésére ezen- A lap mai számához egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next