Budapesti Közlöny, 1903. szeptember (37. évfolyam, 198-223. szám)

1903-09-01 / 198. szám

Budapest, 1903. 191. szám. Kedd, szeptember 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. h HIVATALO­S LAP. T----------------------------------------------------------­ Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Miksa­ utcza 8. szám. Kiadó-hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak: naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre......................40 korona Félévre...........................20 . Negyedévre......................10 » Eg­y teljes lap­­ra 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A „Hivatalos Értesítő“-be iktatandó hirdetések dijjai előlegesen beküldendők, még pedig 100-szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200- szóig 4 kor., 200—300-szóig 6 kor. és igy tovább.­ Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdeté­sek: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kötszernél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­niszerem előterjesztése folytán Szmrecsányi Pál nagyváradi latin szertartású püspököt a vallás- és tanulmányi alapra felügyelő s azok kezelését ellenőrző időleges bizott­ság tagjává, a most működő bizottság megbízatásának tartamára, kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1903. évi augusztus hó 15-én. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar mi­nisterem előterjesztésére a győri székes­káptalanban Mladoniczky Ignácz őrkano­noknak az éneklő kanonokságra, Schlegel Péter szent Adalberti prépostnak az őr­­kanonokságra, Kutrovátz Ernő felszentelt püspök, székesegyházi főesperesnek a szent Adalberti prépostságra, dr. Balits Antal czimzetes apát és soproni főesperesnek a székesegyházi főesperességre, Braun Adolf czimzetes apát és mosoni főesperesnek a soproni főesperességre, dr. Giesswein Sándor czimzetes apát és locsmándi főesperesnek a mosoni főesperességre, Nagy Antal rába­közi főesperesnek a locsmándi főesperes­ségre, Varga János komáromi főesperes­nek a rábaközi főesperességre, dr. Balits Lajos pápai főesperesnek a komáromi fő­esperességre, Ruschek Antal iskolás kano­noknak a pápai főesperességre való foko­zatos előléptetését jóváhagyván, az ekként megüresedő iskolás kanonokságot dr. Sinkó István szanyi esperes plébános és czimzetes kanonoknak adományozom, Réffy András egyházasfalui plébánost pedig ugyanezen székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Schönbrunnban, 1903. évi augusztus hó 15-én. Ferencz József s. k. Dr. Wlassics Gyula s. k. A ker­eskedelemügyi m. kir. minister a Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársasággal az 1898. évi január hó 29-én kötött és az 1898. évi IX. törvényczikkbe iktatott szerződés 22. §-a alapján Kilényi Hugó ministeri tanácsosnak a nevezett részénytársaság elnökévé történt meg­választását megerősítette. A belügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök dr. W. Botta Mihály bel­ügyministerium­i fogalmazó-gyakornokot ministeri segédfogalmazóvá kinevezte és főispáni titkári minőségben szolgálattételre Hunyad vármegye főispánja mellé kirendelte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gregorovits László okleveles tanítót a briesztyai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Angyal Sándor okleveles tanítót a nagysármási állami elemi népiskolához rendes tanitóvá ki­nevezte. ___ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Kádár Lajos okleveles tanítót a batarcsi állami elemi népiskolához rendes tanitóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Hitter Lajos okleveles tanítót a kispatakcsusz­­kai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m­. kir. minister Vida Mózes és György Sándor okleveles taní­tókat az agyagfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítókká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Trebiczky József okleveles tanítót a szentliszlói állami elemi népiskolához rendes tanítóvá kine­vezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Reitter Mátyás és Moussong Gusztáv okleveles tanítókat a nagykovácsii állami elemi népisko­lához rendes tanítókká kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Keller József, Dobozy János, Németh Dezső, Meskó István okleveles tanítókat a pusztaföld­vári állami elemi­­népiskolához rendes tanítókká kinevezte, Kimerné Gerhardt Katalin kapnik­­bányai állami elemi iskolai tanítónőt pedig ugyan­ezen állami elemi iskolához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Liszkay Anna okleveles tanítónőt a kapnik­­bányai állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Banga Mária okleveles tanítónőt a hódmezővá­sárhelyi tanyai állami elemi népiskolához ren­des tanítónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Rácz Gizella okleveles tanítónőt a leményi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte.­ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szenkovics Hana oki. tanítónőt az alsó-rákosi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ki­nevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sughó Anna okleveles kisdedóvónőt a beczkói állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szervó Fülöp lippai és Szohner Béla temes-mora­­viczai állami elemi isk. tanítókat kölcsönösen át­helyezte és Szervó Fülöpöt a temes-moraviczai állami elemi iskolánál az igazgatói teendők ellá­tásával megbízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Reichhardt János békásmegyeri állami elemi isk. tanítót a lindzsinai állami elemi iskolához jelen minőségben áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lázár Pál mikalakai állami elemi isk. tanítót a gyoroki állami elemi iskolához jelen minőség­ben áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bökös Árpád lindzsinai állami elemi iskolai ta­nítót a hódmezővásárhelyi állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Sziklai Tivadar gyoroki állami elemi iskolai tanítót a szapáryligeti állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szathmáryné Babéry Irén kudskri és Ambrus Antal mezőlivádiai állami elemi tanítónőt, illetve tanítót kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Winkler Anna korponai és Podlussányi Gizella perlaki állami elemi iskolai tanítónőket kölcsö­nösen áthelyezte. _______ A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Koós Gizella dengelegi állami elemi iskolai taní­tónőt a szinérváraljai állami elemi iskolához je­len minőségben áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Bene Irma radvánczi állami óvónőt a pándorfi állami óvodához áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Prém Erzsébet zay-ugróczi állami óvónőt a rad­vánczi állami óvodához jelen minőségben áthe­lyezte. Kiskorú Tábori Ilona bajnai i illetőségü ugyan ottani lakos családi nevének » Varga”-ra kért átvál­toztatása a folyó évi 81.473. számú belügymi­­niszeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számához egy és háromnegyed iv »Hivatalos Értesitő­ van csatolva.

Next