Budapesti Közlöny, 1906. március (40. évfolyam, 50-76. szám)

1906-03-01 / 50. szám

Budapest, 1906. 50. szám. Csütörtök, márczius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimü mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........40 korona Félévre.................20 » Negyedévre .... 10 » Eg­y teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőségi iroda : VII. kerület, Kerepesi-út 64. szám. Kiadó­hivatal : VII., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére báró Szentkereszty Pált, Csik vár­megye főispánját, ezen állásától saját kérelmére felmentem. Kelt Bécsben, 1906. évi február bó 26-án. Ferencz József s. k. Kristóffy József s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére Réthi Lajos királyi tanácsosnak, Hunyad vármegye tanfelügye­lőjének, végleges nyugalomba helyezése alkalmából, a népoktatás terén kifejtett hosszú és eredményes működése elismeré­séül, a ministeri osztálytanácsosi czímet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1906. évi február hó 23-án. Ferencz József s. k. Lukács György s. k. A m. kir. földmivelésügyi minister dr. Hoff­mann Ferencz intéző segédet gazdasági tanin­tézeti segédtanárrá nevezte ki. A m. kir. honvédelmi minister dr. Neuvirth Alfréd segélydijas, és dr. Nagybégányi Farkas Imre díjtalan ministeri fogalmazó gyakornokokat fize­tés nélküli ministeri segédfogalmazókká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister Barta Simon érsekujvári kir. járásbirósági segédtelekkönyv­­vezetőt a debreczeni kir. törvényszékhez he­lyezte át. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Jakabffy Elemér budapesti lakos ügyvédjelöltet a buda­pesti kir. ítélőtábla területére díjas joggyakor­nokká nevezte ki.______ H­e r g­e 11 (Herget) Ernő pécsi illetőségű pélmonostori lakos családi nevének »Havas«-ra kért átváltoztatása a I. évi 4.958. számú belügy­­miniszeri rendelettel megengedtetett. Mojzesko Adolf saját, valamint kiskorú gyermekei: Vilma, Ferencz, Margit, Ignácz, Emil, Pál, István és Klára magyarhomorogi illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Molnár«-ra kért átváltoztatása a f. évi 5.043. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Fleischer Hermina budapesti ille­tőségű ugyanottani lakos családi nevének »Gö­­möri«-re kért átváltoztatása a f. évi 5.178. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Frommer Dezső budapesti illető­ségű ugyanottani lakos családi nevének »Bá­lint «­tb. kért átváltoztatása a f. évi 5.179. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kaufmann Béla budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Kalmár«-ra kért átváltoztatása a I. évi 5.183. számú belügyminis­zeri rendelettel megengedtetett. Reiser Móricz járási végrehajtó saját, vala­mint kiskorú gyermekei: Ferencz és Sándor balassagyarmati illetőségű ugyanottani lakosok családi nevének »Révész«-re kért átváltoztatása a f. évi 5.337. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. _______ Lew­itter (Leviter) Wolf (Victor) miskolczi illetőségű nagyváradi lakos családi nevének »Lányi«-ra kért átváltoztatása a f. évi 9.985. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kohn Nándor nagybittsei illetőségű csik­­szentmihályi lakos családi nevének »Komlós«-ra kért átváltoztatása a I. évi 11.408. számú belügy­miniszeri rendelettel megengedtetett. Steiner Albert budapesti illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Szabó«-ra kért át­változtatása a f. évi 14.389. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister a hajdúböszörményi ev. ref. főgym­­nasiumnak a VII. és VIII-ik osztályaira a nyilvánosságot és az érettségi vizsgálatok tartá­sának jogát az 1905/6. tanévre megadta. A m. kir. földmivelésügyi minister 1906. évi 9400. számú rendelete. A m. kir. földmivelésügyi minister az élő állatok szállítására használt vasúti kocsik és szerelvények tisztításának és fertőtlenítésének módját, a m. kir. kereskedelemügyi és belügyi miniszerekkel egyetértőleg, a következőképen újra szabályozta a f. évi február 21-én kelt, s a 656. számú Állategészségügyi Értesítőben közzétett 9400. számú rendeletével: Oly vasúti kocsik, amelyekben lovak, öszvérek, szamarak, szarvasmarha (beleértve a bivalyt), juhok, kecskék, sertések vagy baromfi szállíttat­tak, a vasúti vállalatok hozzátartozó szerelvé­nyeivel együtt, további használatuk előtt a kö­vetkező szabályok szerint tisztítandók és fertőt­­lenítendők: 1­ §• 1. A kocsik tulajdonképeni fertőtlenítése előtt mindenkor el kell távolítani az almot, trágyát, tollakat, a kötélmaradványokat stb., úgyszintén alapos tisztogatás végzendő forró vízzel. Ahol forró víz kellő mennyiségben nem áll rendelke­zésre, nyomás alatt kiáramló hideg víz is alkal­mazható, előbb azonban a kocsira tapadt szennyet forró vízzel való öblítéssel kell feláztatni. A tisz­títás csak akkor tekinthető kielégítőnek, ha azzal a szállítmánytól származó minden tisztátlanság teljesen el van távolítva; a kocsik padlójának hézagaiba behatolt szennyrészeket is teljesen el kell távolítani, szükség esetén tompahegyü és le­­tompított élű vaseszközökkel. 2. Magának a fertőtlenítésnek a kocsi vagy a használt kocsiszakasz minden részére ki kell ter­jednie és pedig azokban az esetekben is, ha a kocsi csak részben volt megrakva. A fertőtlenítést a következőképen kell fogana­tosítani : a­ rendes körülmények között a padlót, mennye­zetet és a falakat legalább 50 Celsius fokra he­vített olyan szódasuggal kell lemosni, a­melynek készítéséhez legalább 2 kilogramm szóda vezetett 100 liter vízhez. A szükséges berendezésekkel ellátott állomásokon a szódalúggal való mosás helyett a padlónak, mennyezetnek és falaknak megfelelő készülékek alkalmazása mellett vízgőz­zel való legalaposabb kezelése is meg van en­gedve ; az alkalmazandó vízgőznek legalább két atmoszféra feszültséggel kell bírnia; b) abban az eset­ben, ha a kocsi keleti marha­vészszel, lépfenével, ragadós száj- és körömfájás­sal, takonykórral, sertésvészszel (beleértve a sertéspestist), sertésorbánczczal, baromfikolerával vagy tyúkpestissel van fertőzve vagy ily fertőzés súlyos gyanúja forog fenn, az a) alatt előírt két eljárás egyike alkalmazandó és ezen felül a padlók, mennyezetek és a falak krezolkénsav­­keverék háromszázalékos oldatával vagy kétszáza­lékos formaldehydoldattal gondosan beecsetelen­­dők. A krezol-kénsavkeveréket két rész nyers­­krezolnak (krezolum crudum a gyógyszerkönyv szerint) és egy rész nyers kénsavnak (acidum sulfuricum crudum a gyógyszerkönyv szerint) rendes hőfoknál való keverése útján kell előállí­tani. A háromszázalékos oldat előállítására a keverék, készítése után legkorábban 24 óra múlva, legkésőbben pedig 3 hónap múlva hasz­nálható. Az oldatot 24 órán belül kell felhasz­nálni. A beecsetelés helyett a földmivelésügyi és ke­reskedelemügyi m. kir. miniszerek által alkal­masnak talált készülékkel való befecskendezés is alkalmazható. 3. A fertőtlenítés szigorított módja (2. b) rendszerint csak állategészség rendőri intézkedésre, e nélkül pedig akkor is alkalmazandó, ha a ko­csikban hasított körmű állatok szállíttattak oly állomásokról, a­melyeknek 20 kilométeres kerü­­letében a ragadós száj- és körömfájás uralkodik vagy még nem nyilváníttatott megszűntnek. Az illetékes közigazgatási hatóságnak jogában áll a szigorított fertőtlenítést (2. b) más esetekben is elrendelni, ha azt a megjelölt betegségek elhur­­czolásának megakadályozására elengedhetetlennek tartja. 4. Ha belső burkolással ellátott kocsikat kell szigorított fertőtlenítés (2. b) alá venni, akkor a burkolás leszedendő és épúgy tisztítandó és fertőtlenítendő mint a kocsi. A lap mai számához egy és háromnegyed év­e Hivatalos Értesítő] van csatolva

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék