Budapesti Közlöny, 1906. október (40. évfolyam, 227-252. szám)

1906-10-02 / 227. szám

Előfizetési Árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre....................40 korona Félévre........................20 » Negyedévre .... 10 » Egy teljes lap hra 60 fillér. A »Hivatalos Értesitéő-be iktatandó hirdetések dijai előlegesen beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—300 szóig 6 kor. és igy tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. tata Budapest, 1906. 227. szám. Kedd, október 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVAT­ALOS LAP. SZERKESZTŐSÉGI IRODA.­­ VII. kerület, Kerepesi-ut 64. szám. Kiadó-hiv­atal : In., Kerepesi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az Eggenberger-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utcza 3. sz. Hivatalos hirdetések: Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beiktatásnál 50 fill., kétszerinél 45 fill., s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerül minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a közös külügyek minis­terének legalá­zatosabb előterjesztése alapján, 1906. évi szep­tember hó 6-án kelt legfelső elhatározásával Krafft Pétert fizetéstelen konzullá Manilába, Marie Jusztint fizetéstelen konzullá Pointe á Pitrebe, Garbe Bódogot fizetéstelen alkonzullá Bonaba, lovag Barresi Lajos Vincét fizetéstelen alkonzullá Syrakuzába és Detre György Aquilót fizetéstelen alkonzullá Palma de Mallorcába, mindannyit a tarifaszerű konzuli illetmények szedésének jogával a legkegyelmesebben kine­vezni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister az ace­­tylén gázfejlesztő készülékek, telepek és tarto­zékaik megvizsgálására, úgyszintén az ezek, vala­mint a gázelosztó vezetékek felszerelésére, beren­dezésére és kezelésére képesítő vizsga megtartá­sára Budapesten szervezett vizsgáló bizottság elnökévé, az 1907. év végéig terjedő időtartamra a m. kir. belügyministerrel egyetértőleg K. Jó­nás Ödön műegyetemi tanárt, a budapesti kir. József-műegyetem e. i. rektorát nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Kangur Sándor ministerelnökségi kapust a vezetése alatt álló ministeriumhoz kapussá nevezte ki. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Smoquina Márius minis­­teri segédtitkári czímmel és jelleggel felruházott fiumei kormányzósági fogalmazót ministeri fogal­mazóvá a pénzügyministeriumhoz kinevezte. A pénzügyministerium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Mándi György végzett fő­iskolai hallgatót ideiglenes minőségben m. kir. bányagyakornokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Miklóssy Sándor gyöngyösi állami főgymnasiumi rendes tanárt e minőségében a nagykállói állami gymnasiumhoz helyezte át. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister dr. Lukácsi György trencsénvármegyei és Szalay Sándor veszprémvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokokat kölcsönösen áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Berde Amália okleveles tanítónőt a nagyszel­­menczi állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Stefkovics Károly okleveles tanítót a nebojszai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Pusztai Jenő okleveles tanítót a martonvásári állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Lessián János okleveles tanítót a nagybányai újonnan szervezett állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szávits Zorka okleveles tanítónőt a vracsevgáji községi elemi iskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Szánthó Mária znióváraljai állami elemi iskolai tanítónőt a ruttkai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Alexay Anna nagyszelmenczi állami elemi isko­lai tanítónőt a nagyszénási állami elemi iskolá­hoz jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Krempaszky Rezső felsőgagyi állami elemi isko­lai tanítót a miszlokai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Göntér Jolán okleveles tanítónőt a petőszinyei állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Izeczke Pál vádudobb­i állami tanítót a gavos­­diai állami elemi iskolához jelen minőségében áthelyezte, Lottnik Mihály szőllősi róm. kath. elemi iskolai tanítót pedig a vádudobr­i állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vayán János okleveles tanítót a magyarszent­­mihályi állami elemi népiskolához rendes taní­tóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Mihalovics János okleveles tanítót a halasdi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Vilovszky Emil és Deszpotovics Ida okleveles tanítót, illetve tanítónőt a borcsai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve tanítónővé nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gyulai Gizella okleveles tanítónőt a várfalvi állami elemi népiskolához rendes­ tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Oszoly Géza nagybikácsi községi elemi iskolai okleveles tanítót a csepeli állami elemi népisko­lához rendes tanítóvá nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Winkler Teréz okleveles tanítónőt a czabaji ál­lami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Nemes Kálmán rábapordányi róm. kath. felek, elemi népiskolai okleveles tanítót a czikota ech­­manntelepi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. belügyminister Bács-Bodrog vármegyében a palánkai anyakönyvi kerületbe Podzta György jegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A m. kir. belügyminiszer Jász-Nagykun- Szolnok vármegyében a kisújszállási anya­könyvi kerületbe Cs. Szabó István községi írno­kot, a születési és halotti anyakönyvek vezeté­sére szorítkozó hatáskörrel, anyakönyvezető-he­­lyettessé nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Szolnok-Doboka vármegyében a budai anyakönyvi kerületbe Timbus László népiskolai tanítót, a magyarbor­­zásiba pedig Köblös Lajos körjegyzőt anyakönyv­vezetőkké nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgató­­ság Rummel Tivadar főgymnasiumot végzett budapesti lakost a fő- és székvárosi m. kir. fo­gyasztási adóhivatalhoz segélydíjas fogyasztási adóhivatali gyakornokká nevezte ki. A debreczeni kir. törvényszék elnöke Varádi Imre debreczeni kir. törvényszéki napidíjas hiva­talszolgát a hajdúböszörményi kir. járásbíróság­hoz III-ad osztályú hivatalszolgává nevezte ki. A nyíregyházai törvényszék elnöke Németh Gyula püspökladányi kir. járásbirósági III-ad osztályú hivatalszolgát a nyíregyházai­­kir. tör­vényszékhez és a debreczeni kir. törvényszék elnöke Leszkoven Géza nyíregyházai kir. tör­vényszéki III-ad osztályú hivatalszolgát a deb­reczeni kir. törvényszékhez saját kérelmükre hason minőségben áthelyezték. Fakan Erzsébet jászberényi illetőségű ugyan­ottani lakos, valamint kiskorú gyermeke, Gyula családi nevének a Kis­-re kért átváltoztatása a f. évi 100.661. számú belügyminiszeri rendelettel megengedtetett. A lap mai számához fél ív melléklet s két és egynegyed ív »Hivatalos Értesítő« van csatolva.

Next