Budapesti Közlöny, 1907. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1907-01-01 / 1. szám

Budapest, 1907. 1« SZIHXI. Kedd, január 1. HIVATALOS le­p P. a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« czimű­ mellékletekkel együtt, naponkénti postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...........................40 korona Félévre............................20 » Negyedévre .... 10 » Egry teljes lap ára 80 fillér. SZERKESZTŐSÉGI IRODA I . VII. kerület, Rákóczi-út 64. mkm.. Kiadó­hivatal : VH., Rékóczi-út 54., Athenaeum-épület. J­óftzetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az Eggenberger-féle könyv­­felszeskedás IV., Kecskeméti-utcza 3. sz. Előfizetési Árak : Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitve-be iktatandó hirdetőénak dijai előlegeden beküldendők, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 kor., 100—200 szóig 4 kor., 200—800 szóig 6 kor. ésl így tovább. — Azonfelül az esedékes nyugtabélyeg és as­o jelleg kért lappéldányok ára 60 fillérjével is megkül­dendő. St magánhirdetések: Egy hatodba siboa nonpareille-sor (illető­leg annak térfogata) egyszeri beikta t&HS&J 50 fill., kétszerinél 45 fil.h, s három vagy többszöri beiktatásnál 30 fillérbe kerüi­ minden egyes megjelenésért. HIVATALOS RÉSZ. 1906. évi XXL TÖRVÉNYCZIKK ■a külkereskedelmi és forgalmi viszonyok ideiglenes rendezéséről. (Szentesítést nyert 1906. évi deczember hó 27-én — Kihirdettetett az »Országos Törvénytárában 1906. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• Az 1906. évi III. t.­czikk 1. §-ában a kor­mánynak adott azon felhatalmazás hatálya, hogy a külállamokkal való kereskedelmi viszonyok ideiglenes szabályozása czéljából a szükséghez­­, képest átmeneti rendelkezéseket tehessen, ideig­­le­­lenes megállapodásokat létesíthessen és ezeket legkésőbb 1906. deczember hó 31-ig terjedő hatálylyal rendeleti úton életbe léptethesse, —­­ 1907. évi deczember hó 31-ig meghosszabbít­tatik. 2­ §■ Jelen törvény 1907. évi január hó első nap­ján lép életbe és végrehajtásával a ministerium bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a mi­t, abban foglaltatik, összesen és egyenkint *’ helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak ■­­ vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilenczszázhatodik évi deczember hó huszonhetedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Dr. Wekerle Sándor s. k. 1906. évi XXI. TÖRVÉNYCZIKK az 1907. év első két hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról. (Szentesítést nyert 1906. évi deczember hó 27-én. Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1906. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEG­YELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• A ministérium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban az adókra és állami jöve­dékekre vonatkozó összes — jelenleg fennálló, vagy ezután hozandó — törvényeket, azok idő­közben bekövetkezhető módosításainak figyelembe­vételével s ide értve az 1906. évi IX. t.-cz- 8. §-ának az országos betegápolási pótadó kul­csának megáll­apítására vonatkozó határozatát, az 1907. év első két hónapjában érvényben tart­hassa és az ezek alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állami kiadásokat a követ­kező szakaszban meghatározott módon fedez­hesse. 2. §■ A kiadásokra nézve az 1906. évi állami költ­ségvetésről szóló 1906. évi IX. t.-cz. határozatai irányadók; felhatalmaztatik azonban a kormány, hogy oly kiadásokat is fedezhessen a jelen tör­vény hatályának tartama alatt, a­melyek idő­közben alkotott külön törvények vagy törvényes intézkedések folytán fedezendők, de úgy ezen, valamint általában minden —­ a jelen törvény­nyel adott felhatalmazás alapján teendő — kiadás az 1907. évi költségvetés keretébe lesz beillesz­tendő. A közösügyi rendkívüli felszerelési kiadásokra ez a törvény nem terjed ki. 3­ §. Jelen törvény 1907. évi január hó 1-én lép életbe, de hatálya az 1907. évi állami költség­­vetésről szóló törvény életbeléptével megszűnik; végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és­­ szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, s mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilenczszázhatodik évi deczember hó huszonhetedik napján. Ferencz József s. k. (P­H.) Dr. Wekerle Sándor s. k. 1906. évi XXIII. TÖRVÉNYCZIKK a magyar szent korona országainak kül­kereskedelmi statisztikájáról. (Szentesítést nyert 1906. évi deczember hó 30-án. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1906. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvényczikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• A vasúti, hajózási és postaforgalomban a ma­gyar korona országainak területére behozott és a magyar szent korona országainak területéről ki­vitt áruk bejelentési kötelezettség alá esnek. A­ kivételeket a kereskedelemügyi miniszer ren­deletileg állapítja meg. 2. §. A vasúti és hajózási forgalomban a bejelentés írásban, e czélból kiadott árunyilatkozati űrlapo­kon teljesítendő Minden egyes szállítási okmányhoz (fuvarlevél­hez, szállítólevélhez, haj­ók­ elismer­vényhez stb.) tartozó küldeményről csak egy árunyilatkozatot kell kiállítani, melyen azonban a küldeményben foglalt különnemű áruk darabonkint és egyenkint felsorolandók 3. §. Az árunyilatkozaton a vasúti és hajózási for­galomban a következő adatokat kell felsorolni: a feladási és leadási állomást, a származási és ren­deltetési országot, az árudarabok felét és számát, az árudarabok darabszámát és a csomagolás nemét az áru megnevezését, közelebbi meghatározását és mennyiségét, a feladó, illetve czímzett (átvevő) nevét és lakóhelyét. Az árunyilatkozati űrlap alakját, példányszámát és kitöltésének részleteit a kereskedelemügyi mi­niszer rendeletileg szabályozza. 4­ §­ A magyar korona országainak területéről vasúton vagy hajón külföldre szállított küldeményekről a­ feladó, a magyar szent korona országainak terü­letére érkezett küldeményekről pedig a czimzett» A lap mai számához egy ív melléklet s egy és háromnegyed ív »Hivatalos Értesítő* van csatolva.

Next