Budapesti Közlöny, 1908. február (42. évfolyam, 26-50. szám)

1908-02-01 / 26. szám

Budapest, 1908. Szombat, február 1. 26. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő«és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................... 40 korona Félévre....................................... 20 » Negyedévre.................... 10 » Egy teljes lap ára CD fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sí. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 200 szóig 4 K, 200­­300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Márk Károly miniszeri tanácsosnak, a magyar vasúti és hajózási főfelügyelőség főnökének, saját kérelmére való nyugdíjaztatása alkalmából, sok évi szolgálata elismeréséül, Lipót-rendem lo­vagkeresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi január 20-án. Ferencz József s. k. Zichy Aladár gróf s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére Straub József és Szarkay Ede budapesti V. kerületi állami főgimnáziumi­anároknak a középiskolai igazgatói címet adományozom. Kelt Bécsben, 1908. évi január 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Apponyi Albert s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1908. évi január 28-án kelt legfelső kéziratával báró Bein Róbertnek, Karinthia­ herczegség tartományi el­nökének és Bleylébeni dr. lovag Regner Oktáv­nak, Bukovina herczegség tartományi elnökének, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen leg­kegyelmesebb­en adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1908. évi január 28-án kelt legfelső kéziratával Sereckij báró Wassilko Györgynek, Bukovina her­czegség tartományi főnökének, a titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. A m. kir. belügyminister a szombathelyi állami gyermekmenhely igazgató - főorvosi teendőinek ellátásával dr. Lévai Ödön budapesti gyakorló orvost bízta meg. A m. kir. belügyminister a debreczeni állami gyermekmenhely igazgató-főorvosi teendőinek ellátásával dr. Brokes Győző bábaképezdei tanár­segédet bízta meg. A m. kir. belügyminister a belügyministeri számvevőséghez Vértes Bertalan számvizsgálói címmel és jelleggel felruházott belügyministeri számellenőrt számvizsgálóvá, László Béla belügy­ministeri számtisztet számellenőrré és Funk Oszkár belügyminiszeri díjtalan számgyakorno­kot számtisztté nevezte ki. A m. kir. belügyminiszer Heves megyében a gyöngyösi anyakönyvi kerületbe Kemény János városi közgyám és tb. árvaszéki ülnököt anya­könyvvezetővé, Bakó Szilárd gyöngyösi lakost anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki, és őket a házassági anyakönyv vezetésével és a házasság­­­kötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Auer Istvánt a X. fizetési osztály 3. fokozatába, a kassai tankerületi főigazgatósághoz, tolnokká nevezte ki. A m. kir. vallás-,és közoktatásügyi minister Gyu­ri János oklevcler tanítót a birtini állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. németi és dr. Dömöri Vilmost, a lőcsei kir. ügyész­séghez beosztott bírósági joggyakornokot, a lőcsei kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízot­takká rendelte ki. A temesvári kir. ítélőtábla elnöke az 1897.­­ évi XXXIII. t.-cz. 2. § a értelmében az 1908.­­ évre a pancsovai kir. törvényszéknél szervezett­­ esküdtbirósághoz esküdtbirósági elnökhelyettessé­­ kijelölt Pavlovics Ábrahám kir. ítélőtáblái­­ bírói címmel és jelleggel felruházott pancsovai­­ kir. törvényszéki bírót ez állásától saját kérel­­l­mére felmentette és esküdtbirósági elnökhelyet­­t­­essé Scholmáschy Adolf pancsovai kir. törvény­­­­széki bírót jelölte ki. G­s­c­h­w i­n­d Sándor segédlelkész, szigetvári lakos családi nevének »Gedeon*-ra kért átváltoz­tatása az 1907. évi 143.956. számú belügy­ministeri rendelettel megengedtetett. D i­d­e k Antal István aradi lakos, m. kir. állam­­vasúti alkalmazott családi nevének »Dorogi*-ra kért átváltoztatása az 1907. évi 148.8. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Widder Sándor lugosi illetőségű A m.kir. vallás- és közoktatásügyi minister budapesti lakos családi nevének » Födter-ra kért Veress Emil okleveles tanítót az alsóapsai állami «változtatta® az 1907. en 149.037. számú bel­­elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki. u^­vnairum erl rem­aelet'-­el megengedtetett A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Pál fi. Lajos és Vargha József okleveles tanító­kat a debreczen-tanyai állami elemi iskolához rendes tanítókká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Orgonás Ede karámi állami elemi iskolai tanítót a bertóti állami elemi iskolához helyezte át, Szevesy János okleveles tanítót pedig a karámi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Dóczy Mihály okleveles tanítót az aranyági állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Olariu Péter okleveles tanítót a sistaroveci állami elemi népiskolához rendes tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Debreczi Domokos és Kerekes Erzsébet okleveles tanítót, illetve tanítónőt az uzdiszentpéteri állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, illetve taní­tónővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Glatz József szatmárnémeti gyakorló ügyvédet a szalmán K­r­ö a­h András tarnóczi születésű budapesti lakos családi nevének »Kertész*-re kért átvál­toztatása az 1908. évi 316. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. A m. kir. belügyminister Arad vármegye közönségéhez 1908. évi 3.527. szám alatt egy­idejűleg intézett rendeletével hangsora és Vos­­dots kisközségeknek kisközséggé való egyesítését az 1886. XXII. t. cz. 162. §-a alapján meg­engedte s a közös községnevet az 1898. IV. t.­cz. 2 §-a alapján »Hosszusor« községnévben állapította meg. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 3512/1908. számú rendelete a felső kereskedelmi iskolai padegogiai tanári vizsgálat tárgyában, a budapesti országos középiskolai tanárvizsgáló bizottsághoz. A felső-kereskedelmi iskolák számára az 1895. évi augusztus 20-án 44001. szám alatt kelt rendelettel kiadott szervezetben a felső-kereske­delmi iskolai tanárok képesítéséről közölt sza­bályzat hiányának pótlása, s a tanárok filozófiai és pedagógiai műveltségének emelése végett a következőket rendelem el: 1. A felső-kereskedelmi iskolai tanárjelöltek szabályszerű alap- és szakvizsgálat után, miként a középiskolai tanárjelöltek, ezentúl pedagógiai vizsgálatot is tartoznak tenni, a­mely vizsgálatra sikeres szakvizsgálat és legkevesebb egy évi felső­ A­lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő— a képviselőház 1908. évi január 31-diki 267-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék