Budapesti Közlöny, 1909. január (43. évfolyam, 1-25. szám)

1909-01-02 / 1. szám

«■|H| * \ ' .V - ■. / Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: ■ymu, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. SS fizetéseket elfogad és lappéldányokat Utasít az EGGENBERGER-féle könyv- Irelkedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................ 40 korona Félévre.................................. 20 » Negyedévre............................. 10 • Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100 - 200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatorrhasábos nonpareilie-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill, kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., e háromszor vagy többször beiktatva 20 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. Budapest, 1909. 1. szám. Szombat, január 2 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. 1908. évi LI. T­Ö R V­É N­Y C­Z­I­K­K az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. törvényczikk 85. §-ának módosításáról. (Szentesítést nyert 1908. évi deczember hó 24-én.— Kihirdettetett az »Országos Törvénytárában 1908. évi deczember hó 31 én. MI ELSŐ F­E­R­E­N­C­Z JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• Az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. törvényczikk 85. §-ában foglalt rendelkezés akként m­ódosittatik, hogy a ministerelnök külön számvevősége megszüntettetvén, ennek teendőit ezután a pénzü­gyminiszer számvevősége fogja teljesíteni. 2. §■ Ezen törvény végrehajtásával a ministerelnök és a pénzügyminister bízatnak meg. Mi e törvényczikket s mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük, és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilenczszáznyolczadik évi deczember hó huszonnegyedik napján. Ferencz József s. k. (F. H.) ----------------1908. évi LII. TÖRVÉNYCZIKK a magyar szent korona országainak az ipari tulajdon védelmére alakult nemzetközi Unió kötelékébe való belépéséről. (Szentesítést nyert 1908. évi deczember hó 24-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytárában 1908. évi deczember hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1. §• A ministérium felhatalmaztatik, hogy a magyar szent korona országainak az ipari tulajdon védelmére alakult nem­zetközi Unió alábbi okmányaiban foglalt megegyezésekhez való csatlakozása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 2. §. A jelzett okmányok szövegei a következők: I. (Eredeti franczia szöveg.) Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, con­­clue entre la Belgique, le Brésil, I Espagne, la France, le Guatémala, I’ltalie, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse á Paris le 20 Mars 1883. Sa Majesté le roi des Beiges, Sa Majesté l’empereur du Brésil, Sa Ma­­jesté le roi d’Espagne, le President de la République Fran§aise, le Presi­dent de la République de Guatémala, Sa Majesté le roi d’Italie, Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Sa Majesté le roi de Portugal et des Algarves, le Presi­dent de la République de Salvador, Sa Majesté le roi de Serbie et le Con­seil fédéral de la Confédération Suisse, également animés du désir d’assurer, d’un commun accord, une com­plete et effieace protection a l’industiie et au commerce des nationaux de leurs Etats respectifs et de contribuer á la garantie des droits des inven­­teurs et de la loyauté des transactions commerciales, ont résolu de conclure tine convention á cet efíet et ont nőmmé pour leurs plénipotentiaires, .»avoir: (Magyar fordítás.) Az ipari tulajdon védelmére Belgium, Brazília, Spanyolország, Franczia­­ország, Guatemala, Olaszország, Németalföld, Portugália, Salvador, Szerbia és Svájcz között Párisban 1883. évi márczius hó 20-án kötött nemzetközi egyezmény. Ő Felsége a belgák királya, Ő Felsége Brazília császára, Ő Felsége Spanyolország királya, a franczia köztársaság Elnöke, Guatemala köztársa­ság Elnöke, Ő Felsége Németalföld királya, Ő Felsége Portugália és Algarbia királya, Salvador köztársaság Elnöke, Ő Felsége Szerbia királya és a svájczi szövetség szövetségtanácsa, egyenlően áthatva azon óhajtól, hogy az államaik kötelékébe tartozók által űzött iparnak és kereskedelemnek teljes és hatályos oltalmat biztosítsanak és hogy a feltalálók jogainak biztosítását és a kereskedelmi ügyletek tisztességét előmozdítsák, elhatározták, hogy e végből egyezményt kötnek és meghatalmazottaikut kinevezték, még pedig " Dr. Wekerle Sándor s. k. xM.".

Next