Budapesti Közlöny, 1909. december (43. évfolyam, 274-298. szám)

1909-12-01 / 274. szám

iTimp Szerda, deczember 1 Budapest, 1909. 274. szám HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő, cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy ».Üyben házhoz hordva: Egész évre................................40 korona Félévre..................................... 20 * Negyedévre................................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő.-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­gy­s­zeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., s háromszor vagy többször beiktatva 30 ill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Piszkos Mária dohány­gyári munkásnőnek, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1909. évi november 15-én. Ferencz József b. k. Zichy Aladár gróf s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1909. évi november 13-án kelt legfelső elhatározásával Procházka Jaroslavnak­, a sarajevói országos kormány számvevősége igazgatójának, a saját kérelmére történt nyugdíjazása alkalmából, a III. oszt. vaskorona-rendet díjmentesen adományozni, továbbá Cvjeticanin Radoslav pénzügyi taná­csost a sarajevói országos kormány számvevő­ségének igazgatójává a VI. fizetési osztályba ki­nevezni méltóztatott. Mária Jozefa főherczegasszony , cs. és kir. fensége 1909. évi november 24-én kelt magas elhatározásával Brandis Lujza grófnőnek, a savoyai herczegi női alapítvány harmadik kor­mányzónőjének a csillagkereszt-rendet díjmente­sen kegyesen adományozni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Neszmély Lajost, a Kanczer-féle ólom- és ónárugyár r.­t. igazgatója, budapesti lakost a magyar árufor­galmi statisztikai állandó értékmegállapító bi­zottság tagjává nevezte ki. Az igazságügyministerium vezetésével meg­bízott m. kir. minister­elnök Wallner Sándor czelldömölki és Kemechey Bertalan derecskei kir. járásbirósági telekkönyvvezetőket, eddigi al­kalmazásuk helyén, a IX. fizetési osztályba soro­zott telekkönyvvezetőkké nevezte ki. Az igazságügyministérium vezetésével meg­bízott m. kir. ministerelnök Biró János hajdú­­szoboszlói kir. járásbirósági telekkönyvi betét­szerkesztő szakdíjnokot a hajdúszoboszlói kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. belügyminister a budapesti IV—IX. kerületi anyakönyvvezetőséghez Pettykó Antal tanácsjegyzőt anyakönyvvezetővé nevezte ki, és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a há­zasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. földmivelésügyi minister Pronievicz Emil okleveles állatorvost az állatorvosi főiskola élettani tanszéke mellé 2 év tartamára tanár­segéddé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Kiss Lajos és dr. Netzasek Adolf m. kir. chemiai intézeti ideiglenes minőségű fizetéstelen segédvegyészeket állásukban véglegesítette. A m. kir. földmivelésügyi minister Reichen­­bach Béla és Csiszér Lajos okleveles gazdászokat, a földmives iskolák státusának tiszti létszá­mában, ideiglenes minőségű gazdasági gyakor­nokokká nevezte ki. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. ministerelnök Petersberger Ottó Vilmos dicső­­szentmártoni segélydíjas pénzügyi számgyakor­nokot ideiglenes minőségű m. kir. pénzügyi szám­tisztté a máramarosszigeti pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez, Bach Ede dicső­­szentmártoni díjtalan pénzügyi szám­gyakornokot pedig ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi szám gyakornokká, eddigi állomáshelyén való meg­hagyása mellett, kinevezte. A pénzügyministérium vezetésével megbízott m. kir. miniszerelnök Oroszlán Károly dési segély­díjas pénzügyi számgyakornokot ideiglenes minő­ségű m. kir. pénzügyi számtisztté a dési pénz­ügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez a kékesi járásba, a járási számvevői teendők ellá­tására adott megbízatással, kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister kinevezte Bark­ász Lajos okleveles középiskolai rajztanárt a fiumei állami polgári leányiskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Németh György drávaegyházi állami elemi iskolai tanítót a szeniczei kir. tanfelügyelőségi kirendelt­séghez szolgálattételre rendelte be. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Boross Józsa okleveles tanítónőt az aninai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Weisz Jakab aninai állami elemi iskolai tanítót az abaujszántói állami elemi iskolához eddigi minőségében áthelyezte. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kovács Margit okleveles tanítónőt a gyöngyösi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szakall Irma okleveles tanítónőt a koháryházi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Kardos Anna okleveles tanítónőt a somoskőúj­­falui állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Antal Mária okleveles tanítónőt a kóródszent­­mártoni állami elemi népiskolához rendes tanító­nővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Mocsáry József nagysinki és Salomváry József aranyidai állami elemi iskolai tanítókat eddigi minőségükben kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a kalocsai érsek által a vakok budapesti inté­zeténél levő gróf Nádasdy Ferencz kalocsai ér­sek-féle alapítványi helyre felvett Obdrzalek Julia megfelelő minősítésű vak növendéket ezen ala­pítványi helyen megerősítette. A marosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 2. §-a alapján az esküdt­­biróságok elnökévé és elnökhelyettesévé az 1910. évre a következőket jelölte ki: a brassói kir. törvényszékhez elnökké Wittich József kir. tör­vényszéki elnököt, elnökhelyettessé Ábrahám István kir. törvényszéki bírót; a Csíkszeredai kir. törvényszékhez elnökké Gyalókay Sándor kir. törvényszéki elnököt, elnökhelyettessé Fekete Imre kir. törvényszéki bírót; az erzsébetvárosi kir. törvényszékhez elnökké Vertán Sándor kir. törvényszéki bírót, elnökhelyettessé Török Árpád kir. törvényszéki bírót; a kézdivásárhelyi kir. törvényszékhez elnökké Solton Miklós kir. tör­vényszéki elnököt, elnökhelyettessé dr. Bodó Farkas kir törvényszéki bírót; a marosvásár­helyi kir. törvényszékhez elnökké dr. Posoni Gábor kir. törvényszéki elnököt, elnökhelyettessé gróf Lázár Miklós kir. törvényszéki bírót, a székelyudvarhelyi kir. törvényszékhez elnökké Bayler Kálmán kir. törvényszéki elnököt, elnök­­helyettessé Graffiusz Károly kir. törvényszéki bírót. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 2. §-a értelmében, az 1910. évre a szekszárdi kir. törvényszéknél szervezett esküdt­­biróság elnökévé Hazslinszky Géza kir. törvény­­széki elnököt, helyettesévé pedig Ágoston István kir. ítélőtáblás bírói címmel és jelleggel felruhá­zott kir. törvényszéki bírót jelölte ki. A m. kir. fővámigazgató Nagy Dezső temes­vári és Szentmarjai János budapesti díjtalan vámgyakornokokat a budapesti m. kir. fővám­­hivatalhoz segélydíjas vámgyakornokokká ne­vezte ki. A makói m. kir. pénzügyigazgatóság Kapor Aurél makói lakost a makói m. kir. adóhivatal­hoz ideiglenes minőségű díjtalan gyakornokká nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a bonyhádi ág. hitv. ev. főgimnázium V—VIII. osztályainak a nyilvánossági jogot és az érett­ A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« két és egynegyed iv melléklettel.

Next